Slide bài giảng môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 2

93 0 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 20:13

Bài KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Khái niệm - Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh lần sử dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam (1991) ngày xác định hoàn thiện sâu sắc rõ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng (2011) viết: “Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm tồn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; tài sản tinh thần vô to lớn quý giá Đảng dân tộc ta, mãi soi đường cho nghiệp cách mạng nhân dân ta giành thắng lợi Định nghĩa làm rõ ba vấn đề lớn: Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm lý luận toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hố nhân loại Tư tưởng Hồ Chí Minh tài sản tinh thần vô to lớn quý giá Đảng dân tộc ta, mãi soi đường cho nghiệp cách mạng nhân dân ta giành thắng lợi Nguồn gốc a) Nguồn gốc thực tiễn - Tình hình Việt Nam cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam Năm 1884, với Hiệp ước Pa-tơ-nốt Chính phủ Pháp Vương triều Nguyễn, thực dân Pháp thiết lập thống trị toàn cõi Việt Nam Từ xã hội Việt Nam trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến Nhân dân Việt Nam bị đàn áp, bóc lột, sống vô khổ cực Ngay từ đầu thực dân Pháp xâm lược, nhân dân Việt Nam đứng lên chống thực dân Pháp Cho đến đầu kỷ XX, khởi nghĩa vũ trang, phong trào chống Pháp liên tục nổ từ Nam chí Bắc, liệt tất bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu thất bại Mặc dù bị thất bại phát triển mạnh mẽ phong trào yêu nước Việt Nam cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX khẳng định ý chí kiên cường, bất khuất độc lập, tự dân tộc Tuy nhiên, chứng tỏ đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến hệ tư tưởng dân chủ tư sản không dẫn đến thành công Cách mạng Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng, bế tắc đường lối, giai cấp lãnh đạo “Ví đêm tối khơng có đường ra” Tình hình giới bật xuất chủ nghĩa Lênin V.I.Lênin bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác thành chủ nghĩa MácLênin Trong bối cảnh mâu thuẫn đế quốc dẫn đến chiến tranh giới thứ (1914-1918), V.I.Lênin lãnh đạo thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, thành lập Quốc tế Cộng sản (3-1919), trung tâm lãnh đạo phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, thúc đẩy truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác-Lênin, đời hàng chục đảng cộng sản nhiều nước Châu Âu, châu Mỹ; yêu cầu giải phóng dân tộc nhân dân nước thuộc địa đặt cấp thiết b) Nguồn gốc tư tưởng, lý luận - Những truyền thống tốt đẹp dân tộc, quê hương gia đình Nguyễn Sinh Cung (tên Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh lúc nhỏ) sinh ngày 195-1890, gia đình nhà nho nghèo, yêu nước xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Người sớm kế thừa truyền thống tốt đẹp dân tộc, quê hương gia đình Đó truyền thống u nước, ý chí tâm, tinh thần độc lập, tự chủ, lao động cần cù, sáng tạo, tinh thần hiếu học, sống nhân ái, đoàn kết, khoan dung Q trình học văn hóa trường tiểu học Đông Ba, Quốc Học Huế với tự học, trải thực tiễn, Người sớm cảm nhận khổ nhục người dân nước, độc lập, bị thống trị thực dân Pháp Những năm tuổi trẻ, đầu đời (18907 1911), học tập chiêm nghiệm, Người sớm hình thành nên nhân cách lĩnh Đó tiền đề tư tưởng hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Tinh hóa văn hóa phương Đơng phương Tây Từ lúc thiếu thời, Nguyễn Tất Thành cha dạy chữ Hán tiếp thu giáo dục Nho giáo, tiếp thu giá trị tích cực Nho giáo Người tiếp thu giá trị tích cực Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo; giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống dân tộc Những năm hoạt động cách mạng nước ngoài, Người tiếp thu tư tưởng nhân quyền, dân quyền cách mạng Mỹ (1776), tư tưởng Tự do, Bình đẳng, Bác Đại cách mạng Pháp (1789), tiếp thu tư tưởng đạo đức Thiên chúa giáo, chủ nghĩa Tam dân Trung quốc… Đó tư tưởng quyền người, quyền dân chủ, tự do, bình đẳng, bác ái, quyền sống, tự mưu cầu hạnh phúc dân tộc người Tinh hoa văn hóa phương Đơng phương Tây tiền đề tư tưởng quan trọng hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Chủ nghĩa Mác-Lênin nguồn gốc tư tưởng, lý luận chủ yếu Từ người yêu nước, Nguyễn Ái Quốc tiếp thu tin theo chủ nghĩa Mác-Lênin, trở thành người cộng sản (1920) Đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có bước chuyển chất, có giá trị vượt trội tất trào lưu tư tưởng yêu nước đương thời Từ đây, tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc phạm trù chủ nghĩa Mác- Lênin Bước chuyển lịch sử theo chủ nghĩa Mác-Lênin Người phù hợp với xu thời đại mở đường cứu nước đắn cho cách mạng Việt Nam Bước ngoặt tư tưởng tiến phù hợp với xu thời đại nên có sức lơi nhiều người Việt Nam yêu nước tin tưởng, theo trọng với người phục vụ Có “của ngon, vật lạ”, Người thường chia sẻ với người đi, để phần cho người vắng… Quần áo cách mặc Hồ Chí Minh bình dị Người thường dùng quần áo kaki, lụa, đôi dép cao su, quạt cọ Cổ áo tay áo sờn, đơi tất chân hở ngón cái, Người không chịu cho thay Người muốn chỗ gần gũi với thiên nhiên, “trên có núi, có sơng; có đất ta trồng, có bãi ta chơi; nhà thống ráo, kín mái; gần dân, khơng gần đường” Trong sinh hoạt đời thường, việc làm, Người tự làm lấy, không muốn phiền người khác Mỗi công tác đến sở, Người báo trước, yêu cầu địa phương không tổ chức đón tiếp linh đình; cán theo phải chuẩn bị thứ theo để ăn làm việc Những người sống bên Bác cho biết chưa thấy Người nóng hay phàn nàn thời tiết; ln bình thản, vui vẻ, điềm đạm sống công việc Người giữ vững, yêu quý tự hào truyền thống văn hoá tốt đẹp dân tộc Việt Nam b) Sự cần thiết phải học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh kết tinh giá trị quý báu truyền thống dân tộc, tinh hoa văn hóa giới Năm 1987, Đại hội đồng UNESCO 80 thông qua Nghị 24C/18.65 Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1990 với tư cách “Anh hùng giải phóng dân tộc Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam” Học tập, vận dụng, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh xuất phát từ tư tưởng Người hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, tảng tư tưởng lý luận mang tính khoa học cách mạng để giải vấn đề thực tiễn cách mạng Việt Nam Đây yêu cầu nhiều thị Đảng Cộng sản Việt Nam 81 Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức hành động Đảng, hệ thống trị tồn thể nhân dân Đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành cơng việc tự giác, thường xuyên cấp ủy, tổ chức đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội cấp, địa phương, quan, đơn vị tầng lớp nhân dân, trước hết người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, cơng chức, viên chức, đồn viên, hội viên 82 Tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với đạo đức, phong cách Người Hồ Chí Minh có tư tưởng sâu sắc đạo đức, đồng thời gương mẫu mực thực hành đạo đức, thể tất mối quan hệ tự mình, với người, với với cơng việc Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh việc làm cần thiết để góp phần “nhân thêm đẹp, dẹp bớt xấu”, hình thành nên đạo đức mới, hạn chế tác động tiêu cực chế kinh tế thị trường đời sống xã hội Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nội dung quan trọng cơng tác xây đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng sạch, vững mạnh trị, tư tưởng, tổ chức đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ,; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu Tiếp tục làm cho tồn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày sâu sắc nội dung giá trị to lớn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Người thật trở thành tảng tinh thần vững đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, người Việt 84 Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước bảo vệ vững Tổ quốc, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Nội dung chủ yếu học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh a) Nắm vững nội dung bản, hệ thống tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đó nắm vững hệ thống quan điểm tồn diện sâu sắc Hồ Chí Minh vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hố nhân loại Đó nắm vững nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh nêu phần Nắm nội dung cốt lõi gương đạo đức Hồ Chí Minh: Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân; thương yêu nhân dân, thương yêu người, Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư có tinh thần quốc tế sáng Học tập phong cách tư độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hố, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, dân; phong cách nói đơi với làm, vào lòng người; nói viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống cao, sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự nêu gương, v.v Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cớ thống với tư tưởng hành động Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh làm rõ phần Đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần quán triệt nội dung đạo đức, phongcách vủa Người b) Tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực đường lối Đảng, pháp luật nhà nước nội dung sinh hoạt thường xuyên tổ chức, gắn với vận động, phong trào thi đua yêu nước, với việc thực nhiệm vụ trị giải vấn đề xúc, cộm địa phương, quan, đơn vị Gắn đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng phát triển văn hoá, người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hoá hệ giá trị chuẩn mực người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá hội nhập quốc tế Lấy kết học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng người năm Xây dựng, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp “xây” với “chống” Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước cán bộ, đảng viên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ địa phương, quan, đơn vị với phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực tổ chức đánh giá việc thực Hồn thiện sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ Tiếp tục đạo biên soạn chương trình, giáo trình tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy hệ thống giáo dục quốc dân, bảo đảm phù hợp với cấp học, bậc học với yêu cầu giáo dục, đào tạo Đối với học sinh cần phấn đấu học tập rèn luyện theo tư tưởng, gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bồi dưỡng tư tưởng, phẩm chất trị; khơng ngừng phát huy tinh thần yêu nước, tự hào truyền thống bất khuất dân tộc; trung thành vô hạn với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ Đảng, chế độ; bảo vệ nhân dân; bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ, đặt lợi ích dân tộc lên hết; phải tơn trọng pháp luật; có ý thức tổ chức kỷ luật học tập, lao động sống Khơng ngừng rèn luyện đức tính hiếu với dân, tận tụy với cơng việc; thật thà, trực, cần, kiệm, liêm, chính, biết quý trọng lao động, quý trọng thời gian tài sản tập thể, người, chống lãng phí, xa hoa; có trách 91 nhiệm học tập, công việc sống; có tính tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức Rèn luyện phong cách, lối sống khiêm tốn, giản dị; chống kiêu căng, tự mãn; kiên chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tự do, lười biếng; thói hám danh, hám lợi… Tích cực tham gia hoạt động có ý nghĩa cho thân có ích cho cộng đồng, xã hội Cần biết kết hợp học lý thuyết với thực hành, học tập, lao động với tinh thần sáng tạo, có kỷ luật, có kỹ thuật, có suất cao Khơng ngừng nâng cao trình độ trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật qn sự; biết học tập nhân rộng điển hình tiên tiến cộng đồng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ... lập Đảng Cộng sản Pháp ( 121 920 ) trở thành người cộng sản Việt Nam c) Thời kỳ hình thành tư tưởng cứu nước, giải phóng dân tộc (1 921 -1930) Sau năm hoạt động Pháp, năm 1 923 , Nguyễn Ái Quốc sang... Xô Cuối năm 1 924 , Người Quảng Châu, Trung Quốc Những năm 1 925 -1 927 , Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và trực tiếp huấn luyện cán Hội; xuất tác phẩm Đường Cách mệnh (1 927 ) Đây... khỏi tình trạng khó khăn ví 23 “ngàn cân treo sợi tóc” Từ năm 1946 đến năm 1954, Người linh hồn kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đến thắng lợi Từ năm 1954 đến năm 1969, Hồ Chí Minh bổ sung
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 2 , Slide bài giảng môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn