ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm theo mức độ vật lí 11

6 5 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 16:50

Chương II: DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI (24 câu) 10 Dòng điện không đổi Nguồn điện (2 câu) [] Một bạn viết biểu thức định luật Ôm R = U Trong nhận xét sau nhận xét I đúng? A Đúng, tương đương với biểu thức: I = U R B Sai, R tỉ lệ thuận với U C Đúng, R tỉ lệ nghịch với I D Sai, định luật Ôm định luật phát biểu với dòng điện [] Điện lượng theo định nghĩa là: A điện tích chứa vật B điện tích mà vật nhận từ vật khác C điện tích mà vật truyền cho vật khác D B C 11 Pin ắc quy (4 câu) [] Điểm khác pin Vôn-ta acquy là: A sử dụng dung dịch điện phân khác B tích điện khác hai cực C chất dùng làm hai cực chúng khác D phản ứng hoá học acquy xảy thuận nghịch [] Các lực lạ bên nguồn điện khơng có tác dụng: A làm cho điện tích dương dịch chuyển ngược chiều điện trường bên nguồn điện B tạo điện tích cho nguồn điện C tạo chì hiệu điện hai cực nguồn điện D tạo tích điện khác hai cực nguồn điện [] Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng A làm dịch chuyển điện tích dương từ cực dương nguồn điện sang cực âm nguồn điện B làm dịch chuyển điện tích dương từ cực âm nguồn điện sang cực dương nguồn điện C làm dịch chuyển điện tích dương theo chiều điện trường nguồn điện D làm dịch chuyển điện tích âm ngược chiều điện trường nguồn điện [] Phát biểu sau khơng đúng? A Khi pin phóng điện, pin có q trình biến đổi điện thành hố B Khi acquy phóng điện, acquy có biến đổi hoá thành điện C Khi nạp điện cho acquy, acquy có biến đổi điện thành hoá D Khi nạp điện cho acquy, acquy có biến đổi điện thành hố nhiệt 12 Điện công suất điện Định luật Jun – Lenxơ (7 câu) [] Trong điều kiện bỏ qua điện trở nguồn điện, việc đóng khóa K mạch cho hình dẫn đến: R1 R2 K R3 A giảm cường độ dòng chạy qua R1 R2 B tăng hiệu điện hai cực nguồn điện C tăng công suất thu từ nguồn điện D tăng hiệu điện nút mạch [] Có thể dùng ampe kế vào việc đo hiệu điện (tức vôn kế) nếu: A ghép song song với điện trở, mà ta muốn đo hiệu điện B ghép song song với tụ điện C ghép nối tiếp với điện trở lớn D ampe kế có điện trở nhỏ [] Một bếp điện 115V- 1kW bị cắm nhầm vào mạng điện 230V nối qua cầu chì 15A Bếp điện sẽ: A phát nhiệt lượng nhỏ 1kW B phát nhiệt lượng 1kW C phát nhiệt lượng lớn 1kW D làm nổ cầu chì [] Một bếp điện 230V- 1kW bị cắm nhầm vào mạng điện 115V nối qua cầu chì 15A Bếp điện sẽ: A phát nhiệt lượng nhỏ 1kW B phát nhiệt lượng 1kW C phát nhiệt lượng lớn 1kW D làm nổ cầu chì [] Hai bóng đèn có cơng suất P1 < P2 làm việc bình thường hiệu điện U Chọn câu đúng: A I1 < I2 R1 > R2 B I1 > I2 R1 < R2 C I1 < I2 R1 < R2 D I1 > I2 R1 > R2 [] Dùng dây dẫn mắc bóng đèn vào mạng điện Dây tóc bóng đèn nóng sáng, dây dẫn khơng sáng lên vì: A Cường độ dòng điện qua dây tóc bóng đèn lớn nhiều cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn B Cường độ dòng điện qua dây tóc bóng đèn nhỏ nhiều cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn C Điện trở dây tóc bóng đèn lớn nhiều so với điện trở dây dẫn D Điện trở dây tóc bóng đèn nhỏ nhiều so với điện trở dây dẫn [] Hai bóng đèn Đ1( 220V – 25W), Đ2 (220V – 100W) sáng bình thường A cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 B cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ lớn gấp bốn lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 C cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 D điện trở bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần điện trở bóng đèn Đ1 13 Định luật Ơm toàn mạch ( 2câu) [] Trong mạch điện kín, mạch ngồi có điện trở R N hiệu suất nguồn điện có điện trở tính cơng thức: R A H  N % r r % B H  RN RN % C H  RN  r r % D H  RN  r [] Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngồi điện trở hiệu điện mạch ngồi A tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy mạch B tăng cường độ dòng điện mạch tăng C giảm cường độ dòng điện mạch giảm D tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy mạch 14 Định luật Ôm loại mạch điện Mắc nguồn điện thành (9 câu) [] Một nguồn điện có suất điện động E , điện trở r, mắc với điện trở R = r tạo thành mạch điện kín, cường độ dòng điện mạch I Nếu thay nguồn điện nguồn điện giống hệt mắc nối tiếp cường độ dòng điện mạch là: A I’ = I I B I’ = C I’ = I 3 D I’ = I [] Một nguồn điện có suất điện động E , điện trở r, mắc với điện trở R = r tạo thành mạch điện kín, cường độ dòng điện mạch I Nếu thay nguồn điện nguồn điện giống hệt mắc song song cường độ dòng điện mạch là: A I’ = I I B I’ = C I’ = I 3 D I’ = I [] E1 , r1 Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ, bỏ qua điện trở đoạn dây nối Cường độ dòng điện qua mạch có giá trị là: A B  E2 , r2  E1  E2 r1  r2  E2  E1 B I  r1  r2  E1  E2 C I  r1  r2 E1  E2 D I  r1  r2 A I  [] A Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ, bỏ qua điện trở đoạn dây nối Hiệu điện hai điểm A, B có giá trị là: A B  A A UAB = E B UAB = 2E C UAB = E /2 D UAB = E1  E2 [] E1 , r1 Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ, bỏ qua điện trở đoạn dây nối Cường độ dòng điện qua mạch có giá trị là: A  B E1  E2  E2 , r2  E1  E2 r1  r2 E1  E2 B I  r1  r2  E1  E2 C I  r1  r2 E1  E2 D I  r1  r2 A I  [] A Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ, bỏ qua điện trở đoạn dây nối Hiệu điện hai điểm A, B có giá trị là: A B  A A UAB = E B UAB = E C UAB = E /2 D UAB = [] Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E , r1 E , r2 mắc song song với nhau, mạch có điện trở R Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: 2E A I  R  r1  r2 B C D I I I E r r R r1  r2 2E r r R r1  r2 E r r R r1.r2 [] Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E1 , r1 E2 , r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngồi có điện trở R Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: E1  E2 A I  R  r1  r2 B I E1  E2 r r R r1  r2 C I  E1  E2 R  r1  r2 D I  E1  E2 R  r1  r2 [] Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngồi điện trở hiệu điện mạch ngồi A giảm cường độ dòng điện mạch tăng B tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy mạch C tăng cường độ dòng điện mạch tăng D tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy mạch ... A cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 B cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ lớn gấp bốn lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 C cường độ dòng... khơng sáng lên vì: A Cường độ dòng điện qua dây tóc bóng đèn lớn nhiều cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn B Cường độ dòng điện qua dây tóc bóng đèn nhỏ nhiều cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn... hiệu điện mạch A tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy mạch B tăng cường độ dòng điện mạch tăng C giảm cường độ dòng điện mạch giảm D tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy mạch 14 Định luật
- Xem thêm -

Xem thêm: ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm theo mức độ vật lí 11, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm theo mức độ vật lí 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn