BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ hè năm 2020

12 3 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 15:40

Họ tên:…………………… Đơn vị công tác: …………………… BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2020 Câu hỏi: Đồng chí trình bày nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tơn trọng nhân dân Liên hệ với thân Bài làm: a Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tơn trọng nhân dân: - Tư tưởng Hồ Chí Minh tôn trọng Nhân dân xuất phát từ học lớn rút từ chiều sâu lịch sử Nguyễn Trãi kết luận: Lật thuyền rõ dân nước Đồng thời vận dụng phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lênin nhà kinh điển khẳng định cách mạng nghiệp quần chúng Nhân dân, Nhân dân đóng vai trò định nghiệp cách mạng Dưới lãnh đạo Đảng, cách mạng kháng chiến thành công, đem lại giá trị lớn chế độ Dân chủ Cộng hòa Từ đây, phạm trù “ý thức tơn trọng nhân dân” thật có ý nghĩa khoa học, cách mạng nhân văn Theo Hồ Chí Minh, người cách mạng “yêu nước” phải “thương dân”, “trung với nước” phải “hiếu với dân” Tôn trọng Nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí Nhân dân Theo Hồ Chí Minh, “vơ luận việc người làm ra, từ nhỏ đến to, từ gần đến xa cả” Người rằng: “Chúng ta phải ghi tạc vào đầu chân lý này: dân tốt Lúc họ hiểu việc khó khăn họ làm được, hy sinh họ không sợ” Theo Người, “nếu khơng có nhân dân Chính phủ không đủ lực lượng… Chúng ta phải yêu dân, kính dân dân u ta, kính ta” Bàn chữ “Nhân”, Hồ Chí Minh cho “Nhân nghĩa nhân dân Trong bầu trời khơng q nhân dân Trong giới khơng mạnh lực lượng đoàn kết nhân dân” Bàn chữ “Thiện”, Người cho “Thiện tốt đẹp Trong xã hội khơng tốt đẹp, vẻ vang phục vụ cho lợi ích nhân dân” Muốn thật tơn trọng Nhân dân phải hiểu dân Chính tài dân, sức dân, dân, quyền dân, lòng dân, khơn khéo, hăng hái, anh hùng tạo nên “cái gốc” dân Kế thừa quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh khẳng định “cách mạng nghiệp quần chúng nhân dân” Mặt khác phải thấy dân chúng tai mắt họ nhiều, việc họ nghe, thấy “Dân chúng đồng lòng, việc làm Dân chúng khơng ủng hộ, việc làm khơng nên” Hồ Chí Minh rõ: “Kinh nghiệm nước nước tỏ cho biết: có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn làm Khơng có, việc làm không xong” Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò Nhân dân, ý thức tơn trọng Nhân dân phải đặc biệt ý khơng xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, khơng xúc phạm Nhân dân Phải ln ln tơn trọng giữ gìn cơng, Nhân dân Hồ chí Minh rõ tơn trọng Nhân dân có nhiều cách, “khơng phải chỗ chào hỏi kính thưa có lễ phép mà đủ Khơng phung phí nhân lực vật lực dân, Khi huy động nên vừa phải, không nên nhiều lãng phí vơ ích Phải khơn khéo tránh điều có hại cho đời sống nhân dân Biết giúp đỡ nhân dân biết tôn trọng dân” Trên sở nhận thức “nước lấy dân làm gốc”, ý thức tôn trọng Nhân dân phải gắn chặt “điều không nên” “điều nên” làm Giữa năm 1948, Hồ Chí Minh điều khơng nên làm điều nên làm Trong điều không nên làm có điều liên quan đến sống hàng ngày Nhân dân nói chung, đồng bào miền ngược nói riêng tín ngưỡng phong tục, đáng ý “không sai lời hứa”, “không nên làm nói điều làm cho dân hiểu lầm xem khinh họ” Những điều nên làm liên quan đến công việc thực tế hàng ngày, đặc biệt “làm cho dân nhận thấy người đứng đắn, chăm công việc, trọng kỷ luật” Hồ Chí Minh kết thúc 12 điều thơ cổ động khẳng định người yêu nước “nhất không quên” làm được, phải biến thành thói quen, mn người Làm dân tin, gốc vững Mà “Gốc có vững bền Xây lầu thắng lợi nhân dân” - Đạo đức Hồ Chí Minh ý thức tôn trọng Nhân dân thể bật thống tư tưởng đạo đức tư tưởng trị Người Nho giáo nhấn mạnh đạo đức, cường điệu tác dụng đạo đức cốt trừ hại cho giới cầm quyền lợi ích nhân dân Đó học thuyết phong kiến trị dân Trung thành với chế độ phong kiến ngược lại với lẽ tiến hóa tất yếu người, ngược lại với lợi ích nhân dân Sự khác Khổng Tử Hồ Chí Minh, học thuyết Nho giáo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chỗ: nhà vua chế độ phong kiến - mà Nho giáo tơn thờ nhất, cách mạng lên án đánh đổ Hồ Chí Minh khơng thể chấp nhận lòng trung thành tuyệt đối Nhân dân bị áp kẻ áp nhà vua chế độ phong kiến, mà trung thành với nghiệp cách mạng Nhân dân, lên án chế độ phong kiến Điều sâu xa mối quan hệ đạo đức với trị Hồ Chí Minh lật ngược học thuyết Nho giáo, đưa quần chúng Nhân dân tầng lớp thấp đáng khinh rẻ, cần chăn dắt theo quan niệm Nho giáo lên địa vị người chủ đất nước, thực quyền dân chủ quần chúng Thắng lợi cách mạng Việt Nam tạo nên tư tưởng lớn, đồng thời đạo đức lớn Nhiều luận điểm, mệnh đề di sản Hồ Chí Minh vừa trị vừa đạo đức, “nước lấy dân làm gốc”; “chúng ta hy sinh tất định không chịu nước, định khơng chịu làm nơ lệ”; “khơng có việc khó, sợ lòng khơng bền, đào núi lấp biển, chí làm nên”, v.v Ý thức tơn trọng Nhân dân khía cạnh đạo đức cần phải khai thác việc coi trọng, đề cao nhân dân Hồ Chí Minh ra: “Ý dân ý trời Làm ý nguyện dân thành Làm trái ý nguyện dân bại” Tôn trọng Nhân dân đạo đức Hồ Chí Minh đề cao ý dân, sức dân, “dễ mười lần khơng dân chịu Khó trăm lần dân liệu xong” Vì vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều trái ý dân Dân muốn gì, ta phải làm nấy” Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, phục vụ Nhân dân, u kính Nhân dân, thật tơn trọng Nhân dân Đạo đức nói chung, liên quan đến tơn trọng Nhân dân nói riêng phải nêu gương sạch, đề cao chữ Liêm Theo Hồ Chí Minh, đạo đức tôn trọng Nhân dân không xâm phạm đến Nhân dân, biểu rõ thực hành chữ Liêm Liêmlà sạch, không tham lam, tham ơ, tham nhũng Hồ Chí Minh “những người công sở, từ làng Chính phủ Trung ương, dễ tìm dịp phát tài, xoay tiền Chính phủ, khoét đục nhân dân… Vì vậy, người cơng sở phải lấy chữ Liêm làm đầu” Liêm phải với Kiệm, có kiệm liêm được, xa xỉ mà sinh tham lam Tôn trọng Nhân dân trách nhiệm Đảng, Chính phủ, cán bộ, đảng viên, cơng chức, viên chức, người “ăn lương dân, làm việc cho dân, phải dân tin cậy” Vì vậy, người làm công sở phải làm gương cho dân bắt chước “Những người công sở có nhiều quyền hành Nếu khơng giữ Cần, Kiệm, Liêm, Chính dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt dân” Đã sâu mọt, khoét đục - “có quyền mà thiếu lương tâm có dịp đục khoét, có dịp ăn đút, có dịp “dĩ cơng vi tư” - khơng thể gọi trọng dân Vì vậy, “cán phải thực hành chữ LIÊM trước, để làm kiểu mẫu cho dân” - Phong cách Hồ Chí Minh tơn trọng Nhân dân xuất phát cách tự nhiên từ nhân cách, đời, tâm, đức nước, dân Người Hồ Chí Minh người sinh từ Nhân dân, sống lòng dân cuối đời lại muốn trở với Nhân dân, làm nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc, câu cá trồng hoa, sớm chiều làm bạn với cụ già hái củi, trẻ em, chăn trâu, khơng dính líu với vòng danh lợi Người thường nói khơng có Nhân dân khơng có Bác Hồ Chí Minh có trái tim đập nhịp, có tâm hồn biết xót xa đến thân phận người khổ, Nhân dân Chính nhân cách lớn đời oanh liệt Hồ Chí Minh tạo phong cách tôn trọng Nhân dân Người Đứng đỉnh cao quyền lực 24 năm từ năm 1945 đến năm 1969 Hồ Chí Minh khơng hành xử người có quyền Người ln ln coi Nhân dân chủ, giữ địa vị cao nhất, người đày tớ trung thành dân, phục vụ Nhân dân Khi Quốc hội giao giữ vị trí Chủ tịch Chính phủ, Người coi việc “phải gánh chức Chủ tịch đồng bào ủy thác”, đảm trách nhiệm vụ Chủ tịch thực mệnh lệnh Tổ quốc Nhân dân Vì vậy, “đồng bào cho tơi lui, tơi vui lòng lui” Đọc Tuyên ngôn độc lập đến chừng, Người dừng lại hỏi: “Tơi nói đồng bào nghe rõ khơng?”” thật bất ngờ thật dễ hiểu, tính bình dị, hồn nhiên Người ln đề cao đồng bào, khơng đặt đứng Nhân dân Về thăm lại Pác Bó, Cao Bằng năm 1961, thấy đồng bào tổ chức đón tiếp, Người nói: “Tơi thăm nhà mà lại phải đón tơi!” Kêu gọi kháng chiến, kiến quốc, xây dựng đất nước, Hồ Chí Minh thường đặt “đồng bào” lên vị trí hàng đầu Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải “từ quần chúng, trở lại nơi quần chúng”, phải “theo đường lối nhân dân” Phong cách tôn trọng Nhân dân Hồ Chí Minh thể nhiều cách Người ý lắng nghe ý kiến giải kiến nghị đáng quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình quần chúng hoan nghênh quần chúng phê bình Theo Hồ Chí Minh, lãnh đạo quần chúng, đồng thời không ngừng học hỏi quần chúng, “quần chúng người chịu đựng kết lãnh đạo ta”; tôn trọng quyền làm chủ quần chúng theo tinh thần lãnh đạo đày tớ, quần chúng chủ Người khơng tự đặt cao người khác để đòi hỏi tâng bốc, suy tơn; khơng tỏ vĩ đòi hỏi Nhân dân thừa nhận vĩ đại Hồ Chí Minh có cách giao tiếp hồn tồn lãnh tụ quần chúng Nhân dân, thể thái độ yêu thương, quý mến, trân trọng người Người có độ lượng, khoan dung, nâng người lên, hạ thấp, vùi dập người Hồ Chí Minh u trẻ, kính già, trọng phụ nữ Đón cháu thiếu niên, nhi đồng, Người nói với đồng chí phục vụ “ở nhà cháu con, cháu chú, vào cháu khách Bác” Nhiều chuyện kể cho ta biết phong cách Hồ Chí Minh tơn trọng phụ nữ việc Người quan tâm tỷ lệ nữ thích đáng lãnh đạo, số lượng phụ nữ dự hội nghị Người mời đại biểu phụ nữ lên ngồi hàng ghế Trong Di chúc, Người dặn Đảng Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực bồi dưỡng, cất nhắc giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách công việc kể cơng việc lãnh đạo Những điều toát lên tư tưởng lớn cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật cho phụ nữ Hồ Chí Minh kính trọng người già với thái độ khiêm nhường thật sự, “vơ tiền khống hậu”, thể nhân cách văn hóa Là lãnh tụ tôn vinh “cha già dân tộc”, tầng lớp nhân dân, bè bạn giới gọi Bác Hồ, Hồ Chí Minh xưng hơ cháu cụ Phùng Lục 90 tuổi, phụ lão cứu quốc huyện Ứng Hòa, Hà Đông (nay thuộc thành phố Hà Nội) đem tiền 500 đồng kính dâng Chủ tịch để sung vào Quỹ kháng chiến kiến quốc vào hồi tháng 2-1948 b Liên hệ thân: Là người đảng viên, thân xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề phương hướng phấn đấu, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trình cơng tác, sinh hoạt hàng ngày, phong cách làm việc Tôi chủ động tuyên truyền rộng rãi đến người thân, người xung quanh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tơn trọng nhân dân, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực cán bộ, đảng viên Là người giáo viên đảm nhận trọng trách mà Đảng nhân dân giao phó quan trọng nghiệp trồng người Tơi ln ý thức rằng, tôn trọng nhân dân vai trò then chốt thành cơng cơng tác giảng dạy Nhân dân cha mẹ học sinh, người dân địa phương nơi tơi cư trú Để xây dựng hình ảnh đẹp người giáo viên lòng cha mẹ học sinh, người dân tơi ln có ý thức tự phê bình phê bình, củng cố lòng tin từ việc làm hành động Ln mẫu mực trước học sinh, gần gũi chia sẻ với hoàn cảnh em, tạo cho em tinh thần thoải mái học tập Tơi ln có tinh thần tự giác nghiên cứu, cập nhật kiến thức, hình thành cho ý thức tơn nhân dân qua việc chuẩn bị bài, đứng lớp giảng dạy, thảo luận để giảng sản phẩm có chất lượng Trong sinh hoạt quan đơn vị hay nơi cư trú giữ lối sống lành mạnh, gần dân, sát dân, tham gia đầy đủ, tích cực hoạt động, giữ gìn đồn kết hết lòng nhân dân phục vụ ... thân phận người khổ, Nhân dân Chính nhân cách lớn đời oanh liệt Hồ Chí Minh tạo phong cách tơn trọng Nhân dân Người Đứng đỉnh cao quyền lực 24 năm từ năm 1945 đến năm 1969 Hồ Chí Minh khơng hành... tư tưởng đạo đức tư tưởng trị Người Nho giáo nhấn mạnh đạo đức, cường điệu tác dụng đạo đức cốt trừ hại cho giới cầm quyền lợi ích nhân dân Đó học thuyết phong kiến trị dân Trung thành với chế... tham lam, tham ô, tham nhũng Hồ Chí Minh “những người cơng sở, từ làng Chính phủ Trung ương, dễ tìm dịp phát tài, xoay tiền Chính phủ, kht đục nhân dân… Vì vậy, người công sở phải lấy chữ Liêm
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ hè năm 2020, BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ hè năm 2020

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn