Bài tập lớn Hệ thống viễn thông: Kĩ thuật trải phổ trực tiếp: Tính BER theo SNR sử dụng Gold code với mô hình Rayleigh fading phẳng (có code)

12 7 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 14:18

Báo cáo bài tập lớn hệ thống viễn thông đại học Bách khoa Hà Nội: Tìm hiểu kĩ thuật trải phổ trực tiếp: Mô phỏng hiệu năng BER theo SNR sử dụng Gold code với mô hình Rayleigh fading phẳng. Báo cáo theo chuẩn IEEE có ở trong file code_up.rar đính kèm TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Môn: Hệ thống viễn thông Đề Tài: Kĩ thuật trải phổ trực tiếp: Tính BER theo SNR sử dụng Gold code với mơ hình Rayleigh fading phẳng Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thành Chuyển Nhóm thực hiện: Họ Tên MSSV Nguyễn Minh Hiếu 20151336 Hà Nội, I LÍ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH HỆ THỐNG TRẢI PHỔ TRỰC TIẾP A Kĩ thuật trải phổ trực tiếp Trong báo cáo nhóm em nghiên cứu trình bày kĩ thuật trải phổ trực tiếp Hình Mơ hình hệ thống trải phổ trực tiếp Kĩ thuật trải phổ trực tiếp thực cách nhân tín hiệu với chuỗi giả tạp (Pseudo Noise – PN) có thời gian bit ngắn nhiều lần so với thời gian bit tín hiệu ban đầu ... MƠ HÌNH HỆ THỐNG TRẢI PHỔ TRỰC TIẾP A Kĩ thuật trải phổ trực tiếp Trong báo cáo nhóm em nghiên cứu trình bày kĩ thuật trải phổ trực tiếp Hình Mơ hình hệ thống trải phổ trực tiếp Kĩ thuật trải phổ. .. thống trải phổ trực tiếp Kĩ thuật trải phổ trực tiếp thực cách nhân tín hiệu với chuỗi giả tạp (Pseudo Noise – PN) có thời gian bit ngắn nhiều lần so với thời gian bit tín hiệu ban đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn Hệ thống viễn thông: Kĩ thuật trải phổ trực tiếp: Tính BER theo SNR sử dụng Gold code với mô hình Rayleigh fading phẳng (có code), Bài tập lớn Hệ thống viễn thông: Kĩ thuật trải phổ trực tiếp: Tính BER theo SNR sử dụng Gold code với mô hình Rayleigh fading phẳng (có code)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn