Đẩy mạnh đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần thiết bị áp lực đông anh

71 4 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 08:32

Đẩy mạnh đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông AnhĐẩy mạnh đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông AnhĐẩy mạnh đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông AnhĐẩy mạnh đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông AnhĐẩy mạnh đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông AnhĐẩy mạnh đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông AnhĐẩy mạnh đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh TÓM LƯỢC Tên đề tài: “Đẩy mạnh đào tạo nhân lực Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh” Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Bích Ngọc Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Tú Quyên Thời gian thực hiện: 25/2/2019 – 19/4/2019 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh Để đạt mục tiêu nghiên cứu, cần thực ba nhiệm vụ: Thứ nhất: Nghiên cứu số vấn đề lý luận đào tạo nhân lực doanh nghiệp Thứ hai: Phân tích đánh giá thực trạng công tác đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh Thứ ba: Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh Nội dung Ngồi phần tóm lược, lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, sơ đồ hình vẽ, phụ lục, kết cấu khóa luận tốt nghiệp bao gồm chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài Chương 2: Tóm lược số vấn đề lý luận đào tạo nhân lực doanh nghiệp Chương 3: Phân tích thực trạng đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh Chương 4: Đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh Kết thu STT Tên sản phẩm Khóa luận tốt nghiệp Bộ số liệu kết tổng hợp điều tra Tổng hợp ghi chép vấn Số lượng 1 LỜI CẢM ƠN Yêu cầu khoa học Đảm bảo tính logic, khoa học Trung thực, khách quan Trung thực, khách quan Trong trình học tập khoa Quản trị nhân lực trường Đại học Thương Mại với khoảng thời gian thực tập Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh, giúp đỡ nhà trường, thầy cô giáo, CBNV công ty, bạn bè… em hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Đẩy mạnh đào tạo nhân lực Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh” Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà trường, thầy cô khoa Quản trị nhân lực, đặc biệt giảng viên Th.S Nguyễn Thị Tú Quyên, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để em hồn thành khóa luận Em xin cảm ơn anh chị CBNV phòng Hành – Nhân công ty giúp đỡ em suốt trình thực tập, tìm hiểu thực tế cơng ty Mặc dù nỗ lực q trình thực tập, nghiên cứu cơng ty thời gian kiến thức hạn chế, hiểu biết thân vấn đề nghiên cứu thực chưa đầy đủ Vì vậy, khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu xót Kính mong nhận nhận xét, đóng góp ý kiến, hướng dẫn thầy cô, bạn bè, anh chị làm việc cơng ty để khóa luận em hoàn chỉnh hơn, củng cố kiến thức em rút kinh nghiệm thực tế lĩnh vực nghiên cứu sau tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2019 Sinh viên Ngơ Thị Bích Ngọc MỤC LỤC TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ vi CHƯƠNG I:TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài nghiên cứu 1.2 Xác lập tuyên bố vấn đề đề tài 1.3.Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu cơng trình năm trước .2 1.4 Các mục tiêu nghiên cứu .4 1.5 Phạm vi nghiên cứu .4 1.6 Phương pháp nghiên cứu .5 1.6.1 Phương pháp thu thập liệu 1.6.2 Phương pháp xử lí liệu 1.7 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 2:TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 2.1 Một số định nghĩa 2.1.1 Khái niệm nhân lực .7 2.1.2 Khái niệm quản trị nhân lực 2.1.3 Khái niệm đào tạo nhân lực 2.2 Nội dung nghiên cứu đào tạo nhân lực doanh nghiệp 2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo nhân lực 2.2.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực .11 2.2.3 Triển khai thực đào tạo nhân lực .12 2.2.4 Đánh giá kết đào tạo nhân lực 14 2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nhân lực doanh nghiệp 15 2.3.1 Nhân tố bên 15 2.3.2 Nhân tố bên 15 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÁP LỰC ĐÔNG ANH .17 3.1 Đánh giá tổng quan tình hình kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh 17 3.1.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh 17 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cấu máy tổ chức Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh 17 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh năm gần 19 3.2 Phân tích ảnh hưởng nhân tố mơi trường quản trị nhân lực tới đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh 20 3.2.1 Nhân tố bên 20 3.2.2 Nhân tố bên 20 3.3 Phân tích thực trạng đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh 23 3.3.1 Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo nhân lực công ty 23 3.3.2 Thực trạng xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực công ty 26 3.3.3 Thực trạng tổ chức thực đào tạo nhân lực công ty 33 3.3.4 Thực trạng đánh giá kết đào tạo nhân lực công ty .38 3.4 Đánh giá thực trạng đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh: 39 3.4.1 Thành công 39 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân 39 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÁP LỰC ĐÔNG ANH 41 4.1 Định hướng mục tiêu đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh 41 4.1.1 Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 41 4.1.2.Định hướng đào tạo nhân lực công ty 41 4.2 Các giải pháp đề xuất để đẩy mạnh đào tạo nhân lực Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh 42 4.2.1 Giải pháp xác định nhu cầu đào tạo nhân lực công ty 42 4.2.2 Giải pháp xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực công ty 44 4.2.3 Giải pháp triển khai thực đào tạo nhân lực công ty .46 4.2.4 Giải pháp đánh giá kết đào tạo nhân lực công ty 47 4.3 Các kiến nghị chủ yếu đến đẩy mạnh đào tạo nhân viên Công ty CP TBAL Đông Anh 51 4.3.1 Đối với quan nhà nước 51 4.3.2 Đối với công ty Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 3.1:Nhu cầu đào tạo nhân lực Công ty CP TBAL Đông Anh giai đoạn 20162018 Bảng 3.2: Mục tiêu đào tạo nhân lực công ty Bảng 3.3: Nội dung chương trình đào tạo nhân lực cơng ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh Bảng 3.4: Bảng tổng kết sơ chương trình đào tạo nhân lực công ty năm 2018 Bảng 3.5: Giảng viên chương trình đào tạo năm 2018 Cơng ty CP TBAL Đông Anh Bảng 3.6: Bảng đánh giá mức độ hồn thành khóa học nhân lực đào tạo BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Kết hoạt động kinh doanh Công ty CP TBAL Đông Anh giai đoạn 2016-2018 Biểu đồ 3.2: Ngân sách đào tạo từ năm 2016-2018 Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ nhân viên hỏi nhu cầu, nguyện vọng đào tạo Biểu đồ 3.4: Mức độ hài lòng việc lựa chọn phương pháp đào tạo công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh Biểu đồ 3.5: Tỉ lệ % nhân viên tham gia đào tạo giai đoạn 2016-2018 công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh Biểu đồ 3.6: Đánh giá chất lượng yếu tố trang thiết bị, sở vật chất, giảng viên công tác đào tạo Biểu đồ 3.7: Mức độ áp dụng kiến thức chương trình đào tạo vào công việc thực tế nhân viên Công ty CP TBAL Đông Anh (Nhân viên tự đánh giá) SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh Sơ đồ 3.2: Đào tạo nhân lực công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh Sơ đồ 3.3: Quy trình xác định nhu cầu đào tạo cơng ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh Hộp 3.1: Mẫu phiếu yêu cầu đào tạo Công ty CP TBAL Đơng Anh Hộp 3.2: Nội dung chương trình đào tạo “CEO – Chief Executive Officer” Hộp 3.3: Nội dung chương trình đào tạo “Hội nhập nhân sự” Hộp 4.1: Mẫu phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo Hộp 4.2: Đề xuất phiếu đánh giá sau đào tạo vị trí nhân viên vận hành kỹ thuật Hộp 4.3: Đề xuất phiếu khảo sát mức độ hài lòng nhân viên chất lượng đào tạo CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài nghiên cứu “Hiền tài nguyên khí quốc gia” Từ xưa đến nay, yếu tố người quan tâm hàng đầu Trong bối cảnh xã hội, người tài, nhân lực tay nghề cao trọng đóng vai trò quan trọng, chủ chốt mặt, khía cạnh đời sống xã hội kinh tế, xã hội, trị, văn hóa đặc biệt khoa học kĩ thuật Xét quy mô doanh nghiệp, người lao động nguồn lực quan trọng thiết yếu nhất, yếu tố cấu thành, vận hành định tới thắng bại doanh nghiệp Chính vai trò khơng thể thay nguồn nhân lực nên quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp lĩnh vực quản trị quan trọng doanh nghiệp Quản trị nhân lực bao gồm biện pháp hoạt động tác động đến nguồn nhân lực doanh nghiệp để đạt hiệu quả, thành tích tốt từ nhân viên doanh nghiệp Công tác bao gồm hoạt động là: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá đãi ngộ nhân lực Trong đào tạo nhân lực hoạt động thiếu doanh nghiệp nào, chìa khóa để doanh nghiệp có đội ngũ nhân lực có chất lượng, từ đảm bảo phát huy vai trò yếu tố nhân lực – ba yếu tố trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp đại thụ người lãnh đạo thân cây, cơng nhân viên Nói thân cây, thân có nhiệm vụ truyền đầy đủ dinh dưỡng tốt cho cây, để sinh trưởng khỏe mạnh, ngược lại lại cung cấp thành phần dinh dưỡng cho thân để toàn đại thụ sinh trưởng tốt hơn, mục đích cơng tác đào tạo nhân lực doanh nghiệp Tại Việt Nam, công tác đào tạo nhân lực doanh nghiệp mẻ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Trong nhiều doanh nghiệp chưa có phận đảm nhận riêng cơng tác đào tạo việc triển khai đào tạo chưa thực mà dừng lại đào tạo đầu vào đào tạo tảng, chưa chuyên sâu Các nhà quản trị doanh nghiệp chưa có nhận thức mức lợi ích mà cơng tác đào tạo nhân lực mang tới cho doanh nghiệp Do nhiều doanh nghiệp khơng sẵn sàng bỏ chi phí đầu tư cho cơng tác đào tạo khiến cho nhân viên khơng có hội lĩnh hội kiến thức, khai thác tiềm nâng cao hiệu làm việc, doanh nghiệp nhiều lợi ích lâu dài Tại công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh, công tác đào tạo quan tâm, đầu tư triển khai nhằm bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, phẩm chất, kinh nghiệm nhân lực tồn cơng ty Tuy nhiên, công tác đào tạo nhân lực công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh có hạn chế, nhược điểm tồn cần khắc phục, kể đến như: - Tuy cơng ty có quan tâm đến đẩy mạnh đào tạo nhân lực đào tạo chưa chuyên sâu - Cơng tác đào tạo chủ yếu mang tính bị động, có nhu cầu đào tạo - Chưa xây dựng kế hoạch đào tạo cho tương lai Do việc nghiên cứu đẩy mạnh đào tạo nhân lực công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh cần thiết giai đoạn 1.2 Xác lập tuyên bố vấn đề đề tài Xuất phát từ tính cấp thiết mặt khoa học thực tiễn công tác đào tạo nhân lực công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh, thấy rõ thành cơng mặt hạn chế đào tạo nhân lực công ty, em định chọn đề tài: “Đẩy mạnh đào tạo nhân lực công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh” làm đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động đào tạo nhân lực công ty, đưa đánh giá, nhận xét, từ làm rõ ưu, nhược điểm hạn chế, tìm nguyên nhân, sở đưa giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động đào tạo nhân viên công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh 1.3.Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu cơng trình năm trước Vấn đề đào tạo nhân lực ngày doanh nghiệp nhận thức rõ ràng trọng đầu tư Do vậy, nhận thấy tầm quan trọng công tác doanh nghiệp, nhiều tác giả tìm hiểu cho đời nhiều cơng trình nghiên cứu thể hiên quan tâm quản trị nhân lực nói chung đào tạo nhân lực nói riêng Có thể kể đến số cơng trình tiêu biểu sau: Về sách giáo trình: (1) Vũ Thùy Dương, Hồng Văn Hải (2010), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Thống Kê, Hà Nội Giáo trình quản trị nhân lực tác giả chọn cách tiếp cận trực diện với thực tiễn công tác quản trị nhân lực doanh nghiệp, gắn chức quản trị nhân lực với quy trình tác nghiệp Điểm bật giáo trình tác giả nhấn mạnh cách tiếp cận mơn học quản tri nhân lực từ góc độ văn hóa dân tộc, kế thừa tư tưởng quản trị nhân lực đầy tính văn hóa- nhân văn cha ơng q trình dựng nước giữ nước Với phương pháp tiếp cận này, giáo trình vừa đảm bảo tính dân tộc, vừa mang tính khoa học đại chúng, thích hợp với hồn cảnh điều kiện doanh nghiệp nước ta tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế (2) Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân Giáo trình quản trị nhân lực cung cấp cho người đọc kiến thức hệ thống quản trị nhân lực tổ chức (Chính phủ, tổ chức kinh doanh, tỏ chức giáo dục, tổ chức bảo sức khỏe, tổ chức phục vụ vui chơi giải trí tổ chức xã hội khác) từ người lao động bước vào làm việc đến rời khỏi trình lao động tương ứng với giai đoạn: Hình thành nguồn nhân lực, trì sử dụng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực tổ chức Đó kiến thức vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn Việt Nam (3) Bộ môn quản trị nhân lực doanh nghiệp, Trường Đại học Thương Mại (2014), Bài giảng đào tạo phát triển nhân lực Nếu giáo trình quản trị nhân lực trước cho nhìn bao quát, tổng thể tất nội dung quản trị nhân lực Bài giảng đào tạo phát triển nhân lực cho ta nhìn chi tiết cụ thể cơng tác đào tạo nhân lực doanh nghiệp Trên sở có chọn lọc, giảng cung cấp kiến thức tảng, chi tiết lý thuyết đào tạo nhân lực, sâu tập trung hướng dẫn hình thức, phương pháp nội dung chứa đựng đào tạo nhân lực (4) Mai Thanh Lan, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2016), Giáo trình Quản trị nhân lực bản, NXB Thống Kê, Hà Nội Giáo trình quản trị nhân lực tác giả lựa chọn cách tiếp cận trình nghiên cứu quản trị nhân lực để giới thiệu lý thuyết lĩnh vực quản trị nhân lực với chức hoạch định nhân lực, tổ chức quản trị nhân lực, tạo động lực làm việc, kiểm soát quản trị nhân lực cơng cụ phân tích công việc Từ tảng lý thuyết đó, hoạt động tác nghiệp quản trị nhân lực vận hành để tổ chức/doanh nghiệp tạo lập, trì sử dụng có hiệu nguồn nhân lực Đặc biệt, giáo trình này, bối cảnh quản trị nhân lực toàn cầu với xu hướng: đa dạng hóa, hội nhập, chấp nhận khác biệt, cập nhật xem xét gắn liền với điều kiện thực tế Việt Nam Các đề tài khóa luận: (1) “Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công ty Cổ phần công nghệ TTECH Việt Nam”, Luyện Thị Thu Hồng, Trường Đại học Thương Mại (2016) Cơng trình hệ thống sở lý luận chủ yếu công tác đào tạo nhân lực nói chung đào tạo nhân viên cơng ty nói riêng; từ nêu lên điểm cần phát huy, hạn chế công tác đào tạo nhân viên để nâng cao hiệu đào tạo, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế Tuy nhiên, cơng trình đề cập đến khía cạnh làm để nâng cao hiệu đào tạo nhân viên chưa sâu vào công việc cụ thể (2) “Đẩy mạnh đào tạo nhân lực công ty TNHH Kim Túc”, Nguyễn Thị Hà, K48U2, Trường Đại học Thương Mại (2017) Trong luận văn nêu số lý thuyết quản trị nhân sự, đào tạo nhân lưc, quy trình đào tạo nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo Dựa vào lý thuyết áp dụng phân tích vào thực tế tình hình cơng ty TNHH Kim Túc Sau đưa đánh giá tình hình đào tạo nhân viên cơng ty, ưu nhược điểm tồn cơng ty từ đưa giải pháp giúp đẩy mạnh công tác đào tạo công ty (3) “ Đẩy mạnh đào tạo nhân lực Công ty cổ phần phân phối điện tử, điện lạnh Miền Bắc”, Nguyễn Cẩm Ánh, Trường Đại học Thương Mại (2016) Khóa luận hệ thống hóa phần lý thuyết đào tạo nhân lực doanh nghiệp, từ nêu thực trạng công ty cách tương đối khách quan ưu điểm nhược điểm, nguyên nhân tồn công tác doanh nghiệp đưa số giải pháp cụ thể Các nội dung đưa có hình ảnh số minh họa cụ thể Các giải pháp đề xuất cách chi tiết thiết thực cơng ty Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề liên quan đến đẩy mạnh đào tạo nhân lực doanh nghiệp Tại đơn vị thực tập, phận nhân cấp quản lý cơng ty xác định vai trò, cần thiết đào tạo nhân lực lại chưa có đề tài thực nghiêm túc, rõ ràng, chi tiết thực trạng đào tạo đẩy mạnh đào tạo nhân lực Công ty CP TBAL Đơng Anh Những luận văn, giáo trình kể giúp ích nhiều cho em việc thực đề tài: “Đẩy mạnh đào tạo nhân lực công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh” 1.4 Các mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu tác giả nhằm đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh Để thực mục tiêu này, cần thực nhiệm vụ cụ thể sau đây: Thứ nhất: Làm rõ số vấn đề lý luận đào tạo nhân lực doanh nghiệp Thứ hai: Tìm hiểu, phân tích đánh giá thực trạng cơng tác đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh Thứ ba: Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh 1.5 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu không gian: Nghiên cứu công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh, địa số 23 dốc Vân, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội Nhà nước cần ban hành nghị định, thông tư luật lao động luật doanh nghiệp cách thống nhất, tồn diện Trong có khoản mục quy định công tác đào tạo Đảm bảo quy chuẩn định việc thực đào tạo, tránh sai phạm vi phạm quyền cá nhân, quyền sở hữu tài sản,… cơng tác đào tạo Kiện tồn máy đạo, điều hành công ty cổ phần Nhà nước Khơng ngừng nâng cao trình độ quản lý, lãnh đạo Nhà nước công ty chủ quản Thường xuyên bổ sung, sửa đổi luật lệ, hoàn thiện văn pháp quy đào tạo lao động Bên cạnh đó, xây dựng quan tra, kiểm soát hướng dẫn việc thực quy định nhà nước cơng tác đào tạo ví dụ như: Nhà nước thành lập Ban quan hệ lao động giải tranh chấp lao động,… Tổ chức Hội nghị, hội thảo công ty nhà nước công tác đào tạo Giúp cơng ty có nhìn tồn diện, đắn công tác đào tạo đồng thời tạo môi trường giao lưu, học hỏi đơn vị với Giảm bớt việc chi phối Nhà nước cơng ty cổ phần có vốn nhà nước, tạo điều kiện để cơng ty tự quản, nhằm linh động quản lý, hạn chế cồng kềnh, phức tạp với nhiều cấp quản lý từ cao đến thấp Tiếp tục mở rộng quan hệ giao thương, mở rộng phát triển kinh tế đối ngoại, phát triển mối quan hệ song phương, đa phương, củng cố phát triển mối quan hệ với nước ASEAN 4.3.2 Đối với công ty Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh Công ty nên coi hoạt động đào tạo nhân viên khoản đầu tư hoạt động đào tạo ln đem lại nhiều lợi ích, khoản đầu tư dài hạn tác động lớn đến tăng trưởng phát triển công ty Thúc đẩy văn hóa trao đổi, học hỏi công ty: Công ty nên truyền tải đến nhân viên tất nhân viên cần thực bước cần thiết để trau dồi kỹ theo kịp với đòi hỏi chun mơn hay nhu cầu công việc Công ty nên khẳng định với nhân viên công ty đứng sau giúp đỡ nỗ lực nhân viên việc cung cấp thiết bị, máy móc cần thiết để họ hồn thành mục tiêu Làm rõ mối quan hệ: Một vài nhân viên cảm thấy hoạt động đào tạo họ nhận không liên quan đến công việc họ Sẽ quan trọng với việc giúp nhân viên hiểu mối quan hệ lợi ích từ đầu, họ khơng xem khóa đào tạo việc làm lãng phí thời gian quý báu họ Các nhân viên nên xem hoạt động đào tạo bổ xung quan trọng cho kiến thức chuyên môn hội thăng tiến họ Công ty nên trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo cho nhân viên khóa đào tạo kết thúc Đó phần thưởng có giá trị mặt tinh thần 51 Để hoạt động đào tạo tiếp diễn Không nên giới hạn hoạt động đào tạo với nhân viên Những hoạt động đào tạo có tổ chức dành cho nhân viên vào thời điểm khác trì kỹ nhân viên, khơng ngừng động viên họ tiếp tục phát triển cải thiện yếu tố chun mơn Tìm kiếm địa điểm thích hợp đảm bảo cho nhân viên đào tạo cảm thấy tiếp thu kiến thức học tập hiệu Đó nên mơi trường n tĩnh với khoảng khơng đủ rộng cho nhân viên có cảm giác thoải mái 52 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) Lê Anh Cường, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Nguyễn Thị Mai (2004), Phương pháp kỹ quản lý nhân sự, NXB lao động xã hội (2) Vũ Thùy Dương, Hồng Văn Hải (2008) Giáo trình quản trị nhân lực, NXB thống kê (3) THs Nguyễn Vân Điềm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB đại học kinh tế quốc dân (4) Vũ Thị Việt Hằng (1994) Quản trị nhân sự, NXB Thống kê (5) TS Hà Văn Hội (2007) giáo trình quản trị nhân lực doanh nghiệp, NXB Bưu Điện (6) TS Mai Thanh Lan, PGS.TS Nguyễn Thi Minh Nhàn (2015), Giáo trình trình quản trị nhân lực bản, NXB Thống kê (7) Phạm Vũ Luận (1997), Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại, NXB Thống kê (8) Nguyễn Hữu Thân (2003), Quản trị nhân sự, NXB Thống kê (9) Các tài liệu, văn công ty Cổ Phần thiết bị áp lực Đông Anh (10) Một số trang web www.luanvannhansu.net, https://noihoidonganh.com/ PHỤ LỤC PHỤ LỤC MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÁP LỰC ĐÔNG ANH PHIẾU ĐIỀU TRA Cuộc khảo sát nằm khuôn khổ Đề tài nghiên cứu em đào tạo nhân lực công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh Kính mong anh (chị) hợp tác giúp đỡ để tơi có thơng tin xác phục vụ cho nghiên cứu Em xin cam đoan thông tin phục vụ mục đích phục vụ nghiên cứu đề tài khóa luận I THƠNG TIN CHUNG Họ tên: Giới tính: Chức danh: …………………………………… Bộ phận: Thời gian công tác: Từ…………………đến………………………………………………… Số điện thoại: Email: ………………………………… II KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO Xin anh (chị) cho biết mục đích tham gia đào tạo mình?  Nâng cao chun mơn  Cơ hội thăng tiến công việc  Yêu cầu công ty  Khác Anh/chị đã từng tham gia khóa đào tạo cơng ty tổ chức chưa? (Khơng bao gồm khóa đào tạo hội nhập đầu vào)  Có  Chưa Nếu câu trả lời “Chưa”, anh/chị vui lòng cho biết lí ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nếu câu trả lời “Có”, mời anh/chị tiếp tục trả lời câu hỏi sau đây: Ngồi khóa đào tạo hội nhập, anh/chị đã tham gia khóa đào tạo khác hay chưa?  Có  Chưa Số khóa đào tạo mà Anh/chị đã tham gia?  – Khóa  – khóa  Trên khóa Anh (chị) thấy có cần tham gia đào tạo để nâng cao trình độ, đáp ứng công việc không?  Rất cần  Cần thiết  Khơng cần thiết Anh (chị) có khảo sát nhu cầu trước đào tạo đánh giá hiệu cơng việc cơng việc sau đào tạo khơng?  Có  Không Anh (chị) công ty đào tạo nội dung sau đây? (có thể lựa chọn nhiều phương án)  Đào tạo chuyên môn – kỹ thuật  Đào tạo phương pháp công tác  Đào tạo hội nhập  Khác (……… ……………………) Anh (chị) cho biết cơng ty đào tạo theo hình thức nào? (có thể lựa chọn nhiều phương án)  Đào tạo doanh nghiệp  Đào tạo trực tiếp  Đào tạo bên doanh nghiệp  Khác (…………………………….) Anh (chị) thấy quy trình đào tạo cơng ty nào?  Đầy đủ, hệ thống, khoa học, hiệu  Hợp lí, tương đối phù hợp  Sơ sài, chưa đầy đủ 10 Anh (chị) có áp dụng kiến thức đã đào tạo vào công việc tại?  Rất thường xuyên  Thường xuyên  Đôi  Chưa áp dụng 11 Mức hiệu làm việc anh (chị) sau tham gia đào tạo nào?  Như cũ  Tốt  Giảm 12 Đánh giá anh (chị) phương pháp đào tạo sử dụng khóa học?  Rất phù hợp  Bình thường  Phù hợp  Khơng phù hợp 13 Mức độ hài lòng anh chị khả tổ chức đào tạo của công ty nào?  Rất hài lòng  Hài lòng  Ít hài lòng  Khơng hài lòng 14 Anh (chị) có hỗ trợ chi phí tham gia khóa đào tạo khơng?  Có  Khơng 15 Anh (Chị) đánh chất lượng yếu tố sau trình tham gia đào tạo? Trung STT Yếu tố Rất tốt Tốt Khá Kém bình Cơ sở vật chất Trang thiêt bị Giảng viên 16 Xin anh (chị) cho ý kiến đóng góp nguyện vọng anh (chị) công tác đào tạo nhân viên thời gian tới? “Xin chân thành cảm ơn cộng tác giúp đỡ anh (chị)!” PHỤ LỤC BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN Anh (chị) đánh tầm quan trọng công tác đào tạo nhân viên cơng ty? Anh (chị) vui lòng cho biết tiến hành đào tạo phận công ty xây dụng kế hoạch đào tạo? Trách nhiệm phận cơng tác nào? Có tham gia phòng ban khác khơng? Anh (chị) vui lòng cho biết quy trình để đào tạo nhân viên cơng ty? Anh (chị) đánh giá chất lượng nhân viên sau đào tạo áp dụng vào thực tiễn nào? Theo anh (chị) thấy ngân sách công ty để chi cho đào tạo nhân viên phù hợp chưa? Có cần tăng lên hay co hẹp lại khơng? Anh (chị) vui lòng cho biết cách thức cơng ty tiến hành đánh giá nhân viên sau khóa đào tạo nào? Anh (chị) vui lòng cho biết cơng ty có hỗ trợ nhân viên q trình đào tạo khơng? Cơng ty bố trí tổ chức khóa đào tạo để phù hợp cho nhân viên? Anh (chị) cho biết công ty khuyến khích hay yêu cầu nhân viên tham gia đào tạo? Cơng ty có khuyến khích họ tự học thêm không? Anh (chị) xin cho biết công ty tiến hành đào tạo nhân viên theo hình thức nào? Những tiêu chí để xác định cán đào tạo sao? Theo anh (chị) chương trình đào tạo nhân viên cơng ty có hạn chế gì? Và cơng ty có cần thay đối hay nâng cao q trình đào tạo khơng? PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA Số phiếu phát ra: 50 phiếu Số phiếu thu về: 46 phiếu Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu Số phiếu không hợp lệ: phiếu Câu hỏi Đáp án A Nâng cao chuyên môn Câu 1: Xin anh (chị) cho biết mục B Yêu cầu cơng ty đích tham gia đào tạo mình: C Cơ hội thăng tiến D Khác Câu 2: Anh/chị tham gia A Có Số phiếu chọn(điểm trung bình chung) 12 28 44 Tỷ lệ (%/đ) 26% 61% 13% 0% 96% khóa đào tạo công ty tổ B Chưa chức chưa? Câu 3: Ngồi khóa đào tạo hội A Rồi nhập, anh/chị tham gia khóa đào tạo khác hay chưa? B Chưa Câu 4: Số khóa đào tạo mà Anh/chị tham gia? A 1-2 khóa B 3-4 khóa C Trên khóa A Rất cần Câu 5: Anh (chị) thấy có cần tham gia đào tạo để nâng cao trình độ, B Cần thiết đáp ứng công việc không? C Khơng cần thiết Câu 6: Anh (chị) có khảo sát A Có nhu cầu trước đào tạo đánh giá hiệu công việc công việc sau đào tạo không? B Không Câu 7: Anh (chị) công ty đào tạo nội dung sau đây? (có thể lựa chọn nhiều đáp án) Câu 8: Anh (chị) cho biết cơng ty đào tạo theo hình thức nào? (có thể lựa chọn nhiều đáp áp) Câu 9: Anh (chị) thấy quy trình đào tạo cơng ty nào? Câu 10: Anh (chị) có áp dụng kiến thức đào tạo vào công việc tại? Câu 11: Mức hiệu làm việc anh (chị) sau tham gia đào tạo nào? Câu 12: Đánh giá anh (chị) phương pháp đào tạo sử dụng khóa học? Câu 13: Mức độ hài lòng anh chị khả tổ chức đào tạo A Đào tạo chuyên môn - kỹ thuật B Đào tạo phương pháp công tác C Đào tạo hội nhập D Khác A Đào tạo doanh nghiệp B Đào tạo bên doanh nghiệp C Đào tạo trực tiếp D Khác A Đầy đủ, hệ thống, khoa học, hiệu B Hợp lí, tương đối phù hợp C Sơ sài, chưa đầy đủ A Rất thường xuyên B Thường xuyên C Đôi D Chưa áp dụng A Như cũ B Tốt C Giảm A Rất phù hợp B Phù hợp C Bình thường D Khơng phù hợp A Rất hài lòng B Hài lòng 4% 27 61% 17 39% 40 18 91% 9% 0% 41% 24 55% 4% 18% 36 82% 28 64% 14 32% 44 44 28 100% 16% 100% 64% 36 18 82% 0% 41% 26 59% 20 12 36 14 21 14 28 0% 15% 45% 26% 14% 18% 82% 0% 13% 32% 48% 7% 32% 64% C Ít hài lòng 4% của cơng ty nào? D Khơng hài lòng 0% 44 100% Câu 14: Anh (chị) có hỗ trợ A Có B Khơng 0% chi phí tham gia khóa đào tạo khơng? Câu 15: Anh (Chị) đánh chất lượng yếu tố sau trình tham gia đào tạo? A.Rất tốt 10% B Tốt 11 25% Cơ sở vật chất C Khá 18 40% D Trung bình 20% E Kém 5% A.Rất tốt 15% B Tốt 19% Trang thiết bị C Khá 20 45% D Trung bình 18% E Kém 3% A.Rất tốt 15% B Tốt 15 35% 11 Giảng viên C Khá 15 35% D Trung bình 13% E Kém 2% 15 Xin anh (chị) cho ý kiến đóng góp nguyện vọng anh (chị) cơng tác đào tạo nhân viên thời gian tới? Công ty bố trí thời gian đào tạo hợp lý hơn: tranh thủ đào tạo vào buổi tối Có sách khen thưởng nhân viên đạt kết học tập tốt So sánh kết qủa trước sau đào tạo để có sách bổ nhiệm vị trí cao Xây dựng lộ trình cơng danh rõ ràng trước đào tạo Nội dung hình thức đào tạo phong phú Cần có kỷ luật nghiêm lớp học, đào tạo bên công ty PHỤ LỤC TỔNG HỢP TRẢ LỜI CÂU HỎI PHỎNG VẤN Anh (chị) đánh tầm quan trọng công tác đào tạo nhân viên công ty? - Đào tạo nhân viên có vai trò quan trọng phát triển công ty Nhân viên công ty người tiên phong công việc hoạt động tập thể - Hơn nữa, nhân viên lại lực lượng chiếm đa số công ty cấp quản lý Anh (chị) vui lòng cho biết tiến hành đào tạo, phận công ty xây dụng kế hoạch đào tạo? Trách nhiệm phận cơng tác nào? Có tham gia phòng ban khác khơng? Hiện tại, Phòng Hành – Nhân công ty chịu trách nhiệm công tác đào tạo cho tồn cơng ty Trong tương lai, cơng ty nghĩ đến việc tách riêng phòng để dễ dàng hoạt động quản lý Vì mà nhân giao phòng chịu trách nhiệm hoàn toàn tất kế hoạch, sách đào tạo cơng ty Tuy nhiên, khơng thể chịu trách nhiệm 100% có sai sót từ Ban quản lý phê duyệt kế hoạch khơng cơng ty truy cứu trách nhiệm từ cấp đến cấp khơng riêng cấp Anh (chị) vui lòng cho biết quy trình để đào tạo nhân viên công ty? Anh (chị) đánh giá chất lượng nhân viên sau đào tạo áp dụng vào thực tiễn nào? Quy trình đào tạo công ty gồm bước: Bước 1: Xác định nhu cầu đào tạo Bước 2: Xây dựng kế hoạch đào tạo Bước 3: Triển khai chương trình đạo Bước 4: Đánh giá kết đào tạo Nói chất lượng nhân viên sau đào tạo nay, chất lượng sau đào tạo đáp ứng phần nhu cầu công ty Bởi thực việc nhân viên tiếp thu kiến thức thực hành chưa nhiều nên cần có thời gian để họ làm việc kiểm nghiệm Theo anh (chị) thấy ngân sách công ty để chi cho đào tạo nhân viên phù hợp chưa? Có cần tăng lên hay co hẹp lại không? Hiện tại, ngân sách đào tạo lấy từ lợi nhuận cơng ty, bị hạn chế Chắc chắn tùy theo nhu cầu đào tạo tăng lên phải điều chỉnh để ngân sách phù hợp với chương trình đào tạo để có kết tốt Anh (chị) vui lòng cho biết cách thức cơng ty tiến hành đánh giá nhân viên sau khóa đào tạo nào? Hiện tại, đánh giá dựa vào kết thi cuối khóa học viên Chúng tơi xét thấy, kiểm tra cuối thi tổng hợp kiến thức quan trọng cần nhớ khóa học Vì để vượt qau thi với điểm số 6/10 học viên phải học tập ghi nhớ 60% kiến thức Anh (chị) vui lòng cho biết cơng ty có hỗ trợ nhân viên q trình đào tạo khơng? Cơng ty bố trí tổ chức khóa đào tạo để phù hợp cho nhân viên? Nhân viên yếu tố doanh nghiệp, q trình đào tạo chúng tơi có hỗ trợ đầy đủ cho họ tiền lương, ăn uống, lại, … Tổ chức khóa học: thời gian phương tiện chúng tơi bố trí làm ca: ca theo hành làm ngày nghỉ ca học vào buổi tối sau tan làm việc Anh (chị) cho biết cơng ty khuyến khích hay u cầu nhân viên tham gia đào tạo? Cơng ty có khuyến khích họ tự học thêm khơng? Cơng ty có phải sử dụng biện pháp để nhân viên tham gia đào tạo đầy đủ Việc người lao động tự học nâng cao trình độ thân họ dùng áp lực công việc để buộc họ phải tự tìm tòi, khám phá cơng việc Anh (chị) xin cho biết công ty tiến hành đào tạo nhân viên theo hình thức nào? Những tiêu chí để xác định cán đào tạo sao? Công ty đào tạo nhân viên theo hình thức bên trong, bên ngồi, kèm cặp trực tiếp, hướng dẫn cơng việc Tuy nhiên chủ yếu đào tạo bên sau tới đào tạo bên Theo anh (chị) chương trình đào tạo nhân viên cơng ty có hạn chế gì? Và cơng ty có cần thay đối hay nâng cao q trình đào tạo khơng? Thực tế trình làm việc có sai sót, chúng tơi ln cố gắng tìm hạn chế sau kế hoạch làm việc Hạn chế đào tạo chi phí giảng viên Chúng tơi cố gắng, tiếp tục hoàn thiện đội ngũ cán đào tạo ngân sách đào tạo hợp lý khóa đào tạo sau PHỤ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÁP LỰC ĐÔNG ANH GIAI ĐOẠN 2016-2018 (Đơn vị: Vnđ) CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng hóa MÃ SỐ THUYẾT MINH Năm 2016 Năm 2017 01 13 14,783,632,062 16,990,964,078 19,391,514,762 02 14 7,245,000 - 4,457,786 10 15 14,776,387,062 16,990,964,078 19,387,056,976 11 16 7,947,583,749 8,780,747,320 10,057,679,053 6,828,803,313 8,210,216,758 9,329,377,923 17 1,482,859,161 1,567,871,682 2,523,576,854 18 315,655,934 608,263,414 520,916,588 457,935,397 506,844,462 520,335,010 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Năm 2018 22 23 24 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Lợi nhuận sau thuế TNDN 25 506,973,284 637,556,348 664,379,657 30 7,031,097,859 8,025,424,216 10,147,323,522 31 32 40 391,662,621 391,662,621 664,705,008 664,705,008 753,749,329 753,749,329 50 7,422,760,480 8,690,129,224 10,901,072,851 35,574,336 39,050,441 47,792,420 7,387,186,144 8,651,078,783 10,853,280,431 51 19 60 (Nguồn: Phòng kinh doanh) PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “CEO-CHIEF EXECUTIVE OFFICE” CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÁP LỰC ĐÔNG ANH Address: Số nhà 23 dốc Vân, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội Telephone number: 024.39610170 / 024.39611397 / Fax : 024.39610022 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH I Mục tiêu đối tượng tham gia khóa đào tạo Mục tiêu: Nâng cao lực quản lý cung cấp, bổ sung kiến thức về: - Những tư nhận thức cốt lõi mà Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp (CEO) cần phải có mơi trường kinh doanh tồn cầu; - Những kiến thức tảng nhiều lĩnh vực nhiều khía cạnh mà CEO cần phải trang bị; Đối tượng tham dự: Ông Chế Minh Chương (Chức vụ: Tổng giám đốc) Bà Chế Thu Hương (Chức vụ: Phó giám đốc) II Thơng tin khóa đào tạo - Đối tác: Trường Doanh Nhân PACE (PACE Institute of Management) - Thời gian: Bắt đầu từ ngày 5/3/2018 đến ngày 25/5/2018 Học vào T2-4-6 từ 18h-21h - Địa điểm: International Center, số 17 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội III Nội dung, lịch trình chi tiết khóa đào tạo CHUN ĐỀ/SUBJECTS Buổi Giờ Cấu phần 3: Quản trị Chức Quản trị Nhân lực dành cho Lãnh đạo/ HR Management for Leaders Quản trị Marketing dành cho Lãnh đạo/ Marketing Management for Leaders Quản trị Bán hàng dành cho Lãnh đạo/ Sales Management for Leaders Quản trị Tài dành cho Lãnh đạo/ Financial Management for Leaders Quản trị Kế toán dành cho Lãnh đạo/ Accounting Management for Leaders 6 Cấu phần 4: Kiến thức Bổ trợ Kinh tế & Kinh doanh/ Economics for Leaders Pháp luật Kinh doanh/ Laws on Business (Nguồn: Phòng HC-NS) Cấu phần 5: Tổng kết Chương trình Thu hoạch Cuối khóa/ An End That Starts PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH “HỘI NHẬP NHÂN LỰC” CƠNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÁP LỰC ĐÔNG ANH Address: Số nhà 23 dốc Vân, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội Telephone number: 024.39610170 / 024.39611397 / Fax: 024.39610022 CHƯƠNG TRÌNH HỘI NHẬP NHÂN SỰ MỚI (Nguồn: Phòng HC-NS) PHỤ LỤC NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÁP LỰC ĐƠNG ANH ST T Tên Chương trình đào tạo Đào tạo hội nhập Khóa học “Hệ thống khí nén an tồn thiết bị chịu áp” Kĩ sales chuyên nghiệp thời kì 4.0 Quản lý chất lượng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 Nội dung - Giới thiệu chế, sách, quy định cơng ty Phổ biến văn hóa doanh nghiệp - Bàn giao tài liệu, quy trình thực giới thiệu mối quan hệ công việc - Giới thiệu khái quát hệ thống khí nén (Nguyên lí cấu trúc bản, loại tín hiệu điều khiển, ) - Các phần tử chấp hành (Xy lanh khí nén, động khí nén, thực hành nhận biết) - Các phần tử điều chỉnh điều khiển (van an toàn, van tràn, van chiều,… thực hành nhận biết) - Tiêu chuẩn hóa vẽ khí nén (thực hành nhận biết ký hiệu thiết bị vẽ khí nén, thực hành lắp mạch khí nén theo vẽ) Phần 1: Tự hào thích thú cơng việc bán hàng Phần 2: Rèn luyện tính cách bán hàng cần có Phần 3: Quy trình đơn hàng Phần 4: Tư vấn giao tiếp với khách hàng để bán hàng Phần 5: Kỹ tâm lý bán hàng Phần 6: Các dạng khách thường gặp cách ứng biến tiếp cận Phần 7: Xử lý từ chối chăm sóc khách hàng hiệu - Tổng quan Chất lượng, Quản lý chất lượng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 - 10 điều khoản ISO 9001:2015, áp dụng xây dựng hệ thống tài liệu, thiết lập, vận hành, trì hệ thống quản lý chất lượng tổ chức - Kỹ đánh giá nội bộ, lập báo cáo, theo dõi hành động khắc phục áp dụng vào thực tế để đánh giá hiệu & hiệu lực Hệ thống Quản lý chất lượng tổ chức - Kỹ điều phối, kết nối phòng ban, phận chức để thiết lập, Đối tượng tham gia Người phụ trách Nhân Trưởng/phó phòng nhân viên bổ nhiệm Cơng nhân khơng chun thiết bị chịu áp nhóm cắt, hàn, điện lắp Quản đốc/Trưởng nhóm trực tiếp giảng dạy Nhân viên kinh doanh Giảng viên cao cấp bán hàng BMSGROUP Global – Hồng Văn Bảo Phó giám đốc Chế Thu Hương trưởng phòng Kỹ thuật/ vận hành, ơng Đào Tùng Ơng Đỗ Hải, chun gia tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 vận hành, trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tổ chức Nghiệp vụ tuyển dụng sáng tạo Hội nhập tự động hóa quy trình sản xuất thiết bị áp lực nồi Phần 1: DISC – nhân tướng học phương tây Phần 2: Kỹ phân tích cơng việc Phần 3: Ứng dụng tư marketing truyền thông tuyển dụng đại Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng Phần 4: Tư – Phương pháp tạo nguồn ứng viên chủ động Phần 5: Xây dựng thương hiệu cá nhân thành công Facebook Linkedin Phần 6: Quản trị liệu ứng viên Ứng dụng công nghệ tuyển dụng nhân đại Phần 7: Kỹ vấn đánh giá ứng viên Phần 8: Tổng kết khóa học Lập kế hoạch phát triển chuyên môn Tuyển dụng - Các quy trình sản xuất tiên tiến áp dụng phổ biến phạm vi áp dụng - Các tiêu chuẩn cần có quy trình sản xuất thiết bị áp lực hiệu - Các phương pháp tự động hóa khâu quy trình sản xuất - Thực nghiệm quy trình sản xuất doanh nghiệp Nhân viên tuyển dụng phòng HC- NS Anh Nguyễn Đức Hải (Founder X-hunter), anh Thắng Nguyễn (Điều hành miền bắc công ty Headhunt First Alliances) anh Bảo Thịnh (COO Base.vn) Trưởng đốc Chế hùng, Tổng giám đốc Chế Minh Chương chuyên viên thiết kế, vận hành Ông Jos de Kort, chuyên viên khí nhiệt điện đến từ Hà Lan (Nguồn: Tổng hợp từ liệu thứ cấp) ... doanh Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh 3.1.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh a, Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh Công ty. .. giá thực trạng công tác đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh Thứ ba: Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh 1.5 Phạm vi... Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh Đào tạo nhân lực công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh triển khai theo nội dung bản: xác định nhu cầu đào tạo nhân lực; xây dựng kế hoạch đào tạo nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đẩy mạnh đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần thiết bị áp lực đông anh, Đẩy mạnh đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần thiết bị áp lực đông anh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn