Giải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME NET của công ty cổ phần MISA tại hà nội

72 4 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 08:36

Giải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET của Công ty cổ phần MISA tại Hà Nội Giải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET của Công ty cổ phần MISA tại Hà NộiGiải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET của Công ty cổ phần MISA tại Hà NộiGiải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET của Công ty cổ phần MISA tại Hà NộiGiải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET của Công ty cổ phần MISA tại Hà NộiGiải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET của Công ty cổ phần MISA tại Hà NộiGiải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET của Công ty cổ phần MISA tại Hà NộiGiải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET của Công ty cổ phần MISA tại Hà NộiGiải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET của Công ty cổ phần MISA tại Hà NộiGiải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET của Công ty cổ phần MISA tại Hà Nội i TĨM LƯỢC Qua q trình thực tập Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội, nhận thấy hoạt động kinh doanh SBU sản phẩm phần mềm kế tốn MISA SME.NET Cơng ty tồn số khó khăn, ngun nhân đến từ cơng tác triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET Trên sở kiến thức học qua nghiên cứu tài liệu, tơi lựa chọn đề tài: “ Giải pháp hồn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế tốn MISA SME.NET Cơng ty cổ phần MISA Hà Nội’’ làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Nội dung khóa luận gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận sách triển khai chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Trong chương 1, làm rõ số lý luận chiến lược, triển khai chiến lược, nội dung triển khai chiến lược số lý thuyết liên quan, nêu tổng quan cơng trình nghiên có liên quan, xây dựng mơ hình nội dung đề tài bao gồm: Phân tích nội dung chiến lược kinh doanh, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu triển khai chiến lược kinh doanh công ty; Thiết lập mục tiêu ngắn hạn điều chỉnh sách triển khai chiến lược kinh doanh công ty Chương 2: Các kết phân tích thực trạng triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế tốn MISA SME.NET Cơng ty cổ phần MISA Hà Nội Qua số phương pháp nghiên cứu, đề tài đánh giá tổng quan tình hình nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai chiến lược kinh doanh cơng ty Phân tích, đánh giá việc thiết lập mục tiêu hàng năm, xây dựng sách, phân bổ nguồn lực để hỗ trợ cho việc triển khai chiến lược kinh doanh công ty dựa kết điều tra Chương 3: Đề xuất kiến nghị hoàn thiện sách triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế tốn MISA SME.NET Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội Từ phân tích thực trạng việc triển khai chiến lược kinh doanh công ty chương 2, chương đưa kết đạt được, tồn chưa giải nguyên nhân tồn đó, dự báo thay đổi môi trường kinh doanh định hướng phát triển công ty Đồng thời đưa giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế tốn MISA SME.NET Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Hồn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế tốn MISA SME.NET Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội” với cố gắng thân, nhận giúp đỡ nhiều từ nhà trường, thầy cô, bạn bè Ban lãnh đạo cán công nhân viên Công ty Cổ phần MISA Hà Nội Trước hết xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu nhà trường, Phòng đào tạo Trường Đại Học Thương Mại, thầy Khoa Quản trị doanh nghiệp, tồn thể thầy cô trường Đại học Thương Mại tận tình giảng dạy tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian học tập nghiên cứu trường Tôi xin bày tỏ lời cám ơn sâu sắc đến Th.S Phùng Mạnh Hùng trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cho tơi suốt thời gian tơi thực khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cám ơn giúp đỡ Ban giám đốc toàn thể nhân viên Công ty Cổ phần MISA Hà Nội cung cấp thông tin tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian thực tập Cơng ty để tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2019 Sinh viên Nguyễn Thị Quỳnh iii MỤC LỤC TÓM LƯỢC i CHƯƠNG : CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO SBU SẢN PHẨM PHẦN MỀM KẾ TỐN MISA SME.NET CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN MISA TẠI HÀ NỘI .48 KẾT LUẬN 62 iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Hình 1.1: Mơ hình 7s McKensy 11 Hình 1.2 Mơ hình nghiên cứu hồn thiện triển khai chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 13 Bảng 2.1: kết hoạt động kinh doang doanh nghiệp( 2016-2018) 21 Bảng 2.2 : Bảng so sánh điểm mạnh, điểm yếu đối thủ cạnh tranh 27 Bảng 2.3: Số lượng, chất lượng lao động Văn phòng MISA Hà Nội .28 Bảng 2.4: Tổng mức cấu nguồn vốn kinh doanh Văn phòng MISA Hà Nội 29 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Văn phòng đại diện công ty cổ phần MISA Hà Nội 30 Hình 2.2 Biểu đồ xác định thị trường mục tiêu theo khu vực 33 (Nguồn: Tác giả) .33 Hình 2.3 Biểu đồ xác định thị trường mục tiêu theo khách hàng mục tiêu 34 (Nguồn: Tác giả) .34 Bảng 2.5: Bảng danh mục mục tiêu Công ty CP MISA Hà Nội 35 Hình 2.5: Thực trạng mức độ đáp quản trị mục tiêu ngắn hạn Công ty cổ phần MISA Hà Nội 37 (Nguồn: Tác giả) .37 Hình 2.6: Mơ tả vị trí doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh thị trường mục tiêu 38 Bảng 2.6: Bảng tỷ lệ lợi nhuận doanh thu gói phần mềm kế tốn MISA SME.NET 40 Hình 2.7: Chính sách giá sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET 41 (Nguồn: Tác giả) .41 Bảng 2.7 Bảng giá bán gói sản phẩm phần mềm kế tốn MISA SME.NET .41 Hình 2.8: Tỷ lệ sử dụng kênh phân phối sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET .42 (Nguồn: Tác giả) .42 Hình 2.10: Mức độ hiệu sách nhân cơng ty .44 (Nguồn: Tác giả) .44 Hình 2.11 : Thực trạng sách tài Cơng ty .46 (Nguồn: Tác giả) .46 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT SBU IT NXB R&D HCSN Strategic Business Unit Information Technology Nhà xuất Nghiên cứu phát triển Hành nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU TÍnh cấp thiết đề tài Trong năm vừa qua, kinh tế Việt Nam không ngừng phát triển theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng tương đối cao, sách nhà nước dần hồn thiện tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng Bên cạnh nước thực việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại với bên ngoài, trọng tâm hoạt động ngoại thương trọng hàng đầu đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường thu hút sử dụng vốn, cơng nghệ bên ngồi để khai thác có hiệu nguồn lực nước điều có nghĩa mở cho nhiều hội khơng thách thức cho doanh nghiệp Để thành công, cạnh tranh đường kinh doanh, doanh nghiệp cần có chiến lược kinh doanh đắn Trong đó, để có chiến lược đắn nhà quản trị phải quan tâm đến việc quản trị hoạch định chiến lược muốn có kết kinh doanh tốt cần phải đảm bảo việc triển khai chiến lược Mặt khác, từ thực tế doanh nghiệp thấy việc triển khai chiến lược khó nhiều việc hoạch định chiến lược Vì hoạch định chiến lược cần thỏa mãn nhà quản trị hoạch định thực lý thuyết Trong đó, việc triển khai chiến lược phải áp cho tồn cơng ty, ý hoạch định chiến lược phải đưa vào thực tế phụ thuộc vào nhân sự, tài chính, sở vật chất Vì chiến lược thành cơng hay khơng phụ thuộc nhiều vào bước triển khai chiến lược cần đầu tư nhiều vào hoạt động triển khai chiến lược Công ty Cổ phần MISA Hà Nội chuyên sản xuất phân phối sản phẩm phần mềm cho quan, nhà nước, doanh nghiệp…việc xây dựng triển khai chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty điều vô quan trọng Chi nhánh MISA Hà Nội triển khai chiến lược kinh doanh cho khu vực thị trường Bắc bộ, phân đoạn khách hàng mục tiêu doanh nghiệp, HCSN, quan nhà nước…Qua trình triển khai chiến lược kinh doanh cho Công ty, MISA gặt hái khơng thành cơng đáng kể như: Nhiều năm liền dành giải thưởng “Sao khuê”, đứng top doanh nghiệp chuyên cung cấp phần mềm kế tốn, doanh số ln đạt ngưỡng hàng trăm tỷ đồng/năm, mang lại công ăn việc làm cho hàng trăm cơng nhân viên tồn Cơng ty Tuy nhiên, bên cạnh thành cơng to lớn MISA tồn số hạn chế triển khai chiến lược kinh doanh như: Cơ sở hạ tầng phức tạp, rắc rối, công tác truyển thông xúc tiến chưa mang lại hiệu cao, sách giá chưa thực hấp dẫn… Trong trình thực tập, tác giả nhận thấy bên cạnh hội, công ty gặp phải nhiều thách thức, khó khăn …nhất SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET Mơi trường bên ngồi mơi trường bên ảnh hưởng nhiều đến việc triển khai chiến lược kinh doanh Công ty, làm cho hiệu kinh doanh xuống Nhận thấy tầm quan trọng việc hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET, tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET Công ty cổ phần MISA Hà Nội” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 2.1 Tổng quan tình hình giới Một số quan điểm, lý luận, đề tài nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu giới như: (1) David A.Aaker, Vice-Chairman (2014), Strategic market managament, đưa quan điểm giúp nhà quản lý xác định, thực hiện, ưu tiên điều chỉnh chiến lược kinh doanh thwo định hướng thâm nhập phát triển thị trường/ sản phẩm Với cơng trình nghiên cứu khoa học tác giả kế thừa sở lý luận phần thâm nhập phát triển thị trường sản phẩm sở tạo lập lợi cạnh tranh doanh nghiệp để làm rõ mạnh kênh phân phối hoạt động marketing thực mnahj hiệu thời gian qua giúp cho Công ty cổ phần MISA Hà Nooiuj thấy rĩ tầm quan trọng cơng tác marketing, từ có kế hoạch taaoj trung đẩy mạnh công tác địa banfhoatj động để tận dụng tốt hội nhu cầu tiêu thụ sản phẩm địa bàn miền Bắc gia tăng (2) G.John, K sholes, Exploring corporate strategy, NXB Pearson Education 2008, cung cấp mơ hình chiến lược kinh doanh doanh nghiệp, với công cụ phân tích chiến lược xác lập mục tiêu chiến lược kinh doanh của tổ chức Với cơng trình nghiên cứu khoa học này, tác giả sử dụng đồng thời nhiều phương pháp để xây dựng phương án chiến lược để Công ty cổ phần MISA Hà Nooij xem xét định lựa chọn chiến lược (3) Garry D.Smith (2003), Chiến lược sách lược kinh doanh, Nhà xuất Thống Kê Cuốn sách trình bày kiến thức cần thiết, từ khái niệm, chiến lược kinh doanh, phân tích mơi trường kinh doanh hoạch định chiến lược sách lược công ty kinh doanh lớn Phương pháp kiểm tra đánh giá việc thực chiến lược sách lược kinh doanh Qua cơng trình nghiên cứu mà tác giả biết cho thấy có nhiều đề tài nghiên cứu chiến lược kinh doanh triển khai chiến lược kinh doanh từ trước đến đề tài phần lớn nghiên cứu tầm vĩ mô, cho ngành, thị trường lớn Tuy nhiên chưa có đề tài nghiên cứu hồn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế tốn MISA SME.NET Cơng ty cổ phần MISA Hà Nội Vì tơi lựa chọn đề tài:” hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET Công ty cổ phần MISA Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu 2.2 Tổng quan tình hình nước Các đề tài luận văn có đề cập đến chiến lược kinh doanh, công tác triển khai chiến lược kinh doanh, hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh như: 2.2.1 Các cơng trình, sách, báo, tạp chí [1] GS.TS Nguyễn Bách Khoa (2004), Giáo trình “Chiến lược kinh doanh quốc tế”, NXB Thống kê Cuốn sách trình bày chất vai trò quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế vấn đề triển khai chiến lược môi trường kinh doanh quốc tế [2] Nguyễn Hoàng Long Nguyễn Hoàng Việt (2015), Giáo trình “Quản trị chiến lược”, NXB Thống kê, Hà Nội Cuốn sách nêu nên nhìn tổng quan quản trị chiến lược thông qua chất quản trị chiến lược tầm nhìn chiến lược, sứ mạng kinh doanh , mục tiêu chiến lược Chi tiết hóa bước giai đoạn hoạch định chiến lược phân tích mơi trường chiến lược doanh nghiệp, phân tích cạch tranh chiến lược cạch tranh doanh nghiệp [3] Trương Đình Chiến (2012), Giáo trình “Quản trị marketing”, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Những nội dung trọng tâm khác biệt giáo trình tập trung vào q trình cơng cụ lập kế hoạch marketing cho sản phẩm/thị trường cụ thể, nội dung quy trình đưa định marketing cụ thể Cung cấp cho người học quan điểm nhận thức, kiến thức kỹ thực hoạt động quản trị marketing bao trùm từ quản trị thông tin, quản trị chiến lược marketing đến quản trị nhóm biện pháp marketing cụ thể [4] PGS.TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Thanh Liêm, Giáo trình “Quản trị chiến lược”, NXB Thống kê, sách nghiên cứu vấn đề quản trị chiến lược Việt Nam Giới thiệu quản trị chiến lược tun bố sứ mệnh, mục tiêu; phân tích mơi trường bên ngồi; phân tích bên trong; tạo dựng lợi cạnh tranh thông qua chiến lược chức năng, 2.2.1 Khóa luận sinh viên khóa (1) PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt (2012), “Phát triển chiến lược kinh doanh doanh nghiệp ngành may Việt Nam”, Đại học Thương Mại, cung cấp khái niệm , mô hình chất chiến lược kinh doanh gắn với đặc điểm kinh doanh may mặc (2) Nguyễn Hoàng Long Nguyễn Hồng Việt (2015), “Giáo trình quản trị chiến lược”, Bộ môn quản trị chiến lược, Trường Đại học Thương Mại, Nhà xuất Thống kê, nêu tổng quan quản trị chiến lược, bước giai đoạn hoạch định chiến lược, vấn đề để thực thi chiến lược thành cơng, kiểm sốt chiến lược hướng dẫn phân tích tình chiến lược kinh doanh doanh nghiệp (3) Nguyễn Gia Lợi (2014), “Hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty CP viễn thông FPT đến năm 2020”, luận văn thạc sỹ Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, đưa sở lý thuyết thực trạng hoạch định chiến lược kinh doanh công ty CP Viễn thông FPT (4) Phạm Thị Hoài (2016), “Giải pháp triển khai chiến lược kinh doanh sản phẩm xi măng công ty vật liệu xây dựng Phú Yên”, Luận văn Thạc sỹ trường Đại học Thương Mại: Luận văn hệ thống hóa số vấn đề lý luận thực tiễn hoạch định triển khai chiến lược kinh doanh doanh nghiệp; phân tích thực trạng để rút thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế triển khai chiến lược kinh doanh công tác hoạch định triển khai chiến lược kinh doanh, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác hoạch định triển khai Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài tìm hiểu cơng tác triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế tốn MISA SME.NET Cơng ty cổ phần MISA Hà Nội, từ rút hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân đề xuất giải pháp giúp Cơng ty hồn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế tốn MISA SME.NET Để đạt mục tiêu đó, khóa luận thực nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận chiến lược, cấp chiến lược, chiến lược kinh doanh triển khai chiến lược kinh doanh - Thứ hai, sử dụng phương pháp nghiên cứu để xem xét, phân tích, đánh giá thực trạng triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế tốn MISA SME.NET Cơng ty cổ phần MISA Hà Nội, từ rút thành cơng, hạn chế nguyên nhân hạn chế để hoàn thiện sách triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET Công ty - Thứ ba, sở lý luận sách triển khai chiến lược kinh doanh đối sánh với tình hình thực tế sách triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế tốn MISA SME.NET Cơng ty cổ phần MISA Hà Nội thành công, hạn chế rút để đề xuất giải pháp nhằm giúp cơng ty hồn thiện triển khai chiến lược kinh doanh Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Các nội dung liên quan đến quy trình, nội dung triển khai chiến lược kinh doanh yếu tố ảnh hưởng tới triển khai chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Đề tài “ Hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET Công ty cổ phần MISA Hà Nội” giới hạn vào nội dung nghiên cứu: Nhận dạng đặc điểm SBU triển khai chiến lược kinh doanh, xác định nội dung chiến lược kinh doanh, Quản trị mục tiêu ngắn hạn triển khai chiến lược kinh doanh, Triển khai sách kinh doanh - Phạm vi không gian: Khách thể nghiên cứu đề tài Cơng ty cổ phần MISA Hà Nội, có trụ sở tầng 1-2, tòa nhà N03T2, Khu Đồn ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội Thị trường nghiên cứu toàn thị trường miền Bắc sản phẩm nghiên cứu sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET - Phạm vi thời gian: Dữ liệu thứ cấp bao gồm kế hoạch kinh doanh, báo cáo kết kinh doanh phục vụ cho nghiên cứu thực trạng triển khai chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần MISA Hà Nội, số liệu thông tin thống thu thập giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018 Giải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh có hiệu thực đến năm 2025 tầm nhìn tới 2030 Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập 5.1.1 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp: 53 - Đội ngũ IT chưa lành nghề, lực chưa cao Chỉ tập trung nghiên cứu phát triển phần mềm đóng gói mà chưa chuyển sang nghiên cứu phần mềm viết riêng Điều dẫn đến việc chưa tiếp cận tối đa loại hình doanh nghiệp Bên cạnh giá bán chưa thể nâng cao tính sản phẩm chưa vượt trội so với đối thủ Chính sách xúc tiến hạn hẹp, mang lại thành công lớn cần có nhiều chương trình - Bộ phận nhân lựa chọn nhà cung cấp nguồn nhân lực từ trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành công nghệ thơng tin, kinh tế, quản trị để tuyển dụng Vì nguồn nhân lực dù chất lượng nghèo nàn tình trạng thiếu hụt nhân lực thường xuyên xảy 3.2 Các dự báo thay đổi môi trường kinh doanh định hướng phát triển Công ty Cổ phần MISA Hà Nội 3.2.1 Dự báo nhu cầu thị trường 3.2.1.1 Các hội - Năm 2019 mở nhiều hội tốt đẹp từ bên ngồi cho doanh nghiệp Điển hình kiện Quốc hội định thông qua Hiệp định Đối tác tồn diện tiến xun Thái Bình Dương (CPTPP) vào tháng 11 Cơ hội từ hai hiệp định lớn kinh tế doanh nghiệp Thứ nhất, hiệp định mà cam kết cắt giảm thuế quan tương đối sâu nhanh Điều có lợi lớn với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập Thứ hai, hiệp định với thị trường phát triển mà kinh tế Việt Nam có tính bổ sung cao, thay cạnh tranh trực tiếp Nói cách đơn giản có nhiều hội xuất thứ mà quốc gia thành viên cần thứ mà có Thứ ba, hội tiếp cận thị trường xuất châu Mỹ tận dụng mức cam kết mở cửa sâu với FTA Tham gia CPTPP EVFTA tạo hội cho Việt Nam có lực thỏa thuận cao trường hợp Mỹ quay lại dự kiến có thoả thuận song phương, Việt Nam tham gia vào FTA khác - Xu hướng Start-up khơng có giấu hiệu ngừng tăng năm 2019, doanh nghiệp thành lập ngày nhiều thời đại 4.0 nên có nhu cầu sử dụng phần mềm cao Tập khách hàng Công ty Cổ phần MISA ngày lớn 54 - Thị trường Hà Nội- Thị trường mục tiêu Cơng ty Cổ phần MISA ngày trở nên béo bở các khu công nghiệp mọc lên ngày nhiều Thị trường nhỏ lại mang lại nhiều nguồn lợi cho Công ty - Bên cạnh hội trên, Nhà nước đẩy mạnh đầu tư vào ngành cơng nghệ thơng tin hỗ trợ xây dựng trung tâm nghiên cứu, nâng cao phúc lợi cho người làm việc ngành công nghệ thông tin 3.2.1.2 Các thách thức - Bên cạnh hội từ hiệp định mang lại khơng thách thức Sự sẵn sàng doanh nghiệp sức ép cải cách thể chế, môi trường kinh doanh năm 2019 điều cần phải ý Nhận định chung doanh nghiệp chưa sẵn sàng Một nghiên cứu gần EVFTA cho thấy, có nhiều doanh nghiệp biết đến diện hiệp định (82%), phần lớn không hiểu sâu Cụ thể, số doanh nghiệp biết EVFTA, có tới 69% doanh nghiệp cho biết họ thực “có nghe nói”, số “đã tìm hiểu sơ sơ” 26%, số thực “đã tìm hiểu kỹ” 5% Thêm vào đó, phần lớn (63%) cho biết chưa có hành động chuẩn bị nào, dù nhỏ, để chuẩn bị cho EVFTA nói riêng FTA nói chung tương lai Về khía cạnh thứ hai, có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hải quan thuận lợi hóa thương mại theo Nghị 19 năm 2014, đến nay, khoảng cách thuận lợi hóa thượng mại Việt Nam nước dẫn đầu chưa cải thiện nhiều Bảo hộ nhà đầu tư điểm yếu pháp luật Việt Nam Theo Báo cáo Chỉ số cạnh tranh toàn cầu đây, số bảo vệ nhà đầu tư Việt Nam đạt 4,7/10 điểm, xếp thứ 100/140 nước xếp hạng - Xu hướng xuất lao động giới trẻ ngày tăng, khiến cho việc thiếu hụt nguồn nhân lực Việt Nam vào mức báo động Người tài thường có xu hướng nước làm việc để nâng cao thu nhập khiến cho việc chảy máu chất xám nghiêm trọng - Doanh nghiệp thành lập ngày nhiều, đồng nghĩa với việc số lượng doanh nghiệp ngành công nghệ thơng tin tăng theo Điều dẫn đến mức cạnh tranh ngành công nghệ thông tin ngày trở nên gay gắt 3.2.2 Định hướng phát triển công ty Nhận định hội thách thức Công ty Cổ phần MISA Hà Nội, qua cơng ty đưa định hướng triển khai chiến lược kinh doanh công ty năm năm tới sau: 55 - Trong năm tới, Công ty tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh sản phẩm phần mềm, có sản phẩm phần mềm kế tốn MISA SME.NET Công ty tiếp tục khai thác mạnh mẽ thị trường Hà Nội đầu tư khai thác tối đa thị trường tỉnh lân cận Cố gắng năm năm tới tăng gần 20% thị phần Và nâng mức khách hàng lên 100.000 khách hàng tiềm - Tăng cường xúc tiến thương mại khai thác tối đa công cụ xúc tiến thương mại cho hoạt động kinh doanh Công ty Tăng cường công tác quảng cáo qua nhiều hình thức báo, đài, tivi trang mạng nhiều lượt theo dõi để nâng cao hình ảnh Cơng ty tiếp cận nhiều khách hàng - Mở rộng thêm kênh phân phối để tiếp cận nhiều khách hàng tiềm như: Đại lý, cộng tác viên, - Nâng cao lực R-D: Công ty tăng cường đầu tư đội ngũ IT trẻ, tài tuyển dụng từ trường Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, tuyển dụng chuyên viên IT từ nước để đảm bảo đội ngũ IT lực cao Đẩy mạnh nâng cấp phần mềm phiên để đáp ứng cao nhu cầu khách hàng Đầu tư nghiên cứu phát triển mảng phần mềm viết riêng để nâng cao mức cạnh tranh với đối thủ 3.3 Đề xuất giải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET Công ty Cổ phần MISA Hà Nội 3.3.1 Giải pháp quản trị mục tiêu ngắn hạn Công tác xây dựng mục tiêu ngắn hạn định hướng từ mục tiêu dài hạn công ty, mục tiêu gắn liền với hoạt động kinh doanh Công ty u cầu phải có tính phổ biến, tính cụ thể đo lường được, tính khả thi thách thức cao Các mục tiêu xác định khoảng thời gian phù hợp kèm theo thưởng phạt tương xứng Việc lập mục tiêu hàng năm công ty cần phải vào nhu cầu thị trường trước tiên, sau so sánh đối chiếu lại khả năng, lực nội cơng ty để có để đưa mục tiêu phù hợp với khả thực doanh nghiệp Cơng ty cần thiết lập mục tiêu hàng năm cụ thể nhất, công ty cần tiến hành nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp, sau xác định xem doang nghiệp đủ nguồn lực để thực chưa từ đưa kế hoạch phù hợp để thực đạt kết tốt Để thực tốt việc quản trị mục tiêu ngắn hạn Cơng ty cơng ty cần phải có cho phận chiến lược có 56 lực cao, có tinh thần trách nhiệm cao với Cơng ty Cơng ty thường xun tổ chức buổi họp tổng kết tuần, tổng kết tháng, tổng kết năm để nhìn nhận lại trình kinh doanh để xem xét thành cơng đạt được, tồn gặp phải nguyên nhân gây tồn tại, hạn chế Từ buổi họp tổng kết chỉnh sửa, điều chỉnh cho mục tiêu phù hợp với Công ty 3.3.2 Giải pháp hồn thiện sách kinh doanh 3.3.2.1 Giải pháp hồn thiện sách Marketing Trong thời điểm thị trường cạnh tranh khốc liệt nay, Marketing ngày khẳng định vị vô quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp Để có kết kinh doanh tốt, Cơng ty cần ý cơng tác hồn thiện marketing việc hồn thiện sách định vị, sách sản phẩm, sách giá, sách phân phối, sách xúc tiến thương mại để gia tăng doanh thu xây dựng lòng tin với khách hàng Một điều hiển nhiên nhiều người biết đến doanh nghiệp bạn, hội bạn bán hàng cao Thế nên, bạn xây dựng chiến dịch marketing cách, doanh thu bán hàng doanh nghiệp chắn tăng lên thời gian ngắn - Chính sách định vị: Đầu tiên Cơng ty cần có phận nghiên cứu thị trường để tìm hiểu thị trường, thị trường mục tiêu với đối thủ cạnh tranh Cơng ty Cơng ty định vị rõ vị trí thị trường Làm rõ vị trí so với đối thủ cạnh tranh để xác định lợi so với đối thủ để đưa sách để nâng mức cạnh tranh sản phẩm phần mềm vị Công ty thị trường Định vị vị trí cần so sánh điểm mạnh, điểm yếu Cơng ty so với đối thủ theo tiêu chí như: giá bán, chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, thị trường mục tiêu đối thủ…Thơng tin thu thập cần phân tích xác để tránh ảnh hưởng cho chiến lược sau - Chính sách sản phẩm: Ngày nay, kinh tế phát triển, thu nhập ngày cao doanh nghiệp phát triển cách nhanh chóng Các doanh nghiệp mong muốn tối đa hóa hiệu cơng việc nên tìm đến sản phẩm cơng nghệ để hỗ trợ nhân viên làm việc Vì họ sẵn sàng bỏ tiền để mua cho phần mềm hữu ích thật phù hợp với họ Để thu hút khách hàng sản phẩm Công ty phải sản phẩm chất lượng cao hữu ích sử dụng Để hồn thiện sách sản phẩm, Cơng ty cần ý đến chất lượng sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET Thứ nhất, Cần đầu tư vào hoạt động kiểm sốt cơng 57 việc có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm thông qua theo dõi, kiểm tra hoạt động nghiên cứu, phát triển công tác phòng ngừa khắc phục doanh nghiệp Thứ hai, đào tạo tay nghề cho IT cử đào tạo IT để nâng cao tay nghề, tránh sai sót cơng việc Thứ ba, chuẩn bị sẵn sàng tài liệu cần thiệt để kiểm soát hoạt động thiết kế, tạo sản phẩm xử lý lỗi trình sử dụng Thứ tư, tăng cường nâng cấp tính bảo mật cho sản phẩm Vì sản phẩm phần mềm thường hay bị xâm nhập virus để ăn cắp số liệu, tính bảo mật yêu cầu bắt buộc mà khách hàng đề Thứ năm, mở rộng nghiên cứu thêm phần mềm MISA SME.NET viết riêng để phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp - Chính sách giá bán: Giá bán sản phẩm quan trọng trình kinh doanh tiếp cận với khách hàng Một sản phẩm có giá bán hợp lý dễ thuyết phục khách hàng sản phẩm có giá cao sản phẩm có giá thấp Tuy nhiên việc định giá phải phụ thuộc vào hiệu kinh doanh Do muốn có giá bán sản phẩm hợp lý MISA cần phải tìm cách hạ giá thành cách tăng suất lao động tiết kiệm nguyên vật liệu Công ty cần tăng cường đầu tư cải tiến máy móc thiết bị tiên tiến nhất, đại nhất, nâng cao trình độ chun mơn cán nhân viên để tăng hiệu làm việc Tận dụng máy móc thiết bị để tăng suất sản xuất phần mềm Những hoạt động thực máy móc để máy móc tự động hóa hết công việc để vừa tận dụng tối đa suất làm việc nhân viên suất làm việc máy móc Phổ biến sách tiết kiệm điện, tiết kiệm nước để giảm thiểu chi phí Kiểm sốt chi phí để cắt giảm khoản chi phí khơng cần thiết Bên cạnh việc giảm giá thành Cơng ty cần đa dạng giá bán gói sản phẩm để khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp cho - Chính sách phân phối: Kênh phân phối vấn đề then chốt để đưa sản phẩm đến khách hàng Việc thiết lập nhà phân phối, đại lý, điểm bán lẻ đến người tiêu dùng q trình, khơng có chiến lược kế hoạch doanh nghiệp khó thành cơng MISA chọn kênh phân phối phân phối trực tiếp Để phát triển mạnh mẽ tương lai, doanh nghiệp cần mở rộng kênh phân phối qua đại lý cộng tác viên,…để nâng cao hiệu kinh doanh Mỗi kênh phân phối phụ trách thị trường khác nhau, điều giúp cho MISA tiếp cận sâu thị trường khác ngồi thị trường mục tiêu Trong q trình 58 thiết lập kênh phân phối cần có chiến lược phát triển kênh phân phối trước vào triển khai Cần xác định rõ tỷ lệ phân phối qua kênh, từ đưa mức đầu tư hợp lý, tránh trường hợp chỗ thừa chỗ thiếu Công ty phổ biến giá thống kênh để tránh xung đột giá khiếu nại từ phía khách hàng Có sách cho kênh kế hoạch thu hồi công nợ rõ ràng từ kênh phân phối khác - Chính sách xúc tiến thương mại: Xúc tiến thương mịa hoạt động quan trọng cần thiết q trình kinh doanh cơng ty Trong nhiều tình hiệu lực hoạt động có tác dụng định đến kết hành vi mua bán hàng hóa thơng báo cho chơng chúng biết thông tin quan trọng sản phẩm chất lượng tác dụng sản phẩm Ngoài xúc tiến thương mại làm cho cơng việc bán hàng dễ dàng động Do xúc tiến thương mại khơng sách hỗ trợ cho sách sản phẩm, sách giá sách phân phối mà làm tăng kết thực sách Cơng ty Cổ phần MISA thành công xúc tiến bán công cụ marketing trực tiếp xúc tiến bán Tuy nhiên lại chưa trọng vào công cụ khác Để thành công hơn, MISA cần phải trọng cơng cụ lại Thứ nhất, quảng cáo, MISA cần nắm rõ mục tiêu khách hàng sử dụng sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET để sử dụng phương thức quảng cáo phù hợp Khách hàng phần mềm kế toán MISA SME.NET doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất xây lắp, chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ Do vậy, MISA tiến hành quảng cáo qua email, gửi email tới doanh nghiệp, trưởng phòng kế tốn, giám đốc,…Trong mail có mơ tả rõ tính sản phẩm mang lại cho khách hàng, chương trình khuyến có để thu hút khách hàng Bên cạnh MISA quảng cáo sản phẩm hội nghị-hội thảo dành cho doanh nghiệp quảng cáo theo khu vực thị trường,…Ngồi Cơng ty đầu tư quảng cáo kênh truyền hình chuyên kinh tế VITV, CNN,…Hoặc quảng cáo tờ báo kinh tế, báo nhân dân,…để truyền tải thông tin gần đến khách hàng mục tiêu Thứ hai, quan hệ cơng chúng Cơng ty Cổ phần MISA tổ chức hội nghị, kiện để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, tiến hành họp báo để giới thiệu sản phẩm nâng cấp, tài trợ cho kiện xã hội, chương trình thể dục thể thao,… 3.3.2.2 Giải pháp hồn thiện sách nhân 59 Nguồn nhân lực bao gồm tất người làm việc công ty tất vị trí khác Có thể nói, nguồn định đến lợi nhuận phát triển Công ty Con người dù vị trí, đơn vị chủ thể quan trọng việc sáng tạo phát huy lợi đơn vị Trang thiết bị vật chất nguồn nhân lực hai yếu tố vô quan trọng Trong nhân lực đóng vai trò then chốt hoạt động Chính ln yếu tố doanh nghiệp trọng quan tâm đầu tư chất lượng MISA không ngoại lệ Để tăng hiệu kinh doanh MISA cần chỉnh sửa lại sách nhân - Tuyển dụng: Nguồn nhân lực tìm kiếm nhiều nguồn khách Tuy nhiên, năm vừa qua, Công ty cổ phần MISA Hà Nội tập trung tuyển dụng từ trường Đại học chuyên nhành công nghệ thông tin, kinh tế, quản trị,…Trong năm tới, Công ty cần tăng cường tuyển dụng nhân lực nhiều nguồn trường Đại học ngành kinh tế, công nghệ thông tin, quản trị Hà Nội vùng lân cận Ngồi tuyển dụng trường đào tạo nghề, trung tâm tư vấn hỗ trợ việc làm để phong phú nguồn lực tìm nguồn nhân lực có chất lượng cao Cơng tác tuyển dụng cần vạch rõ ràng, chi tiết hợp lý Người tuyển dụng cần có thái độ cơng minh, đặt tài ứng viên lên hàng đầu Tránh việc mối quan hệ mà tuyển chọn nhân viên khơng có tài - Đào tạo: Nhân lực nhiều chưa đủ, cần phải có chất lượng Chất lượng yếu tố định tồn phát triển MISA SME.NET MISA thị trường Vì thế, Cơng ty cần trì tốt cơng tác đào tạo cho cán nhân viên nhiều hình thức khác phù hợp với đối tượng cán nhân viên cần đào tạo Đối với nhân viên chưa có kinh nghiệp đào tạo riêng với sách riêng với nhân viên có kinh nghiệm nghề đào tạo cách khác để tiết kiệm thời gian chi phí đào tạo nhân lực Thường xuyên tổ chức buổi đào tạo để phổ biến cho nhân viên biết tính phần mềm, kỹ bán hàng cho nhân viên kinh doanh sản phẩm phần mềm cập nhật tính liên tục, khơng phổ biến kịp thời cho nhân viên giảm hiệu nhân viên trao đổi phần mềm với khách hàng Bên cạnh Cơng ty cần thường xun sàng lọc nguồn nhân để giữ cho đội ngũ nhân viên có trình độ cao, cắt giảm nhân viên có trình độ yếu thấp khơng đảm bảo hồn thành công việc cho Công ty Nguồn nhân lực không cần chất lượng kỹ mà cần phải có chất lượng tri thức Vì ngồi buổi đào tạo 60 chuyên môn, Công ty cần tổ chức buổi để tuyên truyền, truyền bá điều tích cực để nâng cao nhận thức cán nhân viên, trao đổi đề ý thức, văn hóa Cơng ty để nhân viên tự ý thức việc cần làm, tạo môi trường làm việc lành mạnh Cơng ty - Bố trí sử dụng: Một nguồn nhân lực có lực tốt, có tố chất lại xếp vị trí khơng phù hợp khơng thể mang lại hiệu cao cơng việc họ Vì xếp khơng hợp lý có hai trường hợp gây ảnh hưởng đến kế kinh doanh người nhân viên khơng muốn làm việc, chán nản cơng việc, người tài bị xếp vào vị trí thấp nên không khai thác hết khả làm việc họ, người bất tài lại xếp vào vị trí cao, điều thực nguy hiểm họ kéo Cơng ty xuống cách trầm trọng Vì Cơng ty cần tìm hiểu, phân tích rõ lực người, xem xét mong muốn vị trí làm việc nhân viên để kết hợp xem xét bố trí cho nhân viên vào phòng ban nào, chức vụ Trong q trình nhân viên làm việc cần có hoạt động kiểm tra, giám sát xem hiệu làm việc để chuyển đổi vị trí làm việc cho hợp lý trường hợp buộc cho thơi việc - Đãi ngộ nhân lực: Tìm kiếm nhân tài khó, giữ chân nhân tài khó Hiện Cơng ty Cổ phần MISA thành cơng với sách đãi ngộ để giữ chân nhân tài nâng cao suất làm việc nhân viên Vì năm tới, Cơng ty cần tiếp tục trì phát huy chế độ đãi ngộ thành công lương thưởng rõ ràng, mức lương không giới hạn tùy thuộc vào lực người Bên cạnh cần tạo điều kiện cho cán nhân viên công ty phát huy hết khả sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc cho nhân viên cách tạo không gian làm việc thoải mãi, sẽ, lành, môi trường làm việc chuyên nghiệp không phần động sáng tạo Lãnh đạo ghi nhận khen thưởng cho nhân viên có thành tích cao, đạt kết tốt tháng, quỹ, năm Ngồi ra, Cơng ty thực thêm chương trình giúp nâng cao trình độ chun mơn cho cán công nhân viên, tạo hội để thăng tiến tới vị trí cao hơn, phù hợp với lực họ Thường xuyên tổ chức buổi dã ngoại, tham quan buổi tập huấn cho cán nhân viên nhằm giúp nhân viên giảm căng thẳng công việc, gắn kết nhân viên lại với nhau…Một chế độ đãi ngộ nhân lực hấp dẫn giúp Công ty giữ chân người tài làm động lực cho họ làm việc hiệu 3.3.2.3 Giải pháp hồn thiện sách tài 61 Tài thể sức mạnh doanh nghiệp Một doanh nghiệp chủ động nguồn tài doanh nghiệp doanh nghiệp có tiềm lực lớn Để chủ động thị trường, Cơng ty cần có sách tài hợp lý - Chính sách huy động vốn: Hiện nay, Công ty chủ yếu sử dụng vốn chủ sở hữu Công ty chưa tận dụng hội ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp vay vốn với lãi suất thấp Công ty nên tận dụng hội vay thêm vốn từ ngân hàng thương mại để hỗ trợ hoạt động kinh doanh cơng tác mở rộng kinh doanh Công ty Công ty cần tận dụng nguồn vốn từ bên ngồi để đầu tư cho - Chính sách quay vòng vốn: Một thất bại doanh nghiệp để vốn nằm im Cơng ty cần tận dụng tối đa nguồn vốn Lúc vay vốn cần đảm bảo đồng thời với lúc thực kế hoạch chiến lược kinh doanh để nguồn vốn di chuyển sinh lời cho doanh nghiệp mơi trường kinh doanh không chừa chỗ cho người chậm, nên cần sử dụng số vốn áp dụng vào kế hoạch có sẵn, từ nhân lực, loại hình dịch vụ, chi phí kèm….để tận dụng tốt số vốn bạn có Cơng ty cần phải xem xét, cân nhắc thiết lập rõ ràng tài khoản Quy định mức tài cố định cho phòng ban để tránh tượng vượt mức chi phí Bên cạnh nhà lãnh đạo phải xem xét phân bổ nguồn lực tài cho đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ bao nhiêu? Đầu tư cho nâng cao chất lượng sản phẩm bao nhiêu? Đầu tư cho nâng cao nguồn nhân lực bao nhiêu? Việc phân chi rõ ràng lượng tài chình đầu tư cho mảng khác giúp Cơng ty quản lý tốt nguồn tài Và xảy cố thâm hụt xem xét xuất từ phận có hướng giải kịp thời Ngồi ra, vấn đề mà Cơng ty cần quan tâm kiểm sốt gắt gao quản lý công nợ phải thu, phải trả khách hàng nhà cung cấp Khách hàng Cơng ty tốn trước, nên cần kiểm sốt cơng nợ phải trả khách hàng công nợ phải trả nhà cung cấp, để tránh nợ xấu, nợ khó đòi tình trạng chiếm dụng vốn 62 KẾT LUẬN Chính sách triển khai chiến lược kinh doanh yếu tố quan trọng định đến thành công chiến lược kinh doanh thành công doanh nghiệp Để tồn phát triển, doanh nghiệp cần phải vạch cho hướng mục tiêu thích hợp cạnh tranh gay gắt thị trường Hay nói cách khác, doanh nghiệp cần phải hoạch định cho chiến lược đắn triển khai chúng cách thành công Trong năm qua, Công ty Cổ phần MISA không ngừng phát triển đạt nhiều thành tựu to lớn Không tăng mặt doanh thu lợi nhuận, Công ty tự tạo cho chỗ đứng vững thị trường Thơng qua khóa luận “Giải pháp hồn thiện triển khia chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế tốn MISA SME.NET Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội” khẳng định tầm quan trọng sách triển khai chiến lược việc triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET doanh nghiệp Do hạn chế thời gian nghiên cứu, kinh nghiệm nhận thức nên khóa luận khơng tránh khỏi sai sót, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn cán công nhân viên Công ty Cổ phần MISA Hà Nội giúp đỡ em tìm hiểu thực tế cung cấp liệu công ty Và đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo Th.s Phùng Mạnh Hùng thầy cô khoa Quản trị doanh nghiệp giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt khóa đề tài khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! 63 DANH MỤC THAM KHẢO [1] David A.Aaker, Vice-Chairman (2014), Strategic market managament [2] G.John, K sholes, Exploring corporate strategy, NXB Pearson Education 2008 [3] Garry D.Smith (2003), Chiến lược sách lược kinh doanh, Nhà xuất Thống Kê [4] Giáo trình “Chiến lược kinh doanh quốc tế”, NXB Thống kê [5] Giáo trình “Quản trị chiến lược”, NXB Thống kê, Hà Nội [6] Giáo trình “Quản trị marketing”, Trường Đại học Kinh tế quốc dân [7] Giáo trình “Quản trị chiến lược”, NXB Thống kê [8] PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt (2012), “Phát triển chiến lược kinh doanh doanh nghiệp ngành may Việt Nam”, Đại học Thương Mại [9] Giáo trình “Quản trị chiến lược”, Bộ môn quản trị chiến lược, Trường Đại học Thương Mại, Nhà xuất Thống kê 64 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO SBU SẢN PHẨM PHẦN MỀM KẾ TỐN MISA SME.NET CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN MISA TẠI HÀ NỘI I.THÔNG TIN NGƯỜI ĐIỀU TRA - Sinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh - Mã sinh viên: 15D100248 - Lớp K51A4, Khoa Quản trị Doanh nghiệp, Trường Đại học Thương Mại II THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU TRA - Họ tên:………………………………… - Chức vụ:………………………………… III NỘI DUNG ĐIỀU TRA Với mục đích tìm hiểu thơng tin cụ thể cơng tác phân tích môi trường chiến lược Công ty Cổ phần MISA Hà Nội để phục vụ cho trình viết khóa luận tốt nghiệp, tác giả mong muốn ơng (bà) dành chút thời gian trả lời trung thực thông tin phiếu cách đánh dấu (X) vào phương án ơng (bà) lựa chọn Câu 1: Ơng (bà) vui lòng cho biết thị trường mục tiêu triển khai chiến lược kinh doanh công ty đâu ?  Hà Nội vùng phụ cận  Khu vực Đông Bắc Bộ  Khu vực Bắc Bộ  Cả nước Câu 2: Ơng (bà) vui lòng cho biết phân đoạn khách hàng mục tiêu công ty nhóm khách hàng ?  Khách hàng cá nhân  Khách hàng tổ chức, HCSN  Đại lý  Nhà bán buôn, bán lẻ 65 Câu 3: Ông ( bà ) vui lòng cho biết lợi cạnh tranh doanh nghiệp ?  Giá sản phẩm phù hợp  Dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo  Sản phẩm đa dạng  Chất lượng sản phẩm đảm bảo Câu 4: Ông (bà) đánh tính hiệu nội dung quản trị mục tiêu ngắn hạn trình triển khai chiến lược kinh doanh doanh nghiệp theo thang điểm : 1(Kém) , 2(Yếu) , (Trung bình), (Khá), (Tốt) STT Nội dung đánh giá Phổ biến mục tiêu Tính cụ thể đo lường Gắn mục tiêu với thưởng phạt Tính khả thi thách thức Mức độ đánh giá Câu 5: Ơng (bà) vui lòng cho biết doanh nghiệp có sách giá bán sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh thị trường mục tiêu triển khai chiến lược kinh doanh ?  Định giá thấp giá sản phẩm cạnh tranh  Định giá cao giá sản phẩm cạnh tranh  Định giá ngang với giá sản phẩm cạnh tranh Câu 6: Ông (bà) vui lòng cho biết doanh nghiệp sử dụng loại kênh phân phối ?  Kênh phân phối trực tiếp  Kênh phân phối cấp  Kênh phân phối cấp  Kênh phân phối cấp Câu 7: Ơng (bà) vui lòng cho biết doanh nghiệp sử dụng công cụ xúc tiến thương mại chủ yếu ?  Quảng cáo  Quan hệ công chúng 66  Tham gia hội chợ thương mại  Marketing trực tiếp  Xúc tiến bán  Tài trợ kiện Câu 8: Ông (bà) đánh mức độ triển khai sách nhân doanh nghiệp theo thang điểm: 1( Kém), (Yếu ), ( Trung bình) , (Khá), (Tốt) Nội dung Mức độ đáp ứng doanh nghiệp Tuyển dụng Đào tạo Bố trí sử dụng Đãi ngộ nhân lực Câu 9: Ông (bà) đánh mức độ triển khai sách tài doanh nghiệp theo thang điểm : ( Kém), (Yếu), (Trung Bình ), (Khá), (Tốt) Mức độ đáp ứng doanh nghiệp Nội dung Quay vòng vốn Đa dạng nguồn vốn vay Xin trân trọng cảm ơn hợp tác ông (bà)! 67 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc MẪU PHIẾU PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO SBU SẢN PHẨM PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA SME.NET CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MISA TẠI HÀ NỘI I.THÔNG TIN NGƯỜI ĐIỀU TRA - Sinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh - Mã sinh viên: 15D100248 - Lớp K51A4, Khoa Quản trị Doanh nghiệp,Trường Đại học Thương Mại II THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU TRA - Họ tên:………………………………… - Chức vụ:………………………………… III NỘI DUNG PHỎNG VẤN Với mục đích tìm hiểu thơng tin cụ thể cơng tác phân tích mơi trường chiến lược Cơng ty Cổ phần MISA Hà Nội để phục vụ cho q trình viết khóa luận tốt nghiệp, tác giả mong muốn ông (bà) dành chút thời gian trả lời trung thực câu hỏi đây: Câu 1: Xin ông (bà) cho biết việc nhận dạng SBU công ty thực nào? Các tiêu chí xác định SBU công ty? Đặc điểm SBU ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh công ty nào? Câu 2: Ông (bà) cho biết mục tiêu chiến lược mà công ty hướng đến giai đoạn 2019-2023 tầm nhìn 2028 gì? Đâu mục tiêu quan trọng công ty trung hạn, dài hạn? Tại sao? Câu 3: Theo Ông (bà), sản phẩm phần mềm kế toán tiêu chí quan trọng với khách hàng? Dựa tiêu chí ơng(bà) đánh giá mức độ đáp ứng Công ty cổ phần MISA Hà Nội thị trường Bắc tương quan với đối thủ cạnh tranh? Câu 4: Ông (bà) cho biết danh mục sản phẩm Công ty cổ phần MISA Hà Nội gì? Doanh thu theo sản phẩm nào? Và lợi nhuận theo sản phẩm? Xin trân trọng cảm ơn hợp tác ông (bà)! ... việc hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME. NET, tác giả chọn đề tài Hoàn thiện thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế. .. cứu hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế tốn MISA SME. NET Cơng ty cổ phần MISA Hà Nội Vì tơi lựa chọn đề tài:” hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho. .. TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO SBU SẢN PHẨM PHẦN MỀM MISA SME. NET CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MISA TẠI HÀ NỘI 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty cổ phần MISA Hà Nội 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME NET của công ty cổ phần MISA tại hà nội, Giải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho SBU sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME NET của công ty cổ phần MISA tại hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn