Tiết 33 34 luyen de QT đếm TH XS

15 3 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 10:01

Giáo án ôn thi THPTQG năm 20192020, ôn tập theo các chủ đề, bài tập lựa chọn được lấy trong các đề thi của BGD và các trường trong cả nước, được sắp xếp theo các mức độ nhận biếtthông hiểuvận dụng và được update hàng năm theo cấu trúc đề của BGDĐT, giáo viên có thể in và sử dụng luôn TIẾT 33-34 LUYỆN ĐỀ - QUY TẮC ĐẾM – TỔ HỢP XÁC XUẤT Ngày soạn : ……………… Ngày giảng : ……………… I MỤC TIÊU Về kiến thức - Tổng hợp kiến thức chủ đề Kỹ - Có kỹ làm tốn trắc nghiệm, học sinh xét TN hoàn thành câu NB-TH, học sinh xét ĐH hoàn thành vận dụng thấp Về tư thái độ - Tư nhanh để định hướng lời giải, tìm đáp án đúng, tư sử dụng MTCT - Tích cực hợp tác nhóm q trình ơn tập II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Giáo viên : Phiếu ôn tập phát cho học sinh, máy chiếu - Học sinh : Ơn tập phần nội dung phương trình, bất phương trình mũ SGK III PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình - Gợi mở - Thảo luận nhóm – luyện tập IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Ổn định tổ chức: Sĩ số:…………… Kiểm tra cũ – khởi động vào : Bài mới: Mục tiêu: HS ơn tập kiến thức tồn chương, có kiến thức tổng hợp chủ đề có kỹ làm toán trắc nghiệm, phần VDC HS nhà tự tìm hiểu thêm Thực hiện: - HS tự làm 60 phút - Chấm chữa lớp 20 phút Câu 1: [1D2-2.1-1] (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Cho tập hợp M có 10 phần tử Số tập gồm hai phần từ M 2 A A10 B A10 C C10 D 102 Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: [1D2-2.1-1] (MĐ 101 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Có cách chọn hai học sinh từ nhóm gồm 34 học sinh 2 A 234 B A34 C 342 D C34 [1D2-2.1-1] (MĐ 102 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Có cách chọn hai học sinh từ nhóm 38 học sinh? 2 A A38 B 238 C C38 D 382 [1D2-2.1-1] (MĐ 104 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Từ chữ số , , , , , , , lập số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau? 2 A 28 B C8 C A8 D 82 [1D2-2.1-1] (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Với k , n hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k �n , mệnh đề đúng? n! n! n! k ! n  k  ! k k k A Cn  B Cn  C Cn  D Cnk  k ! n  k  !  n  k! k! n! [1D2-2.1-1] (MĐ 101 BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Số cách chọn học sinh từ học sinh 2 A 27 B A7 C C7 D Câu 7: [1D2-2.1-1] (MĐ 102 BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Số cách chọn học sinh từ học sinh 2 A 52 B 25 C C5 D A5 Câu 8: [1D2-2.1-1] (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Số cách chọn học sinh từ học sinh 2 A A6 B C6 C 26 D 62 [1D2-2.1-1] (MĐ 104 BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Số cách chọn học sinh từ học sinh 2 A C8 B 82 C A8 D 28 Câu 9: Câu 10: [1D2-3.2-2] (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Với n số nguyên dương thỏa mãn Cn  Cn  55 , số hạng không chứa x khai triển biểu thức n �3 � �x  � � x � A 322560 B 3360 C 80640 Lời giải D 13440 Ta có: Cn  Cn  55 � n  10 n  n  1 � n! n!   55 � n   55 � n  n  110  � � � n  10 n  11 1! n  1 ! 2! n   ! � Với n  10 ta có: n 10  k 10 10 10 �3 � �3 � 10 k 3k �2 � k 3k 10  k k  20  �C10k 210 k.x k 20 �x  �= �x  �  �C10 x � �  �C10 x x � x � � x � k 0 �x � k 0 k 0 Để có số hạng khơng chứa x 5k  20  � k  Do hệ số số hạng khơng chứa x khai triển là: C10  13440 Câu 11: [1D2-3.2-2] (MĐ 101 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Hệ số x khai triển biểu thức x  x  1   3x  1 A 13368 B 13368 C 13848 Lời giải k Ta có x  x  1   x  1  x.�C6  x  6k k 0  �C6k   k 0 6k  1 k x  k  �C8m  3 8 m m0  1  1 m k  �C8m  x  D 13848 8m m0  1 m x8  m Để có số hạng x khai triển k  2; m  Do hệ số x khai triển bằng: C62 24  C83  3  1  13368 Câu 12: [1D2-3.2-2] (MĐ 102 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Hệ số x khai triển x  x  1   x  1 A 3007 B 577 k x  x  1   x  1  x �C6  3x  k 0  �C6k 3k  1 k 0 6k C 3007 Lời giải k  1 x k 1  �C8m m  1 m0 Hệ số x5 ứng với k  ; m  8 k 6k xm  �C8m  x  m 0 D 577 m  1 8 k Hệ số cần tìm C64 34  1  C85 25  1  577 Câu 13: [1D2-3.2-2] (MĐ 104 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Hệ số x khai triển biểu thức x( x  2)  (3 x  1)8 A 13548 B 13668 C 13668 Lời giải 4 Hệ số x khai triển nhị thức ( x  2)6 C6  60 D 13548 5 Hệ số x khai triển nhị thức (3 x  1)8 C8 (3)  13608 x khai triển biểu thức x( x  2)  (3 x  1) 13608  60  13548 Câu 14: [1D2-5.3-2] (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Một hộp chứa 11 cầu gồm màu xanh cầu màu đỏ Chọn ngẫu nhiên đồng thời cầu từ hộp Xác suất để cầu chọn màu A B C D 22 11 11 11 Lời giải Vậy hệ số Số cách lấy cầu 11 C112 , Suy n     C11 2 Gọi A biến cố lấy màu Suy n  A   C5  C6 C52  C62  Xác suất biến cố A P  A   C112 11 Câu 15: [1D2-5.2-2] (MĐ 101 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Từ hộp chứa 11 cầu màu đỏ cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời cầu Xác suất để lấy cầu màu xanh 24 33 A B C D 455 455 165 91 Lời giải Số phần tử không gian mẫu n     C15  455 Gọi A biến cố " cầu lấy màu xanh" Suy n  A   C4  455 Câu 16: [1D2-5.2-2] (MĐ 102 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Từ hộp chứa cầu màu đỏ cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời cầu Xác suất để lấy cầu màu xanh A B C D 12 44 22 Lời giải C3 Gọi A biến cố: “lấy cầu màu xanh” Ta có P  A   35  C12 22 Câu 17: [1D2-5.2-2] (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Từ hộp chứa cầu đỏ cầu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời cầu Xác suất để lấy cầu màu xanh bằng? 12 24 A B C D 65 21 91 91 Lời giải Vậy xác suất cần tìm P  A   Lấy ngẫu nhiên đồng thời cầu từ 15 cầu cho có C15 cách Lấy cầu màu xanh từ cầu xanh cho có C63 cách Vậy xác suất để lấy cầu màu xanh P  Câu 18: C63  C15 91 [1D2-5.2-2] (MĐ 104 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Từ hộp chứa 10 cầu màu đỏ cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời cầu Xác suất để lấy cầu màu xanh 12 24 A B C D 91 91 12 91 Lời giải Số phần tử không gian mẫu: n     C15  455 (phần tử) Gọi A biến cố: “ lấy cầu màu xanh” Khi đó, n  A   C5  10 (phần tử ) Xác suất để lấy cầu màu xanh: P  A   Câu 19: n  A  C53   n    C15 91 [1D2-5.2-2] (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Chọn ngẫu nhiên hai số khác từ 21 số nguyên dương Xác suất để chọn hai số có tổng số chẵn 11 221 10 A B C D 21 441 21 Lời giải * Số phần tử không gian mẫu n     C21  210 * Gọi biến cố A=“Chọn hai số có tổng số chẵn”, 21 số nguyên dương có 11 số lẻ 10 số chẵn, để hai số chọn có tổng số chẵn điều kiện 2 hai số chẵn lẻ � Số phần tử biến cố A là: n  A   C10  C11  100 * Xác suất biến cố A là: P  A   Câu 20: n  A n    10 21 [1D2-5.2-2] (MĐ 104 BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Chọn ngẫu nhiên hai số khác từ 23 số nguyên dương Xác suất để chọn hai số có tổng số chẵn 11 265 12 A B C D 23 529 23 Lời giải Ta có:   C23 Gọi A biến cố: “Chọn số có tổng số chẵn” TH1: Chọn số lẻ: C12 TH2: Chọn số chẵn: C11 A C122  C112 11   �  A  C  C Vậy P  A    C232 23 12 Câu 21: 11 [1D2-5.5-3] (MĐ 104 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Ba bạn A, B, C bạn viết ngẫu nhiên lên bảng số tự nhiên thuộc đoạn  1;16 Xác suất để ba số viết có tổng chia hết cho A 683 2048 B 1457 4096 C 19 56 D 77 512 Lời giải Gọi số cần viết a, b, c Ta có n     16 Phân đoạn  1;16 thành tập: X   3, 6,9,12,15 số chia hết cho dư , có số Y   1, 4, 7,10,13,16 số chia hết cho dư , có số Z   2,5,8,11,14 số chia hết cho dư , có số Ta thấy số a, b, c A, B, C viết có tổng chia hết cho ứng với trường hợp sau: TH1: số a, b, c thuộc tập, số cách chọn 63  53  63  466 TH2: số a, b, c thuộc ba tập khác nhau, số cách chọn 3!.5.5.6  900 466  900 683  Xác suất cần tìm P  A   163 2048 Câu 22: [1D2-5.2-3] (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Có hai dãy ghế đối diện nhau, dãy có ba ghế Xếp ngẫu nhiên học sinh, gồm nam nữ, ngồi vào hai dãy ghế cho ghế có học sinh ngồi Xác suất để học sinh nam ngồi đối diện với học sinh nữ bằng? A B C D 20 10 Lời giải A B C Số phần tử không gian mẫu 6!  720 Xếp bạn nam thứ có cách, bạn nam thứ có cách, bạn nam thứ có cách Xếp bạn nữ vào ba ghế lại có 3! cách 6.4.2.3! 288   Đáp án Vậy xác suất cần tìm A 6! 720 Câu 23: [1D2-5.2-3] (MĐ 101 BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Chọn ngẫu nhiên số tự nhiên khác từ 25 số nguyên dương Xác suất để chọn hai số có tổng số chẵn 13 12 313 A B C D 25 25 625 Lời giải n     C25  300 Trong 25 số nguyên dương có 13 số lẻ 12 số chẵn Gọi A biến cố chọn hai số có tổng số chẵn Chọn số lẻ 13 số lẻ chọn số chẵn 12 số chẵn � n  A   C132  C122  144 Vậy p  A   Câu 24: n  A 144 12   n    300 25 [1D2-5.2-3] (MĐ 102 BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Chọn ngẫu nhiên hai số khác từ 27 số nguyên dương Xác suất để chọn hai số có tổng số chẵn A 13 27 B 14 27 C D 365 729 Lời giải Chọn ngẫu nhiên hai số khác từ 27 số nguyên dương đầu tiên, ta có số phần tử không gian mẫu n     C27 Gọi A biến cố: “chọn hai số có tổng số chẵn” Trường hợp 1: Hai số chọn số lẻ có C14 cách Trường hợp 2: Hai số chọn số chẵn có C13 cách 2 Suy số phần tử biến cố A n  A   C14  C13 Xác suất để chọn hai số có tổng số chẵn: P( A)  n( A) C142  C132 13   n ( ) 27 C27 Câu 25: [1D2-5.5-4] (MĐ 101 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Ba bạn A , B , C bạn viết ngẫu nhiên lên bảng số tự nhiên thuộc đoạn  1;17  Xác suất để ba số viết có tổng chia hết cho 1728 A 4913 Ta có n     17 B 1079 4913 23 68 Hướng dẫn giải C D 1637 4913 Trong số tự nhiên thuộc đoạn  1;17  có số chia hết cho  3; 6;9;12;15 , có số chia cho dư  1; 4;7;10;13;16 , có số chia cho dư  2;5;8;11;14;17 Để ba số viết có tổng chia hết cho cần phải xảy trường hợp sau: TH1 Cả ba số viết chia hết cho Trong trường hợp có: 53 cách viết TH2 Cả ba số viết chia cho dư Trong trường hợp có: 63 cách viết TH3 Cả ba số viết chia cho dư Trong trường hợp có: 63 cách viết TH4 Trong ba số viết có số chia hết cho , có số chia cho dư 1, có số chia cho dư Trong trường hợp có: 5.6.6.3! cách viết 53  63  63  5.6.6.3! 1637  Vậy xác suất cần tìm là: p  A   4913 173 Hướng dẫn học (2’) - HS ơn tập tốn đếm Bổ sung – Rút kinh nghiệm Duyệt tổ chuyên môn - -TIẾT: 35-36 NS:…… I Mục tiêu dạy CHỦ ĐỀ: MẶT NÓN – KHỐI NÓN Kiến thức: HS nhớ lại - Sự hình thành - Các khái niệm, tính chất - Các cơng thức diện tích, thể tích liên quan Kỹ năng: 2.1 HS xét TN - Tính diện tích xung quanh hình nón -Tính thể tích khối nón cho trước yếu tố 2.2 HS xét ĐH - Áp dụng cơng thức tính diện tích hình nón thể tích khối tròn xoay vào tốn thực tế 3.Tư thái độ: - Biết quy lạ quen, biết tự đánh giá làm bạn - Rèn kỹ tư hình học khơng gian II Chuẩn bị: Giáo viên: Chẩn bị phiếu học tập phát cho học sinh trước tuần Học sinh: Ôn tập trước theo phiếu phát giáo viên, chuẩn bị nội dung cần hỏi trao đổi tiết ôn tập III Phương pháp chủ yếu: - Đàm thoại, gợi mở vấn đáp, kết hợp luyện tập rèn kỹ - Sử dung máy chiếu H hỗ trợ trình giảng dạy chữa cho học sinh IV Tiến trình lên lớp Ổn định tổ chức Kiểm tra đầu - khởi động vào - GV kiểm tra kết chuẩn bị làm tập học sinh Nội dung ơn tập Hoạt động 1: Ơn tập kiến thức (10’) Mục tiêu: Học sinh nhớ hình thành, khái niệm liên quan, tính chất, cơng thức diện tích, thể tích liên quan đến mặt nón, hình nón, khối nón Cách thức thực hiện: Phát vấn HS trả lời tổng hợp kiến thức trọng tâm 1/ Mặt nón tròn xoay Hình Trong mặt phẳng  P  , cho đường thẳng d ,  cắt O chúngHình tạo thành góc  với 00    900 Khi quay mp  P  xung quanh trục  với góc  khơng thay đổi gọi mặt nón tròn xoay đỉnh O (hình 1)  Người ta thường gọi tắt mặt nón tròn xoay mặt nón  Đường thẳng  gọi trục, đường thẳng d gọi đường sinh góc  gọi góc đỉnh 2/ Hình nón tròn xoay Cho OIM vng I quay quanh cạnh góc vng OI đường gấp khúc OIM tạo thành hình, gọi hình nón tròn xoay (gọi tắt hình nón) (hình 2)  Đường thẳng OI gọi trục, O đỉnh, OI gọi đường cao OM gọi đường sinh hình nón  Hình tròn tâm I , bán kính r  IM đáy hình nón 3/ Cơng thức diện tích thể tích hình nón Cho hình nón có chiều cao h , bán kính đáy r đường sinh l có:  Diện tích xung quanh: S xq   r.l  Diện tích đáy (hình tròn): Sð   r  Thể tích khối nón: Vnon  1 Sð h   r h 3 4/ Tính chất:  TH1: Nếu cắt mặt nón tròn xoay mp ( P ) qua đỉnh có trường hợp sau xảy ra: + Nếu mp ( P ) cắt mặt nón theo đường sinh � Thiết diện tam giác cân + Nếu mp ( P ) tiếp xúc với mặt nón theo đường sinh Trong trường hợp này, người ta gọi mặt phẳng tiếp diện mặt nón  TH2: Nếu cắt mặt nón tròn xoay mp (Q ) khơng qua đỉnh có trường hợp sau xảy ra: + Nếu mp (Q ) vng góc với trục hình nón � giao tuyến đường tròn + Nếu mp (Q ) song song với đường sinh hình nón � giao tuyến nhánh hypebol + Nếu mp (Q ) song song với đường sinh hình nón � giao tuyến đường parabol Hoạt động 2: Luyện tập (10’) Mục tiêu: Học sinh nhớ hình thành, khái niệm liên quan, tính chất, cơng thức diện tích, thể tích liên quan đến mặt nón, hình nón, khối nón HS xét TN hoàn thành mức độ NB-TH, HS xét ĐH hoàn thành thêm câu mức độ VDT Cách thức thực hiện: HS thảo luận theo nhóm sở chuẩn bị nhà lên bảng trình bày NHẬN BIẾT Câu 1: [2H2-1.1-1] (MĐ 102 BGD&ĐT NĂM 2016-2017) Cho khối nón có bán kính đáy r  chiều cao h  Tính thể tích V khối nón cho A V  16 3 B V  4 C V  16 D V  12 Lời giải   Câu 2: Ta có V   r h    4 3 [2H2-1.2-1] (MĐ 104 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hình nón có bán kính đáy r  độ dài đường sinh l  Tính diện tích xung quanh hình nón cho A S xq  12 B S xq  3 C S xq  39 D S xq  3 Lời giải Diện tích xung quanh hình nón là: S xq   rl  3 Câu 3: [2H2-1.1-1] (MĐ 102 BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Thể tích khối nón có chiều cao h bán kính đáy r A  r h B 2 r h C  r h D  r h 3 Lời giải Thể tích khối nón có chiều cao h bán kính đáy r V   r h (đvtt) Câu 4: [2H2-1.1-1] (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Thể tích khối nón có chiều cao h bán kính đáy r 2 A  r 2h B  r h C 2 r 2h D  r h 3 Lời giải Thể tích hình nón có chiều cao h bán kính đáy r V   r h THÔNG HIỂU Câu 5: [2H2-1.2-2] (ĐỀ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian, cho tam giác ABC vuông A , AB  a AC  3a Tính độ dài đường sinh l hình nón, nhận quay tam giác ABC xung quanh trục AB A l  a B l  2a C l  3a Lời giải D l  2a Xét tam giác ABC vuông A ta có BC  AC  AB  4a � BC  2a Đường sinh hình nón cạnh huyền tam giác � l  BC  2a Câu 6: [2H2-1.1-2] (ĐỀ THỬ NGHIỆM BGD&ĐT NĂM 2016-2017) Cho khối  N  có bán kính đáy diện tích xung quanh 15 Tính thể tích V khối nón  N  C V  36 D V  60 Lời giải Ta có Sxq  15 �  rl  15 � l  � h  Vậy V   r h  12 Câu 7: [2H2-1.2-2] (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2016-2017) Cho hình nón có diện tích xung quanh 3 a bán kính đáy a Tính độ dài đường sinh l hình nón cho 3a 5a A l  B l  2a C l  D l  3a 2 Lời giải Diện tích xung quanh hình nón là: S xq   rl   al  3 a � l  3a A V  12 Câu 8: B V  20 [2H2-1.1-2] (MĐ 101 BGD&ĐT NĂM 2016-2017) Cho hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh a Tính thể tích V khối nón đỉnh S đường tròn đáy đường tròn nội tiếp tứ giác ABCD A V  OD   a3 B V  1 BD  2a  a; 2 2 a Lời giải C V   a3 D V  2 a SO  SD2  OD2  2a2  a2  a S a A D O B C H a Dựng OH  BC �  O  đường tròn tâm O , bán kính OH  a đường tròn nội tiếp tứ giác ABCD  a2 1   V N   SO.S O  a a2  a3 3 [2H2-1.2-2] (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Cho hình nón có diện tích xung quanh 3 a có bán kính đáy a Độ dài đường sinh hình nón cho bằng: S O   OH  Câu 9: A 2a B 3a C 2a D 3a Lời giải Diện tích xung quanh hình nón: S xq   rl với r  a �  a.l  3 a � l  3a Câu 10: [2H2-1.1-2] (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Cho khối nón có độ dài đường sinh 2a bán kính đáy a Thể tích khối nón cho A 3 a3 B 3 a3 C 2 a3 D  a3 Lời giải Gọi khối nón cho có S đỉnh, O tâm đáy, đường sinh SA Ta có SA  2a , OA  a SO  SA2  OA2   2a  a2  a 1 3 a3 Thể tích khối nón là: V  SO. OA2  a 3. a2  3 VẬN DỤNG THẤP Câu 11: [2H2-1.2-3] (MĐ 101 BGD&ĐT NĂM 2016-2017) Cho hình nón đỉnh S có chiều cao h  a bán kính đáy r  2a Mặt phẳng ( P ) qua S cắt đường tròn đáy A B cho AB  3a Tính khoảng cách d từ tâm đường tròn đáy đến ( P ) A d  3a B d  a C d  5a D d  2a Lời giải SO  h  a; OA  OB  r  2a; AB  3a S K H B O A Dựng OH  AB � HA  HB Mà AB  SO � AB   SOH  �  SAB   SOH  Mà  SAB I  SOH   SH Dựng OK  SH � OK   SAB � d O; SAB   OK BHO  H: HO  OB2  HB2  4a2  3a2  a 1 1 a      � OK  2 OK SO OH a a a [2H2-1.2-3] (MĐ 102 BGD&ĐT NĂM 2016-2017) Cho tứ diện ABCD có cạnh SHO  O: Câu 12: 3a Hình nón  N  có đỉnh A có đáy đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD Tính diện tích xung quanh S xq  N  A S xq  6 a B S xq  3 a C S xq  12 a Lời giải Gọi r bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD Ta có BM  3a 2 3a ; r  BM  a 3 S xq   r.l   r AB   a 3.3a  3. a D S xq  3 a Câu 13: [2H2-1.1-3] (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2016-2017) Trong không gian cho tam giác ABC vuông A, AB  a � ACB  300 Tính thể tích V khối nón nhận quay tam giác ABC quanh cạnh AC A V  3 a B V  3 a C V  3 a D V   a Lời giải Đường cao hình nón là: AC  AB a t an30 1 3 a Thể tích hình nón: V   hR   a 3.a  3 Câu 14: [2H2-1.1-3] (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2016-2017) Cho hình nón  N  có đường sinh tạo với đáy góc 600 Mặt phẳng qua trục  N  thiết diện tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp Tính thể tích V khối nón giới hạn  N  B V  9 A V  3 C V  3 Lời giải HI 1 o  �r   Ta có Trong HIA : tan 30  IA r tan 30o SIA : h  SI  IA tan 60o  VN   3  3 Củng cố - GV giao phiếu trắc nghiệm củng cố ( 15 câu) Hướng dẫn học : HS tiếp tục ôn tập phần mặt trụ-khối trụ D V  3   Bổ sung – Rút kinh nghiệm Duyệt tổ chuyên môn - TIẾT: 19 NS:…… LUYỆN ĐỀ: MẶT TRÒN XOAY, KHỐI TRÒN XOAY I Mục tiêu dạy Kiến thức: - Diện tích mặt tròn xoay - Thể tích khối tròn xoay - Bài tốn thực tế Kỹ năng: - HS biết vận dụng tính diện tích xung quanh, đáy, diện tích tồn phần mặt tròn xoay, biết tính thể tích khối tròn xoay vận dụng vào toán thực tế đơn giản 3.Tư thái độ: - Biết quy lạ quen, biết tự đánh giá làm bạn - Rèn kỹ tư hình học khơng gian II Chuẩn bị: Giáo viên: Chẩn bị phiếu học tập phát cho học sinh trước tuần Học sinh: Ôn tập trước theo phiếu phát giáo viên, chuẩn bị nội dung cần hỏi trao đổi tiết ôn tập III Phương pháp chủ yếu: - Đàm thoại, gợi mở vấn đáp, kết hợp luyện tập rèn kỹ - Sử dung máy chiếu H hỗ trợ trình giảng dạy chữa cho học sinh Câu 1: [TK002-BGD-2017] [2H2-1.1-1] Trong không gian, cho tam giác vuông ABC A , AB  a AC  a Tính độ dài đường sinh l hình nón, nhận quay tam giác ABC xung quanh trục AB A l  a B l  a C l  a D l  2a Câu 2: [TK-BGD-2018] [2H2-1.1-1] Cho hình nón có diện tích xung quanh 3 a có bán kính đáy a Độ dài đường sinh hình nón cho bằng: 3a A 2a B 3a C 2a D Câu 3: [TK004-BGD-2017] [2H2-1.1-2] Cho hình nón có diện tích xung quanh 3 a bán kính đáy a Tính độ dài đường sinh l hình nón cho 3a 5a A l  B l  2a C l  D l  3a 2 Câu 4: [CT104-BDG-2017] [2H2-1.2-2] Cho hình nón có bán kính đáy r  độ dài đường sinh l  Tính diện tích xung quanh hình nón cho A S xq  12 B S xq  3 C S xq  39 D S xq  3 Câu 5: [TK003-BGD-2017] [2H2-1.3-2] Cho khối  N  có bán kính đáy diện tích xung quanh 15 Tính thể tích V khối nón  N  A V  12 B V  20 C V  36 D V  60 Câu 6: [CT105-BGD-2017] [2H2-1.3-2] Trong không gian cho tam giác ABC vuông A , �  30o Tính thể tích V khối nón nhận quay tam giác ABC quanh AB  a ACB cạnh AC A V  a3 B V  3a3 C V  3a3 D V  3a3 [CT110-BGD-2017] [2H2-1.3-2] Cho khối nón có bán kính đáy r  chiều cao h  Tính thể tích V khối nón: Câu 7: A V  16 B V  16 3 C V  12 D V  4 [CT105-BGD-2017] [2H2-1.3-4] Cho hình nón  N  có đường sinh tạo với đáy góc Câu 8: 60� Mặt phẳng qua trục  N  cắt  N  thiết diện tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp Tính thể tích V khối nón giới hạn  N  A V  3 B V  3 C V  3 D V  9 [CT123-BGD-2017] [2H2-1.4-4] Cho hình nón có chiều cao h  a bán kính đáy r  2a Mặt phẳng (P ) qua S cắt đường tròn đáy A B cho AB  3a Tính khoảng Câu 9: cách d từ tâm đường tròn đáy đến (P ) 2a 3a 5a B d  a C d  D d  2 Câu 10: [CT110-BGD-2017] [2H2-1.5-2]Cho tứ diện ABCD có cạnh 3a Hình nón A d   N  N có đỉnh A có đáy đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD Tính diện tích xung quanh Sxq A Sxq  3a B Sxq  3a C Sxq  12a D Sxq  6a Câu 11: [CT123-BGD-2017] [2H2-1.5-2] Trong hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh a Tính thể tích V khối nón đỉnh Svà đường tròn đáy đường tròn nội tiếp tứ giác ABCD a3 a3 2a3 2a3 B V  C V  D V  6 Câu 12: [CT103-BGD-2018] [2H2-1.5-2] Một bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác có cạnh đáy mm chiều cao 200 mm Thân bút chì làm gỗ phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao chiều dài bút đáy hình tròn có bán kính mm Giả định 1m3 gỗ có giá a (triệu đồng) 1m3 than chì có giá 9a (triệu đồng) Khi giá nguyên vật liệu làm bút chì gần với kết đây? A 97, 03a đồng B 10,33a đồng C 9, 7a đồng D 103,3a đồng Câu 13: [CT103-BGD-2018] [2H2-1.6-1] Thể tích khối trụ tròn xoay có bán kính đáy r chiều cao h A V  A r h B 2 rh C r h D  r h Câu 14: [TK004-BGD-2017] [2H2-1.6-4] Cho mặt cầu tâm O bán kính R Xét mặt phẳng  P  thay đổi cắt mặt cầu theo giao tuyến đường tròn  C  Hình nón  N  có đỉnh S nằm mặt cầu, có đáy đường tròn  C  có chiều cao h  h  R  Tính h để thể tích khối nón tạo nên  N có giá trị lớn 4R 3R D h  Câu 15: [CT105-BGD-2017] [2H2-2.1-2] Cho hình trụ có diện tích xung quanh 50 độ dài đường sinh đường kính đường tròn đáy Tính bán kính r đường tròn đáy A h  3R A r  2 B h  R C h  B r  C r  2 D r   Câu 16: [CT104-BGD-2018] [2H2-2.2-1] Diện tích xung quanh hình trụ tròn xoay có bán kính đáy r độ dài đường sinh l A rl B 4rl C 2rl D rl Câu 17: [TK002-BGD-2017] [2H2-2.2-2] Trong khơng gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB  AD  Gọi M , N trung điểm AD BC Quay hình chữ nhật ABCD xung quanh trục MN , ta hình trụ Tính diện tích tồn phần Stp hình trụ A Stp  4 B Stp  2 C Stp  6 D Stp  10 Câu 18: [TK-BGD-2018] [2H2-2.2-3] Cho tứ diện ABCD có cạnh Tính diện tích xung quanh S xq hình trụ có đường tròn đáy đường tròn nội tiếp tam giác BCD chiều cao chiều cao tứ diện ABCD 16 2 16 3 B S xq  2 C S xq  D S xq  3 3 Câu 19: [CT123-BGD-2017] [2H2-2.3-2] Tính thể tích V khối trụ có bán kính r  chiều A S xq  cao h  A V  32 B V  64 2 C V  128 D V  32 2 B C có độ dài Câu20: [TK003-BGD-2017] [2H2-2.3-3] Cho hình lăng trụ tam giác ABC A��� cạnh đáy a chiều cao h Tính thể tích V khối trụ ngoại tiếp lăng trụ cho  a2h  a2h A V  B V  C V  3 a h D V   a h Củng cố - GV giao phiếu trắc nghiệm củng cố ( 15 câu) Hướng dẫn học : HS tiếp tục ơn tập phần NGUN HÀM-TÍCH PHÂN Duyệt tổ chuyên môn ... Duyệt tổ chuyên môn - -TIẾT: 35-36 NS:…… I Mục tiêu dạy CHỦ ĐỀ: MẶT NÓN – KHỐI NÓN Kiến thức: HS nhớ lại - Sự hình thành... trước tuần Học sinh: Ôn tập trước theo phiếu phát giáo viên, chuẩn bị nội dung cần hỏi trao đổi tiết ôn tập III Phương pháp chủ yếu: - Đàm thoại, gợi mở vấn đáp, kết hợp luyện tập rèn kỹ - Sử... Duyệt tổ chuyên môn - TIẾT: 19 NS:…… LUYỆN ĐỀ: MẶT TRÒN XOAY, KHỐI TRÒN XOAY I Mục tiêu dạy Kiến thức: - Diện tích mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 33 34 luyen de QT đếm TH XS, Tiết 33 34 luyen de QT đếm TH XS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn