Slide bài giảng chính trị cao đẳng mới nhất 2020 bài 5

38 1 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 20:38

Bài PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM I NỘI DUNG CỦA CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chủ trương phát triển kinh tế, xã hội a) Quan điểm phát triển kinh tế-xã hội Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (2011-2020), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua xác định quan điểm phát triển kinh tế-xã hội: Một là, phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững Phải phát triển bền vững kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh kinh tế Đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển đổi mơ hình tăng trưởng, coi chất lượng, suất, hiệu quả, sức cạnh tranh ưu tiên hàng đầu, trọng phát triển theo chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức Tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hoà với phát triển văn hố, thực tiến cơng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng sống nhân dân Phát triển kinh tế-xã hội phải coi trọng bảo vệ cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu Nước ta có điều kiện phát triển nhanh yêu cầu phát triển nhanh đặt cấp thiết Phát triển bền vững sở để phát triển nhanh, phát triển nhanh để tạo nguồn lực cho phát triển bền vững Phát triển nhanh bền vững phải gắn chặt với quy hoạch, kế hoạch sách phát triển kinh tế-xã hội Phải đặc biệt coi trọng giữ vững ổn định trị-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ để bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh bền vững Hai là, đổi đồng bộ, phù hợp kinh tế trị mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Kiên trì liệt thực đổi tồn diện đồng Đổi trị phải đồng với đổi kinh tế theo lộ trình thích hợp, trọng tâm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi phương thức lãnh đạo Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mở rộng dân chủ Đảng xã hội gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương để thúc đẩy đổi toàn diện phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Lấy việc thực mục tiêu làm tiêu chuẩn cao để đánh giá hiệu trình đổi phát triển Ba là, mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố người; coi người chủ thể, nguồn lực chủ yếu mục tiêu phát triển Phải bảo đảm quyền người, quyền công dân điều kiện để người phát triển toàn diện Nâng cao lực tạo chế để nhân dân thực đầy đủ quyền làm chủ, dân chủ trực tiếp để phát huy mạnh mẽ khả sáng tạo bảo đảm đồng thuận cao xã hội, tạo động lực phát triển đất nước Phát huy lợi dân số người Việt Nam, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng dụng nhân tài, chăm lo lợi ích đáng không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, thực công xã hội Bốn là, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học, cơng nghệ ngày cao; đồng thời hoàn thiện quan hệ sản xuất kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Hoàn thiện thể chế để tháo gỡ cản trở, tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; huy động sử dụng có hiệu nguồn lực cho phát triển Phát triển nhanh, hài hoà thành phần kinh tế loại hình doanh nghiệp Phải tăng cường tiềm lực nâng cao hiệu kinh tế nhà nước Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng điều tiết kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mơ Phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng mà nòng cốt hợp tác xã Khuyến khích phát triển hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh với sở hữu hỗn hợp mà chủ yếu doanh nghiệp cổ phần để loại hình kinh tế trở thành phổ biến, thúc đẩy xã hội hố sản xuất kinh doanh sở hữu Hồn thiện chế, sách để phát triển mạnh kinh tế tư nhân trở thành động lực kinh tế Khuyến khích kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi phát triển theo quy hoạch Tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch Phát triển đồng bộ, hoàn chỉnh ngày thị trường Tiếp tục hoàn thiện chế quản lý phân phối, bảo đảm cơng lợi ích, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Năm là, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ ngày cao điều kiện hội nhập quốc tế ngày sâu rộng Phát huy nội lực sức mạnh dân tộc yếu tố định, đồng thời tranh thủ ngoại lực sức mạnh thời đại yếu tố quan trọng để phát triển nhanh, bền vững xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ Không ngừng tăng cường tiềm lực kinh tế sức mạnh tổng hợp đất nước để chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng có hiệu Phát triển lực lượng doanh nghiệp nước với nhiều thương hiệu mạnh, có sức cạnh tranh cao để làm chủ thị trường nước, mở rộng thị trường ngồi nước, góp phần bảo đảm độc lập, tự chủ kinh tế Trong hội nhập quốc tế, phải ln chủ động thích ứng với thay đổi tình hình, bảo đảm hiệu lợi ích quốc gia Với quan điểm nêu trên, tập trung vào đột phá chiến lược phát triển kinh tế: - Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm tạo lập mơi trường cạnh tranh bình đẳng cải cách hành - Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi toàn diện giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ - Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với số cơng trình đại, tập trung vào hệ thống giao thông hạ tầng đô thị lớn b) Những định hướng lớn phát triển kinh tế, xã hội Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định định hướng lớn phát triển kinh tế, xã hội: Một là, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức tổ chức kinh doanh hình thức phân phối Trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật phận hợp thành quan trọng kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo Kinh tế tập thể không ngừng củng cố phát triển Kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Kinh tế tư nhân động lực kinh tế Kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi khuyến khích phát triển Các hình thức sở hữu hỗn hợp đan kết với hình thành tổ chức kinh tế đa dạng ngày phát triển Các yếu tố thị trường tạo lập đồng bộ, loại thị trường bước xây dựng, phát triển, vừa tuân theo quy luật kinh tế thị trường, vừa bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa Phân định rõ quyền người sở hữu, quyền người sử dụng tư liệu sản xuất quyền quản lý Nhà nước lĩnh vực kinh tế, bảo đảm tư liệu sản xuất có người làm chủ, đơn vị kinh tế tự chủ, tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh Quan hệ phân phối bảo đảm công tạo động lực cho phát triển; nguồn lực phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; thực chế độ phân phối chủ yếu theo kết lao động, hiệu kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn nguồn lực khác phân phối thông qua hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội Nhà nước quản lý kinh tế, định hướng, điều tiết, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách lực lượng vật chất Hai là, phát triển kinh tế nhiệm vụ trung tâm; thực cơng nghiệp hố, đại hố đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức bảo vệ tài nguyên, môi trường; xây dựng cấu kinh tế hợp lý, đại, có hiệu bền vững, gắn kết chặt chẽ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ Coi trọng phát triển ngành công nghiệp nặng, cơng nghiệp chế tạo có tính tảng ngành cơng nghiệp có lợi thế; phát triển nơng, lâm, ngư nghiệp ngày đạt trình độ cơng nghệ cao, chất lượng cao gắn với công nghiệp chế biến xây dựng nông thôn Bảo đảm phát triển hài hoà vùng, miền; thúc đẩy phát triển nhanh vùng kinh tế trọng điểm, đồng thời tạo điều kiện phát triển vùng có nhiều khó khăn Xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Ba là, sách xã hội đắn, cơng người động lực mạnh mẽ phát huy lực sáng tạo nhân dân nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Bảo đảm cơng bằng, bình đẳng quyền lợi nghĩa vụ công dân; kết hợp chặt chẽ, hợp lý phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, thực tiến công xã hội bước sách; phát triển hài hoà đời sống vật chất đời sống tinh thần, không ngừng nâng cao đời sống thành viên xã hội ăn, ở, lại, học tập, nghỉ ngơi, chữa bệnh nâng cao thể chất, gắn nghĩa vụ với quyền lợi, cống hiến với hưởng thụ, lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể cộng đồng xã hội Bốn là, tạo môi trường điều kiện để người lao động có việc làm thu nhập tốt Có sách tiền lương chế độ đãi ngộ tạo động lực để phát triển; điều tiết hợp lý thu nhập xã hội Khuyến khích làm giàu hợp pháp đơi với xố nghèo bền vững; giảm dần tình trạng chênh lệch giàu-nghèo vùng, miền, tầng lớp dân cư Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội Thực tốt sách người gia đình có cơng với nước Chú trọng cải thiện điều kiện sống, lao động học tập niên, thiếu niên, giáo dục bảo vệ trẻ em Chăm lo đời sống người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật, sức lao động trẻ mồ côi Hạn chế, tiến tới đẩy lùi tội phạm giảm tác hại tệ nạn xã hội Bảo đảm quy mô hợp lý, cân giới tính chất lượng dân số Chủ trương phát triển văn hóa, người a) Quan điểm phát triển văn hóa, người Hội nghị Trung ương lần thứ Ban Chấp hành trung ương khóa XI (5-2014) nêu quan điểm phát triển văn hóa, người: Một là, văn hóa tảng tinh thần xã hội, mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước Văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, trị, xã hội Hai là, xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, thống đa dạng cộng đồng dân tộc Việt Nam, với đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ khoa học Ba là, phát triển văn hóa hồn thiện nhân cách người xây dựng người để phát triển văn hóa Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm chăm lo xây dựng người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với đặc tính bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đồn kết, cần cù, sáng tạo Bốn là, xây dựng đồng mơi trường văn hóa, trọng vai trò gia đình, cộng đồng Phát triển hài hòa kinh tế văn hóa; cần ý đầy đủ đến yếu tố văn hóa người phát triển kinh tế Năm là, xây dựng phát triển văn hóa nghiệp toàn dân Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng b) Định hướng lớn phát triển văn hóa, người Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 2011) xác định định hướng lớn: Một là, xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến Làm cho văn hoá gắn kết chặt chẽ thấm sâu vào toàn đời sống xã hội, trở thành tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng phát triển Kế thừa phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp cộng đồng dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, xây dựng xã hội dân chủ, cơng bằng, văn minh, lợi ích chân phẩm giá người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực thẩm mỹ ngày cao 10 Khuyến khích phát triển loại hình doanh nghiệp, hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh với sở hữu hỗn hợp, doanh nghiệp cổ phần Hồn thiện chế, sách khuyến khích, tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân phát triển ngành lĩnh vực kinh tế Hồn thiện sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp Khuyến khích hình thành tập đồn kinh tế tư nhân đa sở hữu tư nhân góp vốn vào tập đoàn kinh tế nhà nước Nâng cao hiệu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, trọng chuyển giao cơng nghệ, trình độ quản lý tiên tiến thị trường tiêu thụ sản phẩm; chủ động lựa chọn có sách ưu đãi dự án đầu tư nước ngồi có trình độ quản lý cơng nghệ đại, có vị trí hiệu chuỗi giá trị toàn cầu Trong quản lý, cần phát huy mặt tích cực doanh nghiệp, đồng thời kiểm tra, giám sát, kiểm soát, thực công khai, minh bạch, ngăn chặn mặt tiêu cực - Phát triển đồng yếu tố thị trường loại thị trường Thực quán chế giá thị trường; bảo đảm tính đúng, tính đủ cơng khai, minh bạch yếu tố hình thành giá hàng hố, dịch vụ cơng thiết yếu; có sách hỗ trợ phù hợp cho đối tượng sách, người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 24 Xây dựng thực nghiêm quy định trách nhiệm xã hội doanh nghiệp người tiêu dùng môi trường Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kiên đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại Tiếp tục phát triển đồng vận hành thông suốt loại thị trường Thực đa dạng hóa thị trường hàng hóa, dịch vụ theo hướng đại, trọng hình thành khung pháp lý, phát triển hệ thống phân phối thông suốt hiệu Cơ cấu lại thị trường tài chính, bảo đảm lành mạnh hóa ổn định vững kinh tế vĩ mô; bảo đảm nguyên tắc thị trường thị trường tài gắn với tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát Nhà nước giám sát xã hội; phát triển thị trường mua bán nợ, cho thuê tài sản Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế, sách để thị trường bất động sản vận hành thông suốt, khai thác, sử dụng tiết kiệm, có hiệu nguồn lực từ đất đai tài sản, kết cấu hạ tầng đất; ngăn ngừa đầu cơ, lãng phí Tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ đồng thị trường khoa học-công nghệ, có sách hỗ trợ để khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến khoa học-công nghệ vào sản xuất kinh doanh 25 - Đẩy mạnh, nâng cao hiệu hội nhập kinh tế quốc tế Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ kinh tế quốc tế, tránh lệ thuộc vào thị trường, đối tác cụ thể; kết hợp hiệu ngoại lực nội lực, gắn hội nhập kinh tế quốc tế với xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ Rà sốt, hồn thiện hệ thống pháp luật, chế, sách nhằm thực thi có hiệu hiệp định thương mại tự mà Việt Nam ký kết Hoàn thiện thể chế để tận dụng hội phòng ngừa, giảm thiểu thách thức tranh chấp quốc tế, tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế Nâng cao lực hoạch định đường lối phát triển kinh tế-xã hội Đảng; tăng cường lãnh đạo thể chế hoá tổ chức thực đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước kinh tế-xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực đường lối Đảng; lãnh đạo việc bố trí cán lãnh đạo, đạo việc thực đội ngũ cán hoạt động lĩnh vực kinh tế-xã hội Nâng cao lực hiệu công tác tham mưu kinh tế-xã hội cấp, ngành Nhà nước thể chế hóa nghị Đảng, xây dựng, tổ chức thực pháp luật, sách, bảo đảm loại thị trường ngày hồn thiện vận hành thơng suốt, cạnh tranh cơng bằng, bình đẳng 26 kiểm soát độc quyền kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện mơi trường đầu tư, kinh doanh Đổi mới, hoàn thiện chế, sách để phát huy vai trò làm chủ nhân dân; bảo đảm quyền tự do, dân chủ hoạt động kinh tế người dân theo quy định Hiến pháp, pháp luật tham gia có hiệu Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị-xã hội xây dựng giám sát việc thực thể chế kinh tế phát triển kinh tế-xã hội c) Quản lý, phát triển xã hội, thực công xã hội Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng phát triển xã hội bền vững quản lý phát triển xã hội nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Xây dựng, thực sách phù hợp với giai tầng xã hội; có giải pháp quản lý hiệu để giải hài hòa quan hệ xã hội, ngăn chặn, giải có hiệu vấn đề xã hội xúc, mâu thuẫn dẫn đến xung đột xã hội Quan tâm thích đáng đến tầng lớp, phận yếu xã hội, khắc phục xu hướng gia tăng phân hóa giàu-nghèo, bảo đảm ổn định phát triển xã hội bền vững Thực giải pháp, sách quản lý để khắc phục bước cân đối phát triển lĩnh vực, vùng 27 Kịp thời kiểm soát xử lý rủi ro, mâu thuẫn, xung đột xã hội Đẩy mạnh giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thơng; bảo đảm an tồn xã hội, an ninh người Gắn kết chặt chẽ sách kinh tế với sách xã hội, phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng sống nhân dân Thực tốt sách chăm sóc người có cơng sở huy động nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực Nhà nước; bảo đảm người có cơng có mức sống từ trung bình trở lên Giải tốt lao động, việc làm thu nhập cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội Tạo hội để người có việc l àm cải thiện thu nhập Khuyến khích đầu tư xã hội tạo nhiều việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Xây dựng hoàn thiện hệ thống sách tiền lương, tiền cơng, khắc phục bất hợp lý Điều chỉnh sách dạy nghề, gắn đào tạo với sử dụng Điều chỉnh sách xuất lao động hợp lý Hoàn thiện thực sách bảo hộ lao động Tiếp tục hồn thiện sách an sinh xã hội phù hợp với trình phát triển kinh tế-xã hội Mở rộng đối tượng nâng cao hiệu hệ thống an sinh xã hội đến người dân; tạo điều kiện để trợ giúp có hiệu cho tầng lớp yếu thế, dễ tổn thương 28 người gặp rủi ro sống Phát triển thực tốt sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, Đổi sách giảm nghèo theo hướng tập trung, hiệu tiếp cận phương pháp đo lường nghèo đa chiều nhằm bảo đảm an sinh xã hội tiếp cận dịch vụ xã hội Phát triển đa dạng hình thức từ thiện, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giúp đỡ người yếu Coi trọng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, cơng tác dân số-kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em; xây dựng gia đình hạnh phúc Tiếp tục đổi mới, hồn thiện sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, chế độ thai sản, nghỉ dưỡng, khám, chữa bệnh, bình đẳng giới Thực tốt chiến lược dân số, gia đình, chương trình hành động trẻ em Huy động nguồn lực, tiếp tục xây dựng, phát triển hệ thống bệnh viện, trạm y tế, phòng khám bệnh, coi trọng chăm sóc sức khoẻ ban đầu Phát triển hệ thống y tế dự phòng dịch vụ y tế đại Phát triển y học dân tộc Tiếp tục thực tốt sách bảo hiểm y tế cho tồn dân, đổi chế tài gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ y tế 29 Có sách hợp lý đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đãi ngộ thỏa đáng đội ngũ cán y tế Tiếp tục thực chiến lược phát triển người, sách chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em Phát triển thể dục, thể thao tồn dân để góp phần nâng cao sức khoẻ cho nhân dân, đồng thời làm sở để phát triển thể thao thành tích cao Nội dung phát triển văn hóa, người a) Xây dựng người Việt Nam phát triển toàn diện Chăm lo xây dựng người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống nhân cách Tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, người Việt Nam hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc Hướng hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng người giới quan khoa học, hướng tới chân-thiện-mỹ Gắn xây dựng, rèn luyện đạo đức với thực quyền người, quyền nghĩa vụ công dân Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho người Việt Nam đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 30 hội nhập quốc tế, kinh tế tri thức xã hội học tập Đúc kết xây dựng hệ giá trị chuẩn người Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Xây dựng phát huy lối sống “Mỗi người người, người người”; hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật, bảo vệ mơi trường; kết hợp hài hòa tính tích cực cá nhân tính tích cực xã hội; đề cao trách nhiệm cá nhân thân, gia đình xã hội Khẳng định, tơn vinh đúng, tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng giá trị cao đẹp, nhân văn Tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc biệt niên, thiếu niên Phát huy vai trò văn học-nghệ thuật việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm người Bảo đảm quyền hưởng thụ sáng tạo văn hóa người dân cộng đồng Nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đấu tranh phê phán, đẩy lùi xấu, ác, thấp hèn, lạc hậu; chống quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng văn hóa, làm tha hóa người Có giải pháp khắc phục mặt hạn chế người Việt Nam 31 b) Xây dựng mơi trường văn hóa lành mạnh Mỗi địa phương, cộng đồng, quan, đơn vị, tổ chức phải mơi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện người nhân cách, lối sống Gắn kết xây dựng mơi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái Đưa nội dung giáo dục đạo đức người, đạo đức công dân vào hoạt động giáo dục xã hội Thực chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình thực nơi hình thành, ni dưỡng nhân cách văn hóa giáo dục nếp sống cho người Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh Xây dựng nhân rộng mơ hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nếp, ơng bà, cha mẹ mẫu mực, cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu Xây dựng trường học phải thực trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện người lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa cho hệ trẻ Xây dựng đời sống văn hóa địa bàn dân cư, quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất văn hóa; thực tốt quy chế dân chủ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, việc cưới, việc tang, lễ hội Nâng cao chất lượng, hiệu vận động văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 32 Gắn hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, với chương trình xây dựng nơng thơn mới, thị văn minh Từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa vùng miền, giai tầng xã hội, thành thị nông thôn, đồng miền núi, vùng sâu, vùng xa Xây dựng, hồn thiện đơi với nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động thiết chế văn hóa Tạo điều kiện để nhân dân chủ động tổ chức hoạt động văn hóa cộng đồng Phát huy giá trị, nhân tố tích cực văn hóa tơn giáo, tín ngưỡng; khuyến khích hoạt động tơn giáo gắn bó với dân tộc, hướng thiện, nhân đạo, nhân văn, tiến bộ, “tốt đời, đẹp đạo” Khuyến khích hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, từ thiện, nhân đạo c) Xây dựng văn hóa trị kinh tế Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa Đảng, quan nhà nước đoàn thể; coi nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống trị sạch, vững mạnh Trong đó, trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tuỵ, hết lòng phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; có ý thức thượng tơn pháp luật, dân chủ đôi với kỷ luật, kỷ cương; tự cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội nghĩa vụ công dân 33 Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận cán bộ, công chức, đảng viên Thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa kinh tế Con người thực trung tâm trình phát triển kinh tế-xã hội Tạo lập mơi trường văn hóa pháp lý, thị trường sản phẩm văn hóa minh bạch, tiến bộ, doanh nghiệp tham gia xây dựng, phát triển văn hóa Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, phát triển bền vững bảo vệ Tổ quốc Phát huy ý thức tinh thần dân tộc, động viên toàn dân, trước hết doanh nghiệp, doanh nhân xây dựng phát triển thương hiệu Việt Nam có uy tín thị trường nước quốc tế d) Nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động văn hóa Huy động sức mạnh toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa dân tộc Xây dựng chế để giải hợp lý, hài hòa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội Bảo tồn, tơn tạo di tích lịch sử- văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát 34 triển du lịch Phục hồi bảo tồn số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy mai Phát huy di sản UNESCO cơng nhận, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước người Việt Nam Phát triển đơi với giữ gìn sáng tiếng Việt; khắc phục tình trạng lạm dụng tiếng nước ngồi Giữ gìn phát huy di sản văn hóa dân tộc thiểu số, tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội truyền thống; giá trị văn hóa tích cực tơn giáo, tín ngưỡng Phát triển nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo điều kiện cho tìm tòi, sáng tạo đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ảnh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc công đổi đất nước Đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm, cơng trình đề tài cách mạng, kháng chiến, lịch sử dân tộc, công đổi đất nước Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam Đổi phương thức hoạt động hội văn học, nghệ thuật nhằm tập hợp, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ hoạt động tích cực, hiệu Khuyến khích nhân dân sáng tạo, trao truyền phát huy giá trị văn hóa dân tộc Có chế khuyến khích văn nghệ sĩ, nghệ nhân phát huy tài năng, lực sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật với ý thức đầy đủ 35 trách nhiệm xã hội nghĩa vụ cơng dân Trọng dụng, tơn vinh trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân sở cống hiến cho đất nước Chú trọng phát triển khiếu tài trẻ Quy hoạch, xếp lại hệ thống báo chí đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo đảm thiết thực, hiệu Chú trọng cơng tác quản lý loại hình thơng tin mạng Internet để định hướng tư tưởng thẩm mỹ cho nhân dân, cho niên, thiếu niên Đổi nội dung, phương thức hoạt động chế đầu tư theo hướng ưu tiên quan báo chí, truyền thơng chủ lực Các quan truyền thơng phải thực tơn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ chủ yếu; nâng cao tính tư tưởng, nhân văn khoa học, góp phần xây dựng văn hóa người Việt Nam e) Phát triển cơng nghiệp văn hóa đơi với xây dựng, hồn thiện thị trường văn hóa Phát triển cơng nghiệp văn hóa nhằm khai thác phát huy tiềm giá trị đặc sắc văn hóa Việt Nam; khuyến khích xuất sản phẩm văn hóa, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam giới Có chế khuyến khích đầu tư sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch thu hút nguồn lực xã hội để phát triển 36 Đổi mới, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để xây dựng, phát triển thị trường văn hóa cơng nghiệp văn hóa Nâng cao ý thức thực thi quy định pháp luật quyền tác giả quyền liên quan toàn xã hội Củng cố tăng cường hiệu hoạt động quan quản lý quan thực thi quyền tác giả từ Trung ương đến địa phương g) Chủ động hội nhập quốc tế văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với nước, thực đa dạng hình thức văn hóa đối ngoại, đưa quan hệ quốc tế văn hóa vào chiều sâu, đạt hiệu thiết thực; tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa giới, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc Phát huy tài năng, tâm huyết trí thức, văn nghệ sĩ người Việt Nam nước ngồi việc tham gia phát triển văn hóa đất nước, trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, người Việt Nam Chú trọng truyền bá văn hóa Việt Nam, dạy tiếng Việt cho người Việt Nam nước người nước Việt Nam Xây dựng số trung tâm văn hóa Việt Nam nước ngồi trung tâm dịch thuật, quảng bá văn hóa Việt Nam nước ngồi 37 Chủ động đón nhận hội phát triển, vượt qua thách thức để giữ gìn, hồn thiện sắc văn hóa dân tộc; hạn chế, khắc phục ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái tồn cầu hóa văn hóa Xây dựng chế, sách phát triển văn hóa đối ngoại; hỗ trợ quảng bá nghệ thuật quốc gia xuất sản phẩm văn hóa nước ngồi ... hội; đề cao trách nhiệm cá nhân thân, gia đình xã hội Khẳng định, tơn vinh đúng, tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng giá trị cao đẹp, nhân văn Tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao lực... nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất Đẩy nhanh cấu lại ngành nông... người; chủ động khai thác triệt để lợi cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng, tăng nhanh giá trị quốc gia tham gia có hiệu vào chuỗi giá trị tồn cầu Tiếp tục đẩy mạnh thực cấu lại đồng bộ, tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng chính trị cao đẳng mới nhất 2020 bài 5 , Slide bài giảng chính trị cao đẳng mới nhất 2020 bài 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn