Slide bài giảng phap luat he cao dang giao duc nghe nghiep 2019

87 1 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 20:54

Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 BÀI MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 1.1 Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1.1.1 Bản chất, chức nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam a Bản chất nhà nước CHXHCNVN Nhà nước CHXHCNVN kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước kiểu có chất khác hẳn với nhà nước bóc lột Cũng nhà nước công cụ thống trị giai cấp, nhà nước ta công cụ thống trị giai cấp công nhân, thống trị đa số nhân dân lao động thiểu số giai cấp bóc lột bị đánh đổ tìm trăm phương nghìn kế để khơi phục địa vị thống trị Nó khác hẳn với thống trị giai cấp bóc lột nhà nước bóc lột, thống trị thiểu số đa số nhân dân lao động để bảo vệ lợi ích chúng Sự thống trị giai cấp công nhân nhằm mục đích giải phóng giai cấp tất người lao động Bản chất nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác định điều Hiến pháp năm 2013: "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân dân làm chủ; tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức" Như tính nhân dân quyền lực nhân dân nét xuyên suốt, thể chất nhà nước CHXHCNVN - Đặc trưng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: * Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Nhà nước nhân dân, nhân dân mà nòng cốt liên minh cơng nơng tầng lớp trí thức lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Với tư cách chủ thể cao quyền lực nhà nước, nhân dân thực quyền lực hình thức khác nhau, hình thức nhân dân thơng qua bầu cử để lập quan đại diện cho ý chí nguyện vọng * Nhà nước CHXHCNVN nhà nước dân chủ thực rộng rãi Bản chất dân chủ XHCN nhà nước CHXHCNVN thể cách toàn diện lĩnh vực Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 + Trong lĩnh vực kinh tế: nhà nước thực chủ trương tự do, bình đẳng kinh tế, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, cho phép đơn vị kinh tế hoạt động theo chế tự chủ sản xuất kinh doanh, hợp tác cạnh tranh với bình đẳng trước pháp luật, coi trọng lợi ích kinh tế người lao động, đồng thời kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể lợi ích xã hội + Trong lĩnh vực trị: xác lập thực chế dân chủ đại diện dân chủ trực tiếp, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội đóng góp ý kiến vấn đề đường lối, sách, dự thảo văn pháp luật, đảm bảo cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra + Trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa xã hội: nhà nước thực chủ trương tự tư tưởng giải phóng tinh thần, phát huy khả người, quy định cách toàn diện quyền tự ngơn luận, tự báo chí, hội họp, học hành, lao động, nghỉ ngơi, tín ngưỡng đảm bảo cho người hưởng quyền * Nhà nước thống dân tộc sinh sống đất nước Việt Nam Nhà nước Việt Nam thực sách đại đồn kết dân tộc thể hình thức sau đây: + Xây dựng sở pháp lý vững cho việc thiết lập củng cố đại đoàn kết dân tộc + Tồn hệ thống trị bao gồm tổ chức Đảng, Cơng đồn, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc coi việc thực sách đoàn kết dân tộc, xây dựng Nhà nước Việt Nam thống mục tiêu chung, nguyên tắc hoạt động tổ chức + Nhà nước ln ưu tiên dân tộc người, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện để dân tộc giúp đỡ tồn phát triển sở hợp tác đồn kết mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh + Chú ý hoàn cảnh địa phương để xây dựng sắc riêng dân tộc Việt Nam, đầy đủ tính phong phú mà quán, thống * Nhà nước CHXHCN Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Mọi hoạt động quan nhà nước, tổ chức trị, xã hội phải đặt khuôn khổ pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh đồng nhằm điều chỉnh có hiệu quan hệ xã hội Quyền lực nhà nước thống có phân cơng, phối Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 hợp quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp * Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể tính xã hội rộng rãi Nhà nước quan tâm giải vấn đề toàn xã hội như: xây dựng cơng trình phúc lợi xã hội, đầu tư cho việc phòng chống thiên tai, giải vấn đề xúc chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải việc làm, giúp đỡ người già cô đơn, trẻ mồ cơi, phòng chống tệ nạn xã hội * Nhà nước thực đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác hữu nghị Chính sách hoạt động đối ngoại Nhà nước CHXHCN Việt Nam thể khát vọng hòa bình nhân dân Việt Nam, thể mong muốn hợp tác tinh thần hòa bình, hữu nghị có lợi với tất quốc gia, với phương châm Việt Nam muốn làm bạn với tất nước giới; thể đường lối đối ngoại mở cửa nhà nước Việt Nam b Chức nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chức Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phương diện hoạt động Nhà nước, phản ánh chất giai cấp, ý nghĩa xã hội, mục đích, nhiệm vụ Nhà nước nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Xác định vào phạm vi hoạt động nhà nước, chức nhà nước chia thành chức đối nội chức đối ngoại * Chức đối nội - Chức tổ chức quản lý kinh tế Đây chức nhà nước xã hội chủ nghĩa Nhà nước xã hội chủ nghĩa khơng tổ chức quyền lực trị mà chủ sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu, trực tiếp tổ chức quản lý kinh tế đất nước Nội dung hoạt động tổ chức quản lý kinh tế Nhà nước xã hội chủ nghĩa phát triển lực lượng sản xuất; tiến hành cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn liền với phát triển nơng nghiệp tồn diện nhiệm vụ trung tâm thiết lập bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa phát huy mạnh mẽ vai trò then chốt khoa học công nghệ; mở rộng nâng cao hiệu hợp tác đầu tư, kinh tế đối ngoại - Chức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh trị, trật tự an tồn xã hội Thực chức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, nhà nước quan tâm xây dựng lực lượng an ninh, quan bảo vệ pháp luật (cơng an nhân dân, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 dân ) thực trở thành công cụ sắc bén, tuyệt đối trung thành với nghiệp cách mạng Đảng nhân dân Bên cạnh việc xây dựng lực lượng có nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, phải huy động sức mạnh tổng hợp hệ thống trị, sức mạnh tồn dân lực lượng vũ trang đấu tranh - Chức tổ chức quản lý văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ Nhà nước xây dựng hệ thống quan tổ chức quản lý văn hóa, văn học - nghệ thuật, khoa học, giáo dục thể thao, phương tiện thông tin đại chúng; đào tạo đội ngũ cán có phẩm chất trị, có trình độ chun mơn nghiệp vụ, đồng thời xây dựng hệ thống sở vật chất tương xứng với yêu cầu thực tế lĩnh vực cơng tác Hệ thống trường học, quan nghiên cứu, nhà in, xuất bản, báo chí, truyền hình, truyền thanh, điện ảnh, sân khấu, bảo tàng, thư viện dần kiện toàn đổi phương thức hoạt động nâng cao chất lượng phục vụ - Chức bảo vệ trật tự pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Đây chức quan trọng liên quan trực tiếp đến việc thực chức khác nhà nước Pháp luật phương tiện quan trọng để nhà nước tổ chức thực có hiệu tất chức Nhà nước khơng ngừng hồn thiện cơng tác xây dựng pháp luật, tổ chức thực pháp luật, kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật toàn xã hội; đồng thời tăng cường củng cố quan bảo vệ pháp luật, bảo đảm xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi vi phạm pháp luật Đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục pháp luật cho cán nhân dân, đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa vi phạm pháp luật - Chức thực hiện, bảo vệ phát huy quyền tự do, dân chủ nhân dân Nhà nước thể chế hóa quyền tự do, dân chủ nhân dân lĩnh vực đời sống xã hội, xây dựng thiết chế, công cụ có hiệu lực bảo đảm thực quyền tự do, dân chủ thực tế Trong hoạt động mình, nhà nước có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân đấu tranh không khoan nhượng, trừng trị kịp thời hành vi vi phạm quyền tự dân chủ nhân dân * Các chức đối ngoại - Chức bảo vệ Tổ quốc Phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân, hệ thống trị lãnh đạo Đảng Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh; quốc phòng an ninh với Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 hoạt động đối ngoại Xây dựng Quân đội nhân dân Công an nhân dân cách mạng quy, tinh nhuệ, bước đại Đầu tư thích đáng cho cơng nghiệp quốc phòng, trang thiết bị đại cho quân đội, công an - Chức mở rộng quan hệ hợp tác với nước, tổ chức quốc tế khu vực Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế sở tơn trọng độc lập, chủ quyền tồn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội nhau, bình đẳng, có lợi; tn thủ Hiến chương Liên hợp quốc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên; bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội giới 1.1.2 Nguyên tắc tổ chức hoạt động nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước xã hội chủ nghĩa nguyên lý, tư tưởng đạo đắn, khách quan khoa học, phù hợp với chất nhà nước xã hội chủ nghĩa, tạo thành sở cho tổ chức hoạt động quan nhà nước toàn thể máy nhà nước Những nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước CHXHCN Việt Nam thể cụ thể sau: a) Nguyên tắc đảm bảo quyền lực nhân dân tổ chức hoạt động máy nhà nước Nguyên tắc bắt nguồn từ chất nhà nước xã hội chủ nghĩa, tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân, nhân dân trở thành chủ thể quyền lực nhà nước, nhân dân tổ chức, thực kiểm tra hoạt động máy nhà nước Điều 28 Hiến pháp năm 2013 quy định: "Cơng dân có quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội" Nhân dân lao động tham gia vào tổ chức hoạt động máy nhà nước nhiều hình thức phong phú như: bầu cử, ứng cử vào quan quyền lực nhà nước, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự án luật, giám sát hoạt động quan nhà nước nhân viên quan nhà nước, tham gia hoạt động xét xử tòa án b) Nguyên tắc đảm bảo lãnh đạo Đảng Nhà nước Sự lãnh đạo Đảng giữ vai trò định việc xác định phương Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 hướng hoạt động nhà nước xã hội chủ nghĩa, điều kiện định để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước Sự lãnh đạo Đảng lãnh đạo trị thơng qua việc đề đường lối, chủ trương, phương hướng lớn; vấn đề quan trọng tổ chức máy thông qua nhà nước chúng thể chế hóa thành pháp luật Đảng giám sát hoạt động quan nhà nước thông qua Đảng viên tổ chức Đảng quan đó; tuyên truyền, vận động quần chúng quan nhà nước thơng qua vai trò tiền phong, gương mẫu Đảng viên, tổ chức Đảng quan nhà nước Đây nguyên tắc Điều Hiến pháp 2013 khẳng định: "Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, lượng lãnh đạo nhà nước xã hội" c) Nguyên tắc tập trung dân chủ Nội dung nguyên tắc thể mặt tổ chức hoạt động quan nhà nước Cơ quan nhà nước trung ương định vấn đề bản, quan trọng trị, kinh tế, văn hóa, xã hội phạm vi toàn quốc Cơ quan nhà nước địa phương định vấn đề thuộc phạm vi địa phương cách độc lập, quan nhà nước trung ương có quyền kiểm tra giám sát hoạt động quan địa phương, chí đình chỉ, hủy bỏ định quan cấp dưới, đồng thời tạo điều kiện cho quan địa phương phát huy quyền chủ động sáng tạo giải công việc, nhiệm vụ Các định, chủ trương cấp phải thông báo kịp thời cho cấp dưới, hoạt động cấp phải báo cáo kịp thời đầy đủ cho cấp trên, nhằm đảm bảo kiểm tra cấp cấp thi hành nhiệm vụ d) Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa Nguyên tắc yêu cầu việc tổ chức hoạt động quan nhà nước, nhân viên nhà nước phải nghiêm chỉnh triệt để tôn trọng pháp luật, tăng cường kiểm tra giám sát xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật Điều 12 Hiến pháp 2013 quy định cụ thể: "Nhà nước quản lý xã hội pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa" Đây ngun tắc có vai trò quan trọng việc bảo đảm cho tổ chức Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 hoạt động máy nhà nước tuân theo ý chí nhân dân, làm cho máy nhà nước hoạt động đồng bộ, nhịp nhàng, phát huy hiệu lực quản lý nhà nước e) Nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết dân tộc Nguyên tắc biểu điểm trị, văn hóa giáo dục, kinh tế Nhà nước xã hội chủ nghĩa thực sách đồn kết, tương trợ dân tộc, nghiêm cấm hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc Tất dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn sắc dân tộc phát huy phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp dân tộc Tất dân tộc có quyền nghĩa vụ tham gia vào việc tổ chức hoạt động máy nhà nước, có quyền bình đẳng trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 1.1.3 Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam a Khái niệm máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước tổ chức quyền lực, đại diện cho nhân dân thống quản lý mặt đời sống xã hội Để thực nhiệm vụ với phạm vi rộng lớn tồn lãnh thổ, đòi hỏi phải lập hệ thống quan nhà nước từ trung ương đến địa phương Các quan nhà nước có cấu tổ chức phương thức hoạt động phù hợp với tính chất chức năng, nhiệm vụ mà nhà nước giao Tuy có khác tên gọi, cấu tổ chức phương thức hoạt động, tất quan nhà nước có chung mục đích thực chức nhiệm vụ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Như vậy, Bộ máy nhà nước tổng thể quan nhà nước từ trung ương đến địa phương tổ chức theo nguyên tắc chung, thống nhất, tạo thành chế đồng để thực chức nhiệm vụ nhà nước b Các loại quan nhà nước máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hệ thống quan quyền lực nhà nước: Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp Cơ quan quyền lực nhà nước quan nhân dân trực tiếp bầu ra, nhân danh nhân dân để thực thực thi cách thống quyền lực, phải chịu trách nhiệm phải báo cáo trước nhân dân hoạt động Tất quan khác máy nhà nước quan quyền lực nhà nước trực tiếp gián tiếp thành lập chịu giám sát quan quyền lực nhà nước Cơ quan quyền lực nhà nước gồm Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp Quốc hội quan đại biểu cao nhân dân, quan quyền lực Nhà nước cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội quan Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 có quyền lập hiến lập pháp Quốc hội có nhiệm vụ định sách đối nội đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đất nước, nguyên tắc chủ yếu tổ chức hoạt động máy nhà nước, quan hệ xã hội hoạt động công dân Quốc hội thực quyền giám sát tối cao toàn hoạt động nhà nước Thành phần Quốc hội gồm có: Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đại biểu Quốc hội Nhiệm kỳ Quốc hội năm; Quốc hội hoạt động thông qua kỳ họp; năm họp kỳ Ủy ban thường vụ Quốc hội triệu tập Hội đồng nhân dân cấp quan quyền lực nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân, nhân dân trực tiếp bầu ra, phải chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương quan nhà nước cấp Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ định chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng phát triển địa phương; giám sát việc thực Nghị Ủy ban nhân dân, việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang công dân địa phương Nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân cấp tương tự nhiệm kỳ Quốc hội - Chủ tịch nước: Là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nhà nước đối nội đối ngoại Chủ tịch nước Quốc hội bầu số đại biểu Quốc hội, phải báo cáo công tác trước Quốc hội, nhiệm kỳ Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ Quốc hội - Hệ thống quan quản lý: Hệ thống quan quản lý gọi quan chấp hành, điều hành, quan hành nhà nước Ở Việt Nam, hệ thống quan quản lý gồm: Chính phủ, Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp, sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp Chính phủ quan quản lý nhà nước cao nhất, có thẩm quyền chung Chính phủ thống quản lý việc thực nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh Chính phủ quan chấp hành Quốc hội, chịu trách nhiệm trước Quốc hội báo cáo công tác trước Quốc hội Chính phủ gồm có Thủ tướng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng thành viên khác, ngồi Thủ tướng Chính phủ, thành viên khác không thiết phải đại biểu Quốc hội Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 N hiệm kỳ Chính phủ theo nhiệm kỳ Quố c hội, Quố c hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm việc Quốc hội thành lập Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp quan quản lý nhà nước địa phương, quan có thẩm quyền chung, thực quản lý thống mặt đời sống xã hội địa phương Tổ chức Ủy ban nhân dân phân theo cấp: cấp tỉnh thành phố trung ương, cấp huyện, quận, thị xã cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước quan quản lý cấp Hội đồng nhân dân cấp Ủy ban nhân dân cấp thành lập nên sở, phòng, ban chuyên mơn địa phương Các quan có nhiệm vụ thực chức quản lý chuyên môn phạm vi lãnh thổ địa phương trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp quan quản lý chuyên ngành cấp - Hệ thống quan xét xử Đây quan có tính đặc thù, chúng trực thuộc quan quyền lực nhà nước, chịu trách nhiệm báo cáo trước quan quyền lực nhà nước, hoạt động độc lập tuân theo pháp luật Hệ thống quan xét xử Việt Nam gồm có: Hệ thống tòa án nhân dân bao gồm: + Tòa án nhân dân Tối cao; + Tòa án nhân dân cấp cao; + Tòa án nhân dân địa phương Tòa án nhân dân địa phương gồm có: Tòa án nhân dân cấp tỉnh cấp tương đương, Tòa án nhân dân cấp huyện cấp tương đương Hệ thống Tòa án quân bao gồm: + Tòa án quân Trung ương; + Tòa án quân Quân khu; Tòa án quân Khu vực Quân chủng Nhiệm vụ, thẩm quyền, chức tòa án nhân dân cấp quy định cụ thể luật Tổ chức hoạt động tòa án nhân dân - Hệ thống quan kiểm sát Việt Nam gồm có: + Viện kiểm sát nhân dân tối cao; + Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 + Viện kiểm sát nhân dân địa phương gồm có: Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh cấp tương đương, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện cấp tương đương + Hệ thống Viện kiểm sát quân gồm có: Viện kiểm sát quân trung ương, Viện kiểm sát quân quân khu Viện kiểm sát quân khu vực quân chủng Chức viện kiểm sát thực quyền công tố kiểm sát hoạt động tố tụng nhằm đảm bảo cho hoạt động tố tụng pháp luật 1.2 Hệ thống pháp luật Việt Nam Để điều chỉnh kịp thời quan hệ xã hội phát sinh lĩnh vực sống, nhà nước phải ban hành số lượng lớn văn bản, biểu thị hình thức khác Các văn khơng phải xếp cách ngẫu nhiên, thiếu trật tự, mà chúng tồn cách có hệ thống, quy phạm pháp luật gắn bó hữu tác động qua lại chặt chẽ với Hệ thống pháp luật tổng thể quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội thống với nhau, phân định thành chế định pháp luật, ngành luật thể văn pháp luật nhà nước ban hành theo trình tự, thủ tục hình thức định 1.2.1 Các thành tố hệ thống pháp luật a Quy phạm pháp luật Trong hệ thống pháp luật nhà nước, quy phạm pháp luật phần tử nhỏ nhất, tạo nên hệ thống pháp luật Mỗi quy phạm pháp luật điều chỉnh loại quan hệ xã hội định, phong phú, đa dạng mối quan hệ xã hội tạo nên khác quy phạm pháp luật Nhà nước muốn hướng quan hệ xã hội theo trật tự định, phù hợp với ý chí, nguyện vọng lợi ích giai cấp Ngồi việc thừa nhận sử dụng quy phạm xã hội (như quy phạm đạo đức, phong tục tập quán, tín ngưỡng ) để trì trật tự xã hội, đòi hỏi nhà nước phải ban hành sử dụng quy phạm pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội Quy phạm pháp luật nhà nước ban hành có phạm vi tác động toàn lãnh thổ, quan nhà nước, tổ chức trị, xã hội, cơng dân phải tn thủ, khơng phân biệt vị trí địa lý, trình độ văn hóa, dân tộc, địa vị xã hội Do vậy, quy phạm pháp luật phải trình bày cách cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu Quy phạm pháp luật quy tắc xử mang tính bắt buộc chung nhà nước 10 Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 Cùng với phát triển hình thái nhà nước, đặc biệt điều kiện phát triển kinh tế thị trường, quan hệ trị kinh tế tạo tiền đề khách quan quan trọng làm cho tham nhũng phát triển Lợi ích yếu tố chủ quan dẫn đến tham nhũng Khi điều kiện để lợi ích kết hợp với lạm quyền người có chức vụ, quyền hạn có khả xảy tham nhũng 7.2.1 Nguyên nhân tham nhũng Có nhiều nguyên nhân điều kiện phát sinh tham nhũng, có nguyên nhân sau: a) Nguyên nhân khách quan - Việt Nam nước phát triển, trình độ quản lý lạc hậu, mức sống thấp, pháp luật chưa hoàn thiện Thực tế cho thấy, tham nhũng thường xuất nước chậm phát triển phát triển Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ mình, nhà nước đại diện cho xã hội quản lý mặt đời sống Nếu nhà nước quản lý xã hội lỏng lẻo tạo kẽ hở cho tệ tham nhũng nảy sinh phát triển Qua 20 năm đổi mới, đạt thành tựu đáng kể trình độ quản lý lạc hậu, mức sống thấp điều kiện cho tham nhũng phát sinh ngày phức tạp Tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, phạm vi rộng, nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn, lĩnh vực đầu tư, xây dựng bản, thu - chi ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, doanh nghiệp nhà nước, sản xuất, lưu thông, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động quan bảo vệ pháp luật: điều tra, truy tố, xét xử - Quá trình chuyển đổi chế, tồn đan xen cũ Q trình chuyển đổi đòi hỏi phải có thời gian, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện Cơ chế cũ bị thay nếp nghĩ, thói quen Trong đó, chế hình thành sơ khai nhận thức nên q trình thực khơng tránh khỏi lúng túng Tình trạng khơng rõ ràng chế quản lý số lĩnh vực điều kiện cho nạn tham nhũng phát triển - Ảnh hưởng mặt trái chế thị trường Trong trình thực đường lối đổi mới, áp dụng việc quản lý kinh tế theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Bên cạnh mặt tích cực, chế thị trường bộc lộ nhiều nhược điểm Đó cạnh tranh khốc liệt, chi phối lợi ích vật chất làm cho người sản xuất, kinh doanh có xu hướng tối đa hóa lợi nhuận giá, tìm cách hối lộ cơng chức nhà nước để 73 Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 tạo lợi kinh doanh Những nghiên cứu gần cho thấy tác hại to lớn yếu tố tiêu cực từ mặt trái chế thị trường đến mức báo động Chính điều góp phần làm gia tăng tệ tham nhũng thơng qua việc thúc đẩy hành vi phạm pháp cán bộ, công chức, ganh đua làm giàu phi pháp, đục khoét tiền nhà nước nhân dân - Do ảnh hưởng tập quán văn hóa Tập quán văn hóa người Á Đơng nói chung người Việt Nam nói riêng có nhiều điều kiện khiến cho tệ tham nhũng, mà biểu tập trung nạn quà cáp hối lộ, có sở tồn phát triển b) Nguyên nhân chủ quan - Phẩm chất đạo đức phận cán bộ, đảng viên bị suy thối; cơng tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên yếu Trước tác động mặt trái chế thị trường, nhiều cán bộ, đảng viên không tự giác rèn luyện, tu dưỡng có hành vi phạm pháp, khơng giữ đạo đức "cần, kiệm, liêm, chính" - Chính sách pháp luật chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, thiếu quán Sự nghiệp đổi mà trọng tâm đổi quản lý kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đặt yêu cầu quan trọng phải xây dựng hệ thống chế, sách, pháp luật đầy đủ, bước hồn thiện Trong đó, có nhiều cố gắng việc xây dựng thể chế pháp luật không đáp ứng nhu cầu, chưa phản ánh điều chỉnh kịp thời vấn đề đặt trình phát triển Cơ chế, sách, pháp luật thời kỳ đổi chưa hoàn thiện, thiếu cụ thể, có nhiều sơ hở chí có vấn đề thiếu quán Việc phân cấp quản lý Trung ương địa phương, phân biệt quản lý nhà nước quản lý sản xuất, kinh doanh có phần chưa rõ Q trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn chậm chạp thiếu kiểm soát chặt chẽ Cơ chế quản lý tài sản công, quản lý vốn tài sản doanh nghiệp nhà nước lỏng lẻo - Cải cách hành chậm lúng túng, chế "xin - cho" hoạt động cơng vụ phổ biến; thủ tục hành phiền hà, nặng nề, bất hợp lý Cơ chế "xin - cho" nhìn nhận nguy tệ tham nhũng, hối lộ mà chưa có cách khắc phục Chế độ công vụ cán bộ, công chức bắt đầu quan tâm xây dựng, thiếu chế kiểm tra, giám sát có hiệu Chế độ, trách nhiệm cán bộ, công chức chưa rõ ràng, cụ thể, đặc biệt trách nhiệm cán lãnh đạo sai phạm, 74 Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 tiêu cực xảy quan, đơn vị Chế độ tiền lương đội ngũ cán bộ, cơng chức bất hợp lý, chậm cải cách Lương không đủ đảm bảo nhu cầu sống cho cán bộ, cơng chức dẫn đến tình trạng sống thân gia đình, cán bộ, công chức thực hành vi tham nhũng, tiêu cực có điều kiện, hội Cơng tác quản lý đất đai nhiều yếu kém, việc đăng ký quyền sử dụng đất, cấp đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển giao quyền sử dụng đất, v.v., nhiều kẽ hở, tạo điều kiện cho tiêu cực, sai phạm nảy sinh Cơ chế quản lý tài cơng, mua sắm công, quản lý đầu tư xây dựng phải trải qua nhiều khâu, nhiều "cửa" Trình tự, thủ tục tưởng chặt chẽ thực tế, chế kiểm soát lại lỏng lẻo, tạo điều kiện cho tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thất Việc đổi phương thức tốn chậm làm cho việc kiểm soát phát giao dịch phi pháp gặp nhiều khó khăn Việc kiểm sốt minh bạch hóa thu nhập tài sản cán bộ, cơng chức gặp nhiều khó khăn chưa đạt kết mong muốn Chế định kê khai tài sản cán bộ, công chức áp dụng mang tính hình thức, phần chế độ quản lý tiền tệ tốn qua ngân hàng chưa hiệu quả, mặt khác, việc quản lý tài sản, đặc biệt nhà đất nước ta, nhiều lý do, khơng thực Bên cạnh đó, việc khơng có quan chủ trì, tổng hợp, kiểm tra, xử lý, khơng có quy định trách nhiệm cán bộ, công chức vấn đề kê khai tài sản dẫn đến thực thi không triệt để quy định kê khai tài sản, chủ trương đắn, tích cực xã hội đồng tình, ủng hộ - Sự lãnh đạo, đạo cơng tác phòng, chống tham nhũng số trường hợp chưa chặt chẽ, sâu sát, thường xuyên; xử lý chưa nghiêm hành vi tham nhũng Những năm vừa qua, Đảng Nhà nước ban hành nhiều nghị quyết, thị, văn quy phạm pháp luật đấu tranh chống tham nhũng, nhiên việc tổ chức thực thực tế nhiều hạn chế Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng quan nhà nước, đơn vị nghiệp chưa đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chưa có kế hoạch, giải pháp để tích cực phòng, chống tham nhũng quan, ngành Cơng tác ngăn ngừa, phát hành vi tham nhũng đạt số kết định chưa đáp ứng nhu cầu Một số vụ án tham nhũng lớn phát đưa xét xử nghiêm minh tạo nên tin tưởng nhân dân Tuy nhiên dư luận băn khoăn việc xử lý số vụ án Đây vấn 75 Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 đề làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả, hiệu lực đấu tranh chống tham nhũng năm qua - Thiếu công cụ phát xử lý tham nhũng hữu hiệu Những năm qua, hoạt động điều tra, tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát thu số kết tích cực thực tế chưa đáp ứng yêu cầu cơng tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng Cơ chế phối hợp quan nói có hạn chế, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quan đấu tranh chung chưa rõ ràng, cụ thể dẫn đến tình trạng lẫn lộn, chồng chéo, thiếu hiệu hoạt động phát xử lý tham nhũng Về pháp luật, chưa có quy định cho phép quan chức áp dụng biện pháp đặc biệt để phát hành vi tham nhũng nên hiệu phát tham nhũng chưa cao Tham nhũng loại tội phạm đặc biệt, chủ thể người có chức vụ, quyền hạn, có trình độ thực hành vi tham nhũng tinh vi, khó phát nhiều trường hợp kẻ vi phạm dùng nhiều thủ đoạn, kể danh nghĩa nhà nước để cản trở việc điều tra truy cứu trách nhiệm Đặc biệt, việc thu thập chứng để chứng minh hành vi phạm tội tham nhũng khó khăn, hành vi nhận hối lộ Các quan tiến hành tố tụng khó khăn việc quy trách nhiệm buộc phải kết luận hành vi sai phạm họ cố ý làm trái "thiếu trách nhiệm gây hậu nghiêm trọng" Đó hành vi khơng bị coi tham nhũng có mức xử lý nhẹ hành vi tham nhũng - Việc huy động lực lượng đông đảo nhân dân tham gia lực lượng báo chí vào đấu tranh chống tham nhũng chưa quan tâm mức Báo chí phương tiện thơng tin đại chúng đóng vai trò quan trọng việc phát đấu tranh chống hành vi vi phạm hoạt động máy nhà nước, tệ tham nhũng Báo chí vừa có tác dụng cảnh báo nơi có nguy tham nhũng, vừa tham gia phát đặc biệt tạo nên dư luận mạnh mẽ đòi xử lý tham nhũng Đây kinh nghiệm chung nước giới Trong năm qua, báo chí nước ta phát huy vai trò định đấu tranh chống tham nhũng nhìn chung đóng góp báo chí cơng tác đấu tranh chống tham nhũng nhiều hạn chế Nguyên nhân bắt nguồn từ phía quan quản lý nhà nước từ thân quan báo chí, phối hợp hai quan Vì lý khác mà số quan nhà nước e ngại trước tham gia báo chí, thân 76 Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 thơng tin đơi khơng xác khơng thời điểm gây khó khăn cho việc phát xử lý triệt để vụ việc tham nhũng Thêm nữa, báo chí đấu tranh chống tham nhũng việc phê phán hành vi tiêu cực mà chưa coi trọng việc truyền đạt kịp thời chủ trương, đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước, gương người tốt, việc tốt, sáng kiến hay, hoạt động lành mạnh, thơng tin tích cực, biểu dương cổ vũ, động viên đến tồn xã hội để tạo mơi trường tốt cho phát triển, để tốt lấn át xấu, để tham nhũng khơng có chỗ tiêu chí chuẩn mực quan hệ xã hội Đây coi hạn chế khơng nhỏ hoạt động báo chí với tư cách công cụ Đảng nhân dân đấu tranh chống tham nhũng Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội tham nhũng đấu tranh chống tham nhũng nhận quan tâm Đảng Nhà nước chưa tạo chuyển biến tích cực ý thức xã hội việc phản ứng với tệ nạn tham nhũng đề cao ý thức trách nhiệm người dân việc tham gia vào đấu tranh chống tham nhũng 7.2.2.Hậu tham nhũng a) Tác hại trị Tham nhũng trở lực lớn trình đổi đất nước làm xói mòn lòng tin nhân dân Đảng, Nhà nước, nghiệp xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 tiếp tục khẳng định: Tình hình tham nhũng diễn biến phức tạp nhiều lĩnh vực, quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, gây hậu xấu nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin nhân dân vào lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước, tiềm ẩn xung đột lợi ích, phản kháng xã hội, làm tăng thêm khoảng cách giàu nghèo Tham nhũng trở thành vật cản lớn cho thành công công đổi mới, cho sức chiến đấu Đảng, đe dọa tồn vong chế độ xã hội chủ nghĩa mà xây dựng b) Tác hại kinh tế Tham nhũng, lãng phí làm thất lượng lớn tài sản Nhà nước nhân dân, ảnh hưởng xấu đến chất lượng dự án, cơng trình xây dựng, làm xấu môi trường đầu tư, làm giảm tốc độ tăng trưởng, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh kinh tế Tham nhũng gây thiệt hại lớn đến tài sản Nhà nước, tiền của, thời gian, công sức nhân dân Hàng loạt vụ tham nhũng 77 Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 lớn, nghiêm trọng bị phát hiện, giá trị tài sản bị thiệt hại, bị thất thoát liên quan tới tham nhũng vụ lên tới hàng chục, hàng trăm, chí hàng ngàn tỉ đồng Ở mức độ thấp hơn, việc số cán bộ, công chức quan liêu, sách nhiễu nhân dân thực thi công vụ, lạm dụng quyền hạn thi hành công vụ khiến cho nhân dân phải nhiều thời gian, cơng sức, tiền bạc để thực cơng việc xin cấp loại giấy phép, giấy chứng nhận, loại giấy tờ khác Nếu xét trường hợp giá trị vật chất bị lãng phí khơng q lớn, tổng hợp vụ việc diễn thường xuyên, liên tục sống ngày số bị thất thoát mức độ nghiêm trọng c) Tác hại xã hội Tham nhũng không phát sinh lĩnh vực kinh tế mà có xu hướng lan sang lĩnh vực mà từ trước tới có khả xảy tham nhũng như: văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao Hành vi tham nhũng xảy số chương trình trợ cấp cho thương binh, gia đình sách; tham nhũng tiền, hàng hóa cứu trợ cho đồng bào gặp thiên tai; tham nhũng xét duyệt cơng nhận di tích lịch sử, văn hóa, thi đua khen thưởng Tham nhũng xảy số quan bảo vệ pháp luật, quan đại diện cho công lý cơng xã hội Tham nhũng, lãng phí làm đảo lộn chuẩn mực đạo đức xã hội, làm tha hóa phẩm chất đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội xúc, làm cho nhân dân lo lắng, bất bình nguy hiểm hơn, làm giảm sút lòng tin nhân dân Đảng, Nhà nước chế độ; tạo hội tốt cho lực thù địch chống phá chế độ, bôi nhọ Đảng Nhà nước ta; làm xấu hình ảnh, uy tín Đảng ta, đất nước ta mắt bạn bè quốc tế 7.3 Ý nghĩa, tầm quan trọng cơng tác phòng, chống tham nhũng Đấu tranh phòng, chống tham nhũng điều kiện định ổn định phát triển đất nước, tồn vong Đảng Cộng sản Việt Nam chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam xây dựng Một không ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, khơng thể đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển bền vững kinh tế đất nước Không thể tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức to lớn bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Không ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí, khơng thể giữ vững ổn định trị xã hội, khơng thể 78 Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 củng cố, tăng cường niềm tin nhân dân vào Đảng ta, chế độ ta 7.4 Trách nhiệm cơng dân phòng chống tham nhũng - Cơng dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin hành vi tham nhũng bảo vệ, khen thưởng theo quy định pháp luật; có quyền kiến nghị với quan nhà nước hoàn thiện pháp luật phòng, chống tham nhũng giám sát việc thực pháp luật phòng, chống tham nhũng - Cơng dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phòng, chống tham nhũng 7.5 Giới thiệu Luật phòng, chống tham nhũng - Luật phòng, chống tham nhũng Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ thơng qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 - Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2019 CÂU HỎI ÔN TẬP Câu 1: Anh (chị) nêu khái niệm, đặc điểm loại hành vi tham nhũng Câu 2: Anh (chị) nêu nguyên nhân tác hại tham nhũng Câu 3: Anh (chị) nêu trách nhiệm cơng dân phòng, chống tham nhũng Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 BÀI PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 8.1 Quyền nghĩa vụ người tiêu dùng 8.1.1 Quyền người tiêu dùng - Được bảo đảm an tồn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp - Được cung cấp thơng tin xác, đầy đủ tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch thông tin cần thiết khác hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng mua, sử dụng - Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế mình; định tham gia không tham gia giao dịch nội dung thỏa thuận tham gia giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ - Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch nội dung khác liên quan đến giao dịch người tiêu dùng tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ - Tham gia xây dựng thực thi sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Yêu cầu bồi thường thiệt hại hàng hóa, dịch vụ khơng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ công bố, niêm yết, quảng cáo cam kết - Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan - Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ 8.1.2 Nghĩa vụ người tiêu dùng Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 phong mỹ tục đạo đức xã hội, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe người khác; thực xác, đầy đủ hướng dẫn sử dụng hàng hóa, dịch vụ - Thơng tin cho quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan phát hàng hóa, dịch vụ lưu hành thị trường khơng bảo đảm an tồn, gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản người tiêu dùng; hành vi tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp người tiêu dùng Trách nhiệm tổ chức, cá nhân người tiêu dung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2.1 Trách nhiệm tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ việc cung cấp thơng tin hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng - Ghi nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật - Niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ địa điểm kinh doanh, văn phòng dịch vụ - Cảnh báo khả hàng hóa, dịch vụ có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng, tài sản người tiêu dùng biện pháp phòng ngừa - Cung cấp thơng tin khả cung ứng linh kiện, phụ kiện thay hàng hóa - Cung cấp hướng dẫn sử dụng; điều kiện, thời hạn, địa điểm, thủ tục bảo hành trường hợp hàng hóa, dịch vụ có bảo hành - Thơng báo xác, đầy đủ cho người tiêu dùng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trước giao dịch 8.2.2 Trách nhiệm bên thứ ba việc cung cấp thơng tin hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng - Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp thông tin cho người tiêu dùng thông qua bên thứ ba bên thứ ba có trách nhiệm: + Bảo đảm cung cấp thơng tin xác, đầy đủ hàng hóa, dịch vụ cung cấp; Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 quy định pháp luật để kiểm tra tính xác, đầy đủ thơng tin hàng hóa, dịch vụ; + Tuân thủ quy định pháp luật báo chí, pháp luật quảng cáo - Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp thông tin cho người tiêu dùng thơng qua phương tiện truyền thơng chủ phương tiện truyền thơng, nhà cung cấp dịch vụ truyền thơng có trách nhiệm: + Thực quy định khoản Điều này; + Xây dựng, phát triển giải pháp kỹ thuật ngăn chặn việc phương tiện, dịch vụ quản lý bị sử dụng vào mục đích quấy rối người tiêu dùng; + T chố i cho tổ chức, cá nhân kinh an h hàng hó a, dịch v ụ sử dụ n g phương tiện, dịch vụ quản lý việc sử dụng có khả dẫn đến quấy rối người tiêu dùng; + Ngừng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sử dụng phương tiện, dịch vụ quản lý để thực hành vi quấy rối người tiêu dùng theo yêu cầu người tiêu dùng yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền 8.2.3 Trách nhiệm cung cấp chứng giao dịch - Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm cung cấp cho người tiêu dùng hóa đơn chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch theo quy định pháp luật theo yêu cầu người tiêu dùng - Trường hợp giao dịch phương tiện điện tử tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm tạo điều kiện cho người tiêu dùng truy nhập, tải, lưu giữ in hóa đơn, chứng từ, tài liệu quy định khoản Điều 8.2.4 Trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện Hàng hóa, linh kiện, phụ kiện bảo hành theo thỏa thuận bên bắt buộc bảo hành theo quy định pháp luật Trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện bảo hành, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm: - Thực đầy đủ nghĩa vụ bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cung cấp; - Cung cấp cho người tiêu dùng giấy tiếp nhận bảo hành, ghi rõ thời gian thực bảo hành Thời gian thực bảo hành khơng tính vào thời hạn bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa thay linh kiện, phụ kiện đổi hàng hóa thời hạn bảo hành linh kiện, phụ kiện hàng hóa tính từ thời điểm thay linh kiện, Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 phụ kiện đổi hàng hóa mới; dụng tạm thời có hình thức giải khác người tiêu dùng chấp nhận thời gian thực bảo hành; - Đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện tương tự thu hồi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện trả lại tiền cho người tiêu dùng trường hợp hết thời gian thực bảo hành mà không sửa chữa không khắc phục lỗi - Đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện tương tự thu hồi hàng hóa trả lại tiền cho người tiêu dùng trường hợp thực bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện từ ba lần trở lên thời hạn bảo hành mà khơng khắc phục lỗi; - Chịu chi phí sửa chữa, vận chuyển hàng hóa, linh kiện, phụ kiện đến nơi bảo hành từ nơi bảo hành đến nơi cư trú người tiêu dùng; - Chịu trách nhiệm việc bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người tiêu dùng trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực việc bảo hành 8.2.5 Trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật Khi phát hàng hóa có khuyết tật, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập hàng hóa có trách nhiệm: - Kịp thời tiến hành biện pháp cần thiết để ngừng việc cung cấp hàng hóa có khuyết tật thị trường; - Thông báo công khai hàng hóa có khuyết tật việc thu hồi hàng hóa 05 số liên tiếp báo ngày 05 ngày liên tiếp đài phát thanh, truyền hình địa phương mà hàng hóa lưu thông với nội dung sau đây: + Mơ tả hàng hóa phải thu hồi; + Lý thu hồi hàng hóa cảnh báo nguy thiệt hại khuyết tật hàng hóa gây ra; + Thời gian, địa điểm, phương thức thu hồi hàng hóa; + Thời gian, phương thức khắc phục khuyết tật hàng hóa; + Các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trình thu hồi hàng hóa; Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 - Báo cáo kết cho quan quản lý nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp tỉnh nơi thực thu hồi hàng hóa có khuyết tật sau hoàn thành việc thu hồi; trường hợp việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật tiến hành địa bàn từ hai tỉnh trở lên báo cáo kết cho quan quản lý nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trung ương 8.2.6 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hàng hóa có khuyết tật gây - Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trường hợp hàng hóa có khuyết tật cung cấp gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản người tiêu dùng, kể tổ chức, cá nhân khơng biết khơng có lỗi việc phát sinh khuyết tật, trừ trường hợp quy định Điều 24 Luật - Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa quy định khoản Điều bao gồm: + Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa; + Tổ chức, cá nhân nhập hàng hóa; + Tổ chức, cá nhân gắn tên thương mại lên hàng hóa sử dụng nhãn hiệu, dẫn thương mại cho phép nhận biết tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập hàng hóa; + Tổ chức, cá nhân trực tiếp cung cấp hàng hóa có khuyết tật cho người tiêu dùng trường hợp khơng xác định tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định điểm a, b c khoản - Việc bồi thường thiệt hại thực theo quy định pháp luật dân 8.2.7 Yêu cầu quan quản lý nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Trường hợp phát hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, lợi ích nhiều người tiêu dùng, lợi ích cơng cộng người tiêu dùng, tổ chức xã hội có quyền yêu cầu trực tiếp văn đến quan quản lý nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện nơi thực giao dịch giải - Người tiêu dùng, tổ chức xã hội có nghĩa vụ cung cấp thơng tin, chứng có liên quan đến hành vi vi phạm tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 84 Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 8.2.8 Giải yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Khi nhận yêu cầu người tiêu dùng, quan quản lý nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện có trách nhiệm u cầu bên giải trình, cung cấp thơng tin, chứng tự xác minh, thu thập thông tin, chứng để xử lý theo quy định pháp luật - Cơ quan quản lý nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện có trách nhiệm trả lời văn việc giải yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trường hợp xác định tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dung CÂU HỎI ÔN TẬP Câu 1: Anh (chị) nêu quyền nghĩa vụ người tiêu dùng? Câu 2: Anh(chị) nêu trách nhiệm tổ chức, cá nhân người tiêu dung bảo vệ quyền lợi người tiêu dung? Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013 [2] Bộ Luật lao động, 2012 [3] Bộ Luật dân sự, 2015 [4] Bộ Luật hình năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 [5] Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 2010 [6] Luật Phòng, chống tham nhũng, 2005 [7] Luật Xử lý vi phạm hành chính, 2012 [8] Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền người vào chương trình giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân [9] Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020 [10]Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/06/2013 Thủ tướng Chính phủ việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 [11] Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2014 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh Xã hội ban hành chương trình, giáo trình mơn học Pháp luật dùng đào tạo trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề [12] Bộ Giáo dục Đào tạo: Giáo trình Pháp luật đại cương, Nhà Xuất Đại học Sư phạm, 2017 [13] Bộ Giáo dục Đào tạo: Tài liệu giảng dạy phòng, chống tham nhũng dùng cho trường đại học, cao đẳng không chuyên luật (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 3468/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, năm 2014) [14] Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Trường Đại học Kinh tế - Luật: Giáo trình Luật Lao động, năm 2016 [15] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Lý luận chung Nhà nước Pháp luật, Nhà Xuất Tư pháp, năm 2018 [16] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nhà Xuất 86 Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 Công an nhân dân, năm 2017 [17] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nhà Xuất Công an nhân dân, năm 2018 [18] Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hình Việt Nam, Nhà Xuất Công an nhân dân, năm 2015 [19] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật dân Việt Nam, Nhà Xuất Công an nhân dân, năm 2017 [20] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật hành Việt Nam, Nhà Xuất Cơng an nhân dân, năm 2015 [21] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Xây dựng văn pháp luật, Nhà Xuất Tư pháp, năm 2016 [22] Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, năm 2017 [23] Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh: Giáo trình Pháp luật hợp đồng bồi thường thiệt hại hợp đồng, năm 2017 [24] Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật hành Việt Nam, năm 2018 ... Quốc hội quan đại biểu cao nhân dân, quan quyền lực Nhà nước cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội quan Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 có quyền... sát Việt Nam gồm có: + Viện kiểm sát nhân dân tối cao; + Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Giáo trình Pháp luật (Hệ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp) 2019- 2020 + Viện kiểm sát nhân dân địa phương gồm... dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng phap luat he cao dang giao duc nghe nghiep 2019 , Slide bài giảng phap luat he cao dang giao duc nghe nghiep 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn