ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

16 7 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 13:51

ĐỀ CƯƠNG LUẬT HN & GĐ - Câu 1: Phân tích điều kiện KH theo Luật HNGĐ 2014  Khái niệm KH: việc nam nữ xác lập QH vợ chồng với theo quy định Luật điều kiện KH đăng kí KH  Khái niệm điều kiện KH theo PL HNGĐ VN quy định có tính chất bắt buộc NN quy định văn PL nam nữ phải tuân thủ KH Điều kiện KH có ý nghĩa quan trọng việc KH mục đích HN - Thứ nhất, điều kiện KH nhằm tiêu chuẩn hóa việc KH nam nữ NN đảm bảo hành vi KH phải tuân thủ điều kiện nhau, không phân biệt chủ thể, thành phần, địa vị xã hội yếu tố khác chủ thể tham gia KH Quy định sở bảo đảm quyền bình đẳng công dân việc xác lập QHHN - Thứ hai, điều kiện KH bảo đảm cho việc thực mục đích KH vợ chồng tảng điều kiện KH, nam nữ đảm bảo đủ điều kiện nhận thức, tâm sinh lý, khả thực chức gia đình sở đó, vợ chồng thực nghĩa vụ quyền HN gia đình trách nhiệm xã hội, cộng đồng trước nhà nước - Thứ ba, điều kiện KH theo luật định sở pháp lý loại trừ việc KH không quy định PL mục đích việc KH Việc KH nam nữ khơng nhằm đến lợi ích bên việc thiết lập gia đình mà ảnh hưởng đến lợi ích người khác trách nhiệm pháp lý mối QH vợ chồng với xã hội, cộng đồng Điều kiện KH giúp cho gia đình phát triển bình thường, đáp ứng mục đích HN gia đình phát triển theo định hướng tế bào lành mạnh xã hội, góp phần giải phóng người hưởng quyền người Điều kiện KH quy định theo điều luật HNGĐ năm 2014: Nam, nữ KH với phải tuân theo điều kiện sau đây: a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; b) Việc KH nam nữ tự nguyện định; c) Không bị NLHVDS; d) Việc KH không thuộc trường hợp cấm KH theo quy định điểm a, b, c d khoản Điều Luật NN không thừa nhận HN người giới tính  Nam từ “đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên” - Theo điểm a.K1.Đ8.LHNGĐ 2014 quy định: “Nam từ đủ 20t trở lên, nữ từ đủ 18t trở lên” Hoa Hồng Thép - Nam, nữ KH, họ phải chứng minh đủ tuổi theo luật định Độ tuổi KH theo quy định LHNGĐ 2014 độ tuổi tối thiểu, bắt buộc nam nữ KH Việc KH độ tuổi nam, nữ định không thấp độ tuổi tối thiểu PL quy định Độ tuổi KH vào nhiều yếu tố phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, lịch sử lập pháp, thực tiễn thi hành PL tổng kết phát triển người VN - Thứ nhất, độ tuổi KH vào số phát triển tâm sinh lý người VN Con người ý thức việc KH khả thực trách nhiệm gia đình họ phát triển đến mức độ định thể chất ý thức xã hội Nếu nam, nữ KH chưa đủ tuổi tùy thuộc vào mức độ, tính chất vi phạm mà xử lý chề tài phù hợp - Thứ hai, khả thực nghĩa vụ quyền HN gia đình vợ chồng Để đạt mục tiêu việc KH vợ chồng phải có kỹ định đời sống gia đình thực chức xã hội Con người phát triển đến mức độ định có khả tham gia lao động tạo thu nhập cho gia đình, gánh vác trách nhiệm, thực nghĩa vụ xã hội Độ tuổi KH nước quy định khác thân nước ta thời kỳ khác có quy định khác tuổi KH Trước LHNGĐ 1986 LHNGĐ 2000 quy định độ tuổi KH “Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên” dẫn đến cách hiểu nam bắt đầu bước sang tuổi 20, nữ bắt đầu bước sang tuổi 18 đủ điều kiện KH LHNGĐ 2014 quy định chặt chẽ bổ sung thêm từ “đủ” vào độ tuổi, có nghĩa nam phải tròn 20 tuổi khơng thiếu 01 ngày, nữ phải tròn 18 tuổi khơng thiếu 01 ngày đủ tuổi KH  Việc KH nam nữ tự nguyện định - Theo điểm b.K1.Đ8.LHNGĐ 2014 quy định: “Việc KH nam nữ tự nguyện định” - Việc KH bên nam nữ tự nguyện định, không bên ép buộc, lừa dối bên nào, không cưỡng ép cản trở - Việc KH nam nữ phải thể mong muốn bên việc thiết lập HN, xây dựng gia đình Động lực việc KH nam nữ muốn chung sống với nhau, xây dựng gia đình hạnh phúc thực chức xã hội gia đình - Sự tự nguyện nam nữ việc KH thể thông qua việc nam nữ tự nguyện định; thể mong muốn việc thiết lập QHHN, thông qua hành vi sau: + Ký tờ khai đăng kí KH + Thể đồng ý KH quan hộ tịch + Ký vào sổ đăng kí KH + Ký vào giấy chứng nhận KH - Việc KH tự nguyện có ý nghĩa quan trọng việc xác lập HN: + Thứ nhất, HN đạt mục đích việc KH tự nguyện Sự tự nguyện yếu tố đảm bảo cho thành viên gi đình chung sống với nhau, quan tâm, chăm sóc nhau, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc bền vững Mục đích HN đạt hay khơng phụ thuộc vào tình yêu tự nguyện vợ chồng thực trách nhiệm pháp lý người khác + Thứ hai, KH tự nguyện xóa bỏ tàn tích HN phong kiến lạc hậu HN tự nguyện thể tự lựa chọn người bạn đời nhằm chung sống lâu dài, hạnh phúc Mọi gắn bó khơng xuất phát từ tự nguyện mầm móng tan vỡ, nguyên nhân Hoa Hồng Thép xung đột đời sống gia đình Quan niệm KH theo ý chí cha, mẹ, ơng, bà trước lỗi thời, khơng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh kinh tế xã hội nhận thức người giai đoạn  Không bị lực hành vi dân - NLHVDS khả cá nhân việc nhận thức, điều khiển hành vi xác lập quyền, thực nghĩa vụ dân với cá nhân, tổ chức khác - Người bị NLHVDS người bị bệnh tâm thần mắc bệnh khác mà nhận thức, làm chủ hành vi Theo u cầu người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan, TA định tuyên bố người người NLHVDS sở kết luận giám đinh pháp y tâm thần - Người NLHVDS khơng thể KH họ khơng thể ý chí tham gia KH Quy định nhằm đảm bảo cho HN thiết lập sở tự nguyện, bình đẳng HN xác lập, trì, tồn chủ thể minh mẫn, có nhận thức điều khiển hành vi - Mặt khác, người NLHVDS người thực nghĩa vụ quyền vợ chồng, trách nhiệm gia đình xã hội Hầu hết trách nhiệm gia đình đòi hỏi vợ chồng phải người có khả thực cách tích cực để tạo điều kiện cho gia đình tồn phát triển Việc bên vợ chồng người NLHVDS họ không thực trách nhiệm mà có hành vi xâm phạm quyền lợi bên - Quy định yếu tố đảm bảo cho phát triển lành mạnh Theo khoa học, chứng bệnh làm cho cá nhân bị NLHVDS có khả di truyền cho hệ kế tiếp, làm suy thối nòi giống tạo gánh nặng cho gia đình xã hội - Theo luật định, quan hộ tịch phát người tham gia KH có dấu hiệu NLHVDS, họ có quyền yêu cầu người chứng minh họ khơng bị NLHVDS  Việc KH không thuộc trường hợp cấm KH theo quy định điểm a, b, c d khoản Điều Luật Theo đó, cấm hành vi sau KH: a) KH giả tạo, LH giả tạo: Thông thường việc KH giả tạo, LH giả tạo hướng đến mục đích tư lợi thông qua hành vi tuân thủ quy định PL Thực chất việc KH giả tạo, LH giả tạo không vi phạm điều kiện tự nguyện việc KH, chủ thể có bàn bạc, thỏa thuận với việc KH không đảm bảo tiến HN VD: KH nhằm xuất cảnh nước ngoài, KH để nhập hộ vào thành phố,… b) Tảo hôn, cưỡng ép KH, lừa dối KH, cản trở KH: - Tảo hôn việc lấy vợ, lấy chồng bên bên chưa đủ tuổi KH theo quy định PL Hoa Hồng Thép - Cưỡng ép KH hành vi buộc người khác phải KH trái với nguyện vọng họ Việc cưỡng éo KH hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực thực hành vi khác tác động đến nam, nữ để họ KH theo ý muốn người thứ ba VD: Cha mẹ ép KH để trừ nợ, cha mẹ bên hứa hẹn với nhau,… - Lừa dối KH hành vi cố ý bên nhằm làm cho bên hiểu sai thật thân nhân, hồn cảnh nên đồng ý KH VD: Khơng có khả sinh lý cố tình giấu, biết bị nhiễm HIV cố tình giấu,… - Cản trở KH hành vi ngăn cản người khác KH trái với nguyện vọng họ Cản trở KH hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực thực hành vi khác làm cho nam, nữ không thực việc KH theo ý chí c) Người có vợ, có chồng mà KH chung sống vợ chồng với người khác chưa có vợ, chưa có chồng mà KH chung sống vợ chồng với người có chồng, có vợ: Người có vợ có chồng người tồn HN hợp pháp, bên vợ chồng sống chưa LH NN thừa nhận chế độ HN vợ chồng, vợ chồng bình đẳng PL khơng chấp nhận chế độ đa thê đa phu chất tình u khơng thể chia sẻ, vợ chồng có trách nhiệm chung thủy với xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến PL quy định để đảm bảo cho vợ chồng thực cách tốt chức gia đình thực tốt nghĩa vụ d) KH chung sống vợ chồng người dòng máu trực hệ; người có họ phạm vi ba đời; cha, mẹ nuôi với nuôi, cha chồng với dâu, mẹ vợ với rể, cha dượng với riêng vợ, mẹ kế với riêng chồng - KH chung sống vợ chồng người dòng máu trực hệ Những người dòng máu trực hệ người có huyết thống Là cha mẹ con, ông bà với cháu nội cháu ngoại - KH chung sống vợ chồng người có họ phạm vi ba đời Là người có gốc sinh Cấm KH cha mẹ con; ông bà cháu nội, cháu ngoại; anh chị em cha mẹ, cha khác mẹ, mẹ khác cha; anh chị em chú, bác, cơ, cậu, dì ruột; bác, chú, cơ, cậu, dì ruột Những người có huyết thống có huyết thống gần khơng đảm bảo việc thực chức trì nòi giống họ vợ chồng Những người có củng dòng máu trực hệ, có họ phạm vi đời vợ chồng sinh bị biến dạng vê di truyền, không lành lặn mặt thể chất, trí tuệ, tinh thần - Cấm KH chung sống vợ chồng cha, mẹ nuôi với nuôi; người cha, mẹ nuôi với nuôi, cha chồng với dâu, mẹ vợ với rể, cha dượng với riêng vợ, mẹ kế với riêng chồng Tuy QH khơng có thân thuộc NN cấm để đảm bảo sáng, lành mạnh QH Hơn nữa, truyền Hoa Hồng Thép thống đạo đức không cho phép đánh đổi QH cha mẹ Bậc làm cha làm mẹ phải gương sáng, tốt đẹp để học tập, noi theo; phải nghe lời dạy bảo cha mẹ  Nhà nước không thừa nhận HN người giới tính - HN kết hợp người đàn ông người đàn bà theo lẽ tự nhiên nhằm xây dựng gia đình sinh đẻ Việc KH người khác giới kiện tự nhiên gắn liền với nhu cầu người, tạo cân xã hội loài người, làm thăng hoa giá trị sống Những người giới tính KH hành vi ngược lại với quy luật tự nhiên Hơn nữa, người giới tính KH khơng thực chức gia đình, quyền nghĩa vụ nhân thân, tạo xung đột cân xã hội, ảnh hưởng đến đời sống chung xã hội - Đối với vấn đề thấy nhằm bắt kịp với thực trạng xã hội LHNGĐ 2014 có quy định khác với LHNGĐ 2000 vấn đề giới tính hai người KH K5.Đ10.LHNGĐ 2000 quy định “cấm KH người giới tính” K2.Đ8 LHNGĐ 2014 quy định “NN khơng thừa nhận HN người giới tính”., Những người giới làm lễ cưới, thực nghi thức KH cặp đơi nam nữ bình thường khác nhiên PL lại không công nhận mối QH họ HN hợp pháp, việc họ ăn chung với không làm phát sinh quyền, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm vợ chồng hợp pháp có đăng ký KH Việc nhà nước khơng thừa nhận HN người đồng giới xuất phát từ chức trì nòi giống HN xuất phát từ việc cơng nhận HN đồng giới có nghĩa nhà nước trao quyền cho họ, việc buộc nhà nước phải có sách để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp họ, có điều chỉnh quy định PL nước cho phù hợp với việc cơng nhận việc gây xáo trộn lớn Chính lý mà nước ta không cấm không công nhận HN người giới tính Từ phân tích điều kiện KH thấy LHNGĐ 2014 có điều chỉnh hoàn thiện quy định PL điều kiện KH cho phù hợp với thực tiễn nước ta so với quy định LHNGĐ 2000 Như để việc KH thời điểm không trái với quy định PL hai bên đăng ký KH phải đảm bảo đầy đủ điều kiện KH quy định LHNGĐ 2014 Câu 2: Nêu khái niệm KH trái PL, trường hợp KH trái PL cách thức xử lý  Khái niệm KH trái PL:  Khái niệm KH trái PL hình thức KH không PL thừa nhận chừng mực hành vi KH có tuân thủ PL KH trái PL việc KH có đăng kí KH quan có thẩm quyền thời điểm KH bên tham gia việc KH vi phạm điều kiện KH luật định Việc KH trái PL bị xử lý theo quy định quy định PL không NN bảo hộ việc KH hợp pháp  Các trường hợp KH trái PL: Hoa Hồng Thép - Thứ nhất, nam nữ tham gia KH chưa đạt đến độ tuổi theo luật định Người nam tham gia KH chưa đủ 20 tuổi, người nữ tham gia KH chưa đủ 18 tuổi Việc KH trái với quy định PL HNGĐ - Thứ hai, thiếu tự nguyện hai bên nam nữ việc KH Bên nam, nữ hai bên tham gia KH bị cưỡng ép, lừa dối, tảo hôn, kết hôn giả tạo Việc KH không phản ánh mong muốn họ việc xác lập QH vợ chồng - Thứ ba, người NLHVDS KH Tại thời điểm KH, hai bên nam, nữ tham gia KH lâm vào tình trạng khơng có khả nhận thức, điều khiển hành vi tham gia KH quan hộ tịch công nhận - Thứ tư, người tham gia vào việc KH tình trạng có vợ, có chồng Đó người tồn QHHN hợp pháp sử dụng biện pháp khác để đăng kí KH với người khác, vi phạm chế độ HN vợ, chồng - Thứ năm, người tham gia KH người có dòng máu trực hệ có họ phạm vi đời Đó người có huyết thống có quan hệ huyết thống gần - Thứ sáu, người tham gia KH cha, mẹ nuôi với nuôi; người cha, mẹ nuôi với nuôi, bố chồng với dâu, mẹ vợ với rể, bố dượng với riêng vợ, mẹ kế với riêng chồng  Khi phát việc KH trái PL, theo yêu cầu chủ thể có thẩm quyền, TAND có quyền định hủy việc KH trái PL  Xử lý trường hợp KH trái PL - Nếu thời điểm TAND giải yêu cầu hủy việc KH trái PL mà hai bên có đủ điều kiện KH theo luật định hai bên yêu cầu công nhận QHHN thì: + TAND cơng nhận QHHN + QHHN xác lập từ thời điểm bên đủ điều kiện KH theo luật định - Nếu thời điểm TAND giải yêu cầu hủy việc KH trái PL mà hai bên có đủ điều kiện KH theo luật định hai bên yêu cầu hủy việc KH trái PL bên yêu cầu ly bên khơng u cầu TAND định hủy việc KH trái PL - Nếu thời điểm TAND giải yêu cầu hủy việc KH trái PL, hai bên không đủ điều kiện KH mà hai bên yêu cầu ly hôn, hai bên u cầu cơng nhận QHHN TAND bác bỏ yêu cầu họ định hủy việc KH trái PL Câu 3: Hãy trình bày quyền nghĩa vụ vợ chồng TS chung Hoa Hồng Thép Để HN ổn định, lâu dài, bền vũng hạnh phúc vấn đề vơ quan trọng đời sống vật chất ,kinh tế TS vợ chồng Thời kì HN có ý nghĩa việc xác định thời điểm phát sinh TS chung Vợ chồng có nghĩa vụ quyền TS vợ chồng ngang nhằm trì tạo lập phát triển TS chung ,chăm lo đời sống chung gia đình - TS chung vợ chồng TS thuộc sở hữu chung hợp phân chia Đó sở hữu chung mà phần quyền sở hữu sở hữu chung không xác định TS chung  Các loại TS chung vợ chồng bao gồm:  TS vợ chồng tạo thời kì HN, thu nhập lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh thời kì HN - Đây nhóm TS chủ yếu vợ chồng Duy trì, phát triển TS chung, chăm lo đời sống chung gia đình phần lớn dựa vào loại TS Khối TS chung vợ chồng tạo thành từ nguồn: người chồng tạo ra, người vợ tạo hai vợ chồng tạo Xuất phát từ tính chất QHHN chung ý chí, chung cơng sức việc tạo lập, chăm lo đời sống gia đình, nên PL khơng vào sức đóng góp người Do sức khỏe, lực, trình độ,…vợ chồng tạo lập khối TS chung không ngang nhau, PL thừa nhận quyền bình đẳng vợ chồng khối TS chung  Các khoản thu nhập hợp pháp khác vợ chồng thời kì HN - Thu nhập hợp pháp khác hiểu số tiền mà vợ, chồng trúng xổ số; số tiền thưởng mà vợ, chồng nhận được; hay khoản tiền trợ cấp,… Như vậy, khoản thu nhập hợp pháp người chồng người vợ có được, thời điểm có thời gian họ vợ chồng Theo luật định, TS coi TS chung phải có nguồn gốc hợp pháp Nếu vậy, TS vợ chồng trộm cắp, buôn lậu, tham nhũng,…mà có nguồn gốc bất hợp pháp không xem TS chung  TS mà vợ chồng tặng cho chung, thừa kế chung - Đây TS mà vợ chồng chủ sở hữu thể ý chí chuyển giao quyền sở hữu lại cho hai vợ chồng Tôn trọng quyền định đoạt chủ sở hữu TS, PL xác định TS chung vợ chồng Để xác định TS chung vợ chồng, phải dựa vào ý chí người tặng cho, người để lại thừa kế Theo luật định, TS mà vợ chồng thừa kế chung để trở thành TS chung xảy trường hợp thừa kế thoe di chúc, diện hàng thừa kế theo PL khơng có dâu, rể Trong trường hợp đặc biệt, vợ chồng hưởng thừa kế theo PL, phần mà người hưởng TS riêng người  TS riêng vợ chồng họ đồng ý nhập vào khối TS chung Hoa Hồng Thép - Quy định vừa thể rõ quyền tự định đoạt vợ chồng TS thuộc sở hữu mình, vừa thể quyền vợ chồng việc định phạm vi TS thuộc sở hữu chung Loại TS chung vợ chồng thực chất xác định vào ý thức chủ quan vợ, chồng Việc nhập hay không nhập TS riêng vợ, chồng vào khối TS chung vợ chồng hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí vợ, chồng, PL khơng can thiệp Trường hợp nhập TS riêng bên vào khối TS chung vợ chồng nhằm trốn tránh thực nghĩa vụ riêng bên TS (nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ trả nợ cho người khác,…) vơ hiệu Quy định nhằm tạo sở pháp lý để giải tranh chấp TS vợ chồng sau này, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho chủ thể khác có liên quan  Quyền nghĩa vụ vợ chồng TS chung  Vợ chồng có quyền nghĩa vụ ngang TS chung (cùng chiếm hữu, sử dụng, định đoạt TS chung; bình đẳng với khơng phân biệt lao động gia đình hay lao động có thu nhập): Tùy thuộc vào điều kiện, hồn cảnh, mà gia đình có bàn bạc, thỏa thuận, phân công vợ chồng việc quản lý TS chung Việc quản lý TS chung vợ chồng phảo đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, tiến Đối với TS chung vợ chồng vợ, chồng có quyền nghĩa vụ ngang việc chiếm hữu, sử dụng định đoạt TS Quyền bình đẳng vợ chồng khối TS chung thể việc xác lập, thực chấm dứt giao dịch dân liên quan đến TS chung có giá trị lớn nguồn sống gia đình, việc dùng TS để đầu tư, kinh doanh phải vợ chồng bàn bạc, thỏa thuận Trong trường hợp vợ, chồng ủy quyền cho người ủy quyền có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt TS chung phạm vi ủy quyền  TS chung vợ chồng sử dụng để đáp ứng nhu cầu chung gia đình thực nghĩa vụ chung vợ chồng: Mục đích sử dụng TS chung vợ chồng trước hết nhằm để đáp ứng nhu cầu chung gia đình, để ăn, ở, mua sắm đồ dùng sinh hoạt,… phục vụ cho đời sống thành viên gia đình vật chất, tinh thần, đồng thời dùng để thực nghĩa vụ TS vợ chồng Về nguyên tắc, vợ chồng không lấy TS chung để thỏa mãn nhu cầu riêng tư mình, bên thực điều có đồng ý vợ chồng  Việc xác lập thực giao dịch dân liên quan đến TS chung vợ chồng cần phải đồng ý vợ chồng: Việc định đoạt vợ chồng liên quan đến TS chung ảnh hưởng lớn đến đời sống gia đình, PL u cầu phải có bàn bạc, cân nhắc thận trọng hai vợ chồng phải vợ chồng định Quy định khơng thể quyền bình đẳng mà nhằm bảo vệ quyền lợi cho gia đình Trong trường hợp thiếu thống ý chí bên vợ chồng bên lại có quyền u cầu tòa án tun bố gia dịch vơ hiệu  Vợ chồng phải chịu trách nhiệm liên đới giao dịch bên thực : Khi vợ chồng thực giao dịch liên quan tới TS chung, phải có đồng ý vợ chồng Tuy nhiên số trường hợp, giao dịch vợ chồng liên quan đến TS chung bên thực hiện, phía bên cho dù khơng biết biết Hoa Hồng Thép không đồng ý, phải liên đới chịu trách nhiệm Đó gia dịch dân hợp pháp, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu gia đình Câu 4: Hãy trình bày quyền nghĩa vụ vợ chồng TS riêng  Các loại TS riêng vợ chồng bao gồm: TS riêng vợ, chồng có trước KH TS thừa kế riêng, tặng cho riêng thời kỳ HN TS chung vợ, chồng họ chia riêng TS phục vụ nhu cầu thiết yếu vợ, chồng (đồ dùng cá nhân tư trang)  Quyền nghĩa vụ vợ chồng TS riêng  Vợ chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt TS riêng theo ý chí (phù hợp với quy định PL), miễn khơng làm thiệt hại ảnh hưởng đến lợi ích nhà nước, lợi ích cơng cộng, quyền lợi ích hợp pháp người khác Xuất phát từ lợi ích chung gia đình, trường hợp hợp TS chung không đủ để đáp ứng nhu cầu chung gia đình, vợ, chồng phải dùng TS riêng để đáp ứng nhu cầu Đối với TS mà vợ, chồng chi dùng cho gia đình mà khơng vợ, chồng khơng có quyền đòi lại  Vợ chồng có quyền định nhập khơng nhập TS riêng vào khối TS chung vợ chồng Tuy nhiên, với TS riêng tham gia giao dịch, PL yêu cầu phải tuân theo hình thức định vợ, chồng phải tn theo hình thức nhập vào TS chung Việc nhập TS riêng vào TS chung mà xâm phạm đến lợi ích gia đình trốn tránh nghĩa vụ TS không PL thừa nhận  TS riêng bên vợ, chồng họ tự quản lý Trong trường hợp vợ chồng khơng thể tự quản lý TS riêng khơng ủy quyền cho người khác quản lý PL dành cho người chồng, người vợ họ có quyền quản lý TS  Nghĩa vụ bên vợ, chồng có trước KH TS mà vợ, chồng có trước KH xác định TS riêng người Họ có tồn quyền sở hữu khối TS  Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt TS riêng TS riêng gắn liền với chủ sở hữu, nguyên tắc, chủ sở hữu có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt cách độc lập TS mà sở hữu Vì vậy, chi phí phát sinh trình quản lý, sử dụng gắn liền với chủ sở hữu  Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch bên xác lập, thực khơng nhu cầu gia đình Nếu vợ, chồng tự thực giao dịch chứng minh giao dịch mà họ thực nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu gia đình nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch Hoa Hồng Thép nghĩa vụ chung vợ chồng Ngược lại, không chứng minh giao dịch mà thực nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu gia đình người phải thực TS riêng  Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi VPPL vợ, chồng Những hành vi trái PL vợ, chồng xâm phạm TS, tính mạng, sức khỏe dẫn đến hậu phảu gánh chịu trách nhiệm TS nghĩa vụ riêng người  TS riêng vợ, chồng dùng để đáp ứng nhu cầu chung gia đình (trong trường hợp TS chung khơng đủ)  Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có sau KH (mà thừa kế riêng, tặng cho riêng) TS chung vợ chồng  Lưu ý: - Điểm LHNGĐ 2014 thừa nhận chế độ TS theo luật định theo thỏa thuận: nam nữ có quyền lựa chọn chế độ TS theo thỏa thuận (hoặc lựa chọn thỏa thuận bị TAND tuyên bố vơ hiệu) áp dụng TS theo luật định - Dù áp dụng chế độ TS phải tuân thủ nguyên tắc chung: + Đảm bảo quyền bình đẳng vợ chồng + Đảm bảo lợi ích chung gia đình + Đảm bảo quyền lợi người thứ ba tình Câu 5: Ai có quyền yêu cầu LH?Ai có thẩm quyền giải việc LH? HN gắn kết từ hai phía nam nữ HN gọi “kết thúc” đẹp tình yêu trai gái Khi KH, hai bên tự nguyện đến với PL cơng nhận Tuy nhiên sống, có nhiều điều mà tình u khơng thể giải được, bên lựa chọn cách giải thoát cho việc LH LH theo quy định khoản 14, điều 3, Luật HN Gia đình năm 2014 “LH việc chấm dứt QH vợ chồng theo án, định có hiệu lực PL Tòa án”  Quyền u cầu giải LH quy định Điều 51 Luật HN Gia đình năm 2014 sau:  Vợ, chồng hai người có quyền yêu cầu TA giải LH KH LH quyền tự nhiên người khơng cưỡng ép hay cản trở PL công nhận cho nam, nữ quyền định việc KH để xác lập QH vợ chồng quy định cho vợ, chồng Hoa Hồng Thép quyền yêu cầu LH để chấm dứt QHHN Như vậy, vợ, chồng nhận thức cách rõ ràng tình trạng QHHN họ trầm trọng, việc họ khơng thể tiếp tục sống chung họ có quyền u cầu tồ án giải LH PL không buộc người yêu phải KH với khơng buộc người khơng u phải tồn QH vợ chồng Do vậy, Luật HN gia đình năm 2014, luật trước quy định vợ, chồng có quyền yêu cầu li hôn Tuy nhiên, QH vợ chồng không phản ánh chất vợ chồng khơng muốn li khơng có quyền buộc họ phải li hôn HN tự nguyện việc KH mà thể việc tồn HN Thực tế cho thấy, nhiều cặp vợ, chồng nhận thấy sống chung họ ý nghĩa, không đem lại hạnh phúc cho bên mà mang lại khổ đau con, gia đình… mà họ khơng LH  Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải LH bên vợ, chồng bị bệnh tâm thần mắc bệnh khác mà nhận thức, làm chủ hành vi mình, đồng thời nạn nhân bạo lực gia đình chồng, vợ họ gây làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần họ Tuy nhiên, PL hướng tới việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nhóm người yếu thế, người khơng thể tự bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp họ Nếu cơng nhận cho vợ, chồng có quyền u cầu LH khơng giải trường hợp đặc biệt bên vợ chồng bị bệnh tâm thần mắc bệnh khác mà nhận thức, làm chủ hành vi lại bị ngược đãi, hành hạ… Thực tế có khơng trường hợp bên vợ chồng bị bệnh tâm thần mắc bệnh khác mà nhận thức, làm chủ hành vi mình, bên khơng khơng quan tâm, chăm sóc theo nghĩa vụ mà hành hạ, ngược đãi có hành vi khác đe dọa đến sức khoẻ, tính mạng họ Đối với trường hợp này, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp bên vợ chồng bị bệnh tâm thần mắc bệnh khác mà nhận thức, làm chủ hành vi mình, Luật HN gia đình năm 2014 quy định cha, mẹ, người thân thích khác bên vợ, chồng có quyền u cầu tồ án giải li  Chồng khơng có quyền u cầu LH trường hợp vợ có thai, sinh nuôi 12 tháng tuổi Nhiều người cho đứa mà người vợ mang thai, sinh nuôi 12 tháng tuổi người chồng người chồng khơng có quyền u cầu LH đứa người vợ người đàn ông khác người chồng người chồng có quyền LH Tuy nhiên theo quy định PL dù đứa trẻ người chồng khơng có quyền u cầu LH người vợ có thai, sinh ni 12 tháng tuổi Quy định hướng đến mục đích tránh cho người phụ nữ mang thai, sinh nuôi 12 tháng tuổi khỏi lo lắng, suy nghĩ tiêu cực; khỏi phải chịu đựng khó khăn mặt tâm lý vật chất giai đoạn sau LH xuất phát từ yêu cầu người chồng mang lại Nếu người chồng đơn phương LH vợ thời gian này, việc LH tác động lớn mặt tâm lí theo chiều hướng xấu người vợ thai nhi trẻ nhỏ Đây quy định mang tính nhân văn PL Mặt khác, trường hợp mang thai, sinh nuôi 12 tháng tuổi mà người vợ cảm thấy việc trì QH KH gây tác động xấu đến mình, ảnh hưởng tiêu cực đến thai nhi đứa trẻ 12 tháng tuổi người vợ có quyền u cầu LH thuận tình LH theo yêu cầu người chồng Hoa Hồng Thép Như vậy, quy định PL đặt thể tinh thần nhân đạo, tiến tư tưởng PL nói chung PL HNGĐ nói riêng  Thẩm quyền giải việc LH:  Thẩm quyền Tòa án giải LH nói chung - Theo khoản 14 Điều Luật HN gia đình 2014 quy định, LH việc chấm dứt QH vợ chồng theo án, định có hiệu lực PL Tòa án Như vậy, Tòa án quan có thẩm quyền quyền định chấm dứt QH vợ chồng họ có yêu cầu Theo Điều 35 Bộ luật tố tụng dân 2015, Tòa án nhân dân cấp huyện nơi vợ chồng cư trú có thẩm quyền giải LH - Vợ, chồng người có quyền yêu cầu Tòa án giải LH Tòa án thụ lý đơn u cầu LH, sau tiến hành hòa giải theo quy định PL tố tụng dân Nếu vợ chồng thuận tình LH, thỏa thuận phân chia TS, việc trơng nom, ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục sở bảo đảm quyền lợi đáng người vợ Tòa án cơng nhận thuận tình LH Trong trường hợp khơng thỏa thuận thỏa thuận không đảm bảo quyền lợi cho vợ Tòa án giải LH - Trường hợp vợ chồng yêu cầu LH, tức LH theo yêu cầu bên mà hòa giải Tòa án khơng thành, Tòa án giải cho LH HN lâm vào tình trạng trầm trọng, vợ chồng khơng thể sống chung, mục đích HN không đạt - QHHN chấm dứt kể từ ngày án, định LH Tòa án có hiệu lực PL Tòa án giải LH phải gửi án, định LH có hiệu lực PL cho quan thực đăng ký KH  Thẩm quyền Tòa án giải LH có yếu tố nước - Theo Điều 35, 37, 39, 40 Bộ luật tố tụng dân năm 2015 quy định thẩm quyền Tòa án vụ việc LH có yếu tố nước ngồi chia làm trường hợp: - Trường hợp thời điểm có u cầu Tòa án giải việc LH mà bị đơn người nước ngồi có mặt Việt Nam thẩm quyền giải LH có yếu tố nước ngồi Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú, làm việc giải - Trường hợp bị đơn người nước thời điểm nguyên đơn có u cầu Tòa án giải việc LH khơng có mặt Việt Nam thẩm quyền giải LH có yếu tố nước ngồi Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi nguyên đơn cư trú, làm việc giải Câu 6: Hãy trình bày hậu pháp lý việc LH LH tan vỡ gia đình tan vỡ làm phát sinh hàng loạt vấn đề cần giải góc độ xã hội góc độ pháp lý Hậu pháp lý LH nội dung quan trọng chế định LH Nó giúp giải ổn định QH sau LH, giảm Hoa Hồng Thép nhẹ ảnh hưởng tác động không tốt LH đến chủ thể liên quan xã hội Thời điểm án hay định cho LH TA có hiệu lực PL thời điểm phát sinh việc giải hậu pháp lý  QH nhân thân vợ chồng: - QHHN vợ chồng vốn mối QH thiêng liêng, chất QH không mang tính vụ lợi, vợ chồng sẵn sàng chia sẻ hi sinh Mục đích HN xây dựng gia đình bền vững, vợ chồng chung sống suốt đời với Tuy nhiên, QHHN đạt mục đích vơ tốt đẹp Khi bên vợ, chồng nhiều lý khác khơng muốn trì đời sống chung gia đình, giá trị gia đình khơng tôn trọng, nuôi dưỡng dẫn đến tan vỡ gia đình Khi án định LH TA có hiệu lực PL, đương chấm dứt QH vợ chồng, quyền nghĩa vụ nhân thân vợ chồng chấm dứt hoàn toàn Họ khơng nghĩa vụ chung thủy, u thương, q trọng, chăm sóc, giúp đỡ Kể từ thời điểm này, người vợ, người chồng trước trở thành chủ thể độc lập Khi án xử cho LH hay định cơng nhận thuận tình LH có hiệu lực PL bên LH có quyền KH với người khác  QH TS vợ chồng: Khi QHHN chấm dứt, việc giải vấn đề TS vợ chồng LH sở để hình thành tranh chấp phức tạp khó giải hậu pháp lý LH  Chia TS vợ chồng LH: Theo quy định PL HNGĐ hành chế độ TS vợ chồng gồm loại: chế độ TS theo luật định chế độ TS theo thỏa thuận Việc chia TS LH thực phụ thuộc vào chế độ TS mà bên lựa chọn KH - Theo thỏa thuận: Nếu văn thỏa thuận chế độ TS vợ chồng không bị TA tuyên bố vơ hiệu tồn áp dụng nội dung văn thỏa thuận để chia TS vợ chồng LH Ngược lại, bị TA tuyên bố vơ hiệu tồn áp dụng chế độ TS vợ chồng theo luật định để chia TS vợ chồng LH - Theo luật định: Nếu khơng thỏa thuận theo u cầu vợ, chồng hai vợ chồng, TA giải theo quy định PL + Thứ nhất, TS riêng vợ chồng: Khi vợ chồng LH, TS riêng bên thuộc quyền sở hữu bên đó, trừ trường hợp TS riêng nhập vào TS chung theo quy định PL Tromg trường hợp có sáp nhập, trộn lẫn TS riêng với TS chung mà vợ, chồng có u cầu chia TS tốn phần giá trị TS đóng góp vào khối TS đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác + Thứ hai, chia TS chung vợ chồng: TS chung vợ chồng chia theo thỏa thuận bên vợ chồng Vợ chồng tự nguyện thỏa thuận việc chia TS chung thành hai phần chia theo tỷ lệ định sở thống ý chí vợ chồng Khi vợ chồng thỏa thuận việc chia TS chung họ có Hoa Hồng Thép quyền u cầu TA giải TA thực việc chia TS chung cho bên vợ chồng sở tuân thủ nguyên tắc chia TS chung vợ chồng LH PL HNGĐ quy định TS chung vợ chồng chia đơi có tính đến yếu tố sau đây:  Hồn cảnh gia đình vợ, chồng  Cơng sức đóng góp vợ, chồng vào việc tạo lập, trì phát triển khối TS chung Lao động vợ, chồng gia đình coi lao động có thu nhập  Bảo vệ lợi ích đáng bên sản xuất, kinh doanh nghề nghiệp để bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập  Lỗi bên vi phạm quyền, nghĩa vụ vợ, chồng  TS chung vợ chồng chia vật, không chia vật chia theo giá trị; bên nhận phần TS vật có giá trị lớn phần hưởng phải tốn cho bên phần chênh lệch  Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp vợ, chưa thành niên, thành niên NLHVDS khơng có khả lao động khơng có TS để tự ni  Việc toán nghĩa vụ chung TS vợ chồng: Nghĩa vụ chung vợ chồng hiểu nghĩa vụ phát sinh giao dịch dân hai bên vợ chồng xác lập tham gia Cả hai vợ chồng chung tư cách bên chủ thể giao dịch dân làm phát sinh nghĩa vụ VD: Vợ chồng ký hợp đồng vay vốn ngân hàng với tư cách chủ thể bên vay Việc thực nghĩa vụ chung TS vợ, chồng vợ, chồng tự thỏa thuận, khơng thỏa thuận u cầu TA giải  Giải quyền lợi chung: Sau LH, vợ chồng có nghĩa vụ trơng nom, ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục chưa thành niên thành niên bị tàn tật, NLHVDS, khả lao động khơng có TS để tự ni QH cha mẹ tồn hồn tồn khơng phụ thuộc vào QHHN cha mẹ - Xác định người nuôi trường hợp cha, mẹ LH: + Vợ chồng thỏa thuận người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền bên sau LH Trường hợp không thỏa thuận có quyền u cầu TA giải Khi giải việc giao cho bên vợ chồng trực tiếp chăm sóc, ni dưỡng, TA cần dựa vào mà PL quy định:  Thứ nhất, sở việc giao cho bên cha mẹ nuôi phảo vào quyền lợi mặt con: Để xác định người đảm bảo tốt quyền lợi mặt TA xem xét điều kiện thực tế vợ chồng, tư cách đạo đức, điều kiện kinh tế, thời gian dành cho vợ, chồng,…Trên sở TA định bên vợ Hoa Hồng Thép chồng, người có điều kiện chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục tốt giao cho người  Thứ hai, từ đủ tuổi trở lên phải xem xét nguyện vọng con: Khi TA giải việc giao cho cha mẹ nuôi, đạt tuổi trở lên TA phải tham khảo ý kiến trẻ việc tẻ muốn sống với hai bên cha mẹ Tuy nhiên, ý kiến trẻ khơng có ý nghĩa định buộc TA tuân thủ mà có ý nghĩa tham khảo TA định cuối việc giao trẻ cho cha mẹ nuôi dưỡng  Thứ ba, 36 tháng tuổi giao cho mẹ trực tiếp ni, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích con: Thiên chức người mẹ giúp cho mẹ thực việc trơng nom, ni dưỡng, chăm sóc độ tuổi nhỏ tốt người khác Tuy nhiên số trường hợp (bị nghiện ma túy, có lối sống đòi trụy, thời hạn thi hành án phạt tù có giam giữ,…) người mẹ khơng thể thực việc trơng nom, nuôi dưỡng dù 36 tháng tuổi, TA phải giao cho người cha nuôi để đảm bảo quyền lợi mặt người  Thay đổi người trực tiếp nuôi sau LH: Trong trường hợp có yêu cầu cha, mẹ cá nhân, tổ chức theo quy định PL, TA định việc thay đổi quyền trực tiếp nuôi Việc thay đổi giải có sau đây:  Cha, mẹ có thỏa thuận việc thay đổi người trực tiếp nuôi phù hợp với lợi ích  Người trực tiếp ni khơng đủ điều kiện trực tiếp trơng nom chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục  Việc thay đổi người trực tiếp nuôi phải xem xét nguyện vọng từ đủ tuổi trở lên  Trong trường hợp xét thấy cha mẹ đêu khơng đủ điều kiện trực tiếp ni TA định giao cho người giám hộ theo quy định BLDS - Quyền thăm nom sau LH: Khi vợ chồng LH QHHN chấm dứt, QH cha, mẹ QH huyết thống kéo dài suốt đời Tuy nhiên, tôn trọng, thực nghĩa vụ vai trò mối QH này, phổ biến tình trạng người ni cố tình gây khó, ngăn cản người thăm nom chăm sóc chung Theo Điều 82 LHNGĐ 2014 quy định nghĩa vụ quyền cha, mẹ không trực tiếp nuôi sau LH: “Cha, mẹ không trực tiếp nuôi có nghĩa vụ tơn trọng quyền sống chung với người trực tiếp nuôi; Cha, mẹ không trực tiếp ni có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con; Sau LH, người khơng trực tiếp ni có quyền, nghĩa vụ thăm nom mà không cản trở Cha, mẹ không trực tiếp nuôi lạm dụng việc thăm nom để cản trở gây ảnh hưởng xấu đến việc trơng nom, chăm sóc, ni dưỡng, giáo Hoa Hồng Thép dục người trực tiếp ni có quyền u cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom người đó” - Cấp dưỡng nuôi LH: Cùng với việc giao cho nuôi dưỡng, TA đồng thời phải giải việc cấp dưỡng nuôi người không sống chung với Khi cha mẹ LH, sống với bên cha mẹ người khơng sống chung với phải thực nghĩa vụ cấp dưỡng cho hình thức khác  The end   Good luck to you  Hoa Hồng Thép ... bắt kịp với thực trạng xã hội LHNGĐ 2014 có quy định khác với LHNGĐ 2000 vấn đề giới tính hai người KH K5.Đ10.LHNGĐ 2000 quy định “cấm KH người giới tính” K2.Đ8 LHNGĐ 2014 quy định “NN khơng thừa... LHNGĐ 1986 LHNGĐ 2000 quy định độ tuổi KH “Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên” dẫn đến cách hiểu nam bắt đầu bước sang tuổi 20, nữ bắt đầu bước sang tuổi 18 đủ điều kiện KH LHNGĐ... Điểm LHNGĐ 2014 thừa nhận chế độ TS theo luật định theo thỏa thuận: nam nữ có quyền lựa chọn chế độ TS theo thỏa thuận (hoặc lựa chọn thỏa thuận bị TAND tun bố vơ hiệu) áp dụng TS theo luật định
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH, ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn