Slide bài giảng chính trị cao đẳng mới nhất 2020 bài 7

27 1 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 20:38

Bài XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM I BẢN CHẤT VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam a) Khái niệm chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ Tư tưởng Nhà nước pháp quyền có từ sớm Hy Lạp Đến kỷ XVIII, nhà dân chủ tư sản tiếp tục hoàn thiện, nâng lên thành học thuyết Nhà nước pháp quyền Đây học thuyết tiến bộ, nhân đạo trở thành giá trị văn minh nhân loại Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm tới nhà nước pháp quyền từ sớm Năm 1919, Yêu sách nhân dân An Nam Người ký tên Nguyễn Ái Quốc, gửi đến Hội nghị Vécxây (Pháp) nêu yêu cầu cải cách pháp lý Đông Dương, “Thay chế độ sắc lệnh đạo luật” Năm 1941, “Việt Nam yêu cầu ca”, Người viết thành thơ u cầu chính, “Bảy xin hiến pháp ban hành Trăm phải có thần linh pháp quyền” Sau này, với tư cách người sáng lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tư tưởng Người nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân thể rõ Cho đến trước đổi mới, Đảng ta chưa dùng khái niệm nhà nước pháp quyền, Hiến pháp 1946, 1959, 1980 thể tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng pháp luật tổ chức hoạt động máy nhà nước Trong công đổi mới, nhận thức Đảng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày rõ Lần thuật ngữ xây dựng nhà nước pháp quyền đề cập Hội nghị Trung ương khóa VII (năm 1991) Hội nghị đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ khóa VII (01-1994) ), Đảng ta dùng khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa khẳng định thừa nhận Nhà nước pháp quyền tất yếu lịch sử Nó khơng phải sản phẩm riêng có xã hội tư chủ nghĩa mà tinh hoa, sản phẩm trí tuệ xã hội loài người, văn minh nhân loại Từ sau, Đại hội VIII, IX, X, XI XII, Đảng tiếp tục khẳng định nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm rõ thêm nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bổ sung, sửa đổi năm 2013, (Gọi tắt Hiến pháp năm 2013) khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân” Hiện việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tiến rõ rệt Tuy nhiên số hạn chế phân định vai trò lãnh đạo Đảng vai trò quản lý, điều hành Nhà nước, tổ chức thực pháp luật pháp chế xã hội chủ nghĩa Để trì phát huy chất tốt đẹp Nhà nước Việt Nam, để nâng cao lực lãnh đạo, quản lý điều hành nhà nước, thúc đẩy mạnh mẽ cải cách kinh tế-xã hội, xây dựng kinh tế thị trường, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế; để tăng cường đấu tranh chống quan liêu, tham những, tiêu cực, lãng phí, đảm bảo cho Nhà nước khơng ngừng vững mạnh, có hiệu lực để giải có hiệu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững độc lập, tự chủ hội nhập vững vào đời sống quốc tế , tất yếu cần thiết phải xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam b) Bản chất Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) rõ: “Nhà nước ta Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo” Khẳng định nói lên mặt chất Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Một là, nhân dân chủ thể tối cao quyền lực nhà nước Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang chất giai cấp công nhân Hoạt động Nhà nước thể quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, thực ý chí, nguyện vọng phục vụ lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc Bản chất giai cấp cơng nhân, tính dân tộc tính nhân dân Nhà nước quán triệt, cụ thể hóa, thể chế hóa thực lĩnh vực, tổ chức, hoạt động Nhà nước Bản chất nhân dân Nhà nước ta thể tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức; thể quyền lực nơi dân; quyền nhân dân lập nên tham gia quản lý Nhà nước thể ý chí, lợi ích nguyện vọng nhân dân Cán bộ, công chức Nhà nước công công bộc dân, tận tụy phục vụ nhân dân Nhân dân với tư cách chủ thể tối cao quyền lực nhà nước, thực quyền lực nhà nước với nhiều hình thức khác Hình thức nhân dân thông qua bầu cử lập quan đại diện quyền lực Hai là, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước tất dân tộc lãnh thổ Việt Nam, biểu tập trung khối đại đoàn kết toàn dân tộc Điều Hiến pháp năm 2013 quy định: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quốc gia thống dân tộc sinh sống đất nước Việt Nam Các dân tộc bình đẳng, đồn kết, tơn trọng giúp phát triển; nghiêm cấm hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc Ngôn ngữ quốc gia tiếng Việt Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập qn, truyền thống văn hóa tốt đẹp Nhà nước thực sách phát triển tồn diện tạo điều kiện để dân tộc thiểu số phát huy nội lực, phát triển với đất nước Đây sở pháp lý vững để đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước vấn đề dân tộc công tác dân tộc khẳng định thực tiễn; quyền nghĩa vụ công dân đời sống đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo, khơng ngừng nâng lên Tính dân tộc tổ chức hoạt động Nhà nước thể qua kế thừa phát huy truyền thống, sắc tốt đẹp dân tộc người Việt Nam, có sách dân tộc đắn, chăm lo lợi ích mặt cho dân tộc cộng đồng Việt Nam, coi đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân đường lối chiến lược động lực to lớn để xây dựng bảo vệ Tổ quốc; giữ vững độc lập, tự chủ trong quan hệ đối ngoại; kết hợp đắn chủ nghĩa yêu nước chân với chủ nghĩa quốc tế sáng giai cấp cơng nhân Tính dân tộc vừa chất, vừa truyền thống, nguồn gốc sức mạnh của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tính dân tộc Nhà nước tăng cường nhờ kết hợp với tính giai cấp, tính nhân dân Ba là, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng bảo vệ quyền người, quyền tự công dân, giữ vững mối liên hệ Nhà nước công dân, Nhà nước xã hội Vấn đề bảo đảm quyền người, quyền công dân, mở rộng quyền dân chủ, nâng cao trách nhiệm pháp lý Nhà nước công dân, công dân với Nhà nước… Hiến pháp Nhà nước khẳng định Điều 14 Hiến pháp 2013 khẳng định “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền người, quyền công dân trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp pháp luật” Quy định thể phát triển quan trọng nhận thức tư việc ghi nhận quyền người, quyền công dân Hiến pháp Với quan niệm đề cao chủ quyền Nhân dân Hiến pháp, coi Nhân dân chủ thể tối cao quyền lực Nhà nước, quyền người, quyền nghĩa vụ công dân xác định vị trí trang trọng hàng đầu Hiến pháp, thể quán đường lối Đảng Nhà nước ta việc công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền người, quyền nghĩa vụ cơng dân Bốn là, Nhà nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang chất dân chủ rộng rãi Dân chủ hoá đời sống xã hội hoạt động Nhà nước đòi hỏi có tính ngun tắc, nảy sinh từ chất dân chủ Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thực chất dân chủ xã hội chủ nghĩa thu hút người lao động tham gia cách bình đẳng ngày rộng rãi vào quản lý công việc Nhà nước xã hội Vì vậy, trình xây dựng Nhà nước phải trình dân chủ hoá tổ chức hoạt động máy nhà nước, đồng thời, phải cụ thể hoá tư tưởng dân chủ thành quyền công dân, quyền dân sự, trị quyền kinh tế, xã hội văn hoá Phát huy quyền dân chủ nhân dân ngày rộng rãi nguồn sức mạnh vô hạn Nhà nước Những đặc điểm mang tính chất nêu Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể cụ thể chức năng, nhiệm vụ Nhà nước pháp luật chế định cách chặt chẽ Năm là, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước Điều Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “1 Đảng Cộng sản Việt Nam-Đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu giám sát Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân định Các tổ chức Đảng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật” Sự lãnh đạo Đảng Nhà nước tất yếu khách quan để giữ vững chất giai cấp công nhân, đảm bảo quyền lực thuộc nhân dân., Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, người lãnh đạo để thực quyền lực nhân dân Đó tính chất giai cấp Nhà nước ta Tuy nhiên, Đảng lãnh đạo Nhà nước nghĩa Đảng bao biện, làm thay Nhà nước, mà để phát huy trách nhiệm, tính chủ động, sắc bén hiệu lực quản lý, điều hành Nhà nước, đảm bảo thực đường lối Đảng thực tiễn Đảng lãnh đạo Nhà nước lãnh đạo xây dựng Nhà nước thực công cụ chủ yếu để thực quyền làm chủ nhân dân Đảng phát huy vai trò trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội nhân dân việc tham gia xây dựng, kiểm tra giám sát hoạt động bảo vệ Nhà nước Sự lãnh đạo Đảng Nhà nước thể chỗ: Đảng đề đường lối, chủ trương, sách lớn cho phát triển đất nước thời kỳ; Đảng lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, sách Đảng thành Hiến pháp, pháp luật, sách cụ thể lãnh đạo tổ chức nhân dân thực thi Hiến pháp, Pháp luật sách Đảng lãnh đạo xây dựng tổ chức máy tinh gọn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, lực trí tuệ; Đảng lãnh đạo công tác kiểm tra việc quán triệt, tổ chức thực đường lối Đảng pháp luật Nhà nước Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đảng đảng viên quan Nhà nước làm tham mưu cho Đảng Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Dựa tư tưởng nhà lý luận giới nhà nước pháp quyền nói chung; quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhận thức Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng nhà nước pháp quyền, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng theo năm đặc trưng sau: Một là, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhà nước dân, dân, dân Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Đặc trưng hiến định Hiến pháp thể dân chủ cộng hồ nước ta, Hiến pháp 1946: “Xây dựng quyền mạnh mẽ sáng suốt nhân dân” tiếp tục khẳng định Hiến pháp 1959, 1980, 1992 2013 Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhân dân làm chủ; tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức” 10 phối hợp chặt chẽ quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp, kiểm sốt quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” Quy định đạo thiết kế mơ hình tổ chức Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quyền lực Nhà nước thống tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân, biểu tập trung ý chí nhân dân, bắt nguồn từ nhân dân Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội pháp luật không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Hoạt động Nhà nước có phạm vi rộng lớn Có phân cơng rành mạch phối hợp chặt chẽ quan máy Nhà nước việc thực ba quyền để đảm bảo tính độc lập, chủ động, tính trách nhiệm cao phận việc thực thi quyền lực, đảm bảo tính thống nhất, khách quan, hiệu quả, tránh tình trạng lạm quyền, chuyên quyền quan Nhà nước Bốn là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng bảo đảm quyền người, quyền công dân, nâng cao trách nhiệm pháp lý nhà nước công dân, thực hành dân chủ đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương 13 Điều Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Nhà nước bảo đảm phát huy quyền làm chủ Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ bảo đảm quyền người, quyền công dân; thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển tồn diện” Nhà nước thể chế hố đường lối, sách Đảng Cộng sản Việt Nam tất mặt kinh tế, trị, xã hội, văn hố giáo dục khoa học, đối nội, đối ngoại Pháp luật thể ý chí nguyện vọng nhân dân, phù hợp với thực khách quan, thúc đẩy tiến xã hội Pháp luật Nhà nước ta phản ánh đường lối, sách Đảng lợi ích nhân dân Vì vậy, pháp luật phải trở thành phương thức quan trọng tính chất hoạt động Nhà nước thước đo giá trị phổ biến xã hội ta công bằng, dân chủ, bình đẳng-những tố chất cần thiết cho phát triển tiến bền vững Nhà nước xã hội Nhà nước pháp quyền đặt nhiệm vụ phải có hệ thống pháp luật cần đủ để điều chỉnh quan hệ xã hội, làm sở cho tồn trật tự pháp luật kỷ luật Pháp luật thể chế hoá nhu cầu quản lý xã hội, hình thức tồn cấu tổ chức xã hội thiết chế Nhà nước Vì vậy, sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật lối sống có trật tự lành mạnh xã hội 14 Tất quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp pháp luật Năm là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Chính quyền nhà nước chịu giám sát nhân dân, phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên thuộc Mặt trận Điều Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “1 Đảng Cộng sản Việt Nam-Đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu giám sát Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân định Các tổ chức Đảng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật” Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng cầm quyền Sự lãnh đạo Đảng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tất 15 yếu lịch sử Đảng lãnh đạo Nhà nước xã hội Đảng lãnh đạo trị, định phương hướng trị Nhà nước, bảo đảm cho Nhà nước ta thực tổ chức thực quyền lực nhân dân, thực dân, dân dân, để thực thành công công đổi đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng tơn trọng tính tự chủ, ủng hộ hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp Mặt trận đồn thể Đảng, Nhà nước có chế, sách, tạo điều kiện để Mặt trận đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực vai trò giám sát phản biện xã hội Nhà nước triển khai tổ chức thực nghị quyết, chủ trương Đảng hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội tất lĩnh vực: kinh tế, trị, văn hố, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại… II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phương hướng xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam a) Những định hướng lớn xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 2011) xác định: Nhà nước ta Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quyền lực Nhà nước thống nhất; có phân cơng, phối hợp kiểm sốt quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội pháp luật không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực đầy đủ quyền dân chủ nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến 17 nhân dân chịu giám sát nhân dân; có chế biện pháp kiểm sốt, ngăn ngừa trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lạm quyền, xâm phạm quyền dân chủ công dân; giữ nghiêm kỷ cương xã hội, nghiêm trị hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc nhân dân Tổ chức hoạt động máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có phân cơng, phân cấp, đồng thời bảo đảm đạo thống Trung ương b) Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nghị Đại hội lần thứ XII Đảng (1-2016) xác định rõ: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Đảng lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm đổi hệ thống trị Trong tổ chức hoạt động Nhà nước, phải thực dân chủ, tuân thủ nguyên tắc pháp quyền phải tạo chuyển biến tích cực, đạt kết cao Xây dựng Nhà nước pháp quyền phải tiến hành đồng lập pháp, hành pháp, tư pháp tiến hành đồng với đổi hệ thống trị theo hướng tính gọn, hiệu lực; gắn với đổi kinh tế, văn hóa, xã hội 18 Tiếp tục hồn thiện chế bảo vệ hiến pháp pháp luật Nội dung nêu cụ thể hóa thành nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhằm bước hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhiệm vụ giải pháp xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Một là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Đảng lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm đổi hệ thống trị Trong tổ chức hoạt động Nhà nước, phải thực dân chủ, tuân thủ nguyên tắc pháp quyền phải tạo chuyển biến tích cực, đạt kết cao Xây dựng Nhà nước pháp quyền phải tiến hành đồng lập pháp, hành pháp, tư pháp tiến hành đồng với đổi hệ thống trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; gắn với đổi kinh tế, văn hóa, xã hội Tiếp tục hoàn thiện chế bảo vệ Hiến pháp pháp luật Hai là, hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, phương thức chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Nhà nước theo quy định Hiến pháp năm 2013, đáp ứng đòi 19 hỏi Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Nhà nước tổ chức hoạt động theo Hiến pháp pháp luật, quản lý xã hội Hiến pháp pháp luật, thực nguyên tắc tập trung dân chủ Phân định rõ vai trò hoàn thiện chế giải tốt mối quan hệ Nhà nước thị trường Đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Bảo đảm pháp luật vừa công cụ để Nhà nước quản lý xã hội, vừa công cụ để nhân dân làm chủ, kiểm tra, giám sát quyền lực nhà nước Quản lý đất nước theo pháp luật, đồng thời coi trọng xây dựng tảng đạo đức xã hội Xác định rõ chế phân công, phối hợp thực thi quyền lực nhà nước, chế kiểm soát quyền lực quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp sở quyền lực nhà nước thống nhất; xác định rõ quyền hạn trách nhiệm quyền Đồng thời, quy định rõ chế phối hợp việc thực kiểm soát quyền cấp quyền Tiếp tục phân định rõ thẩm quyền trách nhiệm quan nhà nước Trung ương địa phương cấp quyền địa phương 20 Ba là, hồn thiện tổ chức nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động máy nhà nước - Tiếp tục đổi tổ chức hoạt động Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực quan đại biểu cao nhân dân, quan quyền lực nhà nước cao Quốc hội thực tốt chức lập pháp, định vấn đề quan trọng đất nước giám sát tối cao, việc quản lý, sử dụng nguồn lực đất nước Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp, bảo đảm cấu tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng đại biểu, tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách cách hợp lý Hoàn thiện chế để nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động quan dân cử, hoạt động lập pháp Quốc hội, đại biểu Quốc hội, chế giám sát, đánh giá người giữ chức vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu phê chuẩn Tăng cường gắn kết giám sát Quốc hội với kiểm tra, giám sát Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị-xã hội giám sát nhân dân - Hoàn thiện cấu tổ chức Chính phủ Chính phủ quan hành Nhà nước cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 21 Chính phủ quan hành nhà nước cao nhất, thực quyền hành pháp, quan chấp hành Quốc hội Đẩy mạnh thực Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước theo hướng xây dựng hành dân chủ, đại, chuyên nghiệp, động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu Hồn thiện thể chế hành dân chủ-pháp quyền, quy định trách nhiệm chế giải trình quan nhà nước; giảm mạnh, bãi bỏ thủ tục hành gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp Đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đạo thực thi công vụ cán bộ, công chức; đẩy nhanh việc áp dụng phủ điện tử - Cải cách kiện tồn quan tư pháp Ở nước ta, quan tư pháp bao gồm Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, quan điều tra quan tổ chức bổ trợ tư pháp tổ chức luật sư, quan công chứng, giám định tư pháp, tư vấn pháp luật, đó, Tòa án nhân dân nơi biểu tập trung quyền tư pháp Tiếp tục đẩy mạnh việc thực Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng tư pháp sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bước đại; bảo vệ pháp luật, công lý, quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức cá nhân Phân định rành 22 mạch thẩm quyền quản lý hành với trách nhiệm, quyền hạn tư pháp tổ chức, hoạt động quan tư pháp Cụ thể hóa đầy đủ nguyên tắc hiến định chức năng, nhiệm vụ Tòa án nhân dân hoạt động xét xử Tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử; bảo đảm nguyên tắc độc lập, nguyên tắc tranh tụng xét xử, bảo đảm quyền bào chữa bị can, bị cáo, đương Tiếp tục xã hội hóa số hoạt động tư pháp bổ trợ tư pháp có đủ điều kiện Viện Kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp; tổ chức phù hợp với hệ thống tổ chức Tòa án; tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra Kiện toàn tổ chức quan điều tra, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động quan điều tra Nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động luật sư, bổ trợ tư pháp - Về quyền địa phương: Trên sở bảo đảm tính thống nhất, thơng suốt, hiệu lực, hiệu hành quốc gia, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước cấp quyền địa phương theo quy định Hiến pháp pháp luật Việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy quyền địa 23 phương gắn kết hữu với đổi tổ chức chế hoạt động Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị-xã hội cấp Hồn thiện mơ hình tổ chức quyền địa phương phù hợp với đặc điểm nơng thơn, thị, hải đảo, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt theo luật định Bốn là, trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Cán gốc công việc, nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, chế độ ta Đảng tập trung lãnh đạo đường lối, chủ trương, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, chế, sách cán bộ, cơng chức Đẩy mạnh dân chủ hóa công tác cán bộ, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền tổ chức, cấp xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức có lĩnh trị vững vàng, phẩm chất đạo đức sáng, có trình độ, lực chun mơn phù hợp, đáp ứng yêu cầu giai đoạn Thực thí điểm dân trực tiếp bầu số chức danh sở cấp huyện; mở rộng đối tượng thi tuyển chức danh cán quản lý Hoàn thiện tiêu chí đánh giá chế kiểm tra, giám sát, kiểm sốt việc thực thi cơng vụ; xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm người đứng đầu quan hành 24 Rà sốt, sửa đổi, bổ sung sách cán bộ, công chức theo hướng khuyến khích cán bộ, cơng chức nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, đạo đức cơng vụ, hồn thành tốt nhiệm vụ; lấy lĩnh trị, phẩm chất đạo đức, lực, hiệu thực thi nhiệm vụ để đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán Xây dựng chế, sách đãi ngộ, thu hút, trọng dụng nhân tài Năm là, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; thực hành tiết kiệm quan nhà nước đội ngũ cán bộ, công chức Xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đồng thời nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; trách nhiệm cấp ủy đảng, trước hết người đứng đầu cấp ủy, quyền, tồn hệ thống trị Kiên phòng, chống tham nhũng, lãng phí với u cầu chủ động phòng ngừa, khơng để xảy tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định Đảng, sách, pháp luật Nhà nước để bảo đảm cơng tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu lực, hiệu quả, lĩnh vực có nguy tham nhũng cao như: quản lý sử 25 dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản; thu, chi ngân sách, mua sắm cơng, tài chính, ngân hàng, thực dự án đầu tư xây dựng bản; công tác cán bộ; quản lý doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; giáo dục, đào tạo y tế Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhân dân công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo thống nhất, tự giác, tâm cao hành động Kiên xử lý kịp thời thay cán lãnh đạo, quản lý tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm minh trách nhiệm người đứng đầu để xảy tham nhũng, lãng phí tổ chức, quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý, cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm kê khai minh bạch tài sản, thu nhập; kiên thu hồi tiền, tài sản bị tham nhũng, Đẩy mạnh cải cách sách tiền lương, thu nhập, sách nhà bảo đảm sống cho cán bộ, đảng viên, cơng chức để góp phần phòng, chống tham nhũng Kiên quyết, kiên trì xây dựng chế phòng ngừa để khơng thể tham nhũng; chế răn đe, trừng trị để không dám tham nhũng 26 Tiếp tục kiện toàn tổ chức máy quan có chức đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát, tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí Xây dựng chế phòng ngừa, ngăn chặn quan hệ “lợi ích nhóm”; chống đặc quyền, đặc lợi, khắc phục “tư nhiệm kỳ”; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp Phát huy vai trò quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, phương tiện thông tin đại chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí Xây dựng thực tốt chế khuyến khích bảo vệ tổ chức, cá nhân phát hiện, tố cáo tham nhũng, lãng phí ... nước đó, ý chí nhân dân xác lập cách tập trung nhất, đầy đủ cao Hiến pháp Hiến pháp Đạo luật Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất, quy định chế độ trị, kinh tế, văn hố, xã hội, quốc phòng, an... chức trị- xã hội giám sát nhân dân - Hồn thiện cấu tổ chức Chính phủ Chính phủ quan hành Nhà nước cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 21 Chính. .. thiện tổ chức nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động máy nhà nước - Tiếp tục đổi tổ chức hoạt động Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực quan đại biểu cao nhân dân, quan quyền lực nhà nước cao Quốc hội thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng chính trị cao đẳng mới nhất 2020 bài 7 , Slide bài giảng chính trị cao đẳng mới nhất 2020 bài 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn