Chuong mắt các dụng cụ quang học

10 12 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 16:50

Chương VII: MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC ( 53 câu) 47 Lăng kính [] Một lăng kính thuỷ tinh chiết suất n, góc chiết quang A Tia sáng tới mặt bên ló khỏi mặt bên thứ hai khi: A góc chiết quang A có giá trị B góc chiết quang A nhỏ hai lần góc giới hạn thuỷ tinh C góc chiết quang A góc vng D góc chiết quang A lớn hai lần góc giới hạn thuỷ tinh [] Chiếu chùm sáng song song tới lăng kính Tăng dần góc tới i từ giá trị nhỏ A góc lệch D tăng theo i B góc lệch D giảm dần C góc lệch D tăng tới giá trị xác định giảm dần D góc lệch D giảm tới giá trị tăng dần [] Phát biểu sau không đúng? Chiếu chùm sáng vào mặt bên lăng kính đặt khơng khí: A Góc khúc xạ r bé góc tới i B Góc tới r’ mặt bên thứ hai bé góc ló i’ C Ln ln có chùm tia sáng ló khỏi mặt bên thứ hai D Chùm sáng bị lệch qua lăng kính [] Chọn câu Một lăng kính thuỷ tinh chiết suất n, có góc chiết quang A Tia sáng tới mặt bên ló mặt bên thứ hai A góc A có giá trị B góc A nhỏ góc tới giới hạn thủy tinh C góc A nhỏ góc vng D góc A nhỏ hai lần góc giới hạn thủy tinh [] Chọn câu Cho lăng kính chiết quang mơi trường ngồi có góc chiết quang A thỏa điều kiện A >2igh Chiếu tia tới đến lăng kính thì: A có tia ló hay khơng tùy giá trị góc tới i B có tia ló nằm sát mặt thứ hai lăng kính C khơng thể có tia ló D có tia ló góc tới r’ mặt thứ hai thỏa điều kiện r’ ≤ igh 48 Thấu kính mỏng [] Đối với thấu kính phân kì, nhận xét sau tính chất ảnh vật thật đúng? A Vật thật cho ảnh thật, chiều lớn vật B Vật thật cho ảnh thật, ngược chiều nhỏ vật C Vật thật cho ảnh ảo, chiều nhỏ vật D Vật thật cho ảnh ảo ảnh thật tuỳ thuộc vào vị trí vật [] Chọn câu Vật thật qua thấu kính phân kì ln cho ảnh A ảo chiều nhỏ vật B ảo chiều lớn vật C thật ngược chiều nhỏ vật D thật ngược chiều lớn vật [] Ảnh vật qua thấu kính hội tụ A ln nhỏ vật B ln lớn vật C chiều với vật D lớn nhỏ vật [] Ảnh vật qua thấu kính phân kì A ln nhỏ vật B lớn vật C ngược chiều với vật D lớn nhỏ vật [] Nhận xét sau đúng? A Với thấu kính hội tụ, vật thật ln cho ảnh lớn vật B Với thấu kính phân kì, vật thật ln cho ảnh lớn vật C Với thấu kính hội tụ, vật thật ln cho ảnh thật D Với thấu kính phân kì, vật thật ln cho ảnh ảo [] Nhận xét sau thấu kính phân kì khơng đúng? A Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh thật B Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo C Với thấu kính phân kì, có tiêu f cự âm D Với thấu kính phân kì, có độ tụ D âm [] Nhận xét sau tác dụng thấu kính phân kì khơng đúng? A Có thể tạo chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ B Có thể tạo chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì C Có thể tạo chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song D Có thể tạo chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ [] Nhận xét sau tác dụng thấu kính hội tụ khơng đúng? A Có thể tạo chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ B Có thể tạo chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì C Có thể tạo chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song D Có thể tạo chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ [] Chọn câu trả lời Ảnh vật cho thấu kính hội tụ: A ln ln bé vật B luôn lớn vật ảnh ảo C lớn hay nhỏ hơn, tùy theo ảnh thật hay ảnh ảo D bé vật, vật thật [] Chọn câu trả lời Ảnh vật cho thấu kính phân kì: A ảnh thật, vật ảo gần thấu kính tiêu điểm B ln ln ảnh ảo C ảnh thật vật sau thấu kính D ảnh thật vật ảnh hai bên thấu kính [] Chọn đáp án Ảnh vật cho thấu kính hội tụ: A chiều vật, vật ảnh có chất ( tức thật ảo cả) ngược chiều với vật chúng có chất khác B luôn ngược chiều vật C chiều vật, vật ảnh bên thấu kính, ngược chiều với vật chúng hai bên thấu kính D ln ln chiều vật [] Điểm sáng S nằm trục thấu kính cho chùm tia sáng tới thấu kính, chùm tia ló chùm hội tụ kết luận: A ảnh ảo thấu kính thấu kính hội tụ B ảnh thật thấu kính thấu kính hội tụ C ảnh ảo thấu kính thấu kính phân kì D ảnh thật thấu kính thấu kính phân kì [] Điểm sáng S nằm trục thấu kính cho chùm tia sáng tới thấu kính, chùm tia ló chùm phân kì kết luận: A ảnh ảo thấu kính thấu kính hội tụ B ảnh ảo thấu kính thấu kính phân kì C khơng thể xác định loại thấu kính D ảnh thật thấu kính thấu kính phân kì [] Chọn câu sai A Vật thật khoảng tiêu cự thấu kính hội tụ cho ảnh thật, ngược chiều với vật B Vật thật qua thấu kính phân kì cho ảnh ảo, chiều nhỏ vật C Vật ảo nằm khoảng tiêu cự thấu kính phân kì cho ảnh thật D Vật ảo qua thấu kính hội tụ cho ảnh ảo [] Chọn câu Một thấu kính hội tụ có chiết suất lớn 4/3 đưa từ khơng khí vào nước thì: A tiêu cự tăng chiết suất tỉ đối giảm B tiêu cự tăng chiết suất tỉ đối tăng C tiêu cự giảm chiết suất tỉ đối giảm D kết luận tăng giảm tiêu cự [] Chọn câu Điểm sáng S nằm trục thấu kính qua thấu kính cho ảnh ảo S’ Cho S di chuyển lên theo phương vng góc với trục S’ sẽ: A di chuyển xuống, ngược chiều S B di chuyển chiều với S C không xác định chiều di chuyển phụ thuộc vào loại thấu kính D di chuyển lên chiều vật S ảnh ảo [] Chọn phát biểu sai thấu kính phân kì: A Vật thật dù gần hay xa qua thấu kính phân kì ln cho ảnh ảo nhỏ vật (trong khoảng F’O) B Một tia sáng qua thấu kính phân kì khúc xạ ló lệch theo chiều xa quang trục C Vật ảo qua thấu kính phân kì ln cho ảnh ảo D Giữ vật cố định, dịch thấu kính phân kì đoạn nhỏ theo phương vng góc với quang trục ảnh ảo dịch chiều với chiều dịch chuyển thấu kính [] Đối với thấu kính, khoảng cách vật ảnh là: A l = d − d ' B l = d + d ' C l = d – d’ D l = d + d’ [] Chọn câu Đối với hai loại thấu kính, giữ thấu kính cố định rời vật theo phương trục ảnh vật tạo thấu kính chuyển động A chiều với vật B ngược chiều với vật C ngược chiều với vật vật ảo D ngược chiều với vật vật thật [] Chọn câu sai A Vật thật ngồi khoảng tiêu cự thấu kính hội tụ cho ảnh thật, ngược chiều với vật B Vật thật qua thấu kính phân kì ln cho ảnh ảo, chiều cà nhỏ vật C Vật ảo nằm khoảng tiêu cự thấu kính phân kì cho ảnh thật D Vật ảo qua thấu kính hội tụ cho ảnh ảo [] Thấu kính hội tụ có chiết suất n > giới hạn mặt cầu lồi mặt cầu lõm A bán kính mặt cầu lồi phải lớn bán kính mặt cầu lõm B bán kính mặt cầu lồi phải nhỏ bán kính mặt cầu lõm C bán kính mặt cầu lồi phải bán kính mặt cầu lõm D bán kính hai mặt cầu có giá trị [] Thấu kính phân kì có chiết suất n > giới hạn mặt cầu lồi mặt cầu lõm A bán kính mặt cầu lồi phải lớn bán kính mặt cầu lõm B bán kính mặt cầu lồi phải nhỏ bán kính mặt cầu lõm C bán kính mặt cầu lồi phải bán kính mặt cầu lõm D bán kính hai mặt cầu có giá trị [] Trong hình vẽ bên, xy trục thấu kính, S vật thật, S’ ảnh S qua thấu kính Giao điểm đường thẳng SS’ xy là: ⋅ x ⋅ S’ S ⋅ S’ y x ⋅ S y A tiêu điểm F thấu kính B tiêu điểm F’ thấu kính C quang tâm O thấu kính D tất câu sai [] Một điểm sáng S nằm ngồi trục chính, trước thấu kính hội tụ, cho ảnh thật S’ Nếu cho S di chuyển xa thấu kính theo phương song song với trục thấu kính S’ di chuyển: A lại gần thấu kính đườnh nối S’ với quang tâm O B đường nối S’ với F’, lại gần F’ C đường song song trục lại gần thấu kính D xa thấu kính đường nối S’ với quang tâm O [] Một thấu kính phân kì phẳng – lõm trở thành thấu kính hội tụ đặt một mơi trường chất lỏng có chiết suất: A chiết suất vật liệu tạo thấu kính B lớn chiết suất vật liệu tạo thấu kính C lớn chiết suất khơng khí D khơng trở thành thấu kính hội tụ 50 Mắt [] Phát biểu sau đúng? A Do có điều tiết, nên mắt nhìn rõ tất vật nằm trước mắt B Khi quan sát vật dịch chuyển xa mắt thủy tinh thể mắt cong dần lên C Khi quan sát vật dịch chuyển xa mắt thủy tinh thể mắt xẹp dần xuống D Khi quan sát vật dịch chuyển lại gần mắt thủy tinh thể mắt xẹp dần xuống [] Phát biểu sau không đúng? A Khi quan sát vật dịch chuyển xa mắt độ tụ mắt giảm xuống cho ảnh vật nằm võng mạc B Khi quan sát vật dịch chuyển xa mắt độ tụ mắt tăng lên cho ảnh vật nằm võng mạc C Khi quan sát vật dịch chuyển lại gần mắt độ tụ mắt tăng lên cho ảnh vật nằm võng mạc D Khi quan sát vật dịch chuyển lại gần mắt độ tụ mắt giảm xuống đến giá trị xác định sau khơng giảm [] Phát biểu sau không đúng? A Điểm xa trục mắt mà vật đặt ảnh vật qua thấu kính mắt nằm võng mạc gọi điểm cực viễn (CV) B Điểm gần trục mắt mà vật đặt ảnh vật qua thấu kính mắt nằm võng mạc gọi điểm cực cận (CC) C Năng suất phân li góc trơng nhỏ αmin nhìn đoạn AB mà mắt phân biệt hai điểm A, B D Điều kiện để mắt nhìn rõ vật AB cần vật AB phải nằm khoảng nhìn rõ mắt [] Nhận xét sau không đúng? A Mắt có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vơ cực mắt bình thường B Mắt có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 50 (cm) mắt mắc tật cận thị C Mắt có khoảng nhìn rõ từ 80 (cm) đến vô cực mắt mắc tật viễn thị D Mắt có khoảng nhìn rõ từ 15 (cm) đến vô cực mắt mắc tật cận thị [] Nhận xét sau đúng? A Về phương diện quang hình học, coi mắt tương đương với thấu kính hội tụ B Về phương diện quang hình học, coi hệ thống bao gồm giác mạc, thủy dịch, thể thủy tinh, dịch thủy tinh tương đương với thấu kính hội tụ C Về phương diện quang hình học, coi hệ thống bao gồm giác mạc, thủy dịch, thể thủy tinh, dịch thủy tinh võng mạc tương đương với thấu kính hội tụ D Về phương diện quang hình học, coi hệ thống bao gồm giác mạc, thủy dịch, thể thủy tinh, dịch thủy tinh, võng mạc điểm vàng tương đương với thấu kính hội tụ [] Năng suất phân li góc trơng nhỏ hai điểm A, B mà ảnh chúng A lên tế bào nhạy sáng B lên hai tế bào nhạy sáng C lên hai tế bào nhạy sáng cạnh D lên điểm vàng [] Sự điều tiết mắt là: A thay đổi độ cong thủy dịch giác mạc B thay đổi vị trí thể thủy tinh C thay đổi độ cong mặt thể thủy tinh để ảnh lớn vật xuất màng lưới D thay đổi độ cong mặt thể thủy tinh để ảnh nhỏ vật xuất màng lưới [] Tìm phát biểu sai điều tiết mắt: A Khi vật đặt điểm cực cận, mắt điều tiết tối đa, thuỷ tinh thể có độ tụ lớn B Khi quan sát vật cực viễn, góc trông vật nhỏ C Khi điều tiết mắt để nhìn rõ vật, độ tụ thuỷ tinh thể tăng D Khoảng cách từ quang tâm thuỷ tinh thể đến võng mạc không thay đổi [] Chọn phát biểu Mắt máy ảnh phương diện quang hình học giống nhau: thu ảnh thật vật thật; điểm khác chúng là: A máy ảnh thu ảnh chiều phim, mắt thu ảnh ngược chiều võng mạc B máy ảnh thu ảnh ngược chiều phim, mắt thu ảnh chiều võng mạc C độ tụ mắt thay đổi nhỏ độ tụ vật kính máy ảnh nhiều lần D tiêu cự mắt có thay đổi, tiêu cự vật kính máy ảnh khơng đổi 51 Các tật mắt cách khắc phục [] Chọn phát biểu Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50cm A Người nhìn rõ vật xa khơng phải điều tiết B Người đeo kính sửa có tụ số +2điốp C Khi đeo kính sửa tật, mắt người nhìn rõ vật xa vơ D Giới hạn nhìn rõ mắt người đeo kính sửa từ 25cm đến vô cực [] Chọn câu Để mắt cận thị nhìn rõ vật xa mắt thường, phải đeo loại kính cho vật vơ cực A ảnh cuối qua hệ kính - mắt phải rõ võng mạc B ảnh tạo kính đeo nằm võng mạc C ảnh tạo kính đeo nằm điểm cực cận mắt D ảnh tạo kính đeo nằm khoảng từ vô cực đến điểm cực viễn mắt [] Tìm phát biểu sửa tật mắt cận thị: A Sửa tật cận thị làm tăng độ tụ mắt để mắt nhìn rõ vật xa không mỏi mắt B Muốn người cận thị phải đeo (sát mắt) thấu kính phân kì có độ lớn tiêu cự: f = OCV C Khi đeo kính, ảnh vật xa lên điểm cực cận mắt D Một mắt cận thị đeo kính sửa tật trở nên người mắt tốt nhìn rõ vật cách mắt từ 25cm đến ∞ [] Nhận xét sau tật mắt không đúng? A Mắt cận không nhìn rõ vật xa, nhìn rõ vật gần B Mắt viễn khơng nhìn rõ vật gần, nhìn rõ vật xa C Mắt lão khơng nhìn rõ vật gần khơng nhìn rõ vật xa D Mắt lão hoàn toàn giống mắt cận mắt viễn [] Phát biểu sau đúng? A Mắt khơng có tật quan sát vật vô điều tiết B Mắt khơng có tật quan sát vật vô phải điều tiết tối đa C Mắt cận thị khơng điều tiết nhìn rõ vật vơ cực D Mắt lão nhìn rõ vật xa vơ đeo kính lão [] Chọn câu Mắt lão nhìn rõ vật xa vơ A đeo kính hội tụ mắt khơng điều tiết B đeo kính phân kì mắt không điều tiết C không điều tiết D đeo kính lão 52 Kính lúp [] Ð Gọi f Đ tiêu cự kính lúp khoảng cực cân mắt Độ bội giác kính G = f A mắt đặt sát kính B mắt ngắm chừng cực cận C mắt ngắm chừng với góc trơng ảnh lớn D mắt đặt tiêu điểm ảnh kính lúp [] Tìm phát biểu sai kính lúp: A Kính lúp đơn giản thấu kính có tiêu cự ngắn độ tụ D>0 B Vật cần quan sát đặt trước kính lúp ln cho ảnh lớn vật C Để độ bội giác kính lúp khơng phụ thuộc vào cách ngắm chừng, ta đặt mắt cách kính đoạn l = f D Để đỡ mỏi mắt quan sát vật nhỏ qua kính lúp, ta đặt vật trước kính cho ảnh ảo vật điểm cực viễn mắt [] Trên vành kính lúp có ghi × 10, tiêu cự kính là: A f = 10(m) B f = 10(cm) C f = 2,5(m) D f = 2,5(cm) [] Số bội giác G số phóng đại k kính lúp có trị số: A G > 1; k < B G < 1; k < C G < 1; k > D G > 1; k > [] Khi quan sát vật kính lúp, mắt đặt tiêu điểm F’ kính A số bội giác lớn Đ B góc trơng ảnh khơng đổi, số bội giác khơng đổi G = f C góc trơng ảnh thay đổi số bội giác không đổi D góc trơng ảnh khơng đổi, số bội giác thay đổi [] Chọn câu Để độ bội giác kính lúp không phụ thuộc vào cách ngắm chừng, người quan sát phải đặt mắt A sát kính B cách kính khoảng 2f C tiêu điểm ảnh kính D cho ảnh ảo vật qua kính viễn điểm cúa mắt 56 Thực hành: Xác định chiết suất nước tiêu cự thấu kính phân kì [] Phát biểu sau khơng đúng? A Pháp tuyến mặt phẳng điểm đường thẳng vng góc với mặt phẳng điểm B Pháp tuyến mặt trụ điểm đường thẳng trùng với bán kính mặt trụ qua điểm C Pháp tuyến mặt cầu điểm đường thẳng trùng với bán kính mặt cầu qua điểm D Pháp tuyến mặt trụ điểm đường thẳng vng góc với tiếp tuyến mặt trụ qua điểm [] Phát biểu sau không đúng? Khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước, A ln có tia khúc xạ B ln ln có tia phản xạ C góc khúc xạ ln nhỏ góc tới D Khi góc tới tăng góc khúc xạ tăng [] Phát biểu sau không đúng? Khi ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước đựng cốc thủy tinh A thành cốc không ảnh hưởng tới đường tia sáng B thành cốc có ảnh hưởng tới đường tia sáng C thành cốc có vai trò lưỡng chất cong D thành cốc mỏng, độ cong nhỏ ảnh hưởng tới đường tia sáng [] Điều sau so sánh cấu tạo kính hiển vi kính thiên văn ? A Tiêu cự vật kính kính thiên văn lớn nhiều so với tiêu cự vật kính kính hiển vi B Thị kính kính hiển vi có độ tụ lớn nhiều so với thị kính kính thiên văn C Khoảng cách vật kính thị kính chúng f + f2 ngắm chừng vô cực D Có thể biên kính thiên văn thành kính hiển vi cách hốn đổi vật kính thị kính cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong mắt các dụng cụ quang học, Chuong mắt các dụng cụ quang học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn