Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phá triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu

90 1 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 14:39

Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phá triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phá triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phá triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phá triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phá triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phá triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phá triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phá triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phá triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu 1 LỜI CẢM ƠN Lời khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn cô giáo- TS Nguyễn Thanh Phương - Giảng viên môn Ngân hàng- Chứng khốn – Khoa Tài ngân hàng- Trường Đại Học Thương Mại trực tiếp hướng dẫn, nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn thầy, khoa Tài Ngân hàng – trường Đại học Thương mại dạy dỗ đào tạo giúp đỡ em suốt trình học tập trường Em xin chân thành cảm ơn anh, chị, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu đặc biệt Bác Nguyễn Hải Nguyên - Giám đốc chi nhánh Em xin cảm ơn ý kiến, đóng góp, thơng tin, số liệu sát thực chi nhánh cung cấp để em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2018 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .vi LỜI NÓI ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Kết cấu đề tài: .3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại .4 1.1.1 Khái niệm khách hàng cá nhân .4 1.1.2 Đặc điểm khách hàng cá nhân .4 1.2 Cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân 1.2.2 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 1.2.3 Vai trò cho vay khách hàng cá nhân 1.2.4 Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân 1.3 Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân 10 1.3.1 Khái niệm chất lượng cho vay khách hàng cá nhân 10 1.3.2 Các tiêu đo lường chất lượng cho vay khách hàng cá nhân 11 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nhân 19 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHÁT LƯỢNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU 25 2.1 Tổng quan Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu 25 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh 25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chi nhánh .26 2.1.3 Kết kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2015-2017 30 2.2 Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân 37 2.2.1 Sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân .37 2.2.2 Các quy định pháp lý cho vay khách hàng cá nhân 40 2.2.3 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân 41 2.2.4 Phân tích chât lượng cho vay khách hàng cá nhân .46 2.3 Đánh giá kết hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu 58 2.3.1 Kết đạt 58 2.3.2 Hạn chế .59 2.3.3 Nguyên nhân 60 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU 64 3.1 Định hướng pháttriển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Agribank- Chi nhánh Huyện Diễn Châu .64 3.1.1 Cơ hội thách thức Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu việc nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân 64 3.1.2 Định hướng phá triển chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Agribank- chi nhánh Huyện Diễn Châu 64 3.1 Các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân AgribankChi nhánh Huyện Diễn Châu 66 3.1.1 Áp dụng linh hoạt quy trình cho vay KHCN 66 3.1.2 Thực liên kết cho vay 66 3.1.3 Nâng cao chất lượng sở vật chất, hạ tầng sở phục vụ giao dịch với khách hàng 67 3.1.4 Nâng cao trình độ cán tín dụng 68 3.1.5 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư .68 3.1.6 Đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát .69 3.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân chi nhánh Huyện Diễn Châu .70 3.2.1 Kiến nghị với phủ nghành liên quan 70 3.2.2 Kiến nghị ngân hàng nhà nước 71 3.2.3 Kiến nghị Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn 72 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Diễn Châu giai đoạn 2015-2017 30 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn Chi nhánh Huyện Diễn Châu giai đoạn 20152017 33 Bảng 2.3: Kết cấu dư nợ cho vay Ngân hàng NH & PTNT Việt Nam chi nhánh Huyện Diễn Châu 35 Bảng 2.4: Tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN / Tổng dư nợ 47 Bảng 2.5: Kết cấu dư nợ cho vay Ngân hàng Agribank chi nhánh Diễn Châu giai đoạn 2015-2017 .48 Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ KHCN theo sản phẩm giai đoạn 2015 - 2017 50 Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN theo kỳ hạn giai đoạn 2015 - 2017 53 Bảng 2.8: Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ cho vay KHCN ngân hàng Agribank chi nhánh Huyện Diễn Châu giai đoạn 2015-2017 55 Bảng 2.9: Thu nhập lãi từ hoạt động cho vay KHCN 57 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn ViệtNam chi nhánh Huyện Diễn Châu 29 Sơ đồ 2.2: Quy trình cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Huyện Diễn Châu 42 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt NHTM KHCN TCTD KHDN QĐ TSĐB DA/PA NĐ-CP VND 10 NHNo & PTNT 11 12 13 14 15 HĐBT NHNN CV HMTD TT-NHNN Diễn giải Ngân hàng thương mại Khách hàng cá nhân Tổ chức tín dụng Khách hàng doanh nghiệp Quyết định Tài sản đảm bảo Dự án/ phương án Nghị định/ phủ Đồng tiền Việt Nam đồng Ngân hàng nông nghiệp phá triển nông thôn Việt Nam Hội đồng trưởng Ngân hàng nhà nước Cho vay Hạn mức tín dụng Thơng tư - Ngân hàng nhà nước LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Cùng với trình phát triển ngành ngân hàng Việt Nam, khách hàng cá nhân ngày đóng vai trò quan trọng chiến lược kinh doanh NHTM Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho cá nhân đặc biệt sản phẩm tín dụng được ngân hàng cung cấp đa dạng, phong phú trở thành công cụ cạnh tranh chủ yếu Không NHTM Việt Nam mà Ngân hàng nước HSBC, ANZ, UOB, SCB hay Công ty tài đời ( Cơng Ty Tài Toyota Việt Nam (TFSVN), Cơng ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF), Cơng ty Tài Prudential Việt Nam (PruFC)) tham gia vào thị trường khách hàng cá nhân Điều làm cho mức độ cạnh tranh nhóm khách hàng trở nên gay gắt liệt hết Ngay từ ngày đầu hoạt động, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn xác định khách hàng cá nhân đối tượng khách hàng mục tiêu chiền lược phát triển hoạt động kinh doanh Kiên định với định hướng trên, thành tích đạt được năm qua Agribank thể vị trí ngân hàng hàng đầu Việt Nam Agribanklà ngân hàng đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam cung cấp sản phẩm tín dụng dành cho cá nhân như: cho vay sản xuất kinh doanh; cho vay trả góp mua nhà, nhà, sửa chữa nhà; cho vay sinh hoạt tiêu dùng; cho vay du học Là chi nhánh thuộc Agribankchi nhánh Huyện Diễn Châu thời gian qua đạt được kết hoạt động tốt hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Hoạt độngcho vay khách hàng cá nhân chi nhánh Huyện Diễn Châu thành công với đa dạng sản phẩm cung cấp, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân lớn chiếm tỷ trọng định tổng dư nợ cho vay Tuy vậy, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân chi nhánh Huyện Diễn Châu khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm thị trường, chưa tương xứng với vị Agribank Trước thực tế đó, với việc hiểu biết hoạt động cho vay đối vơi khách hàng cá nhân tìm kiếm giải pháp nhằm nâng caochất lượng cho vay khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Huyện Diễn Châulà cần thiết Chính vậy, em chọn đề tài: “Chất lượngcho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phá triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu ” cho khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa, tổng hợp phân tích sở lý thuyết chất lượng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại - Tìm hiểu thực trang chất lượng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận chất lượng cho vay khách hàng cá nhân NHTM nói chung thực tiễn chất lượngcho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu - Phạm vi nghiên cứu: o Về nội dung: chất lượng cho vay khách hàng cá nhân o Về không gian: số liệu khóa luận được thu thập Agribank chi nhánh Huyện Diễn Châu o Về thời gian: Trong khóa luận tác giả đánh giá thực trạng, giới hạn liệu khoảng thời gian năm từ 2015- 2017 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập liệu: + Dữ liệu thứ cập được thu thập thông qua sưu tập số liệu, tài liệu được lưu lại phòng ban ngân hàng Ngồi tác giả tìm hiểu báo cáo tài chính, kết hoạt động kinh doanh năm 2015, 2016, 2017 ngân hàng - Phương pháp xử lý liệu: + Phương pháp so sánh đối chiếu số liệu: Thứ so sánh kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu Thứ hai sở so sánh, đối chiếu tiêu tiến hành đánh giá mặt mạnh, yếu, kết chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu +Phương pháp phân tích tổng hợp: Phương pháp được sử dụng để tổng hợp thông tin thu thập kết xử lý để đưa kết chung vấn đề nghiên cứu Khái quát hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu Số liệu được tổng hợp, tiến hành phân tích thơng qua phần mềm Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word để đánh giá so sánh Kết cấu của đề tài: Ngồi lời nói đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung củakhóa luận gồm ba phần: - Chương 1: Lý luận chung chất lượng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu - Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu Một là, sách cho vay Agribank- chi nhánh Diễn Châu chưa thơng thống dẫn đến Agribank- chi nhánh Diễn Châu có gò bó riêng Trong hệ thống NHTM Việt Nam Agribank ln được đánh giá ngân hàng có sách tín dụng chặt chẽ chí mang tính chất bảo thủ Trong thời gian qua, với sách cho vay vậy, Agribank- chi nhánh Diễn Châu quản lý tốt được danh mục cho vay, hạn chế được nợ xấu, đảm bảo an toàn cho hoạt động cho vay Tuy vậy, điều làm cho Agribank- chi nhánh Diễn Châu đánh nhiều hội để phát triển KHCN hạn chế việc mở rộng cho vay KHCN Hai là, chưa xác định rõ rảng mục tiêu hoạt động cho vay KHCN Trong năm qua chi nhánh chưa xác định rõ ràng nghiêm túc việc cho vay KHCN muc tiêu phát triển mình, gần thực quan tâm tới khoản mục cho vay đối tượng khách hàng nên tiêu kế hoạch chi nhánh được phân bổ khoản tín dụng cá nhân tăng lên đơi chút Bên cạnh đó, chi nhánh chưa có được cụ thể hóa dẫn đến hoạt động cho vay thiếu tính đồng Chính sách khách hàng dừng lại việc chấm điểm tín dụng, chưa đề cập cách tiết định hướng nhóm khách hàng, nghành nghề cụ thể Do đó, gây lúng túng cho cán tín dụng việc thẩm định tiếp cận với khách hàng lĩnh vực mới, dẫn đến hạn chế tăng trưởng quy mô cho vay KHCN ảnh hưởng tới chất lượng cho vay khách hàng cá nhân chi nhánh Ba là, trình độ nhân viên hạn chế , thiếu kinh nghiệm Agribank ngân hàng được đánh giá có hệ thống đào tạo nhân viên bản, thực tế Agribank- chi nhánh Diễn Châu đa phần đội ngũ nhân viên thực hoạt động cho vay đa phần sinh viên trường, kinh nghiệm chưa nhiều đặc biệt nhân thực cơng tác phân tích tín dụng công tác phát triển khách hàng Về nhân thực hiên công tác thẩm định khách hàng: sức ép việc mở rộng mạng lưới Agribank- chi nhánh Diễn Châu liên tục tuyển dụng nhân viên để đáp ứng nhu cầu nhân Tính đến có đến 90% nhân viên phân tích tín dụng Agribank- chi nhánh Diễn Châu có thâm niên năm Về nhân thực công tác phát triển khách hàng : Trước công tác phát triển khách hàng được thực nhân viên A/O Do phần lớn khách hàng Agribank- chi nhánh Diễn Châu tự tìm đến, nên cơng việc A/O chủ yếu việc phân tích tín dụng, thẩm định khách hàng nên việc tiếp thị, phát triển khách hàng không được trọng Chính vậy, kinh nghiệm, kỹ tiếp thị, phát triển khách hàng A/O hạn chế nên được yêu cầu thực công việc A/O thường lúng túng, khó khăn việc triển khai thực Thời gian vừa qua, công tác tiếp thị, phát triển khách hàng được PFC đảm nhiệm, công tác tiếp thị được thực chủ động song PFC chủ yếu sinh viên trường nhân viên từ ngành khác chuyển ngân hàng thiếu kiến thức thực tế nghiệp vụ tín dụng nên chất lượng khách hàng PFC mang chưa cao, số lượng hồ sơ vay vốn PFC mang nhiều song tỷ lệ hồ sơ đủ điều kiện vay vốn thấp CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU 3.1 Định hướng pháttriển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Agribank- Chi nhánh Huyện Diễn Châu 3.1.1 Cơ hội thách thức Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu việc nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân a Cơ hội Nghệ An khu vực có mật độ dân cư đơng đúc, thuộc vùng Bắc Trung Bộ.Dân số Nghệ An ước tính khoảng 3.1 triệu người có đến 2.1 triệu người nằm trọng độ tuổi lao động Trong năm vừa qua, kinh tế Nghệ An có tăng trưởng nhanh , thu nhập người dân tăng cao, mức sống được cải thiện mà nhu cầu tiêu dùng người dân tăng lên thói quen tiêu dùng có thay đổi theo hướng thống Đây thị trường đầy tiềm cho hoạt động ngân hàng bán lẻ nói riêng hoạt động cho vay KHCN nói chung b Thách thức Đánh giá được tiềm thị trường, nhiều NHTM tổ chức tài phi ngân hàng bắt đầu quan tâm thâm nhập mạnh vào thị trường tạo cạnh tranh gay gắt hết 3.1.2 Định hướng phá triển chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Agribank- chi nhánh Huyện Diễn Châu Ngày 23/01/2009, NHNN ban hành Thông tư 01/2009/TT-NHNN hướng dẫn lãi suất thỏa thuận tổ chức tín dụng nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng Đây động lực thúc đẩy NHTM nói chung Agribank nói riêng mạnh dạn trpng cho vay đến đối tượng khách hàng cá nhân Bên cạnh ngân hàng nhận thức rõ được tiềm thị trường khách hàng thực dồi dào, với lợi công nghệ, lợi sản phẩm dịch vụ phát triển số NHTM nay, ban lãnh đạo Agribank đề chiến lược phá triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, áp dụng tới chi nhánh có Agribank chi nhánh Huyện Diễn Châu, cụ thể sau: Một là, việc phá triển khách hàng doanh nghiệp, chi nhánh cần đặc biệt quan tâm đến phá triển cho vay khách hàng cá nhân liên kết chặt chẽ với nhà đầu tư, nhà cấp sản phẩm tiêu dùng, văn phòng tư vấn du học nhàm thu hút khách hàng, đa dạng hóa loại hình cho vay, góp phần tăng trưởng lợi nhuận chi nhánh Hai là, đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro theo hướng ngân hàng đại phù hợp tiêu chuẩn quốc tế Tăng cường hiệu hoạt động tổ chức kiểm tra, kiểm soát rủi ro nhằm có biện pháp phòng tránh kịp thời Ba là, thực quy trình cho vay linh hoạt, cụ thể tưng loại hình cho vay KHCN Mỗi chi nhánh áp dụng nhiều loại hình cho vay khác cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế chi nhánh nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn khách hàng Bốn là, chi nhánh cần xây dựng chiến lược khách hàng lâu dài bền vững Chiến lược phải đảm bảo vừa thu hút, vừa hấp dẫn vừa có khả thỏa mãn đối tượng khách hàng cá nhân khác nhau, người có nhu cầu sản phẩm cho vay sử dụng sản phẩm cho vay chi nhánh Năm là, mở rộng mạng lưới có chọn lọc phòng giao dịch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng có đầy đủ phẩm chất, kiến thức chun mơn hoạt động cho vay KHCN chi nhánh Bên cạnh đó, hồn thiện sách giao tiếp với khách hàng giúp phần đáng kể vào việc làm hài lòng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng Thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng nhân viên tạo được ấn tượng tốt đẹp với khách hàng, góp phần xây dựng hình ảnh ngân hàng 3.1 Các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân Agribank- Chi nhánh Huyện Diễn Châu 3.1.1 Áp dụng linh hoạt quy trình cho vay KHCN Là khách hàng cá nhân đến ngân hàng xin vay vốn lúc họ thực cần đến khoản tiền mà họ xin vay ngân hàng Ở tính thời điểm khoản xin vay được thể rõ ràng, đáp ứng được nhu cầu khách hàng nhanh gọn để lại được ấn tượng tốt khách hàng điểm mà ngân hàng thường quan tâm tới để tạo mạnh cạnh tranh cho vay khách hàng cá nhân nói riêng khách hàng đến xin vay vốn nói chung Thời gian nhận được vốn vay được khách hàng quan tâm đến khơng có vậy, mà khách hàng quan tâm đến nhiều yếu tố khác nữa, như: lãi suất áp dụng, phương thức hoàn trả, tài sản đảm bảo, điều kiện quy tắc… Nhìn chung tất yếu tố đem lại cho khách hàng thuận tiện, nhanh chóng thắng lợi việc thu hút khách hàng ngân hàng trở nên gần Vì Agribank chi nhánh Huyện Diễn Châu cần phối hợp với chi nhánh khác hệ thống để xây dựng quy trình, thủ tục cho vay khách hàng cá nhân hợp lý Cụ thể cần xây dựng quy trình, thủ tục đảm bảo số tiêu chuẩn sau: - Tạo cho khách hàng thuận tiện thoải mái việc giao dịch với ngân hàng - Giảm bớt thủ tục hành rườm rà khơng cần thiết - Hỗ trợ giúp đỡ khách hàng suốt trình khách hàng giao dịch với ngân hàng - Chú trọng đến việc tối đa hố hài lòng khách hàng vấn đề thời gian cần được tối giảm hố để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu khách hàng 3.1.2 Thực liên kết cho vay Đây giải pháp không mới, nhiên theo chúng tơi quan sát hoạt động chưa được triển khai hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Huyện Diễn Châu Sự liên kết ngân hàng với hãng sản xuất tạo điều kiện cho các nhân mua sử dụng sản phẩm hãng, đem lại lợi ích cho ba đối tượng tham gia là: Ngân hàng, Nhà sản xuất, Các cá nhân Và xem xét tầm vĩ mơ liên kết mang đến phát triển cho kinh tế Ví dụ Nhà sản xuất ô tô liên kết với Ngân hàng thực bán xe ô tô cho khách hàng có nhu cầu sử dụng xe ô tô, khả chi trả họ chưa đủ cho việc toán giá trị tơ Khi Ngân hàng đứng thoả thuận với Nhà sản xuất ô tơ khách hàng, vay khoản tiền thiếu khách hàng khách hàng mua xe ô tơ Với trung gian Ngân hàng khách hàng Nhà sản xuất đạt được mục tiêu mình, với thuận lợi an tồn cao Vì thời gian tới Agribank chi nhánh Huyện Diễn Châu cần gấp rút triển khai hoạt động liên kết hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, góp phần đẩy nhanh dư nợ tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân Hình thức cho vay được xem cầu nối nhà sản xuất với người tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất tiêu dùng tồn xã hội Và vai trò ngân hàng ngày được phát huy điều kiện xã hội 3.1.3 Nâng cao chất lượng sở vật chất, hạ tầng sở phục vụ giao dịch với khách hàng Ngân hàng nơi cung cấp dịch vụ tài chính, sở vật chất hạ tầng sở phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ điều kiện hàng đầu bất kỳ NHTM Agribank chi nhánh Huyện Diễn Châucũng có được điều kiện để phục vụ cho việc giao dịch với khách hàng, nhiên điều kiện chưa thực thật tốt cho việc cung cấp dịch vụ tới khách hàng Cần phải cải thiện nữa, bảng quảng cáo, sơn tường cũ cần phải được sửa sang, quét sơn lại mới; Ghế chờ khách cần có thêm để phục vụ khách giao dịch; Cần cung cấp hình ti vi để thơng tin cho khách hàng biết sách quảng bá gói sản phẩm Ngân hàng, … 3.1.4 Nâng cao trình độ cán tín dụng Giải pháp mang tính truyền thống ln được đặt ra, điều kiện cạnh tranh hội nhập mạnh Bởi lẽ, cán tín dụng người trực tiếp làm việc với khách hàng, trực tiếp thẩm định hồ sơ vay vốn, người ảnh hưởng lớn đến việc khách hàng có được vay vốn hay khơng Vì nói để mở rộng cho vay vai trò đội ngũ cán ngân hàng mang tính chất định Cán tín dụng phải có trình độ chun sâu nghiệp vụ tín dụng, nắm rõ chất phương thức cho vay, lãi suất nhân tố ảnh hưởng đến việc định cho vay, từ để có được định hình thức cho vay lãi suất khoản vay phù hợp với đối tượng khách hàng Để đạt được mục tiêu chi nhánh cần đẩy mạnh phong trào thi đua, rèn luyện nâng cao trình độ cán tín dụng nói riêng cán tồn Agribank chi nhánh Huyện Diễn Châu Thông qua việc thường xuyên tổ chức thi nhằm khuyến khích cán thực hiên tốt công việc họ, đặc biệt ý đến cơng tác khen thưởng sách đãi ngộ thoả đáng cho thành tích lao động tồn thể cán cơng nhân viên Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán công nhân viên trau dồi kiến thức chuyên môn, học tập để nâng cao trình độ có sáng kiến lao động Xây dựng Agribank chi nhánh Huyện Diễn Châu thành chi nhánh mạnh không chi nhánh mà chi nhánh khác hệ thống 3.1.5 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư Bất kì khoản vay khách hàng muốn được ngân hàng chấp nhận phải trả qua trình xem xét, thẩm định thật kỹ định cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn vay, phương thức tốn nợ vay Q trình có ý nghĩa định chất lượng tín dụng Để tăng hiệu cơng tác này, đảm bảo an tồn cho khoản vay, xét duyệt cán tín dụng cần ý đến điều kiện sau: Coi trọng tính pháp lý chủ thể vay vốn Đánh giá xác lực sản xuất kinh doanh nẳng lực tài khách hàng, xem xét khả thực dự án hồn trả tín dụng - Thực dự án đầu tư cách chi tiết đầy đủ Nếu cần thiết, tư cho khách hàng thay đổi số thông số phù hợp Đối với chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu, công tác thẩm định cần phải được hoàn thiện đổi số khâu, cụ thể sau:  Tăng cường thu thập thông tin từ nhiều nguồn đảm bảo độ khách quan xác Cán ngân hàng thu thạp thông tin từ nguồn từ hồ sơ giấy tờ khách cung cấp: qua việc xem xét thực tế, ngồi thu nhập từ nguồn khác  Xây dựng tính cụ thể công việc Thẩm định dự án đầu tư công việc phức tạp với nhiều công việc cụ thể liên quan đến nhiều nghành nhiều lĩnh vực, điều đòi hỏi cán tín dụng phải có khả vừa bao qt cơng việc mặt khác phải nắm chi tiết thông tin, khơng thể xem xét qua loa lấy lệ Có đánh giá cách tổng thể, khách quan mặt doanh nghiệp dự án mà doanh nghiệp đưa Đảm bảo cho cán tín dụng đến định đắn nhất, đảm bảo lợi ích hai phía  Nâng cao trình độ thẩm định dự án cán tín dụng Yếu tố nhân lực thẩm định dự án đầu tư vơ quan trọng, đòi hỏi người cán khơng vững vàng chun mơn mà nhạy bén, động xác công việc Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện diễn châu cần phải làm tốt công tác đào tạo cán ngân hàng từ ban lãnh đạo tới nhân viên trình độ kiến thức thẩm định dự án Đánh giá cán thiếu sót củ họ cách trung thực thẳng thắn Đề nghị với ngân hàng cấp mở lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán 3.1.6 Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra kiểm sốt Để nâng cao chất lượng tín dụng nói chung, hạn chế rủi ro cách tối đa, ngân hàng phải có phòng ban hay nhóm người làm cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động mình, phải tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm sốt nhằm phát kịp thời vi phạm sai sót để có biện pháp xử lý nhanh chóng hiệu Để nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khchs hàng cá nhân, chi nhánh cần phải tiếp tục hồn thiện cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng theo hướng sau: Phòng quản trị rủi ro kết hợp phòng ban khác  Lập kế hoạch phòn ngừa rủi ro, đánh giá mức độ quan trọng hoạt động tín dụng, rà sốt định cho vay xem có sai sót vi phạm không  Giúp ban giám đốc thực công tác kiểm toán nội theo quy chế kiểm toán nội giải đơn thư khiếu nại liên quan đến nghiệp vẹ tín dụng Lập kế hoạch định kì đột xuất kiểm tra, giám sát việc thực quy trình ngiệp vụ, quy chế cho vay theo quy trình pháp luạt ngan hàng 3.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân chi nhánh Huyện Diễn Châu 3.2.1 Kiến nghị với phủ nghành liên quan Chính phủ cần đầu tư phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ đời sống người dân Từ góp phần đáng kể vào việc gia tăng mức cung hàng hóa, dịch vụ tiêu dụng nhằm đáp ứng được nhu cầu người dân ngày tốt Chính phủ cần nghiên cứu để đưa luật địnhvà nghị định có liên quan sách tài nhà đất, phù hợp với điều kiện thực tế có giải pháp để hâm nóng thị trường bất động sản thời gian tới Bộ tư pháp nên hồn thiện nhanh chóng ban hành giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, giấy phép xây dựng, đầu tư dự án được duyệt, thay vào hợp động mua bán hộ/ nhà ( gắn liền với quyền sử dụng đất )… bên mua bên bán Mở văn phòng đăng ký giao dịch bảo đảm, thêm văn phòng cơng chứng, để tạo điều kiện cho người dân làm thủ tục hành liên quan đến bất động sản vay vốn nhanh chóng thuận tiện Hoạt động hệ thống ngân hàng liên quan hầu hết tới lĩnh vực kinh tế Chính việc tạo mơi trường pháp lý thuận lợi cho ngân hàng không việc ban hành sửa đổi quy định hoạt động tín dụng mà tồn hệ thống pháp luật kinh tế nói chung Vấn đề đòi hỏi nhà nước sớm giải thông qua việc ban hành sửa đổi văn tai sản chấp, hợp đồng kinh, quyền sử dụng đát… Sự đồng bộ, phù hợp hệ thống pháp luật mặt tạo hành lang pháp lý cho ngân hàng, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động, mặt khác đảm bảo an tồn hiệu cho hoạt động tín dụng ngân hàng nói chung hoạt động cho vay khách hàng cá nhân nói riêng 3.2.2 Kiến nghị ngân hàng nhà nước Hoàn chỉnh hệ thống văn pháp quy tạo tảng sở cần thiết cho hoạt động cho vay KHCN phát triển Trong thời gian tới NHNN nên ban hành văn hỗ trợ, khuyến khích loại hình cho vay này, đồng thời bảo vệ quyền lợi NHTM hoạt động cho vay KHCN NHNN nên hỗ trợ cho NHTM việc tổ chức khóa học, hội thảo trao đổi kinh nghiệm hoạt động ngân hàng nói chung cho vay KHCN nói riêng, đồng loạt đại hóa cơng nghệ ngân hàng Tăng cường cơng tác tra hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại, thường xuyên giám sát hoạt động ngân hàng thương mại để sớm phát ngăn chặn kịp thời sai phạm xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Mặt khác tiếp tục đào tạo lại tăng cường đội ngũ tra cách sâu sắc toàn diện Thông qua kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường tính cơng khai, minh bạc hoạt động ngân hàng để củng cố lòng tin nhân dân vào hệ thống ngân hàng Việt Nam Ngoài NHNN cần phát triển hệ thống quản lý thông tin để ngân hàng thương mại có sở tra cứu cần thiết, cụ thể: - Tăng cường vai trò trung tâm thơng tin tín dụng NHNN: Trong thời kì cơng nghệ đại ngày hầu hết NHTM phát huy tính hiệu hệ thống quản lý thông tin khách hàng ngân hàng Đặc biết với cán tín dụng thơng tin khách hàng quan trọng trước đưa định có cho vay hay khơng Cán ngân hàng phải tìm hiểu thơng tin từ nhiều nguồn khác Tuy nhiên nguồn thơng tin tín dụng đáng cậy Trung tâm thông tin tín dụng NHNN ( CIC )thì lại thiếu tính cập nhật Như để hỗ trợ cho ngân hàng thương mại trình quản lý khoản cho vay NHNN nên tăng cường phát huy hoạt động CIC, đầu tư trang thiết bị việc tăng cường cán để cung cấp thơng tin cách xác nhanh chóng - Phát triển trung tâm thơng tin tín dụng cá nhân: Việc nâng cao chất lượng cho vay KHCN khơng có tác động tích cực tới hoạt động kinh doanh NHTM mà tác động tích cực đến phá triển đát nước Tuy nhiên để đảm bảo mở rộng phát triển bền vững loại hình cho vay KHCN cần phải có thơng tin cụ thể xác đối tượng khách hàng NHNN cần tạo điều kiện cho đời phát triển trung tâm thơng tin tín dụng cá nhân chun phục vụ cho mục đích cung cấp thơng tin KHCN NHTM 3.2.3 Kiến nghị Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn Agribank nên có sách hỗ trợ cho chi nhánh việc đa dạng hóa sản phẩm cho vay KHCN cho mang tính đồng bộ, thống toàn hệ thống linh hoạt với tình hình thực tế chi nhánh điều kiện cho vay, quy trình cho vay… Ngồi ngân hàng nên tiến hành tổ chức theo dõi, đánh giá, phân tích định kỳ vay tình hình hoạt động cho vay KHCN chi nhánh theo sản phẩm vay, theo kì hạn vay, theo thời gian định để phân loại đưa kế hoạch phát triển cho loại sản phẩm toàn hệ thống Agribank Trước xu cạnh tranh gay gắt NHTM, Agribank cần phải có số giải pháp mang tính thực tế để nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm dịch vụ nói chung sản phẩm cho vay KHCN nói riêng Mặc dù Agribank có quy định cho vay KHCN theo hình thức trả góp khơng khả thi thời điểm Hơn ngân hàng chưa có hướng cụ thể hoạt động cho vay KHCN đối tượng khách hàng khác nên nhiều chi nhánh gặp phải số khó khăn việc hợp tác với nhà cung cấp, phân đoạn thị trường KHCN, tích hợp sản phẩm, khơng bán kèm, bán chéo sản phẩm…do gây trở ngại cho chi nhánh trình thực Agribank nên tổ chức lớp tập huấn quy trình thực sản phẩm cho vay KHCN kinh nghiệm trình thực phương án giải có tranh chấp rủi ro xảy ra, biện pháp phòng tránh rủi ro xảy ra, lớp bồi dưỡng pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết, kinh nghiệm cho cán tín dụng Ngồi ngân hàng nên tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội nhằm chấn chỉnh kịp thời sai sót hoạt động nhằm phòng ngừa rủi ro, lành mạnh hóa hoạt động cho vay KHCN chi nhánh Ngân hàng KẾT LUẬN Cho vay KHCN hoạt động ngày có vai trò ý nghĩa quan trọng hoạt động NHTM đặc biệt ngân hàng định hướng phát triển dịch vụ bán lẻ Hoạt động không mang ý nghĩa NHTM việc đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao hiệu sử dụng vốn mang lại thu nhập cho NHTM mà có ý nghĩa lớn phát triển xã hội, kinh tế góp phần nâng cao đời sống vật chất tính thần người dân Trong thời gian qua, hoạt động cho vay KHCN NHTM Việt Nam nói chung Agribank nói riêng có bước phát triển vượt bậc, hoạt động tồn số vấn đề cần được giải quyết, khắc phục hoàn thiện Do nghiên cứu chất lượng hoạt động cho vay KHCN Agribank nói chung Agribank chi nhánh Huyện Diễn Châu nói riêng cần thiết Qua trình nghiên cứu phân tích thực trạng chất lượng hoạt động cho vay KHCN Agribank chi nhánh Huyện Diễn Châu, em rút số vấn đề sau: Để nâng cao chất lượng hoạt động cho vay KHCN, NHTM cần phải thực cách đồng giải pháp từ việc nghiên cứu khách hàng, thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng, NHTM cần phải thực tốt cơng tác tiếp thị, quảng bá hình ảnh ngân hàng quảng bá sản phẩm cho vay Đi đơi với việc xây dựng sách tín dụng hợp lý, quy trình cho vay phải được hồn thiện đảm bảo việc cấp tín dụng được thực quy định, an toàn chặt chẽ phải đảm bảo được đẩy nhanh được thời gian xử lý hồ sơ vay vốn Để hoạt động cho vay được phát triển bền vững, việc mở rộng cho vay phải gắn liền với việc quản lý tốt chất lượng tín dụng Ngồi ra, hỗ trợ quan ban ngành có liên quan NHNN, cấp quyền địa phương, quan hành pháp điều kiện quan trọng để mở rộng cho vay KHCN NHTM Trong trình làm báo cáo, thân emcòn gặp nhiều khó khăn vàhạn chế Em mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp thầy cô Em xin trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Thanh Phương - người trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực luận văn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO https://www.slideshare.net/garmentspace/nng-cao-cht-lng-hot-ng-cho-vay- khch-hng-c-nhn-ti-ngn-hng-thng-mi-c-phn-cng-thng-vit-nam-chi-nhnh-nga? fbclid=IwAR0b3SYI0GukQBgI5y9ts8pYsXZxN0qPKCuT8X12yLNT3cv P_Gv-dyuDNew https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fluanvanaz.com%2Fkhai- niem-chat-luong-cho-vay-cua-nhtm.html%3Ffbclid %3DIwAR3quQAQLkks5OEJS5QPogi7TYXfeaT8gLVhEjeVAgZZIBHH zOtHkc8PgZQ&h=AT2muZAXkpPOAyNUTqUl45KbP5_jjj9swseNeivoI_ JCaH5CE2zdqyueMc9wmcreVg4uZjQ11hNergdE5zTjarenZez3VPJagjxn m8Vm_QQLhU108e0UyuMZVCbJukxu-SDI http://www.agribank.com.vn/default.aspx https://infodoanhnghiep.com/thong-tin/Ngan-Hang-Nong-Nghiep-Va-Phat- Trien-Nong-Thon-Viet-Nam-Chi-Nhanh-Huyen-Dien-Chau-Nghe-An86174-839.html Cùng với tài liệu thư viện Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại ... CHÁT LƯỢNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU 25 2.1 Tổng quan Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh. .. chung chất lượng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu. .. HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN DIỄN CHÂU 64 3.1 Định hướng pháttriển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Agribank- Chi nhánh Huyện Diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phá triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu, Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phá triển nông thôn chi nhánh Huyện Diễn Châu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn