(Luận văn thạc sĩ) Giải pháp quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

93 4 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 13:17

(Luận văn thạc sĩ) Giải pháp quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái(Luận văn thạc sĩ) Giải pháp quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái(Luận văn thạc sĩ) Giải pháp quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái(Luận văn thạc sĩ) Giải pháp quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái(Luận văn thạc sĩ) Giải pháp quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái(Luận văn thạc sĩ) Giải pháp quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái(Luận văn thạc sĩ) Giải pháp quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái(Luận văn thạc sĩ) Giải pháp quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái(Luận văn thạc sĩ) Giải pháp quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái(Luận văn thạc sĩ) Giải pháp quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái(Luận văn thạc sĩ) Giải pháp quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái(Luận văn thạc sĩ) Giải pháp quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái NN & PTNT 19 Bảo Huy (2006), Hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh đơn giản cho rừng tự nhiên Việt Nam, Dự án ETSP/helvetas - Bộ NN & PTNT 20 James Sandom (2004): Trình bày bối cảnh Chứng rừng, Quản lý rừng bền vững FSC, Kỷ yếu hội thảo WWF QLRBV CCR, Quy Nhơn 24 - 25/5/2005 21 Jyrki Mantere (2018), Nguồn lâm sản ngành lâm nghiệp bền vững Phần Lan, Tổ chức Phát triển nông - Lâm nghiệp thực phẩm Phần Lan (FFD) 22 Nguyễn Ngọc Lung, Ngơ Đình Thọ (2013), Quản lý rừng bền vững Chứng rừng Việt Nam 22 Hồng Nhung(2017), Quản lý rừng bền vững nước phát triển, http://tapchimattran.vn/the-gioi/quan-ly-rung-ben-vung-o-cac-nuoc-phat-trien9546.html 23 Phạm Thanh Nghị (2000), Quản lý chất lượng giáo dục Đại học, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 24 Quốc hội (2013), Luật đất đai 25 Quốc hội (2015), Luật bảo vệ môi trường 26 Quốc hội (2017) Luật Lâm nghiệp 27 TCVN 11567-2:2016 (2016), Rừng trông – rừng gỗ lớn chuyển hóa từ rừng trồng gỗ nhỏ - phần 2: Keo tai tượng 28 Thủ tướng Chính phủ (2007), QĐ số 18/2007/QĐ-TTg, V/v Phê duyệt Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 84 chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 29 Thủ tướng Chính phủ-Quyết định 2242/2014/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt đề án tăng cường quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020” 30 Đỗ Hồng Tồn (2001), Giáo trình Khoa học quản lý, Tập 2, NXB Khoa học kĩ thuật Tr 33 –35 31 UBND huyện Trấn Yên (2017), Đề án Xây dựng huyện TrấnYên đạt chuẩn nông thôn giai đoạn 2017 – 2020 32 Viện quản lý rừng bền vững chứng rừng (2007), Tiêu chuẩn quốc gia quản lý rừng bền vững, tiêu chuẩn 9c Tiếng Anh: 33 FAO (2003), State of the World Forests, Rome, Italy 34 FAO (1996), Guideline for land use planning, Roma, Italy 35 FSC: Website http://WWW.fsc.org/en 36 Huynh Thu Ba (1999), Human migration and resource utilisation: a research project of population dynamics and resource utilisation in the buffer zone of Yok Don National Park and the surrounding region, Daklak province, WWF, Hanoi 37 ISO (1998), Information to Assist Forest Organizations in the Use of ISO 14001 and ISO 14004 - Environmental Management Systems Standards, Technical Report 14061, ISO, Geneva 38 Prodyot Bhattacharya (1995), Emergence of forest protection by communities, Kudada, South Bihar, India, Rcoftc, Thailand 39 R.Chambers (1983), Rural development, Putting the Last First, macMlian 40 UNDP (1999), A study on aid to the environmental sector in Vietnam, Thailand Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... Yên (2017), Đề án Xây dựng huyện TrấnYên đạt chuẩn nông thôn giai đoạn 2017 – 2020 32 Viện quản lý rừng bền vững chứng rừng (2007), Tiêu chuẩn quốc gia quản lý rừng bền vững, tiêu chuẩn 9c Tiếng... án tăng cường quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020” 30 Đỗ Hồng Tồn (2001), Giáo trình Khoa học quản lý, Tập 2, NXB Khoa học kĩ thuật Tr 33 –35 31 UBND huyện Trấn Yên (2017), Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Giải pháp quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, (Luận văn thạc sĩ) Giải pháp quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn