(Luận văn thạc sĩ) Điều kiện cần và đủ cho nghiệm của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng

109 2 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 13:16

(Luận văn thạc sĩ) Điều kiện cần và đủ cho nghiệm của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng(Luận văn thạc sĩ) Điều kiện cần và đủ cho nghiệm của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng(Luận văn thạc sĩ) Điều kiện cần và đủ cho nghiệm của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng(Luận văn thạc sĩ) Điều kiện cần và đủ cho nghiệm của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng(Luận văn thạc sĩ) Điều kiện cần và đủ cho nghiệm của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng(Luận văn thạc sĩ) Điều kiện cần và đủ cho nghiệm của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng(Luận văn thạc sĩ) Điều kiện cần và đủ cho nghiệm của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng(Luận văn thạc sĩ) Điều kiện cần và đủ cho nghiệm của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng(Luận văn thạc sĩ) Điều kiện cần và đủ cho nghiệm của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng(Luận văn thạc sĩ) Điều kiện cần và đủ cho nghiệm của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng(Luận văn thạc sĩ) Điều kiện cần và đủ cho nghiệm của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng(Luận văn thạc sĩ) Điều kiện cần và đủ cho nghiệm của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng(Luận văn thạc sĩ) Điều kiện cần và đủ cho nghiệm của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng ✣❸■ ❍➴❈ ❚❍⑩■ ◆●❯❨➊◆ ❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❙× P❍❸▼ ✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖ ❚❘❺◆ ❚❍➚ ▼❆■ ✣■➋❯ ❑■➏◆ ❈❺◆ ❱⑨ ✣Õ ❈❍❖ ◆●❍■➏▼ ❈Õ❆ ❇⑨■ ❚❖⑩◆ ❈❹◆ ❇➀◆● ❱❊❈❚❒ ◗❯❆ ❉×❰■ ❱■ P❍❹◆ ❙❯❨ ❘❐◆● ▲❯❾◆ ⑩◆ ❚■➌◆ ❙➒ ❚❖⑩◆ ❍➴❈ ❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥ ✲ ✷✵✶✾ ✣❸■ ❍➴❈ ❚❍⑩■ ◆●❯❨➊◆ ❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❙× P❍❸▼ ❚❘❺◆ ❚❍➚ ▼❆■ ✣■➋❯ ❑■➏◆ ❈❺◆ ❱⑨ ✣Õ ❈❍❖ ◆●❍■➏▼ ❈Õ❆ ❇⑨■ ❚❖⑩◆ ❈❹◆ ❇➀◆● ❱❊❈❚❒ ◗❯❆ ❉×❰■ ❱■ P❍❹◆ ❙❯❨ ❘❐◆● ◆❣➔♥❤✿ ❚♦→♥ ●✐↔✐ t➼❝❤ ▼➣ sè✿ ✾✹✻✵✶✵✷ ữớ ữợ ❤å❝✿ ●❙✳❚❙✳ ✣é ❱➠♥ ▲÷✉ ❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥ ✲ ✷✵✶✾ ▼ư❝ ❧ư❝ ▲í✐ ❝❛♠ ✤♦❛♥ ✐✐ ▲í✐ ❝↔♠ ì♥ ✐✐✐ ❉❛♥❤ ỵ ỳ t tt ✶ ✶ ❑✐➳♥ t❤ù❝ ❝ì sð ✾ ✶✳✶ ✶✳✷ ✶✳✸ ✶✳✹ ❇➔✐ t♦→♥ ❝➙♥ ❜➡♥❣ ✈❡❝tì ✈➔ ❝→❝ tr÷í♥❣ ❤đ♣ r ởt số ữợ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ P ổ ữợ õ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ỗ s rở ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✺ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✺ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✼ ✷ ✣✐➲✉ ❦✐➺♥ tè✐ ÷✉ ❝❤♦ ❜➔✐ t♦→♥ ❝➙♥ ❜➡♥❣ ✈❡❝tì q✉❛ ❞÷ỵ✐ ✈✐ ♣❤➙♥ ▼✐❝❤❡❧✕P❡♥♦t ✸✶ ✷✳✶ ✣✐➲✉ ❦✐➺♥ tè✐ ÷✉ ❝❤♦ ❝→❝ ♥❣❤✐➺♠ ❤ú✉ ❤✐➺✉ ❍❡♥✐❣ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ✈➔ ♥❣❤✐➺♠ s✐➯✉ ❤ú✉ ❤✐➺✉ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✳✶✳✶ ✷✳✷ ✣✐➲✉ ❦✐➺♥ tè✐ ÷✉ ❝❤♦ ♥❣❤✐➺♠ ❤ú✉ ❤✐➺✉ ❍❡♥✐❣ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✷ ✸✸ ⑩♣ ❞ư♥❣ ❝❤♦ ❜➔✐ t♦→♥ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ✈❡❝tì ✈➔ ❜➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ✈❡❝tì ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✹ ✸ ✣✐➲✉ ❦✐➺♥ tè✐ ÷✉ ❝❤♦ ❜➔✐ t♦→♥ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ tỡ q ữợ s rở ✣✐➲✉ ❦✐➺♥ ❝➛♥ ❋r✐t③ ❏♦❤♥ ❝❤♦ ❝→❝ ♥❣❤✐➺♠ ❤ú✉ ❤✐➺✉ ②➳✉ ❝õ❛ ❜➔✐ t♦→♥ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ✈❡❝tì ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✷ ✺✷ ✣✐➲✉ ❦✐➺♥ tè✐ ÷✉ ❦✐➸✉ ❑❛r✉s❤✕❑✉❤♥✕❚✉❝❦❡r ❝❤♦ ♥❣❤✐➺♠ ❤ú✉ ❤✐➺✉ ②➳✉ ❝õ❛ ❜➔✐ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ✈❡❝tì ✳ ✳ ✳ ✺✼ ✹ ✣✐➲✉ ❦✐➺♥ tè✐ ÷✉ ❝❤♦ ❜➔✐ t♦→♥ tố ữ tr q ữợ s rë♥❣ ✻✹ ✹✳✶ ❇➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❣✐→ trà ❦❤♦↔♥❣ ❝â r➔♥❣ ❜✉ë❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✺ ✹✳✷ ✣✐➲✉ ❦✐➺♥ tè✐ ÷✉ ❝❤♦ ♥❣❤✐➺♠ ▲❯✕tè✐ ÷✉ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ✳ ✳ ✳ ✻✽ ✹✳✸ ✣è✐ ♥❣➝✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✵ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤✉♥❣ ✾✶ ❉❛♥❤ ♠ư❝ ❝→❝ ❝ỉ♥❣ tr➻♥❤ ✤➣ ❝ỉ♥❣ ❜è ❧✐➯♥ q✉❛♥ ✤➳♥ ❧✉➟♥ →♥ ✾✸ ❚➔✐ ❧✐➺✉ t❤❛♠ ❦❤↔♦ ✾✹ ữủ t ữợ sỹ ữợ ộ ữ ổ ✤♦❛♥ ✤➙② ❧➔ ❝æ♥❣ tr➻♥❤ ❝õ❛ r✐➯♥❣ tæ✐✳ ❈→❝ ❦➳t q ữ ữủ sỹ ỗ ỵ ỗ t ộ ữ t q ợ ữ tứ ữủ ❝æ♥❣ ❜è tr♦♥❣ ❜➜t ❦ý ❝æ♥❣ tr➻♥❤ ❦❤♦❛ ❤å❝ ♥➔♦ ❦❤→❝✳ ❈→❝ t➔✐ ❧✐➺✉ t❤❛♠ ❦❤↔♦ ✤÷đ❝ tr➼❝❤ ❞➝♥ tr✉♥❣ t❤ü❝✳ ❚→❝ ❣✐↔ ❚r➛♥ ❚❤à ▼❛✐ ✐✐ ▲í✐ ❝↔♠ ì♥ ▲✉➟♥ →♥ ♥➔② ✤÷đ❝ t❤ü❝ ❤✐➺♥ t↕✐ ❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❙÷ ♣❤↕♠ ✲ ✣↕✐ ❤å❝ ❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥ ✈➔ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ ữợ sỹ ữợ ộ ▲÷✉✳ ❚→❝ ❣✐↔ ①✐♥ ✤÷đ❝ ❜➔② tä ❧á♥❣ ❜✐➳t ì♥ t s s t tợ ữớ t t t t ữợ ❧✉æ♥ ✤ë♥❣ ✈✐➯♥✱ ❦❤➼❝❤ ❧➺ t→❝ ❣✐↔ tr♦♥❣ s✉èt q✉→ tr➻♥❤ ❤å❝ t➟♣✱ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉✳ ❚→❝ ❣✐↔ ❝ô♥❣ ①✐♥ tr➙♥ trå♥❣ ❝↔♠ ì♥ ❇❛♥ ●✐→♠ ❤✐➺✉ ❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❙÷ ♣❤↕♠ ✲ ✣↕✐ ❤å❝ ❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥✱ ❇❛♥ ❈❤õ ♥❤✐➺♠ ❑❤♦❛ ❚♦→♥✱ ❝ò♥❣ ❝→❝ t❤➛②✱ ❝→❝ ❝ỉ t❤❛♠ ❣✐❛ ❣✐↔♥❣ ❞↕② ✤➣ t↕♦ ♠å✐ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ tèt ♥❤➜t ✤➸ tæ✐ ❤å❝ t➟♣ ✈➔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉✳ ❇➯♥ ❝↕♥❤ ✤â✱ t→❝ ❣✐↔ ①✐♥ ữủ tọ ỏ ỡ tợ ❑❤♦❛ ❑❤♦❛ ❤å❝ ❈ì ❜↔♥ ✈➔ ❇ë ♠ỉ♥ ❚♦→♥ ❝õ❛ tr÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❑✐♥❤ t➳ ✈➔ ◗✉↔♥ trà ❑✐♥❤ ❞♦❛♥❤ ✲ ✣↕✐ ❤å❝ ❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥ ✤➣ ❧✉æ♥ t↕♦ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ t❤✉➟♥ ❧đ✐ ✤➸ tỉ✐ ❝â t❤➸ ❤å❝ t➟♣ ✈➔ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ ❧✉➟♥ →♥ ❝õ❛ ♠➻♥❤✳ ❈✉è✐ ❝ò♥❣✱ t→❝ ❣✐↔ ①✐♥ t ỡ ỗ ✈➔ ❝→❝ ❛♥❤ ❝❤à ❡♠ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ s✐♥❤ ✤➣ ❧✉æ♥ ✤ë♥❣ ✈✐➯♥✱ ❣✐ó♣ ✤ï tỉ✐ tr♦♥❣ s✉èt q✉→ tr➻♥❤ ❤å❝ t➟♣✱ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➔ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ ❧✉➟♥ →♥✳ ❚→❝ ❣✐↔ r ỵ ỳ ✈✐➳t t➢t X∗ ❑❤æ♥❣ ❣✐❛♥ tæ♣æ ✤è✐ ♥❣➝✉ ❝õ❛ ❦❤æ♥❣ ❣✐❛♥ X Q∗ ◆â♥ ✤é✐ ♥❣➝✉ ❝õ❛ ♥â♥ Q Q# ❚ü❛ ♣❤➛♥ tr♦♥❣ ❝õ❛ Q∗ x∗ , x ●✐→ trà ❝õ❛ x∗ ∈ X ∗ t↕✐ x ∈ X (CQ) ✣✐➲✉ ❦✐➺♥ ❝❤➼♥❤ q✉② (M F CQ) ✣✐➲✉ ❦✐➺♥ ❝❤➼♥❤ q✉② ❦✐➸✉ ▼❛♥❣❛s❛r✐❛♥✕❋r♦♠♦✈✐t③ (SM F CQ) ✣✐➲✉ ❦✐➺♥ ❝❤➼♥❤ q✉② ❦✐➸✉ ▼❛♥❣❛s❛r✐❛♥✕❋r♦♠♦✈✐t③ ♠↕♥❤ ❤ì♥ f (x; v) ✣↕♦ ❤➔♠ ❈❧❛r❦❡ ❝õ❛ f t↕✐ x t❤❡♦ ♣❤÷ì♥❣ v ∂ C f (x) ữợ r f t x ∇f (x) ✣↕♦ ❤➔♠ ❋r➨❝❤❡t ❝õ❛ f t↕✐ x ∇G f (x) ✣↕♦ ❤➔♠ ●➙t❡❛✉① ❝õ❛ f t↕✐ x fd− (x, ) ữợ f t ♣❤÷ì♥❣ υ fd+ (x, υ) ✣↕♦ ❤➔♠ tr➯♥ ❉✐♥✐ ❝õ❛ ❤➔♠ f t❤❡♦ ♣❤÷ì♥❣ υ f ♦ (x; υ) ✣↕♦ ❤➔♠ ▼✐❝❤❡❧✕P❡♥♦t ❝õ❛ ❤➔♠ f t❤❡♦ ♣❤÷ì♥❣ υ ∂ M P f (x) ữợ Pt f t x f (x) ữợ s rở tr f t x f (x) ữợ s rở ữợ f t x f (x) ữợ s rở f t x C f (x) ữợ ỗ f t x NC (x) õ t ❝õ❛ C t↕✐ x ∈ C T (C; x) ◆â♥ t✐➳♣ t✉②➳♥ ❝õ❛ C t↕✐ x ✭❱❊P✮ ❇➔✐ t♦→♥ ❝➙♥ ❜➡♥❣ ✈❡❝tì ❦❤ỉ♥❣ r➔♥❣ ❜✉ë❝ ✭❈❱❊P✮ ❇➔✐ t♦→♥ ❝➙♥ ❜➡♥❣ ✈❡❝tì ❝â r➔♥❣ ❜✉ë❝ ✭❈❱❱■✮ ❇➔✐ t♦→♥ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ✈❡❝tì ❝â r➔♥❣ ❜✉ë❝ ✭❈❱❖P✮ ❇➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ✈❡❝tì ❝â r➔♥❣ ❜✉ë❝ ✭❈■❖P✮ ❇➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❣✐→ trà ❦❤♦↔♥❣ ❝â r➔♥❣ ❜✉ë❝ ✭❉❈■❖P✶✮ ❇➔✐ t♦→♥ ✤è✐ ♥❣➝✉ ❦✐➸✉ ▼♦♥❞✕❲❡✐r ✭❉❈■❖P✷✮ ❇➔✐ t♦→♥ ✤è✐ ♥❣➝✉ ❦✐➸✉ ❲♦❧❢❡ L(X, Y ) ❑❤æ♥❣ ❣✐❛♥ ❝→❝ →♥❤ ①↕ t✉②➳♥ t➼♥❤ ❧✐➯♥ tư❝ tø X ✈➔♦ Y Rn+ ❖rt❤❛♥t ❞÷ì♥❣ tr♦♥❣ Rn Rn++ P❤➛♥ tr♦♥❣ ❝õ❛ Rn+ T ❚➟♣ t➜t ❝↔ ❝→❝ ❦❤♦↔♥❣ ✤â♥❣ ✈➔ ❜à ❝❤➦♥ tr♦♥❣ R ▲❯ ▲♦✇❡r✲✉♣♣❡r ❞♦♠F ▼✐➲♥ ❤ú✉ ❤✐➺✉ ❝õ❛ F t✳÷✳✱ t÷ì♥❣ ù♥❣ ✐♥tC P tr t C ợ ỗ t ỗ t ỗ ✤â♥❣ ②➳✉✯ ❝õ❛ t➟♣ ❆ ❝❧✭❆✮ ❚➟♣ ✤â♥❣ ②➳✉✯ ❝õ❛ t➟♣ ❆ ❝♦♥❡✭❆✮ ◆â♥ s✐♥❤ ❜ð✐ t➟♣ ❆ ▼ð ✤➛✉ ❉♦ ♥❤✉ ❝➛✉ ❝õ❛ ❦✐♥❤ t➳ ❦ÿ t❤✉➟t ✈➔ ✤í✐ số ữớ ỵ tt t ỹ tr ✤➣ ♣❤→t tr✐➸♥ tø ♥❤ú♥❣ ❣✐❛✐ ✤♦↕♥ sỵ♠ ♥❤➜t ❝õ❛ t ợ t ỹ tr ữủ ự ỗ ợ t t ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ❝ê ✤✐➸♥❀ ▲ỵ♣ ❝→❝ ❜➔✐ t♦→♥ ✤✐➲✉ ❦❤✐➸♥ tố ữ ợ t tố ữ q ❤♦↕❝❤ t♦→♥ ❤å❝✮✳ ◆❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ tè✐ ÷✉ ❝❤♦ ❝→❝ ❜➔✐ t♦→♥ ❝õ❛ ♣❤➨♣ t➼♥❤ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ❝ê ✤✐➸♥ t t q ổ t ữợ ❝→❝ ♣❤÷ì♥❣ tr➻♥❤ ❊✉❧❡r✳ ❑❤✐ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝→❝ ❜➔✐ t♦→♥ ✤✐➲✉ ❦❤✐➸♥ tè✐ ÷✉ ✈➔ ❝→❝ ❜➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ t q ỵ ỹ Ptr q t tỷ r ỵ tt tố ữ ữợ ổ ỳ t ❤➔♠ ❝õ❛ ❆✳ ❨❛✳ ❉✉❜♦✈✐ts❦② ✈➔ ❆✳ ❆✳ ▼✐❧②✉t✐♥ r❛ ✤í✐ ♥➠♠ ✶✾✻✺✱ ♥â ❜❛♦ ❤➔♠ ✤÷đ❝ ❝→❝ ❦➳t q✉↔ õ ữỡ tr r ỵ ỹ Ptr q t tỷ r ỵ tt tố ÷✉ ❤â❛ ✤➣ ♣❤→t tr✐➸♥ tø ❝→❝ ❜➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❦❤æ♥❣ ❝â r➔♥❣ ❜✉ë❝ ✤➳♥ ❝→❝ ❜➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝â r➔♥❣ ❜✉ë❝✱ tø ❜➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ✤ì♥ ♠ư❝ t✐➯✉ ✤➳♥ ❜➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ✤❛ ♠ư❝ t✐➯✉✱ tø ❜➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ trì♥ ✤➳♥ ❝→❝ ❜➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❦❤ỉ♥❣ trì♥✳ ❈✉è♥ s→❝❤ ✧❖♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞ ◆♦♥s♠♦♦t❤ ❆♥❛❧②s✐s✧ r ởt ữợ t tr✐➸♥ ð ♠ët ❣✐❛✐ ✤♦↕♥ ♠ỵ✐ ❝õ❛ ❣✐↔✐ t➼❝❤ ❦❤ỉ♥❣ trì♥ ✈➔ tè✐ ÷✉ ❦❤ỉ♥❣ trì♥✳ ❉♦ ♥❤✉ ❝➛✉ ❝õ❛ ❦✐♥❤ t➳ ✈➔ ❦❤♦❛ ❤å❝ ❦ÿ t❤✉➟t✱ ❜➔✐ t♦→♥ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ✤➣ ✤÷đ❝ ✤➲ ①✉➜t ❜ð✐ ●✳ ❙t❛♠♣❛❝❝❤✐❛ ✈➔ ❝ë♥❣ sü ✈➔♦ ♥❤ú♥❣ ♥➠♠ ✤➛✉ ❝õ❛ t❤➟♣ ♥✐➯♥ ✻✵ t❤➳ ❦✛ ❳❳✳ ▼æ ❤➻♥❤ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ✶ ✈❡❝tì ❤➜♣ ❞➝♥ ❜ð✐ ♥❤ú♥❣ →♣ ❞ư♥❣ ❝õ❛ ♥â tr♦♥❣ tè✐ ÷✉ ✈❡❝tì ✈➔ ❝→❝ ❜➔✐ t♦→♥ ❝➙♥ ❜➡♥❣ ♠↕♥❣ ❣✐❛♦ t❤æ♥❣ ✭❬✶✽❪✮✳ ❇➔✐ t♦→♥ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ tr♦♥❣ ❦❤æ♥❣ ❣✐❛♥ ✈æ ❤↕♥ ❝❤✐➲✉ ✈➔ ❝→❝ ù♥❣ ❞ư♥❣ ❝õ❛ ♥â ✤÷đ❝ tr➻♥❤ ❜➔② tr♦♥❣ ❝✉è♥ s→❝❤ ✧❆♥ ■♥tr♦❞✉t✐♦♥ t♦ ❱❛r✐❛t✐♦♥❛❧ ■♥❡q✉❛❧✐t✐❡s ❛♥❞ ❚❤❡✐r ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✧ ❝õ❛ ❉✳ ❑✐♥❞❡r❧❡❤r❡r ✈➔ ●✳ ❙t❛♠♣❛❝❤✐❛ ❬✸✺❪✳ ❇➔✐ t♦→♥ ❝➙♥ ❜➡♥❣ ✭❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ♣r♦❜❧❡♠✮ ✤÷đ❝ ❊✳ ❇❧✉♠ ✈➔ ❲✳ ❖❡tt❧✐ ❬✶✵❪ ✤÷❛ r❛ ❧➛♥ ✤➛✉ t✐➯♥ ✈➔♦ ♥➠♠ ✶✾✾✹✱ ✈➔ ♥❤❛♥❤ ❝❤â♥❣ ❤➜♣ ❞➝♥ ♥❤✐➲✉ ♥❤➔ t♦→♥ ❤å❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❞♦ ♣❤↕♠ ✈✐ ù♥❣ ❞ư♥❣ rë♥❣ ❧ỵ♥ ❝õ❛ ♥â✳ ❇➔✐ t♦→♥ ❝➙♥ ❜➡♥❣ ✈❡❝tì ✤â♥❣ ♠ët ✈❛✐ trá q✉❛♥ trå♥❣ tr♦♥❣ ❣✐↔✐ t➼❝❤ ♣❤✐ t✉②➳♥✱ ♥â ❝❤♦ t❛ ♠ët ♠æ ❤➻♥❤ t♦→♥ ủ t ỗ t ♥❤÷✿ ❇➔✐ t♦→♥ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ✈❡❝tì❀ ❇➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ✈❡❝tì❀ ❇➔✐ t♦→♥ ✤✐➸♠ ❜➜t ✤ë♥❣❀ ❇➔✐ t♦→♥ ❜ò ✈❡❝tì❀ ❇➔✐ t♦→♥ ❝➙♥ ❜➡♥❣ ◆❛s❤ ✈❡❝tì✱✳✳✳✳ ❈→❝ ❧➽♥❤ ✈ü❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ ❜➔✐ t♦→♥ ❝➙♥ ❜➡♥❣ ✈❡❝tì ỗ tố ữ ỹ tỗ t ❚❤✉➟t t♦→♥❀ ❚➼♥❤ ❝❤➜t t➟♣ ♥❣❤✐➺♠❀ ❚➼♥❤ ê♥ ✤à♥❤ ♥❣❤✐➺♠❀ ✣ë ♥❤↕② ♥❣❤✐➺♠✱✳ ✳ ✳ ❚r♦♥❣ ♥❤ú♥❣ ♥➠♠ ❣➛♥ ✤➙②✱ ♥❤✐➲✉ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ tr♦♥❣ ❣✐↔✐ t➼❝❤ ❦❤ỉ♥❣ trì♥ ✤➣ t➟♣ tr t tr ữợ ữợ ỳ ổ tốt ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝→❝ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ tè✐ ÷✉ ❝❤♦ ❜➔✐ t♦→♥ tố ữ ợ ổ trỡ tố ữ t tố ữ ợ ❞ú ❧✐➺✉ ❦❤ỉ♥❣ trì♥ ✤➣ ✈➔ ✤❛♥❣ ♣❤→t tr✐➸♥ ♠↕♥❤ q ổ ỳ ữợ ỗ ữợ r P P Pt r r ữợ s rở tr ữợ s✉② rë♥❣ ✭❝♦♥✈❡①✐❢✐❝❛t♦r✮ ❧➔ ♠ët ❝ỉ♥❣ ❝ư tèt ✤➸ t❤✐➳t tố ữ ổ trỡ ữợ s rở ỗ t t ữủ ✤÷❛ r❛ ❜ð✐ ❱✳❋✳ ❉❡♠②❛♥♦✈ ❬✶✹❪✳ ❏❡②❛❦✉♠❛r ✈➔ ▲✉❝ ✤➣ ữ r ữợ s rở õ ổ ỗ ổ ữợ tr tỡ tr ữợ ✈✐ ♣❤➙♥ s✉② rë♥❣ ❧➔ tê♥❣ q✉→t ❤â❛ ♠ët sè ữợ t ữ ữợ ✈✐ ♣❤➙♥ ❈❧❛r❦❡✱ ▼✐❝❤❡❧✕P❡♥♦t✱ ▼♦r❞✉❦❤♦✈✐❝❤✱ ❚r❡✐♠❛♥✱✳ ✳ ✳ ✳ ▼ët sè
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Điều kiện cần và đủ cho nghiệm của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng, (Luận văn thạc sĩ) Điều kiện cần và đủ cho nghiệm của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn