Bài giảng trình chiếu môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài mở đầu

15 2 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 20:03

BÀI MỞ ĐẦU I VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MƠN HỌC Vị trí Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam: Chính trị tồn hoạt động có liên quan đến mối quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia tầng lớp xã hội, mà cốt lõi vấn đề giành quyền, trì sử dụng quyền lực nhà nước, xác định hình thức tổ chức, nhiệm vụ, nội dung hoạt động Nhà nước Trong điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội, trị trước hết bảo đảm vai trò lãnh đạo đảng cộng sản, hiệu lực quản lý Nhà nước, quyền làm chủ nhân dân lao động tất lĩnh vực đời sống xã hội Chính trị có vai trò to lớn Trong xã hội có giai cấp, giai cấp quan tâm đến trị để bảo vệ lợi ích Theo V.I.Lênin, “Chính trị biểu tập trung kinh tế ” Chính trị xã hội xã hội chủ nghĩa biểu tập trung văn minh, lao động sáng tạo nghiệp giải phóng người Mơn học Giáo dục trị môn học bắt buộc thuộc khối môn học chung chương trình đào tạo trình độ cao đẳng Tính chất mơn học Giáo dục trị phận khoa học trị, cơng tác tư tưởng, có nội dung chủ yếu giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước nhằm hình thành giới quan, phương pháp luận khoa học, lĩnh trị, niềm tin lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển đất nước Mơn học Giáo dục trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu giúp cho người học hiểu biết nội dung chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đời Đảng thắng lợi to lớn cách mạng Việt Nam lãnh đạo Đảng; nội dung chủ yếu đường lối cách mạng Đảng; góp phần bồi dưỡng phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, niềm tin vào Đảng đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng nhân dân lựa chọn Mơn học Giáo dục trị gắn bó chặt chẽ với đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, gắn với thực tiễn đất nước, gắn với tu dưỡng, rèn luyện người học; góp phần giáo dục người lao động phát triển tồn diện, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa II MỤC TIÊU CỦA MƠN HỌC Sau học xong mơn học, người học đạt được: Về kiến thức: Trình bày nội dung chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm vụ trị đất nước nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt Về kỹ năng: Vận dụng được kiến thức chung học quan điểm, đường lối, sách Đảng Nhà nước vào giải vấn đề cá nhân, xã hội vấn đề khác trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Về lực tự chủ trách nhiệm: Có lực vận dụng nội dung học để rèn luyện phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; thực tốt quan điểm, đường lối Đảng; sách, pháp luật Nhà nước; rèn luyện tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, lề lối làm việc người lao động tốt, người công dân tốt III NỘI DUNG CHÍNH Nội dung mơn học Giáo dục trị trình độ cao đẳng bao gồm khái quát chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thành tựu cách mạng Việt Nam lãnh đạo Đảng; đặc trưng phương hướng xây dựng xã hộ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, người Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại hội nhập quốc tế Việt Nam; xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC Phương pháp dạy học Mơn học Giáo dục trị lấy phương pháp luận chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sở cho việc học tập; quán triệt quan điểm đổi toàn diện giáo 10 dục đào tạo Đảng; sử dụng rộng rãi phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, biến trình dạy học thành q trình tự học Trong bối cảnh tồn cầu hóa cách mạng khoa học, cơng nghệ truyền thơng phát triển nhanh chóng, dạy học Giáo dục trị cần tham khảo nhiều tài liệu, qua nhiều kênh phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thông Đảng, Nhà nước; phát huy tính tích cực 11 người dạy người học; cần khẳng định quan điểm thống, phê phán quan điểm sai trái, lệch lạc Người học cần tự nghiên cứu Giáo trình, tích cực thảo luận lớp, liên hệ với thực tiễn nghề nghiệp đào tạo để có thêm hứng thú học mơn Giáo dục trị Giáo dục trị mơn học gắn bó chặt chẽ với thực tiễn sống Trong dạy học cần liên hệ với thực tiễn thực đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước nay; gắn việc dạy lý thuyết với thực hành, với hoạt động ngoại khoá, tham quan bảo tàng, thực tiễn sở sản xuất, doanh nghiệp, di tích lịch sử, văn hố cách mạng địa phương Đánh giá môn học Đánh giá kết học tập người học thực theo quy định Thông tư số 09/2017/TTBLĐTBXH ngày 13 tháng năm 2017 Bộ Lao động-Thương binh Xã 13 hội Trong quy định việc tổ chức thực chương trình đào tạo trình độ cao đẳng theo niên chế theo phương thức tích lũy mơ đun tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét cơng nhận tốt nghiệp Mơn học có ý nghĩa tảng để người học vận dụng vào thực tiễn sống, rèn luyện phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cơng tác, ý thức nghề nghiệp, góp phần uốn nắn 14 lệch lạc có phương hướng để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người công dân tốt, người lao động tốt ... giải phóng người Mơn học Giáo dục trị mơn học bắt buộc thuộc khối môn học chung chương trình đào tạo trình độ cao đẳng Tính chất mơn học Giáo dục trị phận khoa học trị, cơng tác tư tưởng, có nội... to lớn Trong xã hội có giai cấp, giai cấp quan tâm đến trị để bảo vệ lợi ích Theo V.I.Lênin, Chính trị biểu tập trung kinh tế ” Chính trị xã hội xã hội chủ nghĩa biểu tập trung văn minh, lao... luật, lề lối làm việc người lao động tốt, người công dân tốt III NỘI DUNG CHÍNH Nội dung mơn học Giáo dục trị trình độ cao đẳng bao gồm khái quát chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng trình chiếu môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài mở đầu , Bài giảng trình chiếu môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài mở đầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn