HƯỚNG DẪN LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THCS

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 15:35

Thông thường các em học sinh khối trung học cơ sở bị rối trong quá trình cân bằng phương trình hóa học, từ đó dẫn tới việc giải bài toán tính theo phương trình hóa học (dạng cơ bản nhất của khối THCS) bị sai. Với cách biên soạn và hướng dẫn này sẽ giúp các em thực hiện công việc này chưa bao giờ thuận lợi như thế. HƯỚNG DẪN LẬP PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC A PHƯƠNG PHÁP CHUNG: B1: Viết sơ đồ phản ứng dạng công thức hóa học B2: Đặt hệ số cho số nguyên tử nguyên tố trước sau phản ứng * Lưu ý: - Khi cân phương trình hóa học, thêm hệ số, tuyệt đối khơng thay đổi số cơng thức hóa học - Khi thêm hệ số muốn tính số nguyên tử la lấy hệ số nhân với số nguyên tố + Vd: 2Al2O3 Số nguyên tử Al = 2.2 =4 ; Số nguyên tử O = 2.3 =6 + Nếu nguyên tố nằm chất ta tính số lượng ngun tử ngun tố chất cộng lại Vd: Al2O3 +3H O Số nguyên tử O =3 (có Al2O3 ) + (có 3H 2O ) = B PHƯƠNG PHÁP CỤ THỂ THEO TỪNG DẠNG: Dạng 1: Cân phương trình phản ứng phương pháp số lẻ” (Dạng em cố gắng làm nhé) I Các bước tiến hành: Bước 1: Xét chất trước sau phản ứng để tìm ngun tố có số ngun tử số cơng thức hóa học số chẵn cơng thức khác lại số lẻ Bước 2: Đặt hệ số trước công thức hợp chất có số nguyên tử cuối số lẻ (1,3,5) II Vận dụng: Lập PTHH sau: t Al O2 �� � Al2O3 t Al Cl2 �� � AlCl3 t Fe  O2 �� � Fe2 O3 t Cu  O2 �� � CuO t Na  Br2 �� � NaBr H  Cl2 � HCl H  O2 � H O DIENPHAN H O ���� � H  O2 t P  O2 �� � P2O5 Al  HCl � ACl3  H t KClO3 �� � KCl  O2 t Al (OH )3 �� � Al2O3  H 2O t FeS  O2 �� � Fe2O3  SO2 Dạng 2: Cân phương trình phản ứng phương pháp nhóm nguyên tử I Các bước tiến hành: Bước 1: Nhận dạng nhóm nguyên tử: SO3 , SO4 , NO3 , P O4 , CO3 , OH , NH Bước 2: Cân theo nhóm nguyên tử trước, nguyên tố đơn lẻ sau II Vận dụng: NaOH  Fe2  SO4  � Fe  OH   Na2 SO4 Pb  NO3   Al2 ( SO4 )3 � Al  NO3   PbSO4 MgCl2  Pb  NO3  � Mg  NO3   PbCl2 Mg  OH   H PO4 � Mg3  PO4   H 2O CuCl2  AgNO3 � AgCl  Cu  NO3  Cu  AgNO3 � Cu  NO3   Ag Al  OH   H SO4 � Al ( SO4 )3  H 2O Pb  NO3   FeCl3 � Fe  NO3   PbCl2 ( NH ) SO  Ba( NO3 )2 � NH NO3  BaSO Fe  H PO4 � Fe3 ( PO4 )  H Dạng 3: Cân theo số x, y, n, m…(Chỉ số chữ cái) t Fex Oy  H �� � Fe  H 2O t M x Oy  H �� � M  H 2O t M x Oy  HCl �� � MCl y  H 2O x t M x Oy  H SO4 �� � M ( SO4 ) y  H 2O x Fex Oy  CO � Fe  CO2 Fex Oy  CO � FeO  CO2 Fex Oy  H SO4 � Fe2 ( SO4 ) y  H 2O x Fex Oy  HCl � FeCl y  H 2O x R  HCl � RClx  H R  O2 � Rx Oy Dạng 4: LẬP PTHH DẠNG ĐIỀN KHUYẾT I Cách tiến hành: - So sánh chất tham gia phản ứng sản phẩm tạo thành: chất thiếu? - Căn cơng thức hóa học “Qui tắc hóa trị để điền chất thiếu vào sơ đồ phản ứng II Vận dụng: a/ ?Na + ? Na2O b/ HgO t0 ? Hg + ? c/ ? H2 + ? t0 d/ Al + 2H2O HCl ?AlCl3 + ? e/ .? +…? …  HCl Dạng 5: Tính nhẩm (Khơng phải dạng số lẻ nhóm ngun tử) t Fe  O2 �� � Fe3O4 t CuO  H �� � Cu  H 2O t Fe2O3  H �� � Fe  H 2O t Fe3O4  H �� � Fe  H 2O CuO  CO � Cu  CO2 t Fe2O3  CO �� � Fe  CO2 t Fe3O4  CO �� � Fe  CO2 Fe  HCl � FeCl2  H Fe  H SO4 � FeSO4  H Zn  HCl � ZnCl2  H Zn  H SO4 � ZnSO4  H Dạng 6: Cân phương trình phản ứng cháy hợp chất hữu I Các bước giải: Bước 1: Coi hệ số hợp chất hữu Bước 2: Cân nguyên tố theo thứ tự: cân số nguyên tử C đầu tiên, đến nguyên tử H, cuối cân nguyên tử Oxi Bước 3: Khử mẫu hệ số (nếu cần) để phương trình hồn chỉnh II Vận dụng: t C3 H  O2 �� � CO2  H 2O t CH  O2 �� � CO2  H 2O t C2 H  O2 �� � CO2  H 2O t C3 H  O2 �� � CO2  H 2O t C x H y  O2 �� � CO2  H 2O t C x H y O z  O2 �� � CO2  H 2O t Cn H n  O2 �� � CO2  H 2O t Cn H n   O2 �� � CO2  H 2O t Cn H n   O2 �� � CO2  H 2O t Cn H n 6  O2 �� � CO2  H 2O ... H R  O2 � Rx Oy Dạng 4: LẬP PTHH DẠNG ĐIỀN KHUYẾT I Cách tiến hành: - So sánh chất tham gia phản ứng sản phẩm tạo thành: chất thiếu? - Căn cơng thức hóa học “Qui tắc hóa trị để điền chất thiếu... HCl � FeCl2  H Fe  H SO4 � FeSO4  H Zn  HCl � ZnCl2  H Zn  H SO4 � ZnSO4  H Dạng 6: Cân phương trình phản ứng cháy hợp chất hữu I Các bước giải: Bước 1: Coi hệ số hợp chất hữu Bước 2: Cân... nguyên tử C đầu tiên, đến nguyên tử H, cuối cân nguyên tử Oxi Bước 3: Khử mẫu hệ số (nếu cần) để phương trình hồn chỉnh II Vận dụng: t C3 H  O2 �� � CO2  H 2O t CH  O2 �� � CO2  H 2O t C2 H 
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THCS, HƯỚNG DẪN LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn