Thảo luận dân sự lần 3

2 29 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 22:24

BÀI THẢO LUẬN DÂN SỰ LẦN 3Câu 1: Thế nào là giấy tờ có giá? Nêu cơ sở pháp lý khi trả lời và cho ví dụ minh họa về một vài giấy tờ có giá.Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015 định nghĩa tài sản:1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.Khái niệm tài sản là một khía niệm khó định nghĩa ngay cả trong Bộ luật Dân sự của Pháp (Bộ luật Dân sự được coi là đầy đủ và là hình mẫu cho nhiều quốc gia) cũng không có định nghĩa rõ ràng về tài sản. BÀI THẢO LUẬN DÂN SỰ LẦN Câu 1: Thế giấy tờ có giá? Nêu sở pháp lý trả lời cho ví dụ minh họa vài giấy tờ có giá Điều 105 Bộ luật Dân 2015 định nghĩa tài sản: Tài sản vật, tiền, giấy tờ có giá quyền tài sản Tài sản bao gồm bất động sản động sản Bất động sản động sản tài sản có tài sản hình thành tương lai Khái niệm tài sản khía niệm khó định nghĩa Bộ luật Dân Pháp (Bộ luật Dân coi đầy đủ hình mẫu cho nhiều quốc gia) khơng có định nghĩa rõ ràng tài sản Câu 2: Trong thực tiễn xét xử “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu nhà” có giấy tờ có giá khơng? Quyết định số 06 Bản án số 39 có cho câu trả lời không? Trong thực tiễn xét xử “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu nhà” khơng phải giấy tờ có giá Qua Quyết định số 06 Bản án số 39 ta thấy được: theo quy định khoản 16 Điều Luật đất đai 2013 “ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.” Như vậy, ta rút kết luận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu nhà văn chứa đựng thông tin quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nên tài sản không xem giấy tờ có giá trị Câu 3: Trong thực tiễn xét xử, “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà” có tài sản không? Quyết định số 06 Bản án số 39 có câu trả lời khơng? Vì sao? Theo Câu trích dẫn, Quyết định số 06 Bản án số 39 không xem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tài sản Vì theo trích dẫn Quyết định: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chứng thư quản lý để nhà nước xác lập quyền làm chủ chủ thể tài sản gắn với đất đai, nhà đăng kí giấy Theo PGS TS Lê Minh Hùng Giáo trình Pháp luật tài sản, quyền sở hữu thừa kế, tài sản: Không xem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà giấy tờ có giá xem tài sản tồn tương đối độc lập với tài sản đăng kí giấy Nếu xét rộng ta thấy loại giấy chứng nhận có giá trị sử dụng riêng, có giá trị vật chất riêng so với tài sản đăng kí giấy Khơng thể đồng nghĩa giấy chứng nhận quyền sử dụng với tài sản ghi nhận giấy Nhưng coi giấy loại tài sản độc lập chấp nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận dân sự lần 3, Thảo luận dân sự lần 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn