Bài giảng trình chiếu môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 7

55 1 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 20:03

Bài XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM I BẢN CHẤT VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam a) Khái niệm chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ Tư tưởng Nhà nước pháp quyền có từ sớm Hy Lạp Đến kỷ XVIII, nhà dân chủ tư sản tiếp tục hoàn thiện, nâng lên thành học thuyết Nhà nước pháp quyền Đây học thuyết tiến bộ, nhân đạo trở thành giá trị văn minh nhân loại Chủ tịch H Chí Mi nh quan tâm tới nhà nước pháp quyền từ sớm Năm 1919, Yêu sách nhân dân An Nam Người ký tên Nguyễn Ái Quốc, gửi đến Hội nghị Vécxây (Pháp) nêu yêu cầu cải cách pháp lý Đông Dương, “Thay chế độ sắc lệnh đạo luật” Năm 1941, “Việt Nam yêu cầu ca”, Người viết thành thơ yêu cầu chính, “Bảy xin hiến pháp ban hành Trăm phải có thần linh pháp quyền” Sau này, với tư cách người sáng lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tư tưởng Người nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân thể rõ Cho đến trước đổi mới, Đảng ta chưa dùng khái niệm nhà nước pháp quyền, Hiến pháp 1946, 1959, 1980 thể tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng pháp luật tổ chức hoạt động máy nhà nước Trong công đổi mới, nhận thức Đả n g Nh nướ c phá p quyề n xã hội chủ nghĩa ngày rõ Lần thuật ngữ xây dựng nhà nước pháp quyền đề cập Hội nghị Trung ương khóa VII (năm 1991) Hội nghị đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ khóa VII (01-1994) ), Đảng ta dùng khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa khẳng định thừa nhận Nhà nước pháp quyền tất yếu lịch sử Nó khơng phải sản phẩm riêng có xã hội tư chủ nghĩa mà tinh hoa, sản phẩm trí tuệ xã hội loài người, văn minh nhân loại Từ sau, Đại hội VIII, IX, X, XI XII, Đảng tiếp tục khẳng định nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm rõ thêm nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bổ sung, sửa đổi năm 2013, (Gọi tắt Hiến pháp nă m 2013) khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân” Hiện việc xây dựng Nh nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tiến rõ rệt Tuy nhiên số hạn chế phân định vai trò lãnh đạo Đảng vai trò quản lý, điều hành Nhà nước, tổ chức thực pháp luật pháp chế xã hội chủ nghĩa Để trì phát huy chất tốt đẹp Nhà nước Việt Nam, để nâng cao lực lãnh đạo, quản lý điều hành nhà nước, thúc đẩy mạnh mẽ cải cách kinh tế-xã hội, xây dựng kinh tế thị trường, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế; để tăng cường đấu tranh chống quan liêu, tham những, tiêu cực, lãng phí, đảm bảo cho Nhà nước khơng ngừng vững mạnh, có hiệu lực để giải có hiệu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững độc lập, tự chủ hội nhập vững vào đời sống quốc tế , tất yếu cần thiết phải xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam b) Bản chất Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) rõ: “Nhà nước ta Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo” Khẳng định nói lên mặt chất Nh nước Cộ n g hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Một là, nhân dân chủ thể tối cao quyền lực nhà nước Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang chất giai cấp công nhân Hoạt động Nhà nước thể quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam , thực ý chí, nguyện vọng phục vụ lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc tính nhân dân Nhà nước quán triệt, cụ thể hóa, thể chế hóa thực lĩnh vực, tổ chức, hoạt động Nhà nước Bản chất nhân dân Nhà nước ta thể tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức; thể quyền lực nơi dân; quyền nhân dân lập nên tham gia quản lý Nhà nước thể ý chí, lợi ích nguyện vọng nhân dân Cán bộ, công chức Nhà nước công công bộc dân, tận tụy phục vụ nhân dân Nhân dân với tư cách chủ thể tối cao quyền lực nhà nước, thực quyền lực nhà nước với nhiều hình thức khác Hình thức nhân dân thông qua bầu cử lập quan đại diện quyền lực Hai là, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước tất dân tộc lãnh thổ Việt Nam, biểu tập trung khối đại đoàn kết toàn dân tộc Điều Hiến pháp năm 2013 quy định: Nư ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quốc gia thống dân tộc sinh sống đất nước Việt Nam Các dân tộc bình đẳng, đồn kết, tơn trọng giúp phát triển; nghiêm cấm hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc Ngôn ngữ quốc gia tiếng Việt Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập qn, truyền thống văn hóa tốt đẹp Nhà nước thực sách phát triển tồn diện tạo điều kiện để dân tộc thiểu số phát huy nội lực, phát triển với đất nước 10 Xác định rõ chế phân công, phối hợp thực thi quyền lực nhà nước, chế kiểm soát quyền lực quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp sở quyền lực nhà nước thống nhất; xác định rõ quyền hạn trách nhiệm quyền Đồng thời, quy định rõ chế phối hợp việc thực kiểm sốt quyền cấp quyền Tiếp tục phân định rõ thẩm quyền trách nhiệm quan nhà nước Trung ương địa phương cấp quyền địa phương Ba là, hoàn thiện tổ chức nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động má y nhà nước 41 - Tiếp tục đổi tổ chức hoạt động Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực quan đại biểu cao nhân dân, quan quyền lực nhà nước cao Quốc hội thực tốt chức lập pháp, định vấn đề quan trọng đất nước giám sát tối cao, việc quản lý, sử dụng nguồn lực đất nước Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp, bảo đảm cấu tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng đại biểu, tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách cách hợp lý Hoàn thiện chế để nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động quan dân cử, 42 hoạt động lập pháp Quốc hội, đại biểu Quốc hội, chế giám sát, đánh giá người giữ chức vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu phê chuẩn Tăng cường gắn kết giám sát Quốc hội với kiểm tra, giám sát Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị-xã hội giám sát nhân dân - Ho àn thiện cấu tổ chức Chính phủ Chính phủ quan hành Nhà nước cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ quan hành nhà nước cao nhất, thực quyền hành pháp, quan chấp hành Quốc hội 43 Đẩy mạnh thực Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước theo hướng xây dựng hành dân chủ, đại, chuyên nghiệp, động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu Hồn thiện thể chế hành dân chủ-pháp quyền, quy định trách nhiệm chế giải trình quan nhà nước; giảm mạnh, bãi bỏ thủ tục hành gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp Đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đạo thực thi công vụ cán bộ, công chức; đẩy nhanh việc áp dụng phủ điện tử - Cải cách kiện toàn quan tư pháp Ở nước ta, quan tư pháp bao gồm Tòa án 44 nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, quan điều tra quan tổ chức bổ trợ tư pháp tổ chức luật sư, quan công chứng, giám định tư pháp, tư vấn pháp luật, đó, Tòa án nhân dân nơi biểu tập trung quyền tư pháp Tiếp tục đẩy mạnh việc thực Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng tư pháp sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bước đại; bảo vệ pháp luật, công lý, quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức cá nhân Phân định rành mạch thẩm quyền quản lý hành với trách nhiệm, quyền hạn tư pháp 45 tổ chức, hoạt động quan tư pháp Cụ thể hóa đầy đủ nguyên tắc hiến định chức năng, nhiệm vụ Tòa án nhân dân hoạt động xét xử Tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử; bảo đảm nguyên tắc độc lập, nguyên tắc tranh tụng xét xử, bảo đảm quyền bào chữa bị can, bị cáo, đương Tiếp tục xã hội hóa số hoạt động tư pháp bổ trợ tư pháp có đủ điều kiện Viện Kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp; tổ chức phù hợp với hệ thống tổ chức Tòa án; tăng cường trách nhiệm cơng tố hoạt động điều tra 46 Kiện tồn tổ chức quan điều tra, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động quan điều tra Nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động luật sư, bổ trợ tư pháp - Về quyền địa phương: Trên sở bảo đảm tính thống nhất, thơng suốt, hiệu lực, hiệu hành quốc gia, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước cấp quyền địa phương theo quy định Hiến pháp pháp luật Việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy quyền địa phương gắn kết hữu với đổi tổ chức chế hoạt động Mặt trận 47 Tổ quốc, tổ chức trị-xã hội cấp Hồn thiện mơ hình tổ chức quyền địa phương phù hợp với đặc điểm nông thôn, thị, hải đảo, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt theo luật định Bốn là, trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Cán gốc công việc, nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, chế độ ta Đảng tập trung lãnh đạo đường lối, chủ trương, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, chế, sách cán bộ, cơng chức Đẩy mạnh dân chủ hóa cơng tác cán bộ, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền tổ 48 chức, cấp xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức có lĩnh trị vững vàng, phẩm chất đạo đức sáng, có trình độ, lực chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu giai đoạn Thực thí điểm dân trực tiếp bầu số chức danh sở cấp huyện; mở rộng đối tượng thi tuyển chức danh cán quản lý Hồn thiện tiêu chí đánh giá chế kiểm tra, giám sát, kiểm sốt việc thực thi cơng vụ; xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm người đứng đầu quan hành Rà sốt, sửa đổi, bổ sung sách cán bộ, cơng chức theo hướng khuyến khích cán bộ, cơng chức nâng cao trình độ chun 49 mơn, nghiệp vụ, đạo đức cơng vụ, hồn thành tốt nhiệm vụ; lấy lĩnh trị, phẩm chất đạo đức, lực, hiệu thực thi nhiệm vụ để đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán Xây dựng chế, sách đãi ngộ, thu hút, trọng dụng nhân tài Năm là, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; thực hành tiết kiệm quan nhà nước đội ngũ cán bộ, công chức Xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đồng thời nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; trách nhiệm cấp ủy 50 đảng, trước hết người đứng đầu cấp ủy, quyền, tồn hệ thống trị Kiên phòng, chống tham nhũng, lãng phí với u cầu chủ động phòng ngừa, khơng để xảy tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định Đảng, sách, pháp luật Nhà nước để bảo đảm cơng tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu lực, hiệu quả, lĩnh vực có nguy tham nhũng cao như: quản lý sử dụng đất 51 đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản; thu, chi ngân sách, mua sắm cơng, tài chính, ngân hàng, thực dự án đầu tư xây dựng bản; công tác cán bộ; quản lý doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; giáo dục, đào tạo y tế Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhân dân công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo thống nhất, tự giác, tâm cao hành động 52 Kiên xử lý kịp thời thay cán lãnh đạo, quản lý tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm minh trách nhiệm người đứng đầu để xảy tham nhũng, lãng phí tổ chức, quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý, cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm kê khai minh bạch tài sản, thu nhập; kiên thu hồi tiền, tài sản bị tham nhũng, Đẩy mạnh cải cách sách tiền lương, thu nhập, sách nhà bảo đảm sống cho cán bộ, đảng viên, cơng chức để góp phần phòng, chống tham nhũng 53 Kiên quyết, kiên trì xây dựng chế phòng ngừa để khơng thể tham nhũng; chế răn đe, trừng trị để không dám tham nhũng Tiếp tục kiện toàn tổ chức máy quan có chức đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát, tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao hiệu lực, hiệu cơng tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí Xây dựng chế phòng ngừa, ngăn chặn quan hệ “lợi ích nhóm”; chống đặc quyền, đặc lợi, khắc phục “tư nhiệm kỳ”; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp 54 Phát huy vai trò quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, phương tiện thông tin đại chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí Xây dựng thực tốt chế khuyến khích bảo vệ tổ chức, cá nhân phát hiện, tố cáo tham nhũng, lãng phí ... nghĩa thu hút người lao động tham gia 14 cách bình đẳng ngày rộng rãi vào quản lý cơng việc Nhà nước xã hội Vì vậy, trình xây dựng Nhà nước phải trình dân chủ hố tổ chức hoạt động máy nhà nước,... ý chí nhân dân xác lập cách tập trung nhất, đầy đủ cao Hiến pháp Hiến pháp Đạo luật Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất, quy định chế độ trị, kinh tế, văn hố, xã hội, quốc phòng, an ninh,... kết toàn dân tộc Điều Hiến pháp năm 2013 quy định: Nư ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quốc gia thống dân tộc sinh sống đất nước Việt Nam Các dân tộc bình đẳng, đồn kết, tôn trọng giúp phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng trình chiếu môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 7 , Bài giảng trình chiếu môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn