Slide bài giảng môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 4

42 1 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 20:13

Bài ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM I ĐẶC TRƯNG CỦA XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) Đại hội lần thứ XI Đảng (1- 2011) thông qua khẳng định: Đi lên chủ nghĩa xã hội khát vọng nhân dân ta, lựa chọn đắn Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; nhân dân làm chủ; có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại quan hệ sản xuất tiến phù hợp; có văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc; người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển tồn diện; dân tộc cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đồn kết, tơn trọng giúp phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị hợp tác với nước giới” Nội dung cụ thể đặc trưng nêu sau: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Dân giàu đặc trưng tổng quát chất xã hội xã hội chủ nghĩa Dân giàu người dân giàu có vật chất tiền bạc theo tổng thu nhập quốc dân; giàu có trí tuệ sáng tạo, giàu có văn hóa, tinh thần, giàu có uy tín bè bạn “Dân giàu” đôi với công xã hội, tiến tới xã hội mà người giàu có, nhà, địa phương giàu có, phúc lợi cơng cộng, phúc lợi xã hội cho cho người xã hội đầy đủ Nước mạnh có đất nước có tiềm lực lớn kinh tế, phát triển bền vững; mạnh ổn định chế độ trị, mạnh hệ thống trị chế độ xã hội chủ nghĩa; mạnh văn hóa, tinh thần, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh vững chắc, mạnh uy tín vị quan hệ quốc tế Dân chủ mục tiêu, vừa động lực chất chủ nghĩa xã hội Đó xã hội mà dân chủ dân làm chủ công việc đất nước; làm chủ trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Nhân dân thực dân chủ nhiều hình thức: dân chủ trực tiếp, dân chủ qua đại diện Xã hội công xã hội mà người dân có quyền làm việc, nghỉ ngơi có điều kiện bảo đảm để hưởng thụ kết lao động Hưởng thụ người dựa sở cống hiến họ cho xã hội theo nguyên tắc làm theo lực, hưởng theo lao động thành phúc lợi chung xã hội Xã hội văn minh xã hội mà người dân, tổ chức xã hội ứng xử có văn hóa lĩnh vực hoạt động Đó văn minh vật chất- kỹ thuật văn minh tinh thần, văn minh quan hệ người với thiên nhiên, văn minh quan hệ người với người, văn minh tổ chức nhà nước, xã hội Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh mục tiêu không tách rời nhau, bổ sung cho nhau, làm sở, điều kiện, tiền đề cho Phấn đấu để Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mục tiêu chiến lược, lâu dài mà Đảng nhân dân ta tâm thực Do nhân dân làm chủ Dân chủ xã hội chủ nghĩa chất chế độ ta, vừa mục tiêu vừa động lực phát triển đất nước Mọi đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước lợi ích nhân dân Dân chủ dân làm chủ; cán công chức “cơng bộc” nhân dân, hồn thành tốt chức trách, nhiệm vụ giao, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân Để có xã hội nhân dân làm chủ cần xây dựng hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa để đảm bảo tất quyền lực nhà nước xã hội thuộc nhân dân Có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp Có lực lượng sản xuất đại sản xuất dựa hệ thống công nghệ tiên tiến nguồn nhân lực chất lượng cao, với suất, hiệu lớn, bảo vệ môi trường sinh thái Để xây dựng lực lượng sản xuất đại, cần phát triển khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tri thức gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ thuật, có kỷ luật, có suất cao bảo đảm cho phát triển kinh tế bền vững Quan hệ sản xuất tiến phù hợp quan hệ xã hội tốt đẹp người trình sản xuất chế độ xã hội Đó xã hội có nhiều hình thức sở hữu tư liệu sản xuất, cách thức quản lý dân chủ, có chế độ phân phối ngày hồn thiện phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, với kiến trúc thượng tầng Đó kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày hồn thiện Có văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Văn hóa tảng tinh thần xã hội, mục tiêu động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Nền văn hóa mà xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Tiên tiến yêu nước tiến bộ, cốt lõi lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất người, hạnh phúc phát triển phong phú, tự do, toàn diện người quan hệ hài hòa cá nhân cộng đồng, xã hội tự nhiên Tiên tiến không nội dung tư tưởng mà hình thức biểu hiện, phương tiện chuyển tải nội dung Bản sắc dân tộc bao gồm giá trị truyền thống tốt đẹp, bền vững, tinh hoa cộng đồng dân tộc Việt Nam, vun đắp qua lịch sử hang nghìn năm đấu tranh dựng nước giữ nước Đó là, lòng u nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đồn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân gia đình - Tổ quốc; lòng nhân khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; cần cù, sáng tạo lao động; dũng cảm, kiên cường, bất khuất đấu tranh chống giặc ngoại xâm… Bản sắc vǎn hóa dân tộc đậm nét hình thức biểu mang tính dân tộc độc đáo 10 Đảm bảo vững quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an tồn xã hội Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên Đảng, Nhà nước tồn dân, Qn đội nhân dân Cơng an nhân dân lực lượng nòng cốt Xây dựng trận quốc phòng tồn dân, kết hợp chặt chẽ với trận an ninh nhân dân vững Phát triển đường lối, nghệ thuật quân chiến tranh nhân dân lý luận, khoa học an ninh nhân dân Chủ động, tăng cường hợp tác quốc tế quốc phòng, an ninh Sự ổn định phát triển bền vững mặt đời sống kinh tế-xã hội tảng vững quốc phòng-an ninh Phát triển kinh tế-xã hội đôi với tăng cường sức mạnh quốc phòng-an ninh Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng-an ninh, quốc phòng-an ninh với kinh tế chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách phát triển kinh tế-xã hội địa bàn Xây dựng Quân đội nhân dân Công an nhân dân cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước nhân dân, nhân dân tin yêu Xây dựng lực lượng Cơng an nhân dân vững mạnh tồn diện; kết hợp lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách, 29 quan bảo vệ pháp luật với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Tăng cường lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt Đảng, quản lý tập trung thống Nhà nước Quân đội nhân dân, Công an nhân dân nghiệp quốc phòng-an ninh Thực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển; chủ động tích cực hội nhập quốc tế Thực quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hồ bình, hợp tác phát triển; đa phương hố, đa dạng hố quan hệ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị đất nước; lợi ích quốc gia, dân tộc, 30 nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế, góp phần vào nghiệp hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội giới Hợp tác bình đẳng, có lợi với tất nước sở nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc luật pháp quốc tế Trước sau ủng hộ đảng cộng sản công nhân, phong trào tiến xã hội đấu tranh mục tiêu chung thời đại; mở rộng quan hệ với đảng cánh tả, đảng cầm quyền đảng khác sở bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ vững 31 độc lập, tự chủ, hồ bình, hữu nghị, hợp tác phát triển Tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị hợp tác nhân dân Việt Nam với nhân dân nước giới Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực đại đoàn kết dân tộc, tăng cường mở rộng mặt trận dân tộc thống Dân chủ xã hội chủ nghĩa chất chế độ ta, vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển đất nước Xây dựng bước hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ thực thực tế sống cấp, tất lĩnh vực Dân 32 chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương phải thể chế hoá pháp luật, pháp luật bảo đảm Đại đoàn kết toàn dân tộc tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức lãnh đạo Đảng đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam; nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu nhân tố có ý nghĩa định bảo đảm thắng lợi bền vững nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đại đoàn kết toàn dân tộc lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống Tổ quốc, dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng, xoá bỏ mặc 33 cảm, định kiến, phân biệt đối xử khứ, thành phần, giai cấp, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, hướng tới tương lai Bảo đảm cơng bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, đáng, hợp pháp giai cấp, tầng lớp nhân dân; kết hợp hài hồ lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể lợi ích tồn xã hội; thực dân chủ gắn liền với giữ gìn kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; khơng ngừng bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, thống Tổ quốc, tinh thần tự lực, tự cường xây dựng đất nước; xem yếu tố quan trọng để củng cố phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc 34 Đại đoàn kết nghiệp toàn dân tộc, hệ thống trị mà hạt nhân lãnh đạo tổ chức đảng, thực nhiều biện pháp, hình thức, chủ trương Đảng sách, pháp luật Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Nhà nước ta Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quyền 35 lực Nhà nước thống nhất; có phân cơng, phối hợp kiểm soát quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội pháp luật không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực đầy đủ quyền dân chủ nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân chịu giám sát nhân dân; có chế biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vơ trách nhiệm, lạm quyền, xâm phạm quyền dân chủ công dân; giữ nghiêm kỷ cương xã 36 hội, nghiêm trị hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc nhân dân Tổ chức hoạt động máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có phân công, phân cấp, đồng thời bảo đảm đạo thống Trung ương Xây dựng Đảng sạch, vững mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước xã hội Đảng lãnh đạo cương lĩnh, chiến lược, định hướng sách chủ trương lớn; cơng tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát hành động gương mẫu đảng viên Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán 37 bộ, giới thiệu đảng viên ưu tú có đủ lực phẩm chất vào hoạt động quan lãnh đạo hệ thống trị Đảng lãnh đạo thơng qua tổ chức đảng đảng viên hoạt động tổ chức hệ thống trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu Đảng thường xuyên nâng cao lực cầm quyền hiệu lãnh đạo, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò, tính chủ động, sáng tạo trách nhiệm tổ chức khác hệ thống trị Đảng lãnh đạo hệ thống trị, đồng thời phận hệ thống Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu giám sát nhân dân, hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Để đảm đương vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, sức nâng cao trình độ trí tuệ, lĩnh trị, phẩm chất đạo đức lực lãnh đạo Giữ vững truyền thống đoàn kết thống Đảng, tăng cường dân chủ kỷ luật hoạt động Đảng Thường xuyên tự phê bình phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí hành động chia rẽ, bè phái Đảng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên sạch, có phẩm chất, lực, có sức chiến đấu cao; quan tâm bồi dưỡng lớp người kế tục nghiệp cách mạng - Trong trình thực tám phương hướng nêu phải đặc biệt trọng nắm vững giải tốt mối quan hệ lớn: quan hệ đổi mới, ổn định phát triển; đổi kinh tế đổi trị; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển lực lượng sản xuất xây dựng, hoàn thiện bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; tăng trưởng kinh tế phát triển văn hố, thực tiến cơng xã hội; xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; độc lập, tự chủ hội nhập quốc tế; Đảng lãnh đạo, 40 Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; Không phiến diện, cực đoan, ý chí Đại hội lần thứ XII Đảng (1-2016) bổ sung mối quan hệ “giữa Nhà nước thị trường”, điều chỉnh mối quan hệ “tuân theo quy luật thị trường bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa” Mục tiêu tổng quát kết thúc thời kỳ độ nước ta xây dựng tảng kinh tế chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng trị, tư tưởng, văn hoá phù hợp, tạo sở để nước ta trở thành nước xã hội chủ nghĩa ngày phồn vinh, hạnh phúc 41 Từ đến kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân ta phải sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ... trình độ tri thức, đạo đức, thể lực thẩm mỹ ngày cao Phát triển, nâng cao chất lượng sáng tạo văn học, nghệ thuật; khẳng định biểu dương giá trị chân, thiện, mỹ, phê phán lỗi thời, thấp kém,... kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp Có lực lượng sản xuất đại sản xuất dựa hệ thống công nghệ tiên tiến nguồn nhân lực chất lượng cao, với suất, hiệu... nghệ, phát triển kinh tế tri thức gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ thuật, có kỷ luật, có suất cao bảo đảm cho phát triển kinh tế bền vững Quan hệ sản xuất tiến phù hợp quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 4 , Slide bài giảng môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn