Slide bài giảng chính trị cao đẳng mới nhất 2020 bài 2

44 2 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 20:37

Bài KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Khái niệm - Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh lần sử dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam (1991) ngày xác định hoàn thiện sâu sắc rõ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng (2011) viết: “Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm tồn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; tài sản tinh thần vô to lớn quý giá Đảng dân tộc ta, mãi soi đường cho nghiệp cách mạng nhân dân ta giành thắng lợi Định nghĩa làm rõ ba vấn đề lớn: Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm lý luận toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hố nhân loại Tư tưởng Hồ Chí Minh tài sản tinh thần vô to lớn quý giá Đảng dân tộc ta, mãi soi đường cho nghiệp cách mạng nhân dân ta giành thắng lợi Nguồn gốc a) Nguồn gốc thực tiễn - Tình hình Việt Nam cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam Năm 1884, với Hiệp ước Pa-tơ-nốt Chính phủ Pháp Vương triều Nguyễn, thực dân Pháp thiết lập thống trị toàn cõi Việt Nam Từ xã hội Việt Nam trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến Nhân dân Việt Nam bị đàn áp, bóc lột, sống vô khổ cực Ngay từ đầu thực dân Pháp xâm lược, nhân dân Việt Nam đứng lên chống thực dân Pháp Cho đến đầu kỷ XX, khởi nghĩa vũ trang, phong trào chống Pháp liên tục nổ từ Nam chí Bắc, liệt tất bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu thất bại Mặc dù bị thất bại phát triển mạnh mẽ phong trào yêu nước Việt Nam cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX khẳng nhiên, chứng tỏ đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến hệ tư tưởng dân chủ tư sản không dẫn đến thành công Cách mạng Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng, bế tắc đường lối, giai cấp lãnh đạo “Ví đêm tối khơng có đường ra” Tình hình giới bật xuất chủ nghĩa Lênin V.I.Lênin bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác thành chủ nghĩa Mác- Lênin Trong bối cảnh mâu thuẫn đế quốc dẫn đến chiến tranh giới thứ (1914-1918), V.I.Lênin lãnh đạo thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, thành lập Quốc tế Cộng sản (3-1919), trung tâm lãnh đạo phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, thúc đẩy truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác-Lênin, đời hàng chục đảng cộng sản nhiều nước Châu Âu, châu Mỹ; yêu cầu giải phóng dân tộc nhân dân nước thuộc địa đặt cấp thiết b) Nguồn gốc tư tưởng, lý luận - Những truyền thống tốt đẹp dân tộc, quê hương gia đình Nguyễn Sinh Cung (tên Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh lúc nhỏ) sinh ngày 19-5-1890, gia đình nhà nho nghèo, yêu nước xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Người sớm kế thừa truyền thống tốt đẹp dân tộc, quê hương gia đình Đó truyền thống u nước, ý chí tâm, tinh thần độc lập, tự chủ, lao động cần cù, sáng tạo, tinh thần hiếu học, sống nhân ái, đồn kết, khoan dung Q trình học văn hóa trường tiểu học Đơng Ba, Quốc Học Huế với tự học, trải thực tiễn, Người sớm cảm nhận khổ nhục người dân nước, độc lập, bị thống trị thực dân Pháp Những năm tuổi trẻ, đầu đời (1890-1911), học tập chiêm nghiệm, Người sớm hình thành nên nhân cách lĩnh Đó tiền đề tư tưởng hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Tinh hóa văn hóa phương Đông phương Tây Từ lúc thiếu thời, Nguyễn Tất Thành cha dạy chữ Hán tiếp thu giáo dục Nho giáo, tiếp thu giá trị tích cực Nho giáo Người tiếp thu giá trị tích cực Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo; giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống dân tộc Những năm hoạt động cách mạng nước ngoài, Người tiếp thu tư tưởng nhân quyền, dân quyền cách mạng Mỹ (1776), tư tưởng Tự do, Bình đẳng, Bác Đại cách mạng Pháp (1789), tiếp thu tư tưởng đạo đức Thiên chúa giáo, chủ nghĩa Tam dân Trung quốc… Đó tư tưởng quyền người, quyền dân chủ, tự do, bình đẳng, bác ái, quyền sống, tự mưu cầu hạnh phúc dân tộc người Tinh hoa văn hóa phương Đơng phương Tây tiền đề tư tưởng quan trọng hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Chủ nghĩa Mác-Lênin nguồn gốc tư tưởng, lý luận chủ yếu Từ người yêu nước, Nguyễn Ái Quốc tiếp thu tin theo chủ nghĩa Mác-Lênin, trở thành người cộng sản (1920) Đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có bước chuyển chất, có giá trị vượt trội tất trào lưu tư tưởng yêu nước đương thời Từ đây, tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc phạm trù chủ nghĩa Mác- Lênin Bước chuyển lịch sử theo chủ nghĩa Mác-Lênin Người phù hợp với xu thời đại mở đường cứu nước đắn cho cách mạng Việt Nam Bước ngoặt tư tưởng tiến phù hợp với xu thời đại nên có sức lơi nhiều người Việt Nam yêu nước tin tưởng, theo Từ tin tưởng, theo chủ nghĩa Mác-Lênin, Người kiên trì 10 năm chuẩn bị để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; lãnh đạo Đảng nhân dân tiến hành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), tiến hành thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc tiến hành kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi, thống đất nước Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam cách mạng Việt Nam c) Nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh Phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh với đặc điểm trội: - Hồ Chí Minh người có nhận xét, phân tích tinh tường, sáng suốt nghiên cứu lý luận thực tiễn Sự tin tưởng, trung thành vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn Việt Nam khẳng định phẩm chất tư độc lập, tự chủ sáng tạo Người - Sự khổ cơng, ý chí tâm học tập Người gương sáng bền bỉ, khơng ngừng tích lũy tri thức phong phú nhân loại, học tập kinh nghiệm đấu tranh giải phóng dân tộc để vận dụng vào sống làm cách mạng - Ý chí cách mạng kiên cường, lòng trung thành với lý tưởng Đảng, quyền lợi dân tộc Hồ Chí Minh đưa Người trở thành cộng sản chân chính, tinh thần yêu nước nhiệt thành, thương yêu nhân dân, thương yêu người khổ, sẵn sàng chịu đựng hy sinh độc lập Tổ quốc, tự do, hạnh phúc đồng bào - Hồ Chí Minh gương sáng, mẫu mực đạo đức mực phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách nói đơi với làm, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt đời thường; với đời tư sáng, sống riêng giản dị, khiêm nhường - Cùng với lực trí tuệ vựợt trội, phẩm chất cá nhân cao quý nêu tiền đề, nguồn gốc, điều kiện để Hồ Chí Minh tiếp nhận, chọn lọc, chuyển hoá, phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng tiến giới, hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh Q trình hình thành a) Thời kỳ niên thiếu đến nước (1890-1911) Năm 1895, Người theo cha vào Huế, học trường tiểu học Đông Ba, trường Quốc học Huế với tên gọi Nguyễn Tất Thành Cuối năm 1910, Người từ biệt cha Bình Định vào phía Nam, dạy học trường Dục Thanh, Phan Thiết, sau vào Sài Gòn Trong thời kỳ này, Nguyễn Tất Thành niên có học thức, tiếp thu truyền thống tốt đẹp dân tộc, quê hương gia đình Người sớm học chữ Hán, chữ quốc ngữ, chữ Pháp, tiếp xúc với văn hóa phương Đơng sách báo tiến Pháp Người tận mắt thấy hiểu rõ nỗi khổ nhục người dân nước, chứng kiến thất bại khởi nghĩa chống Pháp trăn trở, suy nghĩ,, nung nấu tâm nước ngồi, tìm kiếm đường cứu nước, cứu dân b) Thời kỳ trải nghiệm sống đến với chủ nghĩa MácLênin (1911-1920) Ngày tháng năm 1911, từ bến Nhà Rồng, với tên Văn Ba, phụ bếp tàu buôn Pháp, Hồ Chí Minh bắt đầu nước ngồi Người qua nhiều nước, đến sống Mỹ (1912-1913), sống Anh (1914-1917) sống Pháp (1917-1923) Từ thực tiễn lao động, Người nhận thấy, dù màu da, tiếng nói khác giới có hai loại người, bóc lột bị bóc lột Trong tư tưởng Người hình thành tình cảm thương yêu người lao động nghèo khổ nước Vào cuối năm 1917, Người trở lại nước Pháp, hoạt động người Việt Nam yêu nước Paris, nước Pháp Biết tin Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thành công, Người tiếp xúc với nhiều nhà cách mạng nước Pháp quan tâm tìm hiểu cách mạng Tại Paris, tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa” V.I.Lênin, đăng báo L,Humanit,e, số ngày 16 17-7-1920 Đảng Xã hội Pháp Người bị thu hút tư tưởng luận cương cách thức tiến hành cách mạng nước thuộc địa phụ thuộc chống đế quốc, phong kiến “Luận cương Lênin làm cho cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tơi vui mừng đến phát khóc lên Ngồi buồng mà tơi nói to lên nói trước quần chúng đơng đảo: Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây cần thiết cho chúng ta, đường giải phóng cho chúng ta! Từ tơi hồn tồn tin theo Lênin, tin theo quốc tế thứ 3” Như vậy, từ người yêu nước chân chính, Nguyễn Ái Quốc gặp chủ nghĩa MácLênin tìm thấy học thuyết đường cứu nước, giải phóng dân tộc Con đường phù hợp cách tự nhiên với nguyện vọng ấp ủ Người Người kết luận: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, khơng có đường khác, ngồi đường cách mạng vơ sản” Từ đó, Người hồn tồn tin theo V.I.Lênin, tán thành theo Quốc tế Cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920) trở thành người cộng sản Việt Nam c) Thời kỳ hình thành tư tưởng cứu nước, giải phóng dân tộc (1921-1930) Sau năm hoạt động Pháp, năm 1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô, dự hội nghị Quốc tế Cộng sản tổ chức; dự khoá bồi dưỡng lý luận nghiên cứu xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô Cuối năm 1924, Người Quảng Châu, Trung Quốc Những năm 1925-1927, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và trực tiếp huấn luyện cán Hội; xuất tác phẩm Đường Cách mệnh (1927) Đây thời kỳ hoạt động sôi nổi, hiệu Nguyễn Ái Quốc phương diện lý luận thực tiễn; chuẩn bị chu đáo trị, tư tưởng tổ chức, cán cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Các Văn kiện Người soạn thảo Hội nghị thành lập Đảng (2-1930) thơng qua, trở thành Cương lĩnh trị Đảng Đó vấn đề mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ đối tượng cách mạng; lực lượng lãnh đạo cách mạng; phương pháp cách mạng; quan hệ cách mạng Việt Nam cách mạng giới Có thể nói, đến Văn kiện này, tư tưởng Hồ Chí Minh đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt nam hình thành d) Thời kỳ vượt qua thử thách, giữ vững đường lối, phương pháp cách mạng Việt Nam (1930-1941) Đây giai đoạn Nguyễn Ái Quốc gặp nhiều khó khăn Người bị bắt cầm tù nhà tù thực dân Anh Hồng Kông (19311932) Sau thoát khỏi nhà tù thực dân Anh, năm 1934, Người trở lại Liên Xô, vào học trường Quốc tế Lênin, nghiên cứu sinh Viện nghiên cứu vấn đề dân tộc thuộc địa Quốc tế Cộng sản Dù gặp số khó khăn, bị hiểu lầm số hoạt động thực cho em Thầy cô giáo phải thật yêu nghề; phải có đạo đức cách mạng; có chí khí cao thượng, n tâm cơng tác, thật đồn kết; luôn sức thi đua công tác học tập, thật phê bình tự phê bình để tiến III VAI TRÒ CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM - Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng Đảng ta Khẳng định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động bước phát triển quan trọng nhận thức tư lý luận Đảng ta Từ Hội nghị thành lập Đảng tháng 2-1930, Đảng ta thông qua Chính cương vắn tắt, theo tư tưởng Hồ Chí Minh từ Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh, giành hết thắng lợi đến thắng lợi khác Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội thông qua Đại hội VII Đảng ( 6-1991) khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin tảng tư tưởng Đảng của nghiêp cách mạng nhân dân ta Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm bản, sâu sắc toàn diện cách mạng Việt Nam, bao gồm quan điểm đấu tranh giành quyền, tiến hành chiến tranh bảo vệ Minh soi đường cho đấu tranh nhân dân ta từ thắng lợi đến thắng lợi khác, tài sản tinh thần to lớn Đảng dân tộc ta Tư tưởng Hồ Chí Minh kiểm nghiệm thực tiễn, bao gồm hệ thống quan điểm lý luận, tư tưởng chiến lược, sách lược cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa nước ta., đạo đức, phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh, việc thực hóa tư tưởng đời sống xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh thấm sâu vào quần chúng nhân dân, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam, ngày toả sáng, chiếm lĩnh trái tim khối óc hàng triệu người dân đất Việt Với vai trò tảng tư tưởng, tư tưởng Hồ Chí Minh sở lý luận để xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Tư tưởng Hồ Chí Minh tài sản tinh thần to lớn quý giá Đảng, dân tộc Việt Nam Vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh chỗ không kế thừa nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin, mà q trình nghiên cứu, vận dụng ngun lý đó, Hồ Chí Minh loại bỏ khơng phù hợp với điều kiện cụ thể nước ta, đề xuất vấn đề thực tiễn đặt giải cách linh hoạt, khoa học, hiệu -Tư tưởng Hồ Chí Minh khơng có giá trị cách mạng Việt Nam mà phản ánh khát vọng thời đại giải phóng dân tộc thuộc địa, hòa bình, hợp tác, hữu nghị dân tộc Tư tưởng đời hoạt động cách mạng phong phú Người gương sáng cổ vũ dân tộc giới tham gia đấu tranh độc lập dân tộc, hòa bình tiến xã hội IV HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Sự cần thiết phải học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh a) Nội dung gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh gương mẫu mực thực hành đạo đức, thống tư tưởng đạo đức hành vi đạo đức, nói đơi với làm, cụ thể nội dung sau: muốn, ham muốn bậc cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn, áo mặc, học hành Tinh thần lạc quan cách mạng, tin tưởng vào sức mạnh người, vào nghĩa giúp cho Người có ý chí, nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua thử thách, khó khăn, thử thách để đạt mục đích Người làm nhiều nghề nghiệp khác để kiếm sống nghiên cứu, tìm hiểu cách mạng nước Trong hoạt động cách mạng, Người hai lần bị vào tù, chí bị án tử hình, gặp nhiều nguy hiểm, khó khăn Người kiên trì “đeo đuổi mục đích, làm cho ích quốc lợi dân” Hồ Chí Minh gương mẫu mực hết lòng thương yêu, quý trọng, phục vụ nhân dân Đối với Người, từ việc nhỏ đến lớn nhân dân; cương vị nhân dân mà phục vụ Theo Người, “Việc có lợi cho dân phải làm, việc có hại cho dân, phải tránh” Người ln tìm cách chăm lo nâng cao dân sinh, dân trí; khơng ngừng thực hành dân chủ Người nói để dân đói, dân rét, dân khơng học hành Đảng Chính phủ có lỗi với dân Hồ Chí Minh người có lòng nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, ln đấu tranh độc lập, tự do, giải phóng người Trong Di chúc, Người viết: “Đầu tiên công việc người” Người thương đồn dân cơng đêm ngủ rừng, trải làm chiếu, manh áo mỏng làm chăn, thương cụ già, thương đàn em nhỏ đói rách Người cảm thấy đau khổ nhìn thấy niên Mỹ chết cách vơ ích Việt Nam Ngay kẻ thù xâm lược, dù gây bao tội ác, chúng bị bắt, quy hàng Người dặn cán bộ, chiến sĩ ta phải đối xử khoan hồng, phải làm cho giới thấy dân tộc Việt Nam tiến bộ, văn minh bọn giết người, cướp nước Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, đời riêng sáng, nếp sống giản dị khiêm tốn gương mẫu mực Hồ Chí Minh Người gương điển hình thực hành tiết kiệm ăn, mặc, ở, lại vật dụng sinh hoạt hàng ngày Tiết kiệm trở thành thói quen, nếp sống, sinh hoạt đời thường Người Hồ Chí Minh người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Nhưng Người ln giữ liêm khiết, sạch, trung thực, chân thành, hòa đồng với người Người ln khuyến khích, động viên để hướng người tới tốt đẹp, mẻ Người gương đấu tranh chống lại ác, xấu, tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, thói tham ô, lãng phí, quan liêu Người giáo dục, cảnh tỉnh cán bộ, đảng viên không lên mặt “quan cách mạng”, ln phòng tránh sai lầm, cám dỗ đời thường, không ngã gục trước đồng tiền Người 34 trực tiếp đạo xét xử vụ án lớn, phân tích thấu tình đạt lý ngun nhân dẫn đến lỗi lầm cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin nhân dân vào cán cân công lý “phụng cơng, thủ pháp, chí cơng vơ tư” luật pháp chất tốt đẹp chế độ ta - Phong cách Hồ Chí Minh Phong cách Hồ Chí Minh thể chất, trí tuệ, đạo đức, tài Người ứng xử với công việc với người Phong cách tư Hồ Chí Minh phong cách tư khoa học, cách mạng, độc lập, tự chủ sáng tạo Người thường xuất phát từ thực tiễn, khái quát kinh nghiệm, thành lý luận tác động trở lại cải biến thực tiễn Người có tầm nhìn xa, trơng rộng, tìm chất, tính quy luật nên có nhiều dự báo thiên tài Người xuất phát từ chung nhân loại, từ chân lý phổ biến, “lẽ phải không chối cãi được” để nhận thức lý giải vấn đề thực tiễn đất nước Người có phong cách tư đổi mới, sáng tạo, khơng chấp nhận lối mòn tư cũ Người ví tư tưởng bảo thủ sợi dây cột chân, cột tay người ta , muốn tiến phải có tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm Phong cách làm việc Hồ Chí Minh khoa học, có kế hoạch hiệu Người làm việc có điều tra, nghiên cứu, thu thập thơng tin, số liệu, để nắm thực chất tình hình Trong việc hoạch, Người thường nói “khơng nên tham lam, phải thiết thực, vừa sức, từ thấp đến cao”, “chớ làm kế hoạch đẹp mắt, to tát… không thực được” Hồ Chí Minh mẫu mực phong cách làm việc xác, Trong họp, Người thường khơng để phải đợi mà chủ động đến trước Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh thể Người tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đường lối quần chúng; lãnh đạo nêu gương Người lắng nghe ý kiến người thường nói, lãnh đạo phải biết động viên, khuyến khích khiến cho người gan nói ra, gan đề ý kiến Phải làm cho cấp khơng sợ nói thật cấp không sợ nghe thật Theo Người, sau nghị ban hành, phải tổ chức tốt để vào sống; phải kiểm tra, kiểm soát cụ thể, thường xuyên, “phải tận nơi, xem tận chỗ” Người thường xuyên thăm địa phương, cơng trường, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị đội… để xem xét tình hình, kiểm tra công việc Người giữ phong cách nêu gương đòi hỏi, cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu công tác lối sống, lúc, nơi, nói phải đơi với làm để quần chúng noi theo Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh thể qua cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực; diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, sáng sinh động, có lượng thơng tin cao Phong cách viết Người thường ngắn gọn Ví dụ với chữ “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị”, Người khái quát giai đoạn đầy biến động đất nước từ tháng đến tháng năm 1945 Hồ Chí Minh đúc kết ngắn gọn, diễn đạt câu châm ngôn “Nước lấy dân làm gốc”, “Khơng có q độc lập, tự do” Người thường chọn cách nói, cách viết sinh động, gần gũi với quần chúng, có hình ảnh ví von, so sánh dùng “con đỉa hai vòi” để nói chất chủ nghĩa đế quốc Người thường nhấn mạnh nói, viết phải hiểu rõ nói viết cho ai? nói viết để làm gì? Nói viết nào? Cần nói viết tư tưởng lòng ước ao quần chúng Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh thể quán mối quan hệ với tự mình, với cơng việc với người Người thể rõ đức tính khiêm tốn, khơng đặt cao người khác, mà trái lại, ln hòa nhã, lịch thiệp, quan tâm đến người xung quanh Phong cách ứng xử tự nhiên, chân tình, nồng hậu, linh hoạt, chủ động, biến hố; vui vẻ hoà nhã với người, ứng xử uyển chuyển, có lý có tình Người xố nhồ khoảng cách lãnh tụ nhân dân Mỗi Bác Hồ xuất đâu rộn rã lên niềm vui, có phấn khởi hòa đồng tất người Phong cách sinh hoạt đời thường Hồ Chí Minh giản dị Người thích lối ăn uống đạm bạc, điều độ, bình dân, mang tính bát cho gọn, thể tôn trọng với người phục vụ Có “của ngon, vật lạ”, Người thường chia sẻ với người đi, để phần cho người vắng… Quần áo cách mặc Hồ Chí Minh bình dị Người thường dùng quần áo kaki, lụa, đôi dép cao su, quạt cọ Cổ áo tay áo sờn, đôi tất chân hở ngón cái, Người khơng chịu cho thay Người muốn chỗ gần gũi với thiên nhiên, “trên có núi, có sơng; có đất ta trồng, có bãi ta chơi; nhà thống ráo, kín mái; gần dân, khơng gần đường” Trong sinh hoạt đời thường, việc làm, Người tự làm lấy, không muốn phiền người khác Mỗi cơng tác đến sở, Người báo trước, u cầu địa phương khơng tổ chức đón tiếp linh đình; cán theo phải chuẩn bị thứ theo để ăn làm việc Những người sống bên Bác cho biết chưa thấy Người nóng hay phàn nàn thời tiết; ln bình thản, vui vẻ, điềm đạm sống công việc Người giữ vững, yêu quý tự hào truyền thống văn hoá tốt đẹp dân tộc Việt Nam b) Sự cần thiết phải học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh kết tinh giá trị quý báu truyền thống dân tộc, tinh hoa văn hóa giới Năm 1987, Đại hội đồng UNESCO thông qua Nghị 24C/18.65 Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1990 với tư cách “Anh hùng giải phóng dân tộc Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam” Học tập, vận dụng, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh xuất phát từ tư tưởng Người hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, tảng tư tưởng lý luận mang tính khoa học cách mạng để giải vấn đề thực tiễn cách mạng Việt Nam Đây yêu cầu nhiều thị Đảng Cộng sản Việt Nam Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức hành động Đảng, hệ thống trị toàn thể nhân dân Đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên cấp ủy, tổ chức đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội cấp, địa phương, quan, đơn vị tầng lớp nhân dân, trước hết người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đồn viên, hội viên Tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với đạo đức, phong cách Người Hồ Chí Minh có tư tưởng sâu sắc đạo đức, đồng thời 39 gương mẫu mực thực hành đạo đức, thể tất mối quan hệ tự mình, với người, với với công việc Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh việc làm cần thiết để góp phần “nhân thêm đẹp, dẹp bớt xấu”, hình thành nên đạo đức mới, hạn chế tác động tiêu cực chế kinh tế thị trường đời sống xã hội Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nội dung quan trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng sạch, vững mạnh trị, tư tưởng, tổ chức đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ,; ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày sâu sắc nội dung giá trị to lớn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Người thật trở thành tảng tinh thần vững đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước bảo vệ vững Tổ quốc, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Nội dung chủ yếu học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh a) Nắm vững nội dung bản, hệ thống tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đó nắm vững hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc Hồ Chí Minh vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hố nhân loại Đó nắm vững nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh nêu phần Nắm nội dung cốt lõi gương đạo đức Hồ Chí Minh: Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân; thương yêu nhân dân, thương yêu người, Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư có tinh thần quốc tế sáng Học tập phong cách tư độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần u dân, trọng dân, dân; phong cách nói đơi với làm, vào lòng người; nói viết gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống cao, sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự nêu gương, v.v Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cớ thống với tư tưởng hành động Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh làm rõ phần Đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần quán triệt nội dung đạo đức, phongcách vủa Người b) Tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực đường lối Đảng, pháp luật nhà nước nội dung sinh hoạt thường xuyên tổ chức, gắn với vận động, phong trào thi đua yêu nước, với việc thực nhiệm vụ trị giải vấn đề xúc, cộm địa phương, quan, đơn vị Gắn đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng phát triển văn hoá, người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hoá hệ giá trị chuẩn mực người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố hội nhập quốc tế Lấy kết học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng người năm Xây dựng, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp “xây” với “chống” Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước cán bộ, đảng viên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tiếp tục xây dựng, hồn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ địa phương, quan, đơn vị với phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực tổ chức đánh giá việc thực Hồn thiện sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ Tiếp tục đạo biên soạn chương trình, giáo trình tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy hệ thống giáo dục quốc dân, bảo đảm phù hợp với cấp học, bậc học với yêu cầu giáo dục, đào tạo Đối với học sinh cần phấn đấu học tập rèn luyện theo tư tưởng, gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bồi dưỡng tư tưởng, phẩm chất trị; khơng ngừng phát huy tinh thần yêu nước, tự hào truyền thống bất khuất dân tộc; trung thành vô hạn với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ Đảng, chế độ; bảo vệ nhân dân; bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ, đặt lợi ích dân tộc lên hết; phải tôn trọng pháp luật; có ý thức tổ chức kỷ luật học tập, lao động sống Không ngừng rèn luyện đức tính hiếu với dân, tận tụy với cơng việc; thật thà, trực, cần, kiệm, liêm, chính, biết quý trọng lao động, quý trọng thời gian tài sản tập thể, người, chống lãng phí, xa hoa; có trách nhiệm học tập, cơng việc sống; có tính tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức Rèn luyện phong cách, lối sống khiêm tốn, giản dị; chống kiêu căng, tự mãn; kiên chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tự do, lười biếng; thói hám danh, hám lợi… Tích cực tham gia hoạt động có ý nghĩa cho thân có ích cho cộng đồng, xã hội Cần biết kết hợp học lý thuyết với thực hành, học tập, lao động với tinh thần sáng tạo, có kỷ luật, có kỹ thuật, có suất cao Khơng ngừng nâng cao trình độ trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật quân sự; biết học tập nhân rộng điển hình tiên tiến cộng đồng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ... động có hiệu Trong đó, Quốc hội quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho quyền lợi toàn dân, nước; Chính phủ quan hành pháp cao nhất, mạnh mẽ, sáng suốt nhân dân; xây dựng máy tư pháp có... Cuối năm 1 924 , Người Quảng Châu, Trung Quốc Những năm 1 925 -1 927 , Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và trực tiếp huấn luyện cán Hội; xuất tác phẩm Đường Cách mệnh (1 927 ) Đây thời... chủ, địa vị cao dân, dân chủ” Dân chủ, nghĩa quyền hành nơi dân, địa vị cao dân, dân chủ Đảng, Chính phủ, cán bộ, đảng viên đày tớ làm đày tớ cho dân Dân chủ cần thể tất lĩnh vực trị, kinh tế,
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng chính trị cao đẳng mới nhất 2020 bài 2 , Slide bài giảng chính trị cao đẳng mới nhất 2020 bài 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn