Đẩy mạnh đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần UIL Việt Nam (khóa luận tốt nghiệp đại học)

62 1 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 14:47

Đẩy mạnh đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần UIL Việt Nam Đẩy mạnh đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần UIL Việt Nam Đẩy mạnh đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần UIL Việt Nam Đẩy mạnh đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần UIL Việt Nam Đẩy mạnh đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần UIL Việt Nam Đẩy mạnh đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần UIL Việt Nam Đẩy mạnh đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần UIL Việt Nam TÓM LƯỢC 1.Tên đề tài: Đẩy mạnh đào tạo nhân lực Công ty cổ phần UIL Việt Nam 2.Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoàn Lớp: K51U1 – Mã SV: 15D210018 3.Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Nhàn 4.Thời gian nghiên cứu đề tài: 5.Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo nhân lực Công ty cổ phần UIL Việt Nam Để thực mục tiêu khóa luận thực nhiệm vụ sau: Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận đào tạo nhân lực Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng đào tạo nhân lực Công ty cổ phần UIL Việt Nam Thứ ba, định hướng đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo nhân lực Công ty cổ phần UIL Việt Nam Nội dung Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài Chương 2: Tóm lược số vấn đề lý luận đào tạo nhân lực Công ty cổ phần UIL Việt Nam Chương 3: Phân tích thực trạng đào tạo nhân lực Công ty cổ phần UIL Việt Nam Chương 4: Đề xuất giải pháp đẩy mạnh đào tạo nhân lực Công ty cổ phần UIL Việt Nam i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận em nhận giúp đỡ góp ý nhiệt tình q thầy Khoa Quản trị nhân lực trường Đại học Thương Mại với phòng hành chính- nhân Cơng ty cổ phần UIL Việt Nam tiếp nhận em thực tập Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Trưởng Khoa Quản trị nhân lựcPGS.TS Nguyễn Thị Minh Nhàn dành thời gian tâm huyết hướng dẫn em hoàn thành khóa luận Em cin chân thành cảm ơn anh, chị phòng hành – nhân Ban lãnh đạo Công ty cổ phần UIL Việt Nam tận tình bảo, tạo điều kiện giúp đỡ em suốt q trình thực tập để em hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Mặc dù có nhiều cố gắng hồn thiện khóa luận thiếu sót khơng thể tránh khỏi, em mong nhận góp ý, tư vấn q thầy giúp em hồn thiện khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Sinh viên ii MỤC LỤC TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 1.2.Xác lập tuyên bố vấn đề đề tài .2 1.3.Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu cơng trình năm trước 1.4.Các mục tiêu nghiên cứu .4 1.5.Phạm vi nghiên cứu .4 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp .7 CHƯƠNG TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 2.1 Một số định nghĩa, khái niệm 2.1.1 Khái niệm nhân lực doanh nghiệp 2.1.2 Khái niệm quản trị nhân lực doanh nghiệp .9 2.1.3 Khái niệm đào tạo nhân lực doanh nghiệp 10 2.2 Nội dung nghiên cứu công tác đào tạo nhân lực doanh nghiệp 11 2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo nhân lực .11 2.2.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực .13 2.2.3 Triển khai đào tạo nhân lực 14 2.2.4 Đánh giá đào tạo nhân lực .15 2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nhân lực doanh nghiệp .17 2.3.1 Thị trường lao động nước .17 2.3.2 Chính sách, quy định nhà nước 17 2.3.3 Mục tiêu, chiến lược doanh nghiệp 17 2.3.4 Văn hóa doanh nghiệp 18 2.3.5 Quan điểm lãnh đạo doanh nghiệp 18 iii 2.3.6 Khả tài doanh nghiệp 18 2.3.7 Đội ngũ cán đào tạo doanh nghiệp 19 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN UIL VIỆT NAM 20 3.1 Đánh giá tổng quan tình hình kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần UIL Việt Nam 20 3.1.1 Quá trình hình thành, phát triển Công ty .20 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 20 3.1.3 Bộ máy tổ chức Công ty 21 Hình 3.1: Cơ cấu tổ chức Công ty 21 3.1.4 Lĩnh vực đặc điểm hoạt động Công ty 21 3.1.5 Kết hoạt động kinh doanh Công ty từ năm 2016-2018 22 3.1.6 Khái quát tình hình nhân lực cơng ty Cổ phần UIL Việt Nam 23 3.2 Phân tích ảnh hưởng nhân tố môi trường quản trị nhân lực đến công tác đào tạo nhân lực công ty 23 3.2.1 Thị trường lao động Việt Nam 23 3.2.2 Chính sách, quy định nước ta 24 3.2.3 Mục tiêu, chiến lược Công ty 24 3.2.4 Văn hóa Cơng ty 24 3.2.5 Quan điểm lãnh đạo Công ty 25 3.2.6 Khả tài Công ty .26 3.2.7 Đội ngũ cán đào tạo Công ty .26 3.3 Kết phân tích liệu thứ cấp sơ cấp thực trạng công tác đào tạo nhân lực Công ty cổ phần UIL Việt Nam 27 3.3.1 Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo nhân lực Công ty .27 3.3.2 Thực trạng xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực Công ty 28 Bảng 3.3 Ý kiến nhân lực công ty nội dung đào tạo 29 Bảng 3.4 Ý kiến đánh giá nhân lực công ty phương pháp đào tạo 31 Bảng 3.5 Chi phí đào tạo nhân lực giai đoạn 2016-2018 cơng ty cổ phần UIL Việt Nam 33 3.3.3 Thực trạng triển khai đào tạo nhân lực Công ty 33 iv 3.4 Đánh giá thành công, hạn chế nguyên nhân công tác đào tạo nhân lực Công ty cổ phần UIL Việt Nam 37 3.4.1 Những thành công nguyên nhân .37 3.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 37 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN UIL VIỆT NAM 39 4.1 Định hướng mục tiêu đào tạo nhân lực Công ty .39 4.1.1 Phương hướng mục tiêu kinh doanh Công ty đến năm 2021 39 4.1.2 Định hướng mục tiêu đào tạo nhân lực Công ty 39 4.2 Các giải pháp đề xuất với đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần UIL Việt Nam 41 4.2.1 Hồn thiện cơng tác xác định nhu cầu đào tạo nhân lực Công ty 41 4.2.2 Hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực Công ty 42 4.2.3 Đẩy mạnh triển khai đào tạo nhân lực Công ty .43 4.2.4 Tăng cường kiểm soát, đánh giá đào tạo nhân lực Công ty 43 4.2.5 Một số giải pháp khác .43 4.3 Các kiến nghị với nhà nước, ban ngành 44 4.3.1 Kiến nghị nhà nước 44 4.3.2 Kiến nghị với bộ, ban, ngành 45 KẾT LUẬN 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNHBẢNG Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần UIL Việt Nam 22 Bảng 3.2 Tình hình nhân lực công ty giai đoạn 2016-2018 23 Bảng 3.3 Ý kiến nhân lực công ty nội dung đào tạo 29 Bảng 3.4 Ý kiến đánh giá nhân lực công ty phương pháp đào tạo .31 Bảng 3.5 Chi phí đào tạo nhân lực giai đoạn 2016-2018 công ty cổ phần UIL Việt Nam 33 Bảng 3.6 Phiếu khảo sát chất lượng đào tạo Công ty Cổ phần UIL Việt Nam 36 HÌNH Hình 3.1: Cơ cấu tổ chức Công ty .21 Hình 3.2 Ý kiến nhân lực cơng ty phương pháp xác định nhu cầu đào tạo nhân lực 27 Hình 3.3: Ý kiến nhân lực công ty nội dung đào tạo 30 Hình 3.4: Ý kiến nhân lực cơng ty hình thức đào tạo .31 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1.CL :Chênh lệch 2.CNV :Công nhân viên 3.ĐTNL :Đào tạo nhân lực 4.TL :Tỷ lệ HCNS : Hành nhân vii CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Trong bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập mạnh mẽ nay, môi trường để doanh nghiệp phát triển biến đổi không ngừng cạnh tranh ngày gay gắt Các tổ chức doanh nghiệp muốn phát triển có chỗ đứng thị trường cần phải có chiến lược để cạnh tranh Trong điều kiện nguồn lực doanh nghiệp yếu tố quan trọng, coi nhân tố định đến hiệu sử dụng nguồn lực khác doanh nghiệp Sự biến đổi xu kéo theo bão phát triển khoa học công nghệ, doanh nghiệp muốn tồn phát triển trước hết cần có đội ngũ nguồn lực chất lượng đủ chất lượng để đáp ứng yêu cầu công việc ngày cao Để có đội ngũ nhân lực chất lượng đáp ứng u cầu cơng việc công tác nhân lực cần trọng hàng đầu doanh nghiệp, hoạt động đào tạo đóng vai trò vơ quan trọng Đào tạo nhân lực hoạt động cấp thiết đòi hỏi quan tâm trọng nhiều từ phía doanh nghiệp đào tạo nhân lực trình cung cấp kiến thức, hoàn thiện kỹ năng, rèn luyện phẩm chất cho người lao động giúp họ có khả thực tốt công việc tương lai, đào tạo nhân lực hiệu góp phần tăng suất lao động, tăng doanh thu, lợi nhuận, tạo nên thỏa mãn cho người lao động Đào tạo nhân lực doanh nghiệp hoạt động cần nhiều thời gian, tiền bạc, công sức Vấn đề đặt với doanh nghiệp để công tác đào tạo đạt hiệu Bên cạnh đó, thực tốt cơng tác đào tạo góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín, thương hiệu doanh nghiệp ngày mạnh Đào tạo nhân lực doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng Là chìa khóa định thành cơng hay thất bại doanh nghiệp Nắm đòi hỏi tất yếu cơng tác đòa tạo nhân lực, Cơng ty cổ phần UIL Việt Nam đặc biệt quan tâm tới việc đào tạo cho đội ngũ nhân lực công ty nhằm không ngừng bồi dưỡng nâng cao tay nghề, phẩm chất, kinh nghiệm cho nhân lực toàn công ty Đây yêu cầu thường xuyên liên tục Mặt khác, đặc thù công ty hoạt động lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, nên thay đổi khoa học công nghệ xuất hiện, đồi hỏi người nhân lực phải liên tục nâng cao tay nghề, làm chủ kỹ thuật công nghệ am hiều sâu sắc thiết bị điện tử Việc đào tạo nhân lực công ty thời gian qua có thành cơng định Những lao động công ty qua đào tạo nâng cao tay nghề làm việc suất lao động tăng lên, nhân viên khác kỹ làm việc cải thiện đáng kể, quy trình làm việc nhanh rút ngắn thời gian hiệu đạt cải thiện đáng kể Bên cạnh cơng tác đào tạo có mặt hạn chế việc xác định nhu cầu đào tạo nhân lực chưa rõ ràng, đánh giá nhân lực sau đào tạo chưa khoa học có số nhân lực cơng ty dù có kinh nghiệm qua đào tạo nhảy việc, nên để sử dụng hiệu nguồn nhân lực tiết kiệm chi phí đào tạo, cơng ty cần điều chỉnh sách đào tạo hình thức đào tạo phù hợp cho loại đối tượng chương trình đào tạo Do việc nghiên cứu đẩy mạnh đào tạo nhân lực công ty Cổ phần UIL Việt Nam mang tính cần thiết giai đoạn 1.2.Xác lập tuyên bố vấn đề đề tài Xuất phát từ tính cấp thiết mặt lý luận thực tiễn khẳng định trên, em chọn đề tài: “ Đẩy mạnh đào tạo nhân lực cơng ty cổ phần UIL Việt Nam” cho khóa luận tốt nghiệp Với hy cọng đóng góp giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh cao hiệu trình đao taọ nhân lực cơng ty 1.3.Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu cơng trình năm trước Những năm gần đây, cơng trình nghiên cứu khoa học, đề tài khóa luận đào tạo nhân lực doanh nghiệp ngày đa dạng phong phú phân tích nhiều lĩnh vực khác Đây sở để tác giả hoạt động tìm hiểu nghiên cứu học hỏi để từ hồn thành viết Sau số cơng trình nghiên cứu liên quan Một số sách giáo trình tham khảo viết phát triển nguồn nhân lực tác giả nước biên soạn xuất bản: Trần Văn Tùng Lê Ái Lâm (2006), Phát triển nguồn nhân lực- kinh nghiệm giới thực tiễn nước ta, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội giới thiều kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực phạm vi quốc gia, có sách phát triển nguồn nhân lực số nước giới Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2012), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Các tác giả biên soạn cung cấp kiến thức quản trị nguồn nhân lực tổ chức từ người lao động bước vào làm việc đến khỏi q trình lao động Một số đề tài khóa luận nghiên cứu khoa học nghiên cứu liên quan đến vấn đề mà khóa luận tác giả nghiên cứu: Nguyễn Thị Hiền Dịu (2015), Đẩy mạnh đào tạo nhân lực công ty TNHH thương mại Hợp Pháp, Khoa quản trị nhân lực- Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Thương Mại Đề tài rõ trình đào tạo nhân lực công ty theo bước cụ thể, vấn đề mà công ty làm chưa làm từ đề giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào tọa nhân lực cơng ty Khổng Thị Thùy Linh Nguyễn Viết Hòa (2012), Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển cho nhân viên công nghệ thông tin Công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT, Đại học Kinh tế Quốc dân Mặc dù đề tài đưa hệ thống lý luận khái quát đào tạo nhân viên tập trung phân tích thực trạng cơng tác đào tạo nhân viên khó tìm ngun nhân thành cơng hạn chế công tác này, để đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn đặt Lê Thị Thu Hằng (2014), Đào tạo nhân lực công ty cổ phần FPT, Đại học Thương Mại Đề tài đưa hệ thống lý luận khái quát đào tạo nhân viên tập trung phân tích thực trạng công tác đào tạo nhân lực Công ty cổ phần FPT từ đưa kiến nghị, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác đào tạo nhân lực năm Các đề tài khóa luân, nghiên cứu giải số vấn đề mạng tính lý luận thực tiễn công tác đào tạo nhân lực Đây tài liệu quan trọng để khóa luận tốt nghiệp kế thừa phát triển Tuy nhiên cơng ty có đặc thù riêng lao động, quy mô, giải pháp đưa khác tùy theo thực trạng công ty Tại Cơng ty cổ phần UIL Việt Nam có số nghiên cứu vấn đề quản trị nhân lực Nguyễn Thị Hoa (2015), Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần UIL Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc Dân vấn đề đào tạo chưa nghiên cứu cách cụ thể Ngồi có đề tài Phạm Văn Anh (2013, Nâng cao hiệu đào tạo nhân lực Công ty cổ phần UIL Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc Dân, nghiên cứu đề giải pháp nhằm nâng Ngồi ra, mục đích đào tạo nhân lực Cơng ty nhìn nhận trước thay đổi tổ chức đáp ứng tiên phong thay đổi Các thay đổi bao gồm: - Thay đổi công nghệ nhu cầu cơng nhân có kỹ cao - Thay đổi nguồn nhân lực, tạo lực lượng lao động đa dạng, gồm nhóm người lao động khác - Áp lực cạnh tranh đòi hỏi việc đào tạo kiến thức, kỹ linh hoạt thời điểm, nhu cầu - Trong cách mạng công nghệ đòi hỏi cơng ty phải tiếp tục đào tạo kỹ cơng nghệ, kỹ thuật máy tính cho nhân viên để họ bắt kịp công nghệ giới với tốc độ nhanh nhạy - Công tác đào tạo nhân viên đặc biệt công ty quan tâm thực tương lai, hy vọng công ty thành công với định hướng góp phần nâng cao chất lượng cơng tác đào tạo nhân viên công ty, nâng cao hiệu suất khả sinh lợi hoạt động kinh doanh công ty thời gian tới 4.2 Các giải pháp đề xuất với đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần UIL Việt Nam Xuất phát từ vấn đề lý luận đưa chương kết hợp với việc khảo sát nghiên cứu tình hình cơng tác đào tạo nhân lực cơng ty ta thấy rõ công tác đào tạo nhân giữ vai trò đặc biệt quan trọng phát triển công ty, việc nâng cao chất lượng công tác ngày trở nên thiết Dưới đây, xin đưa số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần UIL Việt Nam sau: 4.2.1 Hồn thiện cơng tác xác định nhu cầu đào tạo nhân lực Công ty Với Công ty xây dựng chương trình xác định nhu cầu đào tạo cần xuất phát từ nhu cầu thực tế Cơng ty thu thập thơng tin từ cán công nhân viên để nhu cầu đào tạo phục vụ hiệu mục đích kinh doanh Đồng thời khảo sát ý kiến từ phận “đối tác” để nhu cầu đào tạo phục vụ hiệu mục đích kinh doanh công ty Về phương pháp xác định nhu cầu nhân lực công ty nên tham khảo ý kiến cán công nhân viên để phương pháp khách quan hiệu Như đánh giá mức độ cần thiết phương pháp trực tiếp, quan sát, bảng hỏi, vấn 4.2.2 Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực Cơng ty  Đa dạng hóa nội dung đào tạo nhân lực Công ty cổ phần UIL Việt Nam Ngồi đào tạo chun mơn kỹ thuật, văn hóa doanh nghiệp, phương 41 pháp cơng tác, thời gian tới công ty nên tổ chức thêm nhiều chương trình đào tạo lý luận – trị cho cán cơng nhân viên để hài hòa giữ mục tiêu công ty với mục tiêu tồn xã hội, đồng thời góp phần phát triển tư cá nhân doanh nghiệp Cụ thể nội dung đào tạo trị -lý luận đào tạo thêm nghị quyết, sách, chủ trương đường lối Đảng nhà nước, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội công ty người lao động, phương pháp tư khoa học, cho cán nhân viên khối văn phòng mà số nhân lực thuộc phận sản xuất Đào tạo chun mơn kỹ thuật nội dung đào tạo đào tạo kiến thức thiết bị sản xuất, kiến thức sản phẩm, cho cán công nhân viên khối sản xuât, kinh doanh,  Đổi hình thức đào tạo nhân lực công ty Hiện công ty chưa áp dụng hình thức đào tạo nhân lưc bên ngồi doanh nghiệp qua mạng internet Vì vậy, thời gian tới để tăng hiệu hình thức đào tạo cơng ty nên áp dụng thêm hình thức đào tạo vào công tác tạo nhân lực doanh nghiệp - Đào tạo bên doanh nghiệp: Với chương trình đào tạo kỹ làm việc cho cán công nhân viên công ty, công ty ký hợp đồng đào tạo với bên cơng ty Đào tạo kỹ chuyên nghiệp – Tỉnh Bắc Ninh, Công ty tư vấn- Đào tạo Hà Nội, - Đào tạo qua internet: số trang wed, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đào tạo qua internet mà ký hợp đồng hợp tác mua sử dụng wed như: công ty đào tạo Internet Marketing,… sử dụng hình thức đào tạo qua internet giúp công ty chuyên nghiệp đào tạo, tiết kiệm chí dụng cụ học tập trình đào tạo,… Cụ thể năm qua cơng ty đào tạo theo hình thức đào tạo bên doanh nghiệp đào tạo trực tiếp Hai hình thức chí phí thấp dễ thực không đem lại hiệu cao đào tạo bên doanh nghiệp đào tạo qua internet Với hình thức đào tạo bên ngồi doanh nghiệp cơng ty áp dụng để đào tạo cán nhân viên khối văn phòng số nhân lực quan trọng khối sản xuất tổ trưởng sản xuất, nhân viên kỹ thuât, đào tạo chủ yếu kỹ chuyên môn gắn với chức phòng ban kỹ sử dụng máy móc, kiến thức sản phẩm, cho nhân viên kỹ thuật, tổ trưởng sản xuất Với hình thức đào tạo qua mạng internet giúp tiết kiệm thời gian đào tạo, hình thức chủ yếu để đào tạo cho nhân lực khối văn phòng làm việc nhiều máy tính có khả tiếp thu nhanh  Đẩy mạnh phương pháp đào tạo công ty 42 Trong thời gian tới công ty nên sử dụng thêm phương pháp đào tạo nhân lực, đặc biệt với phương pháp dùng dụng cụ mô để đào tạo phận sản xuất giúp công nhân viên hình dùng cách chi tiết nguyên lý hoạt động nguyên tắc, quy chế hoạt động máy 4.2.3 Đẩy mạnh triển khai đào tạo nhân lực Công ty - Đưa việc giảng dạy vào KPI công việc, để cân đối cơng việc phòng ban cơng việc giảng dạy, đảm bảo giảng viên khơng bị q tải Tích cực tạo điều kiện cho cơng nhân viên có hội sang nước học tập làm việc để nâng cao chun mơn kỹ tiến Cần bố trí phòng riêng đủ rộng cho cơng tác đào tạo đảm bảo phận đào tạo ln ln có phòng cần thiết 4.2.4 Tăng cường kiểm soát, đánh giá đào tạo nhân lực Công ty Phương pháp đánh công ty sử dụng để đánh giá đào tạo nhân lực công ty phương pháp bảng điểm giảng viên phát phiếu điều tra cho học viên sau buổi đào tạo, phương pháp hạn chế chưa mang tính khách quan để thấy rõ kết sau đào tạo học viên Vì thời gian tới cơng ty nên sử dụng thêm phương pháp đánh giá thực sau đào tạo Ngoài sử dụng phiếu điều tra cơng ty nên trọng vào việc dùng cán đào tạo trực tiếp quan sát học viên trình làm việc sau đào tạo, đánh giá hạn chế mà học viên gặp phải q trình làm việc để từ rút lưu ý cần khắc phục cho khóa đào tạo sau 4.2.5 Một số giải pháp khác Tăng cường ngân sách cho đào tạo nhân lực công ty: Bởi phát triển nguồn nhân lực đào tạo cán công nhân viên nguồn đầu tư sinh lời đáng kể tạo đà cho phát triển tổ chức, doanh nghiệp cách hiệu Và có tăng cường thêm chi phí cho đào tạo nhân lực cơng tác quản trị nhân ngày đáp ứng tốt cho nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực công ty, thúc đẩy phát triển công ty tạo đổi môi trường kinh doanh Cơ sở để xác định kinh phí cho đào tạo cơng ty nguồn vốn đầu tư phát triển công ty Trong năm trước, kinh phí cho đào tạo nhân lực chiếm 8% quỹ đầu tư phát triển Nhưng dựa vào nguồn kinh phí cho đào tạo nhân lực không ổn định, công ty gặp phải số khó khăn phải rút bớt từ kinh phí đào tạo để bù đắp vào chi phí phát sinh Vì thế, cơng ty nên xác định kinh phí cho đào tạo cơng nhân viên 43 dựa tổng quỹ lương doanh nghiệp Ngoài ra, kinh phí cho đào tạo cần cơng ty tính tốn, lên kế hoạch bổ sung từ nguồn khác Tạo điều kiện thuận lợi cho cán công nhân viên công ty tham gia vào công tác đào tạo Trong vấn đề đòi hỏi tính khách quan người quản trị nhân sự, họ nên hiểu rằng: người cơng ty có khả để phát triển cố gắng thường xuyên phát triển để giữ vững tăng cường công ty cho cá nhân họ Vì thế, cơng ty nên tạo điều kiện thuận lợi cho họ cách đưa sách, chế độ nhằm khuyến khích học viên học lớp đào tạo chức, đơng thời khuyến khích họ khơng ngừng nâng cao trình độ chuyên môn hiểu biết để tự khẳng định Như vậy, cơng ty phát huy hết lực thành viên, tránh bỏ sót nhân tài Từ đó, có nhìn khách quan việc thực công tác đào tạo Nghiêm túc ý lắng nghe đề nghị, kiến nghị, sáng kiến cấp dưới, người công ty: Những ý kiến cấp dưới, cán cơng nhân viên xuất phát từ tình hình thực tế kinh doanh, ý kiến có tính khách quan hơn, xác hơn, nhà quản trị nên phân tích sai, tránh áp đặt, quan liêu Song phải nhìn nhận khn khổ, có tổ chức ý kiến đúng, tránh dân chủ song thể đóng góp ý kiến với ý thức xây dựng Có tăng cường công tác đào tạo nhân viên công ty 4.3 Các kiến nghị với nhà nước, ban ngành 4.3.1 Kiến nghị nhà nước Một là, Nhà nước kiểm soát xây dựng tiêu chuẩn việc thành lập sở đào tạo , đảm bảo chất lượng sở đào tạo sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ giảng viên… Tránh tình trạng mở tràn lan sở đào tạo dẫn đến chất lượng đào tạo Hai là, Nhà nước xây dựng khung pháp lý đào tạo, khung pháp lý thể quan điểm chủ trương, chế độ sách đối tượng đào tạo, trách nhiệm nhân viên sau đào tạo Ba là, Để nâng cao chất lượng nguồn lực đầu vào khai thác tối đa sử dụng lao động địa phương Nhà nước cần tăng cường đạo Bộ ngành địa phương tổ chức điều tra việc làm, dự báo nhu cầu nhân lực để có kế hoạch định hướng sở đào tạo xác định tiêu tuyển sinh ngành đào tạo cho phù hợp với nhu cầu nhân lực địa phương nhu cầu xã hội 44 4.3.2 Kiến nghị với bộ, ban, ngành Thứ nhất, Bộ Giáo dục Đào tạo tăng cường đạo kiểm tra chương trình đại học, cao đẳng việc thực quy trình mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng; Các điều kiện đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng viên, sở vật chất, thiết bị… Xây dựng công bố chuẩn đầu ra, đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng hiệu nghiên cứu khoa học Thứ hai, Bộ Cơng thương cần phát huy vai trò việc tạo môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh doanh nghiệp ngành thị trường; có chế 45 KẾT LUẬN Cùng với phát triển mạnh mẽ khoa học- kỹ thuật, toàn cầu hóa kinh tế yếu tố người vấn đề quản lý người ngày quan tâm trọng yếu tố định phát triển Nhận thức tầm quan trọng nhân lực tồn phát triển công ty Đồng thời hiểu đào tạo nguồn nhân lực cách tốt để sử dụng có hiệu nguồn nhân lực đó, Cơng ty cổ phần UIL Việt Nam đã, trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm có đội ngũ lao o động đủ trình độ chun mơn, kỹ tay nghề cần thiết đáp ứng yêu cầu ngày coa công việc phát triển vững công ty môi trường kinh tế đầy cạnh tranh Qua thời gian thực tập tìm hiểu thực đề tài Công ty cổ phần UIL Việt Nam em nhận thấy công tác đào tạo nguồn nhân lực có vai trò quan trọng tác động đến việc tồn doanh nghiệp kinh tế thị trường cạnh tranh ngày trở nên gay gắt Em xin chân thành cảm ơn anh chị phòng Hành chính- Nhân công ty cổ phần UIL Việt Nam giúp đỡ em hồn thành khóa luận này! Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất! Sinh viên thực 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2009), “Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực”, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội (2) ThS Nguyễn Vân Điềm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2012), “Giáo trình quản trị nhân lực”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội (3) Hoàng Văn Hải, Vũ Thùy Dương (2010) “Giáo trình quản trị nhân lực”, NXB Thống kê (4) Lê Thanh Hà (2012), “Giáo trình quản trị nhân lực”, NXB Lao động – Xã hội (5) Hà Văn Hội (2007), “ Quản trị nhân lực doanh nghiệp”, NXB Bưu điện CÁC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU ĐÁNH GIÁ KHĨA HỌC Thơng tin khóa học Tên khóa : …………………………………………………………………… Ngày: …………………………………………………………………………… Thông tin học viên Họ tên : …………………………… SĐT:………….…Email:………………… Đánh giá khóa học Những điều khiến bạn thích khóa học (ứng dụng cho cơng việc bạn, giúp bạn cải thiện kỹ năng…) Những điều bạn KHƠNG thích khóa học Đề xuất bạn cho khóa học Tiêu chí đánh giá Kém Khóa học đạt mục tiêu so với mong đợi Tính hữu ích khóa học Nội dung khóa học Phương pháp giảng dạy giảng viên Trình độ, kiến thức giảng viên Cơ sở vật chất, đồ dùng học tập Công tác trợ giảng, hỗ trợ lớp học Ngày _/ _/ Trung bình Khá Tốt Xuất sắc 2 3 4 5 2 3 4 5 Chữ ký học viên Nguồn: Phòng Hành – Nhân PHỤ LỤC MẪU CÂU HỎI PHỎNG VẤN ĐỐI VỚI BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP Câu 1: Ông (bà) cho biết đối tượng thường Công ty cổ phần UIL Việt Nam đào tạo ai? Câu 2: Ông (bà) cho biết xác định nhu cầu đào tạo nhân lực cơng ty gì? Câu 3: Ông (bà) cho biết phương pháp xác định nhu cầu đào tạo nhân lực cơng ty gì? Câu 4: Ông (bà) cho biết mục tiêu đào tạo cơng ty gì? Câu 5: Ơng (bà) cho biết mức độ cần thiết phải đào tạo kiến thức, kỹ nội dung đào tạo nhân lực? Câu 6: Theo ông (bà) doanh nghiệp thưởng sử dụng phương pháp đào tạo nào? Câu 7: Ông (bà) đánh chất lượng tổ chức công tác đào tạo nhân lực doanh nghiệp? Câu 8: Theo ông (bà) hạn chế tồn công tác kđào tạo nhân lực doanh nghiệp gì? Câu 9: Theo ơng (bà) ngun nhân hạn chế gì? Câu 10: Ơng (bà) cho biết hướng đề xuất giải pháp để khắc phục hạn chế công tác đào tạo nhân lực công ty? Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý ông (bà)! PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM (Mẫu dành cho cán công nhân viên) Kính gửi anh (chị), để giúp có thêm thơng tin nhằm hoàn thành luận văn tốt nghiệp đề tài “ Đẩy mạnh đào tạo nhân lực công ty Cổ phần UIL Việt Nam”, mong quý anh (chị) cho biết số thông tin phiếu điều tra Các thông tin mà quý anh (chị) cung cấp thực cần thiết để có luận văn tốt, giúp cho cơng ty có nhận xét khách quan từ phía cán nhân viên doanh nghiệp A PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên quý anh (chị): Tuổi: …………………………………………………………………… Giới tính: Nam Nữ Vị trí anh (chị) đảm nhận doanh nghiệp: ……………………… B PHẦN CÂU HỎI ĐIỀU TRA Đối với câu hỏi xin quý anh (chị) đánh dấu X vào tiêu chí lựa chọn Câu 1: Doanh nghiệp xác định nhu cầu đào tạo anh (chị) phương pháp nào? Phương pháp trực tiếp Phương pháp quan sát Phương pháp hỏi Phương pháp vấn Câu 2: Anh (chị) doanh nghiệp đào tạo nội dung sau đây? Đào tạo chuyên môn kỹ thuật Đào tạo trị - lý luận Đào tạo văn hóa doanh nghiệp Đào tạo phương pháp công tác Câu 3: Anh (chị) cho biết mức độ hài lòng nội dung đào tạo? STT Nội dung đào tạo nhân lực Rất hài Hài Bình lòng thường hài lòng Khơng lòng Rất khơng hài lòng Đào tạo chuyên môn kỹ thuật Đào tạo trị - lý luận Đào tạo văn hóa doanh nghiệp Đào tạo phương pháp công tác Câu 4: Anh (chị) cho biết công ty tổ chức đào tạo cho cán công nhân viên phương pháp nào? Phương pháp kèm cặp Phương pháp đào tạo nghề Phương pháp sử dụng dụng cụ mô Câu 5: Anh (chị) đánh giá mức độ hài lòng phương pháp đào tạo nhân lưc doanh nghiệp? STT Phương pháp Rất đào tạo lòng hài Hài lòng Bình Khơng hài Rất thường lòng khơng hài lòng PP kèm cặp PP đào tạo nghề PP sử dụng dụng cụ mô Câu 6: Anh (chị) cho biết hình thức đào tạo sau công ty sử dụng? Đào tạo doanh nghiệp Đào tạo doanh nghiệp Đào tạo trực tiếp Đào tạo qua mạng internet Đào tạo từ xa Câu 7: Anh (chị) đánh hình thức đào tạo cơng ty? STT Hình thức đào Rất tạo lòng Đào tạo doanh nghiệp hài Hài lòng Bình Khơng Rất khơng thường hài lòng hài lòng Đào tạo ngồi doanh nghiệp Đào tạo trực tiếp Đào tạo qua mạng internet Đào tạo từ xa Câu 8: Những khóa học công ty cung cấp kiến thức phù hợp với nhu cầu anh (chị) khơng? Phù hợp Bình thường Chưa phù hợp Câu 9: Anh (chị) cho biết yếu tố chủ yếu giúp anh (chị) tham gia khóa đào tạo nhân lực cơng ty gì? Kiến thức Giảng viên Cơ hội thăng tiến Đãi ngộ vật chất Câu 10: Anh chị đánh giá khóa học mà tham gia? Rất hiệu Khá hiệu Hiệu Kém hiệu Hầu không hiệu Câu 12: Một số ý kiến anh (chị) nhà quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực Công ty? …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý anh (chị)! PHỤ LỤC Hình 2.1: Minh họa mục tiêu, chiến lược tác động đến đào tạo nhân lực doanh nghiệp Mục tiêu, chiến lược DN Kế hoạch nhân lực Dự báo nhu cầu nhân lực So sánh nhu cầu khă sẵn có Khả sẵn có nhân lực Xác định thiếu hụt số lượng chât sluowngj Để giải pháp Tuyển dụng từ trường Bố tri xếp lại lao động Đào tạo PHỤ LỤC Bảng 3.6 CHECKLIST ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN UIL VIỆT NAM KHÓA ĐÀO TẠO: Thời điểm Trước khóa học Trong đào tạo STT THỜI GIAN: Nội dung Thời gian Xây dựng, bổ sung tài liệu cho khóa học (nếu cần) Trước ngày Lên danh sách GV đào tạo Trước ngày Xây dựng timeline cụ thể cho khóa học Trước ngày Gửi mail liên hệ GV thông báo nội dung, thời gian Trước ngày Book phòng đào tạo Trước ngày Thông báo lịch đào tạo cho CBQL Trước ngày Nhận danh sách học viên từ tuyển dụng Trước ngày Hoàn thiện file ppt đào tạo giành cho Đào tạo Học viên Trước ngày Liên hệ phận tuyển dụng để lấy Danh sách HV (Bản chốt) Trước ngày 10 11 In phiếu đánh giá khóa học In tài liệu khóa học (nếu có) Trước ngày Trước ngày 12 In danh sách học viên Trước ngày 13 Gửi mail chào mừng cho học viên 14 Nhắc lại lịch đào tạo cho Giảng viên Trước ngày Trước ngày mà Hỗ trợ GV buổi học (giới thiệu giảng viên, chuẩn bị tài liệu…) GV đào tạo Trong đào tạo Đặt cơm cho học viên Trong đào tạo Điểm danh Học viên, tìm hiểu lý nghỉ HV (Nếu có) Trong đào tạo Theo dõi tiến trình, can thiệp GV chưa theo tiến trình Trong đào tạo Quan sát học viên: đánh giá, nhắc nhở cần Trong đào tạo Thông báo lịch học cho học viên Trong đào tạo Chấm điểm test Gửi mail thông báo điểm cho học viên Gửi mail test, tập liên quan cho học viên 10 Gửi mail mời GV tham gia buổi test cuối khóa 11 Gửi mail thơng báo lịch test cuối khóa cho học viên 12 Lên danh sách thời gian test với học viên Trước 12h hàng ngày Trước 14h hàng ngày Trước 16h00 hàng ngày Trước ngày test ngày Trước ngày test ngày Trước ngày test ngày Chú thích Sau đào tạo Trước ngày test 13 In danh sách lịch test học viên 14 In test cuối khóa Chấm điểm test cuối khóa Email thơng báo điểm tổng hợp Sau ngày Email thông báo học viên qua đào tạo Sau ngày Email thông báo học viên không đạt Sau ngày Email thông báo học viên phải học lại modul Sau ngày Tổng hợp nội dung từ phiếu đánh giá cuối khóa học viên Sau ngày Email thông báo cho kinh doanh nhân kết đào tạo Sau Trước ngày test ngày Trước 10h, Sau ngày Email báo cáo cho Trưởng đơn vị, CCO, giảng viên Sau ngày người liên quan Báo cáo định dạng power point Sau ngày Update danh sách học viên, lý nghỉ HV vào file theo dõi Trong vòng tháng NV nghỉ sau khóa học Laptop Trước 30 phút Máy chiếu Trước 30 phút Bảng trắng Trước 30 phút Bút viết bảng Trước 30 phút Bút trình chiếu, pin Trước 30 phút Ổ cắm Trước 30 phút Bàn ghế xếp theo yêu cầu Trước 30 phút Nước uống cho giảng viên Trước 30 phút Nước uống cho học viên Trước 30 phút 10 Teabreak Trước 30 phút 11 Đồ dùng làm việc nhóm Trước 30 phút 10 Dụng cụ cần chuẩn bị Nguồn: Phòng Hành - Nhân ... trạng đào tạo cơng ty - Phân tích thực trạng đào tạo nhân lực Cơng ty cổ phần UIL Việt Nam để tìm vấn đề tồn nguyên nhân hạn chế - Đề xuất giải pháp đẩy mạnh đào tạo nhân lực Công ty cổ phần UIL Việt. .. chất lượng đào tạo nhân lực công ty Hơn vấn đề đào tạo quan trọng quản trị nhân lực doanh nghiệp đến chưa có cơng trình nghiên cứu Đẩy mạnh đào tạo nhân lực Công ty cổ phần UIL Việt Nam Vì vậy,... kiến nhân lực công ty nội dung đào tạo 29 Bảng 3.4 Ý kiến đánh giá nhân lực công ty phương pháp đào tạo .31 Bảng 3.5 Chi phí đào tạo nhân lực giai đoạn 2016-2018 công ty cổ phần UIL Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Đẩy mạnh đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần UIL Việt Nam (khóa luận tốt nghiệp đại học), Đẩy mạnh đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần UIL Việt Nam (khóa luận tốt nghiệp đại học)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn