Báo cáo môn học Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

12 14 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 17:20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THƠNG Thành viên nhóm Nguyễn Minh Hiếu MSSV: 20151336 Lớp: Điện tử K60 Nguyễn Hà Thu MSSV: 20144339 Lớp: Điện tử K59 Phân chia công việc Các Use case diagram Activity diagram: Hiếu Các Class diagram: Thu BÁO CÁO MÔN HỌC PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Sinh viên: Nguyễn Minh Hiếu - MSSV: 20151336 Nguyễn Hà Thu - MSSV: 20144339 Hà Nội, 12/2018 Thành viên nhóm Nguyễn Minh Hiếu MSSV: 20151336 Lớp: Điện tử K60 Nguyễn Hà Thu MSSV: 20144339 Lớp: Điện tử K59 Phân chia công việc Các Use case diagram Activity diagram: Hiếu Các Class diagram: Thu Các sơ đồ phần lịch thi LichThi_UseCase LichThi_Class CapNhatDSLopThi_Activity CapNhatDSThi_Activity DanhPhachBaiThi_Activity NhapDiemThi_Activity XemDiemThi_Activity XemLichThi_Activity Các sơ đồ phần đồ án tốt nghiệp DATN_UseCase DATN_Class DangKiGVHuongDan_Activity DangKiHuongDanSV_Activity DangKiLamDATN_Activity LapDSSVLamDATN_Activity PhanCongDATN_Activity ... Nguyễn Minh Hiếu MSSV: 20151336 Lớp: Điện tử K60 Nguyễn Hà Thu MSSV: 20144339 Lớp: Điện tử K59 Phân chia công việc Các Use case diagram Activity diagram: Hiếu Các Class diagram: Thu Các sơ đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo môn học Phân tích và thiết kế hướng đối tượng, Báo cáo môn học Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn