Tiếp cận chẩn đoán bệnh đơn thần kinh chi trên

42 3 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 11:12

Beänh ñôn daây thaàn kinh chi treân laø beänh thöôøng gaëp, vôùi caùc bieåu hieän caùc trieäu chöùng laâm saøng phong phuù, khaùc nhau nhö :Yeáu hoaëc ñau vuøng vai Yeáu vuøng khuyûu Ñau vaø yeáu teâ ôû caúng tay hoaëc coå tay vaø baøn tay Teâ hoaëc yeáu baøn tay Do ñoù chaån ñoaùn beänh ñoøi hoûi caùc nhaø laâm saøng thaàn kinh – cô phaûi naém vöõng giaûi phaåu, beänh söû vaø thaêm khaùm laâm saøng chi tieát, vaø thaêm khaùm chaån ñoaùn ñieän ñaày ñuû . Trong ñoù vai troø cuûa chaån ñoaùn ñieän raát quan troïng , bôûi vì chaån ñoaùn ñieän laø “ caùnh tay daøi cuûa laâm saøng ” traû lôøi caùc giaû thuyeát laâm saøng ñöa ra , loaïi tröø caùc chaån ñoaùn caïnh tranh , ñaùnh giaù möùc ñoä naëng , dieãn tieán theo thôøi gian cuûa beänh vaø noù coù giaù trò nhaát khi coù söï töông quan chaëc cheõ vôùi söï ñaùnh giaù laâm saøng .Chính vì theá ñeå phaùt huy nhöõng vai troø ôû treân, caùc nhaø thöïc hieän chaån ñoaùn ñieän caàn phaûi naém vöõng vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau :•Vò trí cuûa toån thöông ?•Lieân quan ñeán caùc sôïi vaän ñoäng hay caûm giaùc , hoaëc caû hai ?•Sinh lyù caên baûn cuûa toån thöông ? maát sôïi truïc hay huyû myelin ?oMöùc ñoä naëng cuûa toån thöông ?oMöùc ñoä cuûa maát sôïi truïc ?•Toån thöông sôïi truïc coù tieán trieån hay khoâng ?•Tính chaát maõn tính cuûa toån thöông ?oCoù baèng chöùng taùi phaân boá thaàn kinh hoaëc maát sôïi truïc ñang tieán trieån ?•Tieân löôïng toån thöông ?Caàn chuù yù raèng trong toån thöông thaàn kinh cuïc boä caáp tính nhieàu taùc giaû ñeà nghò thôøi gian thaêm khaùm chaån ñoaùn ñieän toát nhaát laø töø tuaàn leã thöù 02 – tuaàn leã thöù 03 sau khôûi phaùt toån thöông , bôûi vì ñaây laø thôøi gian ghi nhaän ñöôïc nhöõng thoâng tin toát nhaát cuûa möùc ñoä toån thöông sôïi truïc . -1TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN ĐIỆN BỆNH ĐƠN DÂY THẦN KINH CHI TREÂN Thực máy: Nicplet Nước sản xuất: mỹ Bệnh đơn dây thần kinh chi bệnh thường gặp, với biểu triệu chứng lâm sàng phong phú, khác :  Yếu đau vùng vai  Yếu vùng khuỷu  Đau yếu / tê cẳng tay cổ tay bàn tay  Tê yếu bàn tay Do chẩn đoán bệnh đòi hỏi nhà lâm sàng thần kinh – phải nắm vững giải phẩu, bệnh sử thăm khám lâm sàng chi tiết, thăm khám chẩn đoán điện đầy đủ Trong vai trò chẩn đoán điện quan trọng , chẩn đoán điện “ cánh tay dài lâm sàng ” trả lời giả thuyết lâm sàng đưa , loại trừ chẩn đoán cạnh tranh , đánh giá mức độ nặng , diễn tiến theo thời gian bệnh có giá trò có tương quan chặc chẽ với đánh giá lâm sàng Chính để phát huy vai trò trên, nhà thực chẩn đoán điện cần phải nắm vững trả lời câu hỏi sau :  Vò trí tổn thương ?  Liên quan đến sợi vận động hay cảm giác , hai ?  Sinh lý tổn thương ? sợi trục hay huỷ myelin ? o Mức độ nặng tổn thương ? o Mức độ sợi trục ?  Tổn thương sợi trục có tiến triển hay không ?  Tính chất mãn tính tổn thương ? o Có chứng tái phân bố thần kinh sợi trục tiến triển ?  Tiên lượng tổn thương ? Cần ý tổn thương thần kinh cục cấp tính nhiều tác giả đề nghò thời gian thăm khám chẩn đoán điện tốt từ tuần lễ thứ 02 – tuần lễ thứ 03 sau khởi phát tổn thương , thời gian ghi nhận thông tin tốt mức độ tổn thương sợi trục BỆNH DÂY THẦN KINH GIỮA A Giải phẩu dây thần kinh -1- -2Dây thần kinh xuất phát từ rễ TK C6 – T1 qua ba thân hai bó ( median & laterakl cord ) đám rối cánh tay tạo thành từ sợi cảm giác vận động Những sợi cảm giác ( xuất phát từ hạch rễ sau C6/C7 thân thân bó ) chạy xuống cổ tay – bàn tay phân bố nhánh cãm giác phụ trách vùng da riêng biệt ngón bàn tay sau :  Khi qua ống cổ tay chia nhánh phân bố cho ngón ngón tay , ngón hai , ngón ba ngón bốn  Một nhánh cảm giác xuất phát dây TK đoạn gần ống cổ tay mặt trước ống cổ tay phụ trách cảm giác mô bàn tay Những sợi vận động xuất phát từ rễ thần kinh từ C6 – T1 qua ba thân , hai bó ngài đám rối TK cánh tay tới cẳng tay chia nhánh phụ trách vận động cho sau :  Nhánh lớn vận động đầu tiến sấp tròn ( PT ) sơ    đồ giải phẩu dây TK Nhánh kế gấp chung nông ngón ( FDS ) Nhánh cho gấp cổ tay quay Nhánh vận động đơn gọi dây TK gian coát sau ( AION : Anterior Interosseus Nerve ) phụ trách vận động đơn cho theo thứ tự sau : gấp dài ngón , gấp chung sâu ngón ( FDP ) và2 sấp vuông Và cuối dây TK qua ống cổ tay phân bố cho dạng ngắn ngón đối chiếu ngón , đầu nông gấp ngón ngắn giun Cần ý bất thường giải phẩu vòng nối cẳng tay cổ tay  Vòng nối Martin Gruber: vòng nối giải phẩu dây thần kinh dây thần kinh trụ cẳng tay  Vòng nối Riche Cannieu vòng nối giải phẩu dây thần kinh dây thần kinh trụ cổ tay Hai vòng nối gây bất thường lâm sàng hình ảnh EMG -2- B Bệnh dây thần kinh cánh tay / cẵng tay I Lâm sàng : Bệnh dây TK cánh tay / cẵng tay tuỳ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh thường hai nhóm nguyên nhân Do chèn ép từ vào: Như nang chèn ép vò trí nách, cánh tay Hoặc chấn thương từ gãy xương với biểu cảm giác dò cảm , giảm cảm giác vùng mô cái, ngón , 2, 3, ngón Đau thường cục vùng bò chèn ép chấn thương Yếu nhóm thïc vùng chi phối dây thần kinh ( myotome ) tuỳ thuộc vào vò trí tổn thương Do vò trí tổn thương bò mắc bẫy ( entrapment ) Có vò trí tổn thương thông thường  Dây chằng khuỷu ngoại vi cẳng tay: Với biểu đau vùng mặt trước cẳng tay, dò cảm ngón thuộc dermatome dây TK tăng lên lật ngữa cẳng tay gập khuỷu Mạch quay yếu vận động cẳng tay, sờ nhú xương đầu xương cánh tay.Yếu sấp tròn khác thuộc myotome dây TK khác  Hố trước khuỷu : Do xơ hoá dây chằng vùng trước khuỷu vò trí gặp , biểu lâm sàng giống  Sự phì đại phía đầu sấp tròn : Tổn thương vò trí lâm sàng gọi hội chứng sấp tròn, bệnh nhân thường than đau vùng cẳng tay , dò cảm ngón thuộc dermatome dây TK tăng ngữa , duổi khuỷu , sấp mạnh cẳng tay gấp khớp ngón xa ngón , có dấu Tinnel vùng tổn thương Yếu sấp tròn và không thông thường khác thuộc myotome dây TK khác  Ngang mức gấp chung nông ngón : Do bò mắc bẫy cân phần sâu sấp tròn , gấp chung nông ngón Bò tổn thương vò trí lâm sàng biểu đơn triệu chứng vận động, không gấp đốt ngón ngón nhẫn, yếu động tác sấp , không làm dấu OK II Chẩn đoán phân biệt :  Hội chứng ống cổ tay  Bệnh rễ TK cổ C6  Đám rối thần kinh cánh tay III Tiếp cận EMG : Vai trò chẩn đoán điện thần kinh giúp lâm sàng đánh giá cách chọn lọc bệnh dây thần kinh gốc chi, loại trừ vò trí tổn thương ngoại vi, tổn thương đám rối TK cánh tay, rễ thần kinh cổ, vòng nối giải phẩu bất thường cẳng tay, giúp đònh vò xác vò trí tổn thương mức độ sợi trục 1) Khảo sát dẫn truyền dây thần kinh : Khảo sát dẫn truyền dây TK thường quy bao gồm kích thích dây tk cổ tay, hố trước khuỷu, vùng nách, ghi dạng ngắn ngón ( bảng ) khảo sát dẫn cảm giác dây TK ghi ngón hay kích thích cổ tay ngược lại đầu phải thực Khảo sát dẫn truyền dây thần kinh trụ ( vận động & cảm giác ) phải cần thực để loại trừ bệnh khác phối hợp bệnh đa dây thần kinh , bệnh dây thần kinh trụ Một tổn thương dây TK với biểu thoái hoá sợi trục( thoái hoá wallerian ) vò trí biểu khảo sát dẫn truyền CMAP giảm , SNAP giảm, thời gian tiềm kéo dài nhẹ tốc độ dẫn truyền nhẹ Một tổn thương dạng huỷ myelin cục biểu tốc độ dẫn truyền giảm CMAP giảm( block dẫn truyền, phát tán theo thời gian ) đoạn khuỷu nách tổn thương dây chằng độ dẫn truyền giảm CMAP giảm đoạn khuỷu cổ tay 2) Thăm khám điện cực kim : Thăm khám điện cực kim thông thường giúp đỡ nhiều khảo sát dẫn truyền dây TK với tiếp cận bệnh dây TK cánh tay / cẳng tay ( bảng 1) khảo sát bao gôm bàn tay cẳng tay thuộc phân bố dây TK : sấp tròn ( PT ), gấp cổ tay quay ( FCR ) , gấp chung nông ngón ( FDS ) gập ngón dài ( FPL ), gấp chung nông ngón 3, sấp vuông ( PQ ), dạng ngắn ngón ( APB ) Ngoài số cần khảo sát Tam đầu, nhò đầu , gian cốt mu tay ( FDI ) , cạnh sống thấp để loại trừ tổn thương rễ thần kinh cổ C6- C8 đám rối cánh tay Một tổn thương dây chằng hầu hết thuộc phân bố dây TK bò ảnh hưởng Trong hội chứng sấp tròn biểu bất thường thăm khám điện cực kim thông thường gập ngón dài ( FPL ), gấp chung nông ngón 3, gấp chung nông ngón ( FDS ) dạng ngắn ngón ( APB ), sấp tròn chèn ép vò trí thông thường xãy tái phân bố thần kinh ngoại vi Bảng : Thăm khám EMG : Bệnh dây thần kinh cánh tay / cẵng tay Khảo sát dẫn truyền dây thần kinh Cảm giác  Median ( antidromic or orthodromic ) : Kích thích cổ tay & bàn tay (antidromic ) điện cực ghi ngón kích thích ngón ghi cổ tay với khoảng cách 14cm (tốc độ dẫn truyền giảm > 10% qua ống cổ tay bất thường )  Ulnar ( antidromic or orthodromic ): Kích thích cổ tay điện cực ghi ngón kích thích ngón ghi cổ tay với khoảng cách 11cm , kích thích khuỷu, khuỷu Vận động :   Median : Kích thích cổ tay điện cực ghi dạng ngắn ngón (APD) ,với khoảng cách khoảng 6-7 cm , vò trí kích thích thứ hai khuỷu , nách ( khuỷu ) Ulnar: Kích thích cổ tay điện cực ghi dạng ngón út , với khoảng cách 11cm vò trí kích thích thứ hai khuỷu Nếu thời gian tiềm , tốc độ dẫn truyền dây thần kinh bình thường đề nghò xét hiệu số thời gian tiềm dây tk dây thần kinh trụ Kích thích cổ tay & bàn tay Thăm khám điện cực kim : Đònh vò : Cơ dạng ngắn ngón ( APB ) , sấp tròn ( PT ) , gấp cổ tay quay ( FCR ) , gập ngón dài ( FPR ) , dạng ngắn ngón (APD) , sấp vuông ( PQ ) tổn thương dây thần kinh gian cốt trước (AION ) Anterior Interosseous Nerve ) Phân biệt: Tam đầu ( Tricep ), nhò đầu (Biceps brachii ), gian cốt mu tay ( FDI ) , duổi riêng ngón trỏ ( EIP ) , cạnh sống thấp để loại trừ tổn thương rễ thần kinh cổ C6- C8 đám rối cánh tay Cơ dạng ngắn ngón ( APB: Abductor Pollicis Brevis ), sấp tròn ( PT: Pronator Teres ) , gấp cổ tay quay ( FCR: Flexor Carpal Radialis ) , gấp chung nông ngón ( FDS : Flexor Digitorum Submitis ) , gập ngón daøi ( FPL : Flexor Pollicis Longus ) , , sấp vuông ( PQ : Pronator Quadratus ) , Tam đầu (Tricep ), nhò đầu (Biceps brachii ), gian coát mu tay ( FDI : Firt Dorsal Interosseous ) , duổi riêng ngón trỏ ( EIP : Extensor Indicis Proprius ) C Bệnh dây thần kinh cổ tay : Bệnh dây thần kinh cổ tay gọi Hội chứng ống cổ tay ( HCOCT ) nguyên nhân hàng đầu bệnh đơn dây thần kinh, hay gặp nhiều phòng chẩn đoán điện Do chèn ép từ ống cổ tay kết gây triệu chứng lâm sàng bệnh dây TK cổ tay Việc tiếp cận chẩn đoán điện đóng vai trò quan trọng đònh vò chắn vò trí tổn thương, mà phân biệt tổn thương khác : tổn thương rễ TK C6 – C7, đám rối cánh tay, bệnh dây thần kinh gốc chi đặc biệt trường hợp bệnh dây thần kinh cổ tay giai đoạn sớm mức độ nhẹ I Giải phẩu ống cổ tay : ng cổ tay khoang đặc tạo thành từ chín cân ( bốn gân gấp chung nông ngón bốn gân gấp chung sâu ngón , gân gấp dài ngón ) dây TK Mặt lưng ống cổ tay tạo thành từ xương cổ tay ( xương than , xương thê, xương , xương móc ) mặt trước bàn tay dây chằng ngang cổ tay Khi khoang trở nên bò hạn chế dây thần kinh trở nên bì chèn ép II Lâm sàng Các nguyên nhân liên quan đến bệnh dây TK cổ tay : Bảng Những rối loạn nguyên phát :Sang chấn lặp lại , bệnh nghề nghiệp Bệnh nội tiết : Tiểu đường , tuyến giáp Bệnh mô liên kết U : nang kén , u mơ , Schwannoma Những rối loạn bẩm sinh Nhiểm trùng, viêm nhiểm Chấn thương : Gãy xương, xuất huyết Các nguyên nhân khác : Có thai , co cứng gấp , Amyloid From Preston DC, Shapiro BE: Electromyography and Neuromuscular Disorders Boston MA, Butterworth-Heinemann, 1998, p 238; Triệu chứng lâm sàng : xin xem bảng III Chẩn đoán phân biệt     Bệnh rễ TK cổ C6 Đám rối thần kinh cánh tay Bệnh dây TK gốc chi Nhồi máu não lỗ khuyết Bảng Các triệu chứng lâm sàng bệnh dây TK cổ tay Các dấu hiệu gợi ý cao Dò cảm đêm lúc thức dậy Các dấu hiệu Đau bàn tay , cổ tay , cẳng tay , cánh tay đau vai Không liên quan Đau vùng cổ Hay rung , lắc bàn tay Đau / tê liên quan đến lái xe , nghe điện thoại ,cầm sách, báo Dò cảm tất năm Dò cảm không ngón tay đau Dò cảm ngón 1, 2, 3, ngón Không có triệu Tê không rõ ràng chứng cố đònh vùng mô cảm giác rối loạn cảm giác ngón 1, 2, 3, ngón Yếu mô Giảm khéo léo bàn tay Khám có dấu Phalen Có Dấu Tinel dương dương tính tính Yếu / chức dạng ngón , gập ngón , Sấp cánh tay , gấp / duổi khuỷu Giảm phản xạ nhò đầu tam đầu From Preston DC, Shapiro BE: Electromyography and Neuromuscular Disorders Boston MA, Butterworth-Heinemann, 1998, p 234; with permission IV Thaêm Khám EMG Bảng Thăm Khám EMG : Bệnh dây thần kinh cổ tay Khảo sát dẫn truyền dây thần kinh Cảm giác  Median ( antidromic or orthodromic ) : Kích thích cổ tay điện cực ghi ngón kích thích ngón ghi cổ tay với khoảng cách 14cm  Ulnar ( antidromic or orthodromic ): Kích thích cổ tay điện cực ghi ngón 5hoặc kích thích ngón ghi cổ tay với khoảng cách 11cm  Các kỹ thuật dẫn truyền khác : Khảo sát Inching technique dây tk qua ông cổ tay Vận động :  Median: Kích thích cổ tay điện cực ghi dạng ngắn ngón (APD) ,với khoảng cách khoảng 6-7 cm  Ulnar : Kích thích cổ tay điện cực ghi dạng ngón út , với khoảng cách 11cm Thăm khám điện cực kim : Đònh vò : sấp tròn ( PT ) , gấp cổ tay quay ( FCR ) , gập ngón dài ( FPR ) , dạng ngắn ngón (APD) , sấp vuông ( PQ ) tổn thương dây thần kinh gian cốt trước ( Anterior Interosseous Nerve ) Phân biệt : Tam đầu ( Tricep ) , nhò đầu (Biceps brachii ), gian cốt mu tay ( FDI ) , duổi riêng ngón trỏ ( EIP ) , cạnh sống thấp để loại trừ tổn thương rễ thần kinh cổ C6- C8 đám rối cánh tay Cơ dạng ngắn ngón ( APB: Abductor Pollicis Brevis ), sấp tròn ( PT: Pronator Teres ), gấp cổ tay quay ( FCR: Flexor Carpal Radialis ) , gấp chung nông ngón ( FDS : Flexor Digitorum Submitis ) , gập ngón dài ( FPL : Flexor Pollicis Longus ), sấp vuông ( PQ : Pronator Quadratus ) , Tam đầu (Tricep), nhò đầu (Biceps brachii ), gian coát mu tay ( FDI : Firt Dorsal Interosseous ), duổi riêng ngón trỏ ( EIP : Extensor Indicis Proprius )  Thời gian tiềm dây thần kinh kéo dài gặp bệnh đa dây thần kinh , lúc cần tham khảo thêm dây thần kinh trụ ,các dây thần kinh khác chi kết hợp lâm sàng Tóm lại : Những biểu bất thường chẩn đoán điện hội chứng ống cổ tay bao gồm :  Dây thần kinh cảm giác có thời gian tiềm kéo dài , tốc độ dẫn truyền giảm ,  Dây thần kinh vận động có thời gian tiềm kéo dài  Biên đo dây thần kinh cảm giác có biên độ thấp không ghi qua ống cổ tay  Biên đo dây thần kinh vận động thấp  Có điện tự phát , MUP thay đổi đa pha BỆNH DÂY THẦN KINH TRỤ Bệnh dây thần kinh trụ nguyên nhân hàng thứ hai sau dây thần kinh Nó bò chèn ép nhiều vò trí khác theo dọc chiều dài dây thần kinh ( TK ) Khác với bệnh dây TK đònh vò tổn thương chẩn đoán điện khó khăn đôi lúc không đònh vò tổn thương ( đoạn khuỷu ) Nhưng thông thường tổn thương đè ép hai vò trí khuỷu tay cổ tay A Giải phẩu dây thần kinh trụ Dây thần kinh trụ xuất phát từ rễ C8 , T1 , tất sợi vận động cảm giác dây TK trụ qua thân đám rối cánh tay, tiếp tục vào bó Trải dài bó tận tạo nên dây thần kinh trụ, qua cánh tay không phân nhánh Ở khuỷu dây tk trụ vào rãnh khuỷu tạo thành lồi cầu mỏm khuỷu , qua đường hầm trụ ( cubital tunnel ) tạo hai đầu cân gấp cổ tay trụ, phân hai nhánh vận động chi phối cho gấp cổ tay trụ ( FCU ) gấp chung sâu ngón ( FDP ) Dây Tk trụ tiếp tục theo mặt cẵng tay không phân nhánh đến gần cổ tay khoảng từ 5- cm dây tk trụ cho nhánh cảm giác gọi nhánh bì mu tay ( dorsal ulnar cutanous ) phụ trách cảm giác mặt lưng ngón ngón Cơ duỗi ngón trỏ Cơ sấp tròn Cơ nhò đầu cánh tay Cơ tam đầu cánh tay Cơ delta Cơ dạng ngón út Cơ gấp ngón dài Cơ duỗi cổ tay trụ Cơ cánh tay quay Cơ chày trước Cơ bụng chân Cơ duỗi chung ngón ngắn Cơ mông lớn Cơ mác dài Cơ nhò đầu đùi (đầu Cơ dạng ngón Ý NGHĨA CÁC THÔNG SỐ TRONG EMG THĂM KHÁM DẪN TRUYỀN THẦN KINH VẬN ĐỘNG Thời gian tiềm vận động ngoại vi ( DML: distal motor latency) Kéo dài tổn thương sợi trục huỷ myelin Tốc độ dẫn truyền vận động (MCV: motor conduction velocity) Chậm: huỷ myelin Biên độ sóng vận động (motor amplitude) Thấp: tổn thương sợi truc CẢM GIÁC : Thời gian tiềm cảm giác (DSL: distal sensory latency) Kéo dài bệnh sợi trục huỷ myelin Biên độ sóng cảm giác (sensory amplitude) Thấp: tổn thương sợi truc, hội chứng ống cổ tay SÓNG F (F wave): Giá trò huỷ myelin (mất Guillain - Barre) Ít giá trò bệnh rễ (chỉ khoảng 30%) THĂM KHÁM ĐIỆN CƠ KIM ĐIÊN THẾ TỰ PHÁT (Spontanous Activity): Mất phân bố thần kinh dạng hoạt đông  lâm sàng bênh tiến triển ĐƠN VỊ VẬN ĐÔNG (MUP: Motor Unit Potential) Bình thường < pha Bệnh lý: đa pha gặp tronh bệnh TKNB, neuron vận động, bệnh HÌNH ẢNH KẾT TẬP (Recruitment) Sớm: bệnh Giảm: bệnh TKNB, neuron vận động bệnh có phân bố thần kinh MỘT SỐ ĐIỂM CẦN CHÚ Ý Mất cảm giác đo dẫn truyền bình thường Tổn thương đơn vận động EMG: - Bệnh neuron vận động - Bệnh rể –Đa rể - Bệnh synape thần kinh -cơ - Bệnh HÌNH ẢNH EMG TRONG TỔN THƯƠNG SI TRỤC VÀ HUỶ MYELINE THÔNG SỐ TỔN THƯƠNG SI TRỤC (Axonal Loss) Thời gian tiềm vận động (DML) Thời gian tiềm cảm giác (DSL) Biên độ vận đông – cảmgiác (Amplitude) Tốc độ dẫn truyền F wave Thường BT TỔN THƯƠNG HUỶ MYELIN (Demyelination) BT kéo dài Kéo dài BT kéo dài Điện kim Mất phân bố TK; điện tự phát, MUP: đapha Thấp BT giảm nhẹ BT thấp Giảm nặng Mất - Thời gian tiềm sóng F kéo dài BT HÌNH ẢNH EMG TRONG BỆNH CƠ KHÁM DẪN TRUYỀN Vận động, cảm giác bình thường ĐIỆN CƠ KIM Đa pha, biên độ thấp, thời khoảng hẹp, kết tập sớm LÂM SÀNG Gốc chi > chi HÌNH ẢNH EMG TRONG BỆNH NEURON VẬN ĐỘNG KHÁM DẪN TRUYỀN Vận động Cảm giác Bình thường sợi trục Bình thường ĐIỆN CỰC KIM Mất phân bố thần kinh: điện tự phát, đa pha, kết tập giảm LÂM SÀNG Teo cơ: hành tuỷ, chi, gốc chi HÌNH ẢNH EMG TRONG BỆNH ĐÁM RỐI KHÁM DẪN TRUYỀN Vận động Cảm giác ĐIỆN CỰC KIM LÂM SÀNG Mất sợi trục: DML kéo dài, biên độ thấp Mất sợi trục:DSL kéo dài,biên độ thấp Mất phân bố thần kinh theo vùng chi phối đám rối Tê Đau Teo chi HÌNH ẢNH EMG TRONG BỆNH RỄ KHÁM DẪN TRUYỀN Vận động Cảm giác Mất sợi trục: Bình DML kéo dài, thường biên độ thấp bình thường ĐIỆN CỰC KIM Mất phân bố thần kinh theo vùng chi phối rễ LÂM SÀNG Tê Đau Teo chi HÌNH ẢNH EMG TRONG BỆNH ĐƠN DÂY THẦN KINH KHÁM DẪN TRUYỀN Vận động Cảm giác Mất sợi trục: Mất sợi DML kéo dài, trục: DSL biên độ kéo thấp dài, biên độ thấp ĐIỆN CỰC KIM Mất phân bố thần kinh theo vùng chi phối dây thần kinh LÂM SÀNG Tê Đau Teo chi theo vùng chi phối dây thần kinh HÌNH ẢNH EMG TRONG BỆNH ĐA DÂY THẦN KINH (POLYNEUROPATHY) KHÁM DẪN TRUYỀN Vận động Cảm giác Tổn thương Tổn sợi trục hay thương hủy myelin sợi trục hay hai hay hủy myelin hay hai ĐIỆN CỰC KIM Mất phân bố thần kinh theo vùng chi phối dây thần kinh LÂM SÀNG Tê Đau Teo chi theo ngoại vi đối xứng HÌNH ẢNH EMG TRONG BỆNH ĐA RỂ DÂY THẦN KINH HUỶ MYELINE CẤP (Acute Inflammation Demyelinating Polyneuropathy) (GUILLAIN - BARRE SYNDROME ) KHÁM DẪN TRUYỀN Vận động Cảm giác Huỷ myelin: MCV:  < 20% giá trò thấp thông số bình thường Huỷ myelin: SCV:  < 20% giá trò thấp thông số bình thường ĐIỆN CỰC KIM Bình thường LÂM SÀNG Tê Đau Đau rễ  phản xạ gân HÌNH ẢNH EMG TRONG BỆNH SYNAPE TK-CƠ Bệnh hậu synape: KHÁM DẪN TRUYỀN ĐIỆN CỰC LÂM SÀNG Vận động Cảm giác KIM Bình thường lúc Bình thường Bình thường Gốc > chi nghỉ hay hình ảnh Yếu ổ mắt bệnh  test nhược Hz Bệnh tiền synape: (H/C nhược cơ) KHÁM DẪN TRUYỀN ĐIỆN CỰC LÂM SÀNG Vận động Cảm giác KIM Bình thường Bình thường Gốc > chi Biên độ  lúc hay hình ảnh nghỉ bệnh  Hz;  50 Hz Tóm lại: Tổn thương dây thần kinh có loại bản: Tổn thương sợi trục: (axonal degeneration): Khám dẫn truyền: Biên độ điện giảm hay mất, thời gian tiềm kéo dài Điện cực kim: Mất phân bố thần kinh (denervation), tái phân bố thần kinh (Reinervation) Cấp: Điện tự phát nhiều, điện giao thoa giảm nhiều, đơn vò vận động tăng biên độ thời khoảng Mãn: Điện tự phát không ổn đònh, điện giao thoa giảm bình thường, đơn vò vận động tăng biên độ thời khoảng, đa pha, xuất thành phần muộn Hủy myelin: (demyelination) Tốc độ dẫn truyền giảm, thời gian tiềm kéo dài, phát tán theo thời gian Sóng F kéo dài Trong bệnh lý nội khoa thường xuất tổn thương kiểu hỗn hợp Bệnh synap thần kinh cơ: Dẫn truyền bình thường Nhược cơ: test nhược (+) Điện tự phát thường giai đoạn cấp, đơn vò vận động nhỏ (đa pha, biện độ thấp, thời khoảng hẹp), kết tập sớm mau chóng có hình ảnh giao thoa Bảng : Protocol khảo sát dẫn truyền Test thần kinh ( S: sensory, M: motor Beänh ) Median (S + M) BỆNH RỄ CỔ Ulnar (S + M) hay ĐÁM RỐI CÁNH TAY Radial ( S) Hội chứng ống cổ Khảo sát bệnh rễ cổ tay Thêm: so sánh hiệu số thời gian (Carpal tunnel syndrome ) tiềm Giữa - Trụ Sural ( S) BỆNH RỂ THẮT S.Peroneal ( S) LƯNG CÙNG D Peroneal (M) (Lumbosacral P Tibial (M) radiculopathy ) Bilateral H reflex BỆNH DÂY THẦN Khảo sát bệnh rễ cổ KINH TRỤ Thêm: Dorsal ulnar ( S) (Ulnar neuropathy ) Ulnar (M) ghi liên đốt Radial (S) BỆNH DÂY THẦN Ghi duỗi riêng ngón trỏ, vò trí KINH QUAY kích thích cẳng tay, khuỷu, (Ulnar neuropathy ) rãnh quay Khảo sát bệnh rễ thắt lưng BỆNH DÂY THẦN KINH MÁC Thêm: Peroneal (M) ghi chày (Peroneal neuropathy ) trước BỆNH ĐA DÂY Khảo sát bệnh rễ cỗ + bệnh THẦN KINH rể thắt lưng ( Peripheral polyneuropathy ) BỆNH NEURON VẬN Khảo sát bệnh rễ cỗ + bệnh ĐỘNG rễ thắt lưng (Motor Neuron Diseas) BỆNH CƠ Chi trên: Median (S & M ) (Myopathy ) Chi : Tibial (M) + Sural ( S) ... vùng chi phối dây thần kinh trụ C Khảo sát dẫn truyền dây thần kinh thăm khám điện cực kim dây thần kinh trụ ï Bảng : Khảo Sát Chẩn Đoán Điện Bệnh Dây Thần Kinh Trụ BỆNH DÂY THẦN TRỤ Ở KHUỶU KINH. .. abductor digiti minimi : dạng ngắn ngón út BỆNH DÂY THẦN KINH QUAY Bệnh dây thần kinh quay bệnh thường gặp , đứng sau bệnh dây thần kinh dây thần kinh kinh trụ chi tổn thương thường xãy cánh tay nách... Tiếp cận EMG : Vai trò chẩn đoán điện thần kinh giúp lâm sàng đánh giá cách chọn lọc bệnh dây thần kinh gốc chi, loại trừ vò trí tổn thương ngoại vi, tổn thương đám rối TK cánh tay, rễ thần kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp cận chẩn đoán bệnh đơn thần kinh chi trên, Tiếp cận chẩn đoán bệnh đơn thần kinh chi trên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn