Slide bài giảng chính trị cao đẳng mới nhất 2020 bài 6

23 1 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 20:38

Bài TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM I BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM Tình hình quốc tế Tình hình trị, kinh tế, an ninh giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển xu lớn Quá trình tồn cầu hóa hội nhập quốc tế tiếp tục đẩy mạnh Hợp tác, cạnh tranh, đấu tranh nước, nước lớn ngày tăng Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đại (cách mạng 4.0), phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển nhảy vọt nhiều lĩnh vực, tạo thời thách thức quốc gia Tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, chiến tranh mạng, tiếp tục diễn gay gắt nhiều khu vực Cục diện giới theo xu hướng đa cực, đa trung tâm diễn nhanh Các nước lớn điều chỉnh chiến lược, vừa hợp tác, kiềm chế lẫn Những biểu chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền áp đặt, chủ nghĩa “dân túy” ngày lên quan hệ quốc tế Các nước phát triển, nước vừa nhỏ đứng trước hội khó khăn, thách thức lớn đường phát triển Đấu tranh nước giới khu vực lợi ích quốc gia tiếp tục diễn phức tạp Những vấn đề tồn cầu an ninh tài chính, an ninh lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp Cộng đồng quốc tế phải đối phó ngày liệt với thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đặc biệt an ninh mạng hình thái chiến tranh kiểu Tương quan sức mạnh kinh tế quốc gia, khu vực có nhiều thay đổi Hầu giới điều chỉnh chiến lược, cấu lại kinh tế, đổi thể chế kinh tế, ứng dụng tiến khoa học- công nghệ để phát triển Cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại, tranh giành nguồn tài nguyên, thị trường, công nghệ, nhân lực chất lượng cao nước ngày gay gắt Xuất nhiều hình thức liên kết kinh tế mới, định chế tài quốc tế, khu vực, hiệp định kinh tế song phương, đa phương hệ Châu Á- Thái Bình Dương, có khu vực Đơng Nam Á, tiếp tục trung tâm phát triển động, có vị trí địa kinh tế- trị chiến lược ngày quan trọng giới Đồng thời, khu vực cạnh tranh chiến lược số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn Tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo khu vực Biển Đông tiếp tục diễn gay gắt, phức tạp ASEAN trở thành Cộng đồng, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế khu vực, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức bên bên ngồi Tình hình Việt Nam Những thành tựu, kinh nghiệm 30 năm đổi (19862019) tạo cho đất nước lực, sức mạnh tổng hợp lớn nhiều so với trước, uy tín quốc tế đất nước ngày nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để thực nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tình hình trị- xã hội ổn định; dân chủ nhân dân phát huy, tạo nên động, sáng tạo đời sống kinh tế, xã hội Kinh tế tăng trưởng cao, GDP nước năm 2018 tăng 7,08%, vượt xa tiêu Quốc hội giao 6,7% Nước ta vượt qua tình trạng nước nghèo, phát triển, trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình Quan hệ đối ngoại mở rộng Tính tới tháng 3/2019, Việt Nam có: Đối tác Chiến lược Toàn diện; 16 Đối tác Chiến lược (bao gồm ba Đối tác Chiến lược Toàn diện) 14 Đối tác Tồn diện Trong 8/10 nước thành viên CPTPP (khơng tính Việt Nam) với nước Đối tác chiến lược nước Đối tác toàn diện Với nước khối ASEAN, Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao cao cấp với đầy đủ toàn 9/9 nước thành viên (khơng tính Việt Nam) với nước Đối tác chiến lược nước Đối tác tồn diện; nước lại Campuchia Lào Quan hệ đặc biệt Việt Nam có quan hệ tốt với tất nước thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc, nước G.7, G.20 giới Về kinh tế, nước ta ký kết nhiều hiệp định thương mại tự song phương đa phương, có hiệp định thương mại tự hệ (Hiệp định Đối tác Tồn diện tiến xun Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự Việt Nam-Liên minh Châu Âu (EVFTA) Quy mô mức độ “mở” kinh tế ngày lớn, với kim ngạch xuất nhập năm gấp gần lần tổng thu nhập quốc dân Tuy nhiên, nước, hạn chế, khó khăn, nguy tiềm ẩn Kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc; nợ công tăng nhanh, nợ xấu giảm dần mức cao, suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế thấp , nguy dẫn đến nước ta sa vào “bẫy thu nhập trung bình” nhiều nước giới Nguy “diễn biến hòa bình” lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp; khoảng cách giàu-nghèo, phân hóa xã hội ngày tăng, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại, làm giảm lòng tin cán bộ, đảng viên nhân dân vào Đảng Nhà nước Bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn Tình hình trị- xã hội số địa bàn tiềm ẩn nguy ổn định II QUAN ĐIỂM VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG, AN NINH Quan điểm Đảng quốc phòng, an ninh a) Định hướng lớn quốc phòng an ninh Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu định hướng lớn quốc phòng, an ninh: Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hồ bình, ổn định trị, bảo đảm an ninh quốc gia trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại âm mưu hành động chống phá lực thù địch nghiệp cách mạng nhân dân ta Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên Đảng, Nhà nước toàn dân, Qn đội nhân dân Cơng an nhân dân lực lượng nòng cốt Xây dựng trận quốc phòng tồn dân, kết hợp chặt chẽ với trận an ninh nhân dân vững Phát triển đường lối, nghệ thuật quân chiến tranh nhân dân lý luận, khoa học an ninh nhân dân Chủ động, tăng cường hợp tác quốc tế quốc phòng, an ninh Sự ổn định phát triển bền vững mặt đời sống kinh tế-xã hội tảng vững quốc phòng-an ninh Phát triển kinh tế- xã hội đơi với tăng cường sức mạnh quốc phòng-an ninh Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng- an ninh, quốc phòng- an ninh với kinh tế chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách phát triển kinh tế-xã hội địa bàn Xây dựng Quân đội nhân dân Công an nhân dân cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước nhân dân, nhân dân tin yêu Xây dựng Quân đội nhân dân với số quân thường trực hợp lý, có sức chiến đấu cao; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện; kết hợp lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách, quan bảo vệ pháp luật với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Chăm lo nâng cao phẩm chất cách mạng, trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần phù hợp với tính chất hoạt động Quân đội nhân dân Công an nhân dân điều kiện Xây dựng công nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo đảm cho lực lượng vũ trang trang bị kỹ thuật bước đại Tăng cường lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt Đảng, quản lý tập trung thống Nhà nước Quân đội nhân dân, Công an nhân dân nghiệp quốc phòng-an ninh b) Các quan điểm tăng cường quốc phòng an ninh Hội nghị Trung ương 8, khóa XI (10-2013) xác định quan điểm quốc phòng, an ninh tình hình mới: Một là, giữ vững tăng cường lãnh đạo Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước nghiệp bảo vệ Tổ quốc Trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế ngày sâu, rộng lực thù địch tranh thủ sơ hở ta để chống phá, việc tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước tăng cường nhân tố bên định thành bại cách mạng Cần tạo chuyển biến rõ rệt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; ngăn chặn, bước đẩy lùi tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, củng cố lòng tin nhân dân với Đảng, Nhà nước Hai là, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mục tiêu, quan điểm Đảng ta, đường mà Đảng, lãnh tụ Hồ Chí Minh chọn, phù hợp với khát vọng nhân dân ta Thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dẫn đến thắng lợi to lớn cách mạng Việt Nam Ngày hoàn cảnh nào, toàn Đảng, toàn dân, tồn qn cần kiên trì đường đó, gắn bó chặt chẽ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc với bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa Ba là, phát huy cao sức mạnh tổng hợp đất nước, vai trò nhân dân nghiệp bảo vệ Tổ quốc Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc sức mạnh tổng hợp nước, bao gồm sức mạnh tất lĩnh vực đời sống xã hội lực lượng; kết hợp sức mạnh nước với sức mạnh quốc tế, suy cho sức mạnh nhân dân Điều u cầu cấp ủy, quyền cấp phải gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, giải kịp nhiều cho nhân dân; phải thường xuyên bám sát sở, nắm tình hình, chủ động xử lý đắn, kịp thời tình gây ổn định trị-xã hội; củng cố đồn kết, thống Đảng, lòng tin nhân dân với Đảng, Nhà nước, tăng cường đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm ổn định trị-xã hội, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận Bốn là, giữ vững mơi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội lợi ích cao đất nước Đảng, nhà nước ta chủ động thực ngăn ngừa đẩy lùi nguy xung đột chiến tranh; không coi nhẹ vấn đề tự bảo vệ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân “cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại” Trong đó, nội bộ, lấy việc giáo dục, thuyết phục, phòng ngừa đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật Kiên trì giải tranh chấp, bất đồng với nước liên quan biện pháp hòa bình, sở luật pháp quốc tế; chủ động ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá lực thù địch; khắc phục tình trạng sơ hở, cảnh giác Phòng ngừa, ngăn chặn hiệu nguy xung đột, chiến tranh biên giới, biển, đảo, chiến tranh mạng; không để xảy bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức trị đối lập nước Năm là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ ủng hộ bạn bè quốc tế Để thực “trong ấm, êm”, thêm bạn bớt thù, với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng, Nhà nước ta quán triệt đường lối độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập quốc tế Kiên trì sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa; thêm bạn, bớt thù, vừa hợp tác, vừa đấu tranh Tăng cường hợp tác tạo đan xen lợi ích chiến lược nước ta với nước, nước lớn, đối tác chiến lược, nước láng giềng nước khu vực; tránh xung đột, đối đầu, tránh bị cô lập, lệ thuộc vào nước lớn Sáu là, xây dựng lực lượng vũ trang thực lực lượng trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy Đảng, Nhà nước nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân nghiệp bảo vệ Tổ quốc Để xây dựng sức mạnh quân phải coi trọng nhiều yếu tố; đó, xây dựng lực lượng vũ trang gồm Quân đội nhân dân Công an nhân dân vững mạnh Việc xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp lực lượng vũ trang, trước hết nâng cao chất lượng trị, bảo đảm cho lực lượng thực lực lượng trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy Đảng, Nhà nước nhân dân Xây dựng lực lượng vũ trang có tổ chức hợp lý, tinh, gọn, động, có sức mạnh chiến đấu cao, có vũ khí, trang bị đại Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tình hình Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao Những nhiệm vụ chủ yếu thực đường lối quốc phòng, an ninh Hội nghị Trung ương 8, khóa XI (10-2013) đề đánh giá kết 10 năm thực Nghị Trung ương khóa IX ban hành Nghị Chiến lược bảo vệ Tổ quốc tình hình Nghị khẳng định, tình nào, tồn Đảng, tồn dân, toàn quân ta tâm bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh trị, trật tự an tồn xã hội văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc; giữ vững ổn định trị-xã hội, mơi trường hòa bình để phát triển đất nước theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Nghị Trung ương rõ mục tiêu cụ thể tăng cường quốc phòng, an ninh: Một là, tạo chuyển biến rõ rệt, khắc phục hạn chế, yếu công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; đẩy lùi suy thối tư tưởng trị đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cán bộ, đảng viên Hai là, trị-xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận củng cố; đời sống vật chất tinh thần nhân dân nâng lên rõ rệt; củng cố lòng tin nhân dân với Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Ba là, tập trung phát triển ngành công nghiệp bản, tạo tảng cho công nghiệp hố, đại hố, cho cơng nghiệp quốc phòng, an ninh Xây dựng lực lượng vũ trang có chất lượng tổng hợp sức chiến đấu cao, đủ sức ứng phó thắng lợi với tình Bốn là, khắc phục tình trạng sơ hở, cảnh giác; Ngăn ngừa làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá lực thù địch; Phòng, chống có hiệu nguy xung đột biên giới, biển đảo, chiến tranh mạng; Không để xảy bạo loạn khủng bố, hình thành tổ chức trị đối lập nước Năm là, bảo đảm an ninh lĩnh vực, kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo chuyển biến rõ rệt trật tự an toàn xã hội Giữ vững mơi trường hồ bình, ổn định cho phát triển đất nước; nâng cao tận 12 dụng có hiệu vị Việt Nam khu vực giới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng (1-2016) khẳng định phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là: Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định trị, trật tự, an tồn xã hội nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên Đảng, Nhà nước, hệ thống trị tồn dân, Qn đội nhân dân Cơng an nhân dân nòng cốt Tiếp tục giữ vững, tăng cường lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt Đảng, quản lý tập trung, thống Nhà nước Quân đội nhân dân, Công an nhân dân nghiệp bảo vệ Tổ quốc Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; xây dựng trận quốc phòng tồn dân, trận an ninh nhân dân vững Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá lực thù địch; ngăn chặn, phản bác thông tin luận điệu sai trái, đẩy lùi loại tội phạm tệ nạn xã hội; sẵn sàng ứng phó với mối đe dọa an ninh truyền thống phi truyền thống; bảo đảm an ninh, an toàn thơng tin, an ninh mạng Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững biên giới chủ quyền biển, đảo, vùng trời Tổ quốc; đồng thời giữ vững mơi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước Giải bất 13 đồng, tranh chấp giải pháp hòa bình sở tôn trọng luật pháp quốc tế Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo Khắc phục triệt để sơ hở, thiếu sót việc kết hợp kinh tế quốc phòng, an ninh địa bàn, địa bàn chiến lược Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh đối ngoại; tăng cường hợp tác quốc tế quốc phòng, an ninh Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo tảng vững xây dựng quốc phòng tồn dân an ninh nhân dân Có kế sách ngăn ngừa nguy chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, phát sớm triệt tiêu nhân tố bất lợi, nhân tố bên gây đột biến Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại, ưu tiên đại hóa số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước nhân dân Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tình hình mới, cần tăng cường nguồn lực cho quốc phòng, an ninh 14 Đẩy mạnh phát triển cơng nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng; tăng cường nguồn lực, tạo sở vật chất- kỹ thuật đại cho lực lượng Quân đội nhân dân Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc tình hình Tích cực, chủ động chuẩn bị lực lượng đủ mạnh kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể, khoa học, sẵn sàng bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ an ninh Tổ quốc tình Nâng cao chất lượng cơng tác dự báo tình hình Kiên giữ vững ổn định trị, ổn định kinh tế-xã hội tình Xây dựng, củng cố đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển; nâng cao lực thực thi pháp luật lực lượng làm nhiệm vụ biên giới, biển, đảo III QUAN ĐIỂM VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI Quan điểm Đảng đối ngoại a) Định hướng lớn quan hệ đối ngoại Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu định hướng lớn quan hệ đối ngoại: Thực quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hồ bình, hợp tác phát triển; đa phương hoá, đa dạng hố quan hệ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị đất nước; lợi ích quốc gia, dân tộc, nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế, góp phần vào nghiệp hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội giới Hợp tác bình đẳng, có lợi với tất nước sở nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc luật pháp quốc tế Trước sau ủng hộ đảng cộng sản công nhân, phong trào tiến xã hội đấu tranh mục tiêu chung thời đại; mở rộng quan hệ với đảng cánh tả, đảng cầm quyền đảng khác sở bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ vững độc lập, tự chủ, hồ bình, hữu nghị, hợp tác phát triển Tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị hợp tác nhân dân Việt Nam với nhân dân nước giới Phấn đấu nước Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hồ bình, ổn định, hợp tác phát triển phồn vinh b) Quan điểm đạo hội nhập quốc tế Nghị số 22-NQ/TW Bộ Chính trị khóa XI “Về hội nhập quốc tế” (4-2013) xác định quan điểm đạo hội nhập quốc tế: Hội nhập quốc tế phải nhằm củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước nhanh bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quảng bá hình ảnh Việt Nam, bảo tồn phát huy sắc dân tộc; tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế đất nước; góp phần tích cực vào nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội giới Chủ động tích cực hội nhập quốc tế sở giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, lợi ích quốc gia, dân tộc, hòa bình, hợp tác phát triển, sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; quán triệt vận dụng sáng tạo học kinh nghiệm giải tốt mối quan hệ lớn tổng kết Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) Chủ động tích cực hội nhập quốc tế định hướng chiến lược lớn Đảng nhằm thực thắng lợi nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Hội nhập quốc tế nghiệp toàn dân hệ thống chế, sách phải phát huy tính chủ động, tích cực khả sáng tạo tất tổ chức, cá nhân, khai thác hiệu tiềm toàn xã hội, tầng lớp nhân dân, bao gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống làm việc nước vào công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Hội nhập quốc tế sở phát huy tối đa nội lực; gắn kết chặt chẽ thúc đẩy trình hồn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đại hóa kết cấu hạ tầng, nâng cao sức mạng tổng hợp lực cạnh tranh quốc gia; gắn kết chặt chẽ với việc tăng cường mức độ liên kết vùng, miền, khu vực nước Hội nhập kinh tế trọng tâm, hội nhập lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội; hội nhập lĩnh vực phải thực đồng chiến lược hội nhập quốc tế tổng thể với lộ trình, bước phù hợp với điều kiện thực tế lực đất nước Hội nhập quốc tế trình vừa hợp tác vừa đấu tranh; kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc; chủ động dự báo, xử lý linh hoạt tình huống, khơng để rơi vào bị động, đối đầu; không tham gia vào tập hợp lực lượng, liên minh bên chống bên 18 Nghiêm chỉnh tuân thủ cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia đôi với chủ động, tích cực tham gia xây dựng tận dụng hiệu quy tắc, luật lệ quốc tế tham gia hoạt động cộng đồng khu vực quốc tế; chủ động đề xuất sáng kiến, chế hợp tác nguyên tắc có lợi; củng cố nâng cao vai trò cộng đồng khu vực quốc tế, góp phần tích cực vào đấu tranh hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội giới Những nhiệm vụ chủ yếu thực đường lối đối ngoại Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII Đảng xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu đường lối đối ngoại: Một là, bảo đảm lợi ích tối cao quốc gia-dân tộc, sở nguyên tắc luật pháp quốc tế, bình đẳng có lợi, thực quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; chủ động tích cực hội nhập quốc tế; bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế Nâng cao hiệu hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu công tác đối ngoại đa phương, chủ động tích cực đóng góp xây dựng, định hình thể chế đa phương Kiên đấu tranh, làm thất bại âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia ổn định trị đất nước Hai là, Chú trọng phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với nước láng giềng, thúc đẩy quan hệ với đối tác lớn, đối tác quan trọng Chủ động, tích cực có trách nhiệm nước ASEAN xây dựng Cộng đồng vững mạnh Mở rộng, làm sâu sắc nâng cao hiệu quan hệ đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước đối ngoại nhân dân Định hướng nhấn mạnh yêu cầu phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với Lào, Campuchia Trung Quốc Các đối tác lớn, đối tác quan trọng đối tác có tiềm lực lớn, quan hệ nước ta với họ có ý nghĩa quan trọng việc thực mục tiêu phát triển bảo vệ an ninh đất nước Hoạt động ASEAN “Chủ động, tích cực có trách nhiệm nước ASEAN xây dựng Cộng đồng vững mạnh” Theo đó, phải nhận thức rõ tầm quan trọng ASEAN tổng thể hoạt động đối ngoại, coi ASEAN vành đai an ninh trực tiếp đất nước, nhà chung Nhiệm vụ tiếp tục hồn thành việc phân định biên giới bộ, thúc đẩy giải vấn đề biển sở nguyên tắc luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc Luật 20 Biển 1982 quy tắc ứng xử khu vực Trong quy tắc ứng xử khu vực nêu định hướng này, quan trọng Hiệp định Thân thiện Hợp tác Đông-Nam Á (TAC) Quy tắc Cách ứng xử Các bên liên quan Biển Đông (DOC) Ba là, triển khai mạnh mẽ định hướng chiến lược chủ động tích cực hội nhập quốc tế Bảo đảm hội nhập quốc tế nghiệp tồn dân hệ thống trị, đẩy mạnh hội nhập sở phát huy tối đa nội lực, gắn kết chặt chẽ thúc đẩy trình nâng cao sức mạnh tổng hợp, lực cạnh tranh đất nước; hội nhập kinh tế trọng tâm, hội nhập lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế; hội nhập trình vừa hợp tác vừa đấu tranh, chủ động dự báo, xử lý linh hoạt tình huống, không để rơi vào bị động, đối đầu, bất lợi Bốn là, nâng cao hiệu hội nhập kinh tế quốc tế, thực đầy đủ cam kết quốc tế, xây dựng triển khai chiến lược tham gia khu vực mậu dịch tự với đối tác kinh tế, thương mại quan trọng, ký kết thực hiệu hiệp định thương mại tự hệ kế hoạch tổng thể với lộ trình hợp lý, phù hợp với lợi ích đất nước Đẩy mạnh làm sâu sắc quan hệ với đối tác, đối tác chiến lược nước lớn có vai trò quan trọng phát triển an ninh đất nước, đưa khuôn khổ quan hệ xác lập vào 21 thực chất Chủ động tham gia phát huy vai trò chế đa phương, đặc biệt ASEAN Liên hợp quốc Năm là, chủ động, tích cực tham gia chế đa phương quốc phòng, an ninh, có việc tham gia hoạt động hợp tác mức cao hoạt động gìn giữ hồ bình Liên hợp quốc, diễn tập an ninh phi truyền thống hoạt động khác Đẩy mạnh hội nhập quốc tế lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa họccơng nghệ, giáo dục-đào tạo lĩnh vực khác Sáu là, tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu đối ngoại; đổi nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu công tác tuyên truyền đối ngoại; chăm lo đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán làm công tác đối ngoại; bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán chủ chốt cấp Bảy là, bảo đảm lãnh đạo thống Đảng, quản lý tập trung Nhà nước hoạt động đối ngoại Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước đối ngoại nhân dân; ngoại giao trị với ngoại giao kinh tế ngoại giao văn hóa; đối ngoại với quốc phòng, an ninh Để thực thắng lợi đường lối đối ngoại Đảng, bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cần phải khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa đường lối thành sách, xây dựng triển khai kế hoạch hành động cụ thể để thúc đẩy quan 22 hệ với đối tác, lĩnh vực; đồng thời, sẵn sàng phương án đối phó với diễn biến bất lợi tình hình Dưới lãnh đạo sáng suốt Đảng, với đường lối đối ngoại thời kỳ đổi thực tế kiểm nghiệm 30 năm qua với nỗ lực toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tin tưởng vững đối ngoại tiếp tục đạt thành tựu mới, phục vụ đắc lực nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ... nhân dân vững mạnh Việc xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp lực lượng vũ trang, trước hết nâng cao chất lượng trị, bảo đảm cho lực lượng thực lực lượng trị, lực lượng chiến đấu trung thành,... (19 862 019) tạo cho đất nước lực, sức mạnh tổng hợp lớn nhiều so với trước, uy tín quốc tế đất nước ngày nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để thực nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tình hình trị- ... vững mạnh trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước nhân dân Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tình hình mới, cần tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng chính trị cao đẳng mới nhất 2020 bài 6 , Slide bài giảng chính trị cao đẳng mới nhất 2020 bài 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn