HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TOÁN TÍNH THEO PTHH

3 35 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 00:40

Các em học sinh thân mến. Trong các dạng bài tập hóa học ở chương trình THCS thì tính theo PTHH là dạng cơ bản và quan trọng nhất. Thông thường học sinh sẽ cảm thấy mơ hồ, không biết cách giải như thế nào là hợp lí và dễ vận dụng nhất? Thông qua phần hướng dẫn thầy biên soạn bao gồm bài giải mẫu và bài tập vận dụng, bước đầu thầy không mong các em giỏi lên nhưng thầy nghĩ là các em sẽ không SỢ môn này nữa. Cố gắng lên các em nhé. Chúc các em lĩnh hội tốt. BÀI TẬP TÍNH THEO PTHH I CÁC BƯỚC LÀM BÀI VÀ CƠNG THỨC TÍNH: Bước 1: Tóm tắt đề, tính số mol: n(mol) - Phân tích đề, chọn cơng thức tính số mol phù hợp cơng thức sau: + Nếu cho số nguyên tử phân tử dùng công thức: n  So nguyen tu  hoac phan tu  6.1023 + Nếu cho gam(tấn, kg đổi sang gam) dùng cơng thức: n m(đe cho) ; M ( phan tu khoi hoac nguyen tu khoi chat do) V Khi + Nếu cho lít (hoặc ml, cm3, dm3) ĐKTC dùng công thức: nKhi  22, Bước 2: Viết PTHH, ghi điều kiện phản ứng (nếu có); Cân bằng, viết tỉ lệ mol PTHH (tỉ lệ mol= hệ số cân bằng);Biểu diễn số mol tính bước vào chất Tính số mol chất liên quan theo quy tắc"Nhân chéo, chia ngang" Bước 3: Tính theo yêu cầu: Khối lượng: m(gam) m  n.M ; (g) m m A B - Phần trăm khối lượng : %mA  m 100%; %mB  m 100% ; Hoặc %mB  100%  %mA hh hh Thể tích chất khí đktc: V  n.22, ; VA VB - Phần trăm thể tích : %VA  V 100%;%VB  V 100%  100%  %VA hh hh mtt Hiệu suất phản ứng : H %  m 100% lt II BÀI TẬP VẬN DỤNG: BT1: Cho kim loại Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl thu 6,72 lít khí hidro (đktc) muối nhơm clorua (AlCl3) Xác định khối lượng kim loại dùng a Tính khối lượng muối tạo thành b Tính khối lượng nhơm tham gia phản ứng Tóm tắt (Bước 1): Giải Vkhí = 6,72 lít Số mol khí H2 là: (Bước 2) nH  mAlcl3 = ? mAl = ? VH 22,  6, 72  0,3( mol ) (Vì cho lít, đktc) 22, (Bước 3) PTHH: 2Al + 6HCl  2AlCl3 + H2 (1) Theo phương trình: mol mol mol mol Theo đề ra: ? ? ? 0,3 mol Từ PTHH (1) ta có: nAl  0,3.2 0,3.2  0, 2(mol ) ; nAlCl3   0, 2(mol ) 3 * Khi em quen thao tác “Nhân chéo chia ngang bước ta làm gọn sau: PTHH: 2Al + 6HCl  2AlCl3 + H2 (1) Theo phương trình: mol mol mol mol Theo đề ra: 0,2 mol � 0,6 mol � 0,2 mol � 0,3 mol (Bước 4): Khối lượng Al cần dùng là: mAl = n M = 0,2 27 = 5,4 (g) Khối lượng AlCl3 tạo thành là: mAlCl  n.M = 0,2 (27 + 35,5.3) = 26,7 (g) mAlCl  26, 7( g ) Vậy: mAl = 5,4 (g) ; 3 BT2: Cho 2,8 gam sắt tác dụng với 14,6 gam dung dịch axit clohiđric HCl nguyên chất a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Chất dư sau phản ứng dư gam? c) Tính thể tích khí H2 thu (đktc)? Tóm tắt: Trước giải thầy trò ta so sánh phần tóm tắt BT1 BT2 mFe = 2,8 g BT1: cho đại lượng mHCl = 14,6g BT2: cho đại lượng a PTHH? Như câu hỏi đặt BT2 ta tính theo Fe hay HCl? b Chất dư?mdư = ? � Đây dạng có số mol (còn gọi xác định chất hết chất dư) c VH  ? Vậy cách giải nào? Có khác với tập có số mol? Giải: m 2,8   0, 05( mol ) M 56 m 14,6 Số mol HCl là: nHCl  M   35,5  0, 4(mol ) Số mol Fe là: nFe  a PTHH: Fe + HCl  FeCl2 + H2 Theo phương trình: mol 2mol mol mol Theo đề ra: 0,05 mol 0,4 mol Phản ứng hết: 0,05 mol 0,1 mol 0,05 mol 0,05 mol (Nhân chéo, chia ngang) Sau phản ứng: 0,3 mol 0,05 mol 0,05 mol (nsau phản ứng = ntheo đề – n phản ứng hết) Lưu ý: Muốn xác đinh chất phản ứng hết em tiến hành lập tỉ lệ nháp: n theo đe n theo đe 0, 05 0,   0, 05 HCl:   0, Fe : n n theo phuong trình theo phuong trình  Fe phản ứng hết, HCl dư (0,05 < 0,2): chất có tỉ lệ nhỏ chất phản ứng hết Ta dùng số mol Fe để tính số mol chất lại Tính số mol sau phản ứng: ntheo đề – n phản ứng hết Vd: nHCl sau phản ứng = 0,4 – 0,1 = 0,3 (mol) Như điểm khác tập có số mol tập có số mol ta phải lập tỉ lệ nháp để xác định chất pư hết, chất dư b Sau phản ứng HCl dư Khối lượng HCl dư là: mHCl = n M = 0,3 (1 +35,5) = 10,95 (g) c Thể tích khí H2 thu đktc là: VH  n.22,  0, 05.22,  1,12(l ) Vậy: mHCl dư = 10,95 (g); VH  1,12(l ) BT3: Cho 22,4g Fe tác dụng với dd loãng có chứa 24,5g axit sulfuric, sau phản ứng thu muối sắt (II) sunphat khí hiđro a Tính số mol chất ban đầu cho biết chất dư pư? b Tính khối lượng chất dư sau pư? c Tính thể tích khí hidro thu đktc? d Tính khối lượng muối thu sau pư BT4: Khí metan (CH4) cháy oxi tạo thành nước khí cacbonic a Tính thể tích khí oxi đktc để đốt cháy hồn tồn 11,2l khí mê tan b Tính thể tích khí cacbonic tạo thành phản ứng nói (Biết khí đo đktc) BT5: Một bình kín tích 5,6 lít chứa đầy khơng khí (đktc) Cho vào bình 10g phot đốt Hỏi photpho có bị cháy hết khơng? Biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích khơng khí 2 BT6: Cho sơ đồ phản ứng : X + HCl -> XCl2 + H2 Nếu dùng g X tác dụng với dung dịch HCl thu 0,1 g khí hiđro Hãy xác định kim loại X BT7: Cho 4,05g kim loại Al vào dd H2SO4, sau pư thu 3,36 lít khí đktc muối nhơm sunphat a Tính khối lượng Al pư? b Tính khối lượng muối thu khối lượng axit pư? c Để hòa tan hết lượng Al dư cần phải dùng them gam axit? ... phản ứng = ntheo đề – n phản ứng hết) Lưu ý: Muốn xác đinh chất phản ứng hết em tiến hành lập tỉ lệ nháp: n theo đe n theo đe 0, 05 0,   0, 05 HCl:   0, Fe : n n theo phuong trình theo phuong... thu muối sắt (II) sunphat khí hiđro a Tính số mol chất ban đầu cho biết chất dư pư? b Tính khối lượng chất dư sau pư? c Tính thể tích khí hidro thu đktc? d Tính khối lượng muối thu sau pư BT4:... c) Tính thể tích khí H2 thu (đktc)? Tóm tắt: Trước giải thầy trò ta so sánh phần tóm tắt BT1 BT2 mFe = 2,8 g BT1: cho đại lượng mHCl = 14,6g BT2: cho đại lượng a PTHH? Như câu hỏi đặt BT2 ta tính
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TOÁN TÍNH THEO PTHH, HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TOÁN TÍNH THEO PTHH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn