Ket luan thanh tra an nhựt tân, long an

13 2 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 20:19

thanh tralong annhựt tânCác con vật sống dựa vào nguồn thức ăn từ khách tham quan đang trải qua giai đoạn khó khăn khi đường phố vắng bóng người do ảnh hưởng của Covid19. Chúng hiện tại đang rất đói. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Số: 7090 /KL-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Long An, ngày 16 tháng 12 năm 2019 KẾT LUẬN THANH TRA Về việc tra tiến độ triển khai đầu tư xây dựng chấp hành pháp luật Dự án Khu công nghiệp An Nhựt Tân Khu tái cư An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An Thực Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tra tiến độ triển khai đầu tư xây dựng chấp hành pháp luật Dự án Khu công nghiệp An Nhựt Tân Khu tái cư An Nhựt Tân - huyện Tân Trụ, tỉnh Long An Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An làm chủ đầu tư Từ ngày 14/11/2019 đến ngày 26/11/2019, Đoàn tra tiến hành làm việc với UBND huyện Tân Trụ, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung tra Xét Báo cáo kết tra ngày 27/11/2019 Trưởng Đồn tra, ý kiến giải trình quan, tổ chức, cá nhân đối tượng tra Chủ tịch UBND tỉnh Long An kết luận sau: PHẦN I: KHU CÔNG NGHIỆP AN NHỰT TÂN I Khái quát chung Dự án đầu tư KCN An Nhựt Tân Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 với diện tích 120 xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An - Công ty TNHH Thép Long An thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 046431 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 25/6/2001 đăng ký thay đổi lần thứ ngày 13/7/2007, ông Liễu Bình Chiến làm Giám đốc - Ban Quản lý Khu kinh tế (trước Ban Quản lý Khu công nghiệp Long An) cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 50221000080 ngày 09/9/2008 chủ đầu tư Công ty TNHH Thép Long An cấp thay đổi lần thứ hai ngày 20/10/2014 điều chỉnh thay đổi Chủ đầu tư từ Công ty TNHH Thép Long An sang Công ty TNHH Một thành viên An Nhựt Tân Long An - Ngày 19/6/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2483534508 chứng nhận lần đầu (cấp điều chỉnh từ Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 50221000080 ngày 09/9/2008 thay đổi lần thứ hai ngày 20/10/2014) Theo đó: + Tên Dự án đầu tư: Dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN An Nhựt Tân + Nhà đầu tư: Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An Địa chỉ: 25/1 Quốc lộ 1A, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An + Địa điểm: Xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An + Diện tích đất tự nhiên: 119,2025 + Tổng vốn đầu tư: 1.360 tỷ đồng (vốn góp 390 tỷ đồng) + Tiến độ thực dự án đầu tư: Tháng 3/2008 - tháng 5/2018: Bồi thường, GPMB Tháng 6/2018 - tháng 12/2020: Xây dựng cơng trình kỹ thuật hạ tầng Tháng 02/2019: Chính thức vào hoạt động Cơng ty hồn thành hạ tầng xong khu vực theo quy hoạch chi tiết XD kêu gọi đầu tư vào thuê đất thực dự án đất có hạ tầng II Kết kiểm tra, xác minh Cơ sở pháp lý dự án: - Ngày 21/3/2007, UBND tỉnh Long An có Cơng văn số 1295/UBND-NN v/v cho chủ trương triển khai kê biên bồi thường đất tài sản đất cho Công ty TNHH Thép Long An xây dựng dự án hạ tầng KCN An Nhựt Tân, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An với diện tích 1.162.514 m2 - Ngày 06/7/2007, UBND tỉnh Long An có Cơng văn số 3228/UBND-NN v/v cho chủ trương triển khai kê biên bồi thường đất tài sản đất diện tích mở rộng thêm 35.521 m2 - Ngày 31/7/2007, UBND tỉnh Long An có Quyết định số 1997/QĐ-UBND v/v thu hồi đất diện tích 1.162.514 m2 xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An để giao cho Công ty TNHH Thép Long An thực bồi thường GPMB sử dụng vào mục đích đầu tư XD hạ tầng KCN - Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 50221000080 ngày 09/9/2008 cấp thay đổi lần thứ hai ngày 20/10/2014 điều chỉnh thay đổi Chủ đầu tư từ Công ty TNHH Thép Long An sang Công ty TNHH Một thành viên An Nhựt Tân Long An - Ngày 21/5/2008, UBND tỉnh Long An có Quyết định số 1356/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp An Nhựt Tân xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An với diện tích 119,8935 - Ngày 28/10/2008, UBND tỉnh Long An có Quyết định số 2694/QĐ-UBND việc thành lập Khu công nghiệp An Nhựt Tân - Ngày 27/4/2010, UBND tỉnh Long An có Quyết định số 1156/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN An Nhựt Tân - Ngày 07/5/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1272/QĐ-UBND v/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu cơng nghiệp An Nhựt Tân, với quy mơ diện tích 119,2025 ha; điều chỉnh tổng diện tích đất khu cơng nghiệp cho phù hợp với trích đo đồ địa Sở Tài ngun Mơi trường duyệt ngày 27/11/2009 (theo văn số 679/SXD-KT ngày 27/4/2010 Sở xây dựng) - Ngày 19/6/2018, yêu cầu Luật Đầu tư thay đổi, Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2483534508, chứng nhận lần đầu (cấp điều chỉnh từ Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 50221000080 ngày 09/9/2008 thay đổi lần thứ hai ngày 20/10/2014) Về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu công nghiệp - Ngày 08/11/2010, UBND tỉnh Long An có Quyết định số 3141/QĐ-UBND v/v giao đất cho Công ty TNHH Thép Long An (đợt 1) với diện tích 1.168.045 m2 - Ngày 26/4/2011, Khu công nghiệp An Nhựt Tân UBND tỉnh cấp Giấy CNQSDĐ số BĐ 373255 (vào sổ giấy chứng nhận số CT06491) cho Công ty TNHH Thép Long An, diện tích 1.162.514 m2, mục đích sử dụng đất công nghiệp, thời hạn sử dụng đến 09/9/2058, nguồn gốc sử dụng đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất - Ngày 6/10/2015, Công ty TNHH Thép Long An góp vốn tồn diện tích Giấy CNQSDĐ số BĐ 373255 cho Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý ngày 29/10/2015 sang quyền sử dụng Công ty TNHH An Nhựt Tân Tiến độ triển khai dự án KCN An Nhựt Tân quy định Giấy chứng nhận đầu tư số 2483534508 ngày 19/6/2018 chứng nhận lần đầu - Căn Khoản Điều 40 Luật Đầu tư Khoản Điều 28 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư, ngày 19/6/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2483534508 chứng nhận lần đầu (cấp điều chỉnh từ Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 50221000080 ngày 09/9/2008 thay đổi lần thứ hai ngày 20/10/2014) Theo đó, Dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN An Nhựt Tân Nhà đầu tư Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An, địa chỉ: 25/1 Quốc lộ 1A xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Địa điểm: Xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An Diện tích đất tự nhiên: 119,2025 Tổng vốn đầu tư: 1.360 tỷ đồng (vốn góp 390 tỷ đồng) Tiến độ thực dự án đầu tư: Tháng 3/2008 - tháng 5/2018: Bồi thường, GPMB Tháng 6/2018 - tháng 12/2020: Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng Tháng 02/2019: Chính thức vào hoạt động Cơng ty hồn thành hạ tầng xong khu vực theo quy hoạch chi tiết XD kêu gọi đầu tư vào thuê đất thực dự án đất có hạ tầng Tiến độ triển khai dự án KCN An Nhựt Tân theo Giấy chứng nhận đầu tư số 2483534508 Tháng 3/2008 tháng 5/2018: thực xong bồi thường, giải phóng mặt Tiến độ Dự án thực đến - Đã hoàn tất chi trả BT, HT cho hộ dân theo PABT phê duyệt năm 2007 - Năm 2017, TAND tỉnh Long An tuyên xử hủy định BT năm 2007, nên UBND huyện lập phê duyệt PABT 2017 chi trả thêm cho hộ dân 177.780.403.609đ Đánh giá tiến độ Dự án thực tế so với tiến độ triển khai dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư Còn lại 04 hộ dân diện tích 22.677m2 chưa đồng ý nhận tiền, với số tiền 12.231.594.756đ (trong có 4.300m2 đất 18.377m2 đất nơng nghiệp có vị trí nằm bên dự án) Với khối lượng công việc thực tế thực đến thời điểm Dự án chưa có giấy phép xây dựng san lấp mặt khu cơng nghiệp; chưa giải phóng mặt xong 04 hộ Khả khó hồn thành xây dựng cơng trình kỹ thuật hạ tầng vào tháng 12 năm 2020 Tháng 6/2018 – - San lấp mặt bằng: tháng 12/2020: + ký hợp đồng với đối tác để triển khai san lấp Xây dựng công mặt bằng, khảo sát địa hình, khảo sát xây dựng… trình kỹ thuật hạ + ký hợp đồng với Công ty CPTVGT Long An thực tầng xong hồ sơ san lấp cho KCN An Nhựt Tân để xin cấp phép san lấp mặt + Đã thi công san lấp xong đường số đường số với tổng diện tích 8,65ha - Hệ thống cấp nước sinh hoạt: ký HĐ với Công ty cấp nước Long An đấu nối T chờ có nước sinh hoạt cho khu VP Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An - Hệ thống hạ tầng giao thông: chưa - Hệ thống cống thoát nước mưa, nước thải: chưa - HT cấp nước phục vụ cho dự án thứ cấp: chưa - Hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc: chưa - Nhà máy xử lý nước thải tập trung: chưa - Lưới điện cung cấp cho KCN: chưa - Kết nối hạ tầng kỹ thuật KCN: chưa Tháng 02/2019: Do đến Dự án chưa có giấy phép xây dựng san lấp Khơng đảm bảo tiến độ thức vào mặt nên chưa thực san lấp khu nào, chưa hoạt động kêu gọi Nhà đầu tư thứ cấp vào thuê đất thực dự án đất có hạ tầng - Ngày 24/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có Thơng báo số 161/TB-UBND kết luận họp bàn giải vướng mắc dự án Khu công nghiệp Khu tái định cư An Nhựt Tân Theo đó: + u cầu Cơng ty TNHH An Nhựt Tân Long An tiếp tục triển khai dự án + Về giải phóng mặt bằng: Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm giải dứt điểm kiến nghị Nhà đầu tư, triển khai thực theo quy định + Ưu tiên thực khu tái định cư, đồng thời xúc tiến đồng công tác có liên quan để triển khai san khu cơng nghiệp UBND tỉnh không gia hạn thời gian thêm dự án - Thực xong thiết kế sở hạng mục san KCN An Nhựt Tân Ban Quản lý thẩm định, tiếp tục thực thủ tục xin giấy phép xây dựng san lấp mặt khu công nghiệp - Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An chưa thực điều chỉnh quy hoạch 1/2000 dự án kết hợp điều chỉnh ngành nghề tiếp nhận đầu tư Cụ thể tiến độ theo Thông báo số 161/TB-UBND ngày 24/5/2019 Chủ tịch UBND tỉnh: STT Nhiệm vụ Đơn vị thực Khu công nghiệp Đo vẽ địa hình chi tiết Cơng ty TNHH An Nhựt 1/500 Tân Long An, Trung tâm KTTNMT, Công ty CPTVTKGT Lập thiết kế san Công ty TNHH An Nhựt nộp hồ sơ cho Tân Long An BQLKKT Hoàn thành thẩm định Ban quản lý Khu kinh tế thiết kế san Thời gian hoàn thành Tiến độ thực tế 06/6/2019 27/6/2019 02/7/2019 Thực xong thiết kế sở hạng mục san KCN An Nhựt Tân Thông báo số 42/BQLKKT-XD ngày 28/8/2019 thẩm định thiết kế sở Thông báo số 192/BQLKKT-XD ngày 03/10/2019 thẩm định thiết kế vẽ thi công Chưa thực Lập điều chỉnh quy Công ty TNHH An Nhựt Đến 02/7/2019 hoạch 1/2000 Tân Long An Ban QLKKT San KCN Công ty TNHH An Nhựt khởi công tháng Chưa thực Tân Long An 7/2019 hoàn thành tháng 6/2020 Tình hình khiếu kiện hộ dân thuộc dự án 4.1 Khiếu kiện Tòa án - Hiện nay, có 63 hộ khiếu kiện sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Long An (đã giải bác đơn 57 hộ tuyên hủy phần hộ) Nội dung khởi kiện: khởi kiện định bồi thường năm 2017 UBND huyện Tân Trụ (Giá bồi thường thấp, việc ban hành giá người dân không biết, người dân không tự thỏa thuận giá bồi thường với nhà đầu tư, khoản hộ trợ khác chưa thấp so với quy định hành…) - Trong 63 hộ có 60 hộ tiếp tục khiếu kiện phúc thẩm Tòa án cấp cao TPHCM, Toà án cấp cao bác yêu cầu 48 hộ 12 hộ chưa xét xử - Ngồi ra, có 27 hộ khởi kiện Tòa án nhân dân tỉnh Long An với nội dung yêu cầu UBND huyện Tân Trụ bồi thường thiệt hại giao đất cho Công ty TNHH An Nhựt Tân trái pháp luật ngày 26/9/2019 Tòa án nhân dân tỉnh Long An có định đình giải vụ án hành với lý hết thời hiệu khởi kiện theo quy định điểm a khoản Điều 116 Luật Tố tụng hành 4.2 Tố cáo UBND tỉnh UBND huyện Tân Trụ Hiện nay, 125 hộ dân thuộc dự án KCN An Nhựt Tân có đơn tố cáo UBND tỉnh UBND huyện Tân Trụ: Tố cáo kêu cứu định trái pháp luật UBND tỉnh Long An, UBND huyện Tân Trụ, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt huyện Tân Trụ, Cơng ty thẩm định giá Miền Nam việc thẩm định giá, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc dự án hạ tầng Khu Công nghiệp An Nhựt Tân Thanh tra tỉnh giải đơn theo Văn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An Những khó khăn, vướng mắc tiến độ triển khai Khu công nghiệp An Nhựt Tân - Chưa thực xong hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư để bố trí tái định cư cho hộ dân thuộc diện giải tỏa để làm sở thực bàn giao đất cho Nhà đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp - Chưa có Giấy phép xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp: Công ty TNHH An Nhựt Tân thực xong thiết kế sở hạng mục san khu công nghiệp An Nhựt Tân Ban quản lý Khu kinh tế thẩm định Công ty TNHH An Nhựt Tân thực thủ tục xin cấp phép xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp - Chưa lập điều chỉnh quy hoạch 1/2000 - Tình hình hộ dân nhận tiền bồi thường tiếp tục khởi kiện Tòa án định hành UBND tỉnh, UBND huyện, có khả gây khó khăn cho Nhà đầu tư san lấp mặt dự án - Còn lại 04 hộ dân diện tích 22.677m2 chưa đồng ý nhận tiền, với số tiền 12.231.594.756đ (trong có 4.300m2 đất 18.377m2 đất nơng nghiệp có vị trí nằm bên dự án), quyền địa phương chưa có giải pháp xử lý cụ thể Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An chưa thực chuyển tiền vào Kho bạc Nhà nước theo quy định - Công tác phối hợp Chủ đầu tư sở, ngành có liên quan thời gian qua chưa hiệu dẫn đến chưa thực xong thủ tục để triển khai hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư khu cơng nghiệp: Về phía sở, ngành báo cáo có đơn đốc, hỗ trợ tạo điều kiện Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An không thực theo đạo UBND tỉnh; phía Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An khẳng định Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An nghiêm túc chấp hành tốt đạo UBND tỉnh tham gia đầy đủ họp UBND tỉnh sở, ngành liên quan Hiện nay, diện tích khu công nghiệp người dân tiếp tục canh tác triển khai thi cơng san lấp mặt Nhà đầu tư phải thông báo thời gian cho UBND huyện để triển khai đến hộ dân đảm bảo việc thu hoạch ngưng canh tác phần đất PHẦN II KHU TÁI ĐỊNH CƯ AN NHỰT TÂN Cơ sở pháp lý dự án: - Ngày 05/02/2007, UBND tỉnh Long An có Cơng văn 617/UBND-KT v/v đầu tư Khu tái định cư An Nhựt Tân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, đồng ý cho Công ty TNHH Thép Long An đầu tư hạ tầng với diện tích khoảng 73.612 m2 (theo đồ trích lục) - Ngày 06/4/2007, UBND tỉnh Long An có Cơng văn 1568/UBND-NN v/v cho chủ trương triển khai kê biên bồi thường đất tài sản đất - Ngày 26/9/2007, UBND tỉnh Long An có Quyết định số 2466/QĐ-UBND v/v thu hồi đất diện tích 51.681 m2 xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An để thực bồi thường GPMB giao cho Công ty TNHH Thép Long An sử dụng vào mục đích XD khu tái định cư - Ngày 30/10/2007, UBND huyện Tân Trụ có Quyết định số 2415/QĐUBND v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Khu công nghiệp An Nhựt Tân xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An - Ngày 13/8/2008, UBND tỉnh Long An có Quyết định số 2074/QĐ-UBND v/v giao đất diện tích 51.681 m2 xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích XD khu tái định cư, có 28.257 m2 đất để XD cơng trình cơng cộng khơng nhằm mục đích kinh doanh, bàn giao lại cho địa phương quản lý sau xây dựng theo quy hoạch phê duyệt - Ngày 24/10/2008, UBND tỉnh Long An có Quyết định số 2679/QĐ-UBND v/v phê duyệt phương án tái định cư Khu công nghiệp An Nhựt Tân xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An - Ngày 13/01/2009, UBND tỉnh Long An có Quyết định số 102/QĐ-UBND v/v điều chỉnh nội dung Điều Quyết định số 2074/QĐ-UBND Về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu tái định cư - Ngày 26/5/2009, Công ty TNHH Thép Long An cấp Giấy CNQSDĐ AI 212807 (vào sổ số T 03584) - Vào ngày 08/2/2010 tháng 8/2010, Công ty TNHH Thép Long An tách 233 đất, diện tích 21.864 m2 cấp Giấy CNQSDĐ Phần diện tích lại Giấy CNQSDĐ AI 212807 29.997 m2 (trong có 28.257 m2 đất để XD cơng trình cơng cộng khơng nhằm mục đích kinh doanh) - Ngày 4/11/2019, Công ty TNHH Thép Long An Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An có Bản thỏa thuận, theo Cơng ty TNHH Thép Long An bàn giao cho Cơng ty TNHH An Nhựt Tân Long An nhận tồn dự án Khu tái định cư An Nhựt Tân theo trạng, toàn quyền nghĩa vụ liên quan để Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An kế thừa, tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho Khu tái định cư An Nhựt Tân để bố trí tái định cư cho dân Đồng thời Công ty TNHH Thép Long An bàn giao cho Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An tồn 130 Giấy CNQSDĐ với tổng diện tích 12.538,5 m2, tách từ Giấy CNQSDĐ T08584 tổng Khu tái định cư với diện tích 51.681 m2 Còn lại 103 Giấy CNQSDĐ UBND huyện Tân Trụ tạm giữ - Về mặt pháp nhân chủ sử dụng đất Giấy CNQSDĐ T08584 tổng Khu tái định cư với diện tích 51.681 m2 đứng tên Cơng ty TNHH Thép Long An chưa chuyển sang cho Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An Tiến độ triển khai dự án Khu tái định cư An Nhựt Tân - Sau có quy hoạch, chủ đầu tư lập dự án, phê duyệt triển khai thi công phần hạ tầng năm 2009 Tuy nhiên, trình triển khai thi công hạ tầng, hộ dân cử làm giám sát nhân dân không đồng thuận việc thi công hệ thống điện sinh hoạt, hệ thống cấp nước (Báo cáo số 445/UBND-KT ngày 18/8/2011 UBND huyện Tân Trụ), dẫn đến khiếu kiện, kéo dài tạm ngưng thi công hạ tầng dự án - Theo đề nghị tái khởi công Công ty TNHH Thép Long An Công văn số 08/CV-TLA.2014, UBND tỉnh đạo Sở Xây dựng phối hợp với Sở ngành kiểm tra thực tế nội dung Công ty TNHH Thép Long An (kiểm tra thực tế cơng trình, hồ sơ thiết kế thi công hạng mục điều chỉnh theo quy hoạch duyệt), có báo cáo kết việc kiểm tra điều kiện khởi công đề nghị tái khởi công khu tái định cư khu công nghiệp An Nhựt Tân Công văn số 1760/TB-SXD ngày 22/7/2014 Căn báo cáo Sở Xây dựng, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2549/UBND-KT ngày 08/8/2014 v/v đạo số công việc chuẩn bị tái khởi cơng cơng trình khu tái định cư khu cơng nghiệp An Nhựt Tân Tuy nhiên, q trình tái khởi công hạ tầng lại vướng công tác bồi thường, giải phóng bàn giao mặt nên việc tái khởi công bị hộ dân không đồng thuận, phải tạm ngừng - Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh có Cơng văn số 5288/UBND-KT v/v đạo vướng mắc thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Khu cơng nghiệp An Nhựt Tân, có đạo “Sở Xây dựng làm việc với Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An xác định lại hạng mục thiếu khu tái định cư…, lập Tổ giám sát thi công khu tái định cư để đảm bảo hạng mục thi công theo thiết kế, quy hoạch cấp thẩm quyền phê duyệt làm sở xử lý tranh chấp, khiếu nại hộ dân chủ đầu tư” - Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 137/QĐUBND ngày 12/01/2017 UBND tỉnh v/v thành lập Tổ giám sát (vai trò quản lý nhà nước) thi cơng Khu tái định cư thuộc Dự án Khu công nghiệp An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ Đồng thời, rà soát kiểm tra hạng mục thiếu dự án khu tái định cư đảm bảo đủ điều kiện để triển khai phần hạ tầng lại, báo cáo UBND tỉnh Cơng văn số 4335/SXD-QLXD ngày 04/12/2018 - Trên sở Công văn báo cáo số 4335/SXD-QLXD ngày 04/12/2018 văn báo cáo sở, ngành nội dung liên quan đến dự án khu tái định cư UBND tỉnh có Kết luận họp số 161/TB-UBND ngày 24/5/2019 Cụ thể tiến độ theo Thông báo số 161/TB-UBND ngày 24/5/2019 Chủ tịch UBND tỉnh: STT Nhiệm vụ Đơn vị thực Thời gian hoàn thành Khu tái định cư Cấp lại Giấy Công ty TNHH Thép 12/7/2019 CNQSDĐ Long An, Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An, Sở TNMT Khu tái định cư Công ty TNHH An Tái khởi công tháng Nhựt Tân Long An 6/2019 hoàn thành tháng 12/2019 Tiến độ thực tế Chưa thực hiện, Giấy CNQSDĐ đứng tên Công ty TNHH Thép Long An Chưa thực hiện, không đảm bảo tiến độ - Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An làm thủ tục điều chỉnh định chủ trương đầu tư UBND tỉnh Đã nộp hồ sơ vào Trung tâm Phục vụ hành cơng tỉnh vào ngày 18/11/2019 Những khó khăn vướng mắc tiến độ triển khai Khu tái định cư An Nhựt Tân - Về chủ trương đầu tư Khu tái định cư: Hiện nay, chủ trương đầu tư Khu tái định cư giao cho Công ty TNHH Thép Long An (theo Công văn 617/UBND-KT) Ngày 18/11/2019, Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An làm thủ tục Điều chỉnh định chủ trương đầu tư UBND tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy CNĐK đầu tư); điều chỉnh nhà đầu tư giãn tiến độ dự án Khu tái định cư An Nhựt Tân, gửi Trung tâm Phục vụ hành cơng tỉnh Long An theo biên nhận số 000.04.19.H39-181119-0198/TNHS Sở Kế hoạch Đầu tư lấy ý kiến sở, ngành theo Công văn số 4758/SKHĐTKTĐN ngày 21/11/2019 - Về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu tái định cư: mặt pháp lý Giấy CNQSDĐ T08584 tổng Khu tái định cư với diện tích 51.681m2 tồn 233 Giấy CNQSDĐ tách đứng tên Cơng ty TNHH Thép Long An chưa chuyển sang cho Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An Vì có ảnh hưởng đến việc thực thủ tục để triển khai Khu tái định cư An Nhựt Tân Ví dụ triển khai đấu nối giao thơng, hạ tầng kỹ thuật khác dự án bàn giao cho hộ dân - Chưa có thống cách xử lý số vấn đề liên quan đến công tác tái định cư dự án KCN An Nhựt Tân kiến nghị UBND huyện Tân Trụ Báo cáo số 534/BC-UBND ngày 03/4/2019 Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An Văn số 04/CV-ANT/19: Theo Thông báo số 161/TB-UBND ngày 24/5/2019 UBND tỉnh có giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tân Trụ sở, ngành bàn thống việc giải Kiến nghị UBND huyện Tân Trụ Báo cáo số 534/BC-UBND ngày 03/4/2019 Văn số 04/CV-ANT/19 Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An, nhiên đến chưa có hướng thống - Từ vướng mắc mặt pháp lý Khu tái định cư nên tiến độ Khu tái định cư theo quy định Thông báo số 161/TB-UBND ngày 24/5/2019 UBND tỉnh không đảm bảo tiến độ (quy định khởi cơng vào 6/2019, hồn thành vào tháng 12/2019) PHẦN III KẾT LUẬN NHỮNG NỘI DUNG THANH TRA Qua tra, việc quản lý thực Dự án Khu công nghiệp Khu tái định cư An Nhựt Tân tồn tại, hạn chế sau đây: - Mặc dù có tiến độ cụ thể Dự án ghi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2483534508 ngày 19/6/2018, nhiên đến Nhà đầu tư, UBND huyện Tân Trụ sở, ngành chức liên quan chưa thực xong thủ tục có liên quan để triển khai Khu cơng nghiệp Khu tái định cư An Nhựt Tân, cụ thể: + Chủ trương đầu tư Khu tái định cư, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu tái định cư mặt pháp lý đứng tên Công ty TNHH Thép Long An chưa chuyển sang cho Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An + Chưa có Giấy phép xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp + Chưa đảm bảo đủ thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai hạ tầng Khu tái định cư An Nhựt Tân - Chưa thực xong cơng tác giải phóng mặt Khu cơng nghiệp: Còn lại 04 hộ dân diện tích 22.677 m2 chưa đồng ý nhận tiền, với số tiền 12.231.594.756 đ (trong có 4.300 m2 đất 18.377m2 đất nơng nghiệp có vị trí nằm bên dự án), quyền địa phương chưa có giải pháp xử lý cụ thể Công ty TNHH An Nhựt Tân chưa thực chuyển tiền vào Kho bạc Nhà nước theo quy định - Việc phối hợp sở, ngành chuyên môn, Nhà đầu tư UBND huyện chưa thực hiệu quả, chưa đảm bảo tiến độ theo Kết luận giao nhiệm vụ Thông báo số 161/TB-UBND ngày 24/5/2019 UBND tỉnh - Việc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh để UBND huyện Tân Trụ ký nhận giữ 103 giấy CNQSDĐ Công ty Thép Long An thuộc dự án Khu tái định cư An Nhựt Tân sau Công ty Thép Long An thực tách chưa quy định pháp luật - Dự án Khu tái định cư An Nhựt Tân không đảm bảo tiến độ theo Thông báo số 161/TB-UBND ngày 24/5/2019 UBND tỉnh - Dự án Khu công nghiệp An Nhựt Tân có khả khơng đảm bảo tiến độ theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2483534508 ngày 19/6/2018 - Chưa có thống cách xử lý số vấn đề liên quan đến công tác tái định cư dự án KCN An Nhựt Tân kiến nghị UBND huyện Tân Trụ Báo cáo số 534/BC-UBND ngày 03/4/2019 Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An Văn số 04/CV-ANT/19: Theo Thông báo số 161/TB-UBND ngày 24/5/2019 UBND tỉnh có giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tân Trụ sở, ngành bàn thống việc giải Kiến nghị UBND huyện Tân Trụ Báo cáo số 534/BC-UBND ngày 03/4/2019 10 Văn số 04/CV-ANT/19 Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An, nhiên đến chưa có hướng thống PHẦN IV CHỈ ĐẠO XỬ LÝ Từ nội dung nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đạo xử lý sau: Đối với Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An - Thực chuyển số tiền bồi thường 04 hộ dân chưa nhận tiền thuộc dự án 12.231.594.756 đ vào Kho bạc Nhà nước theo quy định - Nghiêm túc thực thủ tục có liên quan để triển khai đẩy nhanh tiến độ thực Dự án Khu công nghiệp Khu tái định cư An Nhựt Tân như: Điều chỉnh Nhà đầu tư Khu tái định cư, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu tái định cư, Giấy phép xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp theo hướng dẫn sở, ngành chuyên môn tỉnh - Lập kế hoạch triển khai cụ thể thi cơng hồn thiện hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư hạ tầng khu công nghiệp An Nhựt Tân gửi UBND tỉnh ngành chức liên quan - Triển khai thi cơng hồn thiện hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, thực bàn giao cho hộ dân theo quy định - Triển khai thi cơng hồn thiện hạ tầng khu cơng nghiệp đảm bảo tiến độ theo quy định - Kêu gọi Nhà đầu tư thứ cấp vào thuê đất thực dự án đất có hạ tầng - Thực báo cáo tiến độ theo quy định cho UBND tỉnh sở, ngành chun mơn có liên quan - Chịu trách nhiệm hình thức xử lý UBND tỉnh dự án không đảm bảo tiến độ lỗi chủ quan Nhà đầu tư Đối với Sở Kế hoạch Đầu tư - Phối hợp hướng dẫn Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An thực thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư Khu tái định cư An Nhựt Tân - Tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tân Trụ sở, ngành bàn thống việc giải kiến nghị UBND huyện Tân Trụ Báo cáo số 534/BC-UBND ngày 03/4/2019 Văn số 04/CV-ANT/19 Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An (về cách xử lý số vấn đề liên quan đến công tác tái định cư dự án KCN An Nhựt Tân) đến chưa có hướng thống Đối với Sở Tài nguyên Mơi trường - Sau UBND tỉnh có chủ trương thay đổi pháp nhân đầu tư dự án Khu tái định cư An Nhựt Tân, Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thủ tục hành đất đai để thay đổi người sử dụng đất từ Công ty Thép Long An sang Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An theo quy định Luật Đất đai; hướng dẫn UBND huyện Tân Trụ, Công ty Thép Long An bàn giao giấy CNQSDĐ cho Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An để lập thủ tục cấp giấy chứng nhận giao cho hộ dân 11 - Kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng đất dự án Tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định dự án có vi phạm pháp luật đất đai Đối với Sở Xây dựng (Tổ giám sát) - Đôn đốc, giám sát tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc việc triển khai Khu tái định cư An Nhựt Tân chủ đầu tư tái khởi cơng dự án, đảm bảo hồn thiện Khu tái định cư để giao cho hộ dân thuộc đối tượng tái định cư dự án - Phối hợp hướng dẫn Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An thực lập điều chỉnh quy hoạch 1/2000 Khu công nghiệp Đối với UBND huyện Tân Trụ - Có giải pháp xử lý cụ thể để thực xong cơng tác giải phóng mặt Khu cơng nghiệp 04 hộ dân diện tích 22.677 m2 chưa đồng ý nhận tiền, với số tiền 12.231.594.756 đ (trong có 4.300 m2 đất 18.377 m2 đất nơng nghiệp có vị trí nằm bên dự án) - Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường xử lý pháp luật việc UBND huyện Tân Trụ ký nhận giữ 103 giấy CNQSDĐ Công ty Thép Long An thuộc dự án Khu tái định cư An Nhựt Tân sau tách - Phối hợp với Nhà đầu tư trước triển khai thi cơng hồn thiện san khu công nghiệp phải thông báo cho hộ dân để đảm bảo việc thu hoạch ngưng canh tác phần đất - Đảm bảo an ninh trật tự địa bàn triển khai dự án trước tình hình hộ dân khiếu kiện Đối với Ban quản lý Khu kinh tế - Phối hợp với Nhà đầu tư thực việc cấp Giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp - Tiếp tục phối hợp đôn đốc Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An, tham mưu UBND tỉnh đạo sở, ngành có liên quan, UBND huyện Tân Trụ tháo gỡ khó khăn vướng mắc để dự án triển khai tiến độ theo tinh thần Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2483534508 chứng nhận lần đầu ngày 19/6/2018 - Giao Ban Quản lý Khu kinh tế theo dõi tiến độ thực dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư, dự án khơng đảm bảo tiến độ tham mưu UBND tỉnh xử lý theo pháp luật đầu tư đất đai dự án Các sở, ngành liên quan, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện Tân Trụ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thực chậm thủ tục dự án (thuộc phạm vi thẩm quyền giải sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Tân Trụ) dẫn đến dự án triển khai không đảm bảo tiến độ nguyên nhân chủ quan quan, tổ chức Trong q trình thực thủ tục có liên quan đến khu công nghiệp khu tái định cư, Nhà đầu tư không phối hợp, không thực theo hướng dẫn sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Tân Trụ đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật 12 Giao Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Tân Trụ chủ trì theo dõi, kiểm tra, đơn đốc thực Kết luận có báo cáo cho UBND tỉnh Thanh tra tỉnh - Tổ chức công khai Kết luận tra theo quy định Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực Kết luận tra theo quy định Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 Chính phủ quy định việc thực kết luận tra Căn Điều 40, Điều 58 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010, thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận kết luận này, yêu cầu Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An; Giám đốc Sở: Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh, UBND huyện Tân Trụ tổ chức thực Kết luận tra báo cáo kết thực UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh./ Nơi nhận: - Thanh tra Chính phủ (b/c); - TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c); - CT PCT UBND tỉnh; - Thanh tra tỉnh (04 bản); - Ban NCTCD; - Ban QL Khu kinh tế tỉnh; - Sở Kế hoạch Đầu tư; - Sở Xây dựng; - Sở Tài nguyên Môi trường; - UBND huyện Tân Trụ; - Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An; - Lưu: VT CHỦ TỊCH 13 ... dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN An Nhựt Tân + Nhà đầu tư: Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An Địa chỉ: 25/1 Quốc lộ 1A, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An + Địa điểm: Xã An Nhựt Tân, huyện... dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN An Nhựt Tân Nhà đầu tư Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An, địa chỉ: 25/1 Quốc lộ 1A xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Địa điểm: Xã An Nhựt Tân, huyện... đích kinh doanh) - Ngày 4/11/2019, Cơng ty TNHH Thép Long An Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An có Bản thỏa thuận, theo Cơng ty TNHH Thép Long An bàn giao cho Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Ket luan thanh tra an nhựt tân, long an, Ket luan thanh tra an nhựt tân, long an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn