Nghiên cứu đánh giá diễn biến một số chất khí nhà kính (SO2, nox, CH4) ở khu vực nội thành hà nội

88 2 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 10:44

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SAU ĐẠI HỌC -*** - NGUYỄN THỊ PHỐ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN MỘT SỐ CHẤT KHÍ NHÀ KÍNH (SO2, NOx, CH4) Ở KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HÀ NỘI, 2016 -0- ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SAU ĐẠI HỌC -*** - NGUYỄN THỊ PHỐ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN MỘT SỐ CHẤT KHÍ NHÀ KÍNH (SO2, NOx, CH4) Ở KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chun ngành: Biến đổi khí hậu Mã số: Chƣơng trình đào tạo thí điểm Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quang Trung HÀ NỘI, 2016 -1- L I CAM ĐOAN T it n T i xin n NGUYỄN THỊ PHỐ m đo n luận v n đƣợ M s học vi n 12095036 hính t i th hi n ƣ i s hƣ ng TS Nguy n Qu ng Trung v i đ tài luận v n: “Nghiên cứu đánh giá diễn biến số chất khí nhà kính (SO2, NOx, CH4) khu vực nội thành Hà Nội” Đ y đ tài m i, kh ng tr ng l p v i đ tài luận v n trƣ đ kh ng th s s o h p hi n đ ng quy định, luận v n đ u đƣợ trí h ất kì luận v n Nội ung ngu n tài li u, tƣ li u nghiên đ y, o luận v n đƣợ u s ụng n ngu n Nếu xảy r vấn đ v i nội ung luận v n này, t i xin hịu hoàn toàn tr h nhi m th o quy định Hà Nội, th ng 11 n m 2015 Họ viên Nguyễn Thị Ph -2- L I CẢM ƠN Để hoàn thành luận v n này, v i lòng iết ơn s u sắ , t i xin h n thành ảm ơn TS Nguy n Qu ng Trung tận tình hƣ ng ng thầy gi o Kho S u đại họ n, giảng ạy suốt qu trình họ tập, nghiên uở Trƣờng Đại họ Quố Gi Hà Nội ũng nhƣ tạo u ki n thuận lợi để t i hoàn thành ản luận v n T i ũng xin h n thành phòng Ph n tí h Độ ảo, ộng t Cuối m ơn nh hị ạn đ ng nghi p hất m i trƣờng - Vi n C ng ngh m i trƣờng lu n hỉ gi p đỡ t i qu trình th hi n luận v n ng t i xin h n thành ảm ơn ạn họ viên o họ K2- Biến đổi khí hậu gi đình động viên gi p đỡ t i suốt thời gi n qu M t i nhi u ố gắng để th hi n đ tài h hoàn thi n nhƣngluận v n kh ng tr nh khỏi thiếu s t T i mong đƣợ s g p ý thầy, gi o để đ tài đƣợ hoàn thi n T i xin h n thành ảm ơn! Hà Nội, th ng 11 n m 2015 Họ viên Nguyễn Thị Ph -3- MỤC LỤC L I CAM ĐOAN .- L I CẢM ƠN - DANH MỤC BẢNG - DANH MỤC HÌNH - MỞ ĐẦU - 10 Tính ấp thiết đ tài - 10 Mụ tiêu đ tài - 11 Đối tƣợng phạm vi nghiên u - 11 Nội ung phƣơng ph p nghiên u - 11 CHƢƠNG I – TỔNG QUAN TÀI LIỆU - 13 1 Tổng qu n v khí nhà kính - 13 111 C kh i ni m - 13 - 1 N ng độ khí nhà kính - 15 1 Ngu n ph t thải khí nhà kính - 17 1131 C ngu n ph t thải khí nhà kính gi i - 17 - 1132 C ngu n ph t thải khí nhà kính Vi t N m - 23 - 1.2 Một số khí nhà kính nghiên u .- 28 - 1.2.1 Sunfua đioxit (SO2) .- 28 122 C Oxit Nitơ (NOx) .- 29 - Khí mêtan (CH4) - 30 13 B xạ ƣỡng ảnh hƣởng KNK đến BĐKH - 31 - Mối liên h giữ KNK iến đổi khí hậu - 31 Ảnh hƣởng s gi t ng khí nhà kính iến đổi khí hậu .- 33 - CHƢƠNG II: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .- 36 Đối tƣợng, phạm vi nghiên 2 Phƣơng ph p nghiên u .- 36 - u - 36 - 2 Phƣơng ph p thu thập tài li u th 2.2.2 C ấp: - 36 - phƣơng ph p lấy m u kh ng khí - 36 - 2 Phƣơng ph p u tr , khảo s t đo đạ hi n trƣờng - 42 -4- 2 Phƣơng ph p x lý số li u - 43 CHƢƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN - 44 So s nh gi trị phƣơng ph p qu n trắ t động v i phƣơng ph p đo h động - 44 Di n iến SO2 kh ng khí - 45 Di n iến SO2 th o thời gi n - 45 2 Đ nh gi nguyên nh n th y đổi n ng độ SO2 .- 51 3 Di n iến NOx kh ng khí - 55 3 Di n iến NOx th o thời gi n - 55 3 Đ nh gi nguyên nh n th y đổi n ng độ NOx - 63 Di n iến CH4 kh ng khí - 69 Di n iến CH4 th o thời gi n - 69 Đ nh gi nguyên nh n s iến đổi CH4 - 73 - 3.5 Đ xuất giải ph p giảm thiểu n ng độ khí nhà kính - 75 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .- 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO .- 79 PHỤ LỤC BẢNG - 81 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH - 86 - -5- DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT BTNMT: Bộ Tài nguyên m i trƣờng BAU Kịch ph t triển th ng thƣờng EPA: Cục Bảo v m i trƣờng Mỹ (United States Environmental Protection Agency) GTVT: Gi o th ng vận tải IPCC: Uỷ n Liên hính ph v biến đổi khí hậu (Intergovernmental Panel on Climate Change) KNK: Khí nhà kính LULULF: Lĩnh v c s dụng đất, th y đổi s dụng đất l m nghi p (Land use, Land Use Change and Forestry) MRV Đo đạc – B o o – Kiểm ch ng NAMA Hoạt động giảm nhẹ ph t thải thí h hợp cấp quốc gia NMVOC: Hợp chất hữu ppb: Phần tỷ ppm: Phần tri u tCO2-e Tấn ioxit THC: Tổng số hydrocarbon UNFCCC: C ng ƣ y kh ng m t n on quy đổi khung Liên hợp quốc v biến đổi khí hậu -6- DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Ti m n ng n ng lên tồn ầu số khí nhà kính so v i khí CO2- 34 Bảng 3.1 So s nh n ng độ SO2 v i Bảng Thống kê số lƣợng x nƣ gi i - 49 - t x m y đƣờng Hoàng Quố Vi t - 81 Bảng 3 Thống kê số lƣợng x t x m y đƣờng Nguy n V n Cừ - 83 - -7- DANH MỤC HÌNH Hình 1 Thành phần khí nhà kính - 13 - Hình S th y đổi n ng độ CO2 khí tồn ầu - 15 Hình1 Tổng lƣợng ph t thải khí nhà kính từ n m 1970 - 2010 - 18 Hình Ngu n ph t thải khí nhà kính, n m 2010 - 19 Hình S ph t thải khí CO2 từ n ng-l m nghi p từ n m 1970-2010 - 20 Hình 7: D tính ph t thải khí nhà kính th o ngành đến n m 2050 - 23 - Hình 8: Ngu n ph t thải khí nhà kính n m 2010 th o Hình 9: Ngu n ph t thải khí nhà kính th o lĩnh v lĩnh v - 23 - n m 1994, 2000 2010 - 24 Hình 10: Ph t thải khí nhà kính n m 2010 lĩnh v n ng lƣợng - 25 - Hình 11: Ph t thải khí nhà kính lĩnh v n ng nghi p n m 2010 - 25 - Hình 12: Ph t thải khí nhà kính lĩnh v hất thải n m 2010 - 27 - Hình 13: Ƣ tính lƣợng ph t thải khí nhà kính Vi t N m, n m 2020 n m 2030 - 27 Hình 14: Mối liên h giữ khí nhà kính iến đổi khí hậu - 32 Hình Biểu đ so s nh số li u qu n trắ ằng phƣơng ph p hấp thụ v i số li u trạm qu n trắ t động, liên tụ - 44 Hình Biểu đ so s nh số li u qu n trắ ằng phƣơng ph p hấp thụ v i số li u trạm qu n trắ t động, liên tụ - 45 Hình 3 N ng độ SO2 trung ình th o thời gi n ngày, th o th , tuần trạm Nguy n V n Cừ - 48 Hình N ng độ SO2 trung ình th o thời gi n trạm Hoàng Quố Vi t Nguy n V n Cừ - 49 Hình N ng độ SO2 trung ình th o ngày tuần - 50 - Hình Di n iến n ng độ SO2 th o Hình Số lƣợng x m y m t th o n m 2013 - 51 - th tuần đƣờng Hoàng Quố Vi t - 52 Hình Số lƣợng x m y t th o th tuần đƣờng Nguy n V n Cừ - 52 -8- Hình Mối liên h giữ SO2 O3 trạm Hoàng Quố Vi t - 54 Hình 10 Mối liên h giữ SO2 O3 trạm Nguy n V n Cừ - 54 Hình 12 N ng độ NO NO2 trung ình th o thời gi n ngày trạm Nguy n V n Cừ n m 2013 - 57 Hình 13 N ng độ NOx trung ình th o thời gi n ngày, th tuần, n m 2013 - 59 Hình 14 N ng độ NOx trung ình th o trạm Nguy n V n Cừ n m 2013 - 60 Hình 15 N ng độ NOx trung ình th o trạm Hoàng Quố Vi t n m 2013 - 61 Hình 16 N ng độ NOx trung ình th o th , n m 2013 - 62 Hình 17 N ng độ NOx trung ình th o m Hình 18 N ng độ NOx trung ình th o th ng n m 2013 - 63 - Hình 19 Biểu i n s th y đổi n m 2013 - 62 - nhi t độ ƣờng độ nh s ng ngày - 65 Hình 20 N ng độ th ng số O3 th o m n m 2013 - 65 - Hình 21 Mối liên h giữ NO, NO2 O3 trạm Hoàng Quố Vi t - 66 Hình 22 Mối liên h giữ NO, NO2 O3 trạm Nguy n v n Cừ - 66 Hình 23 Mối liên h giữ khí NOx O3 - 67 Hình 24 Mối liên h NO, NO2, NOx O3 Alj r f , Thổ Nhĩ Kỳ - 68 Hình 24 Mối liên h NO, NO2, NOx O3 Torn o, Thổ Nhĩ Kỳ - 68 Hình 25 N ng độ CH4 trung ình th o n m 2013 - 69 Hình 26 Di n iến n ng độ CH4 trung ình th o thời gi n ngày - 72 Hình 27 N ng độ CH4 th o n m - 73 Hình 28 Mối liên h giữ khí CH4 O3 - 74 - -9- Hình 27 Di n iến n ng độ CH4 th o n m Hàm lƣợng khoảng 1860pp 86pp khí nhà kính (CH4) đo đƣợ Hà Nội gi trị o So v i n m 2005, gi trị CH4 đo đƣợ khoảng 1774pp , t ng Nhƣ vậy, khu v Hà Nội ph t thải r hàm lƣợng CH4 tƣơng đối o gi trị ngày àng t ng 3.4.2 Đánh giá nguy n nhân biến đổi CH4 Qu n s t kỹ i uđ i u i n t thấy gi o th ng ũng ảnh hƣởng phần đến n ng độ CH4, khoảng thời gi n từ 7h00-9h00, n ng độ CH4 t ng nhẹ s u đ giảm ần o từ 9h00 nhi t độ kh ng khí nh s ng m t trời t ng mạnh nên qu trình oxy h kh ng khí C CH4 i n r mạnh mẽ hơn, g y nên suy giảm CH4 phƣơng ti n gi o th ng ph t sinh CH4 từ qu trình HC h y kh ng hồn tồn khí xả Qu trình h y động ti n gi o th ng qu trình ph tạp, đ phƣơng i n r đ ng thời s y nhiên li u hò trộn nhiên li u v i kh ng khí sản phẩm h y Khi độ đậm đ trung ình màng l h i nr hỗn hợp qu l n làm giảm khả n ng t h y l n tràn Nhiên li u đƣợ tiêu thụ phần phẩn ng oxy hậm gi i đoạn giãn nở s u hò trộn thêm kh ng khí M độ ph t sinh HC động i s l phụ thuộ nhi u vào loại động ơ, tình trạng vận hành, qu trình đốt h y nhiên li u, hế độ làm vi - 73 - động hất lƣợng nhiên li u Tuy nhiên, s ph t sinh CH4 từ phƣơng ti n gi o th ng kh ng nhi u, hỉ khoảng vài pp Hình 28 Mối liên h giữ khí CH4 O3 Tr i ngƣợ lại v i khí SO2 NOx, hàm lƣợng CH4 kh ng khí tỉ l nghị h v i hàm lƣợng O3 kh ng khí Khi hàm lƣợng O3 t ng đạt đại CH4 lại giảm mạnh đạt gi trị tiểu Nhƣ vậy, phản ng giữ CH4 O3 xảy r Từ hình 22, t thấy hàm lƣơng CH4 giảm khoảng 100pp Hầu hết CH4 trung gian c m t tầng đối lƣu bị oxy h thành CO, sản phẩm qu trình phản ng tạo fomandehyt CH4 bị suy giảm theo huỗi phản ng h họ ƣ i nh s ng m t trời nhi t độ: CH4 + OH*  CH3* + H2O CH3* + O2  CH3*O2 V i s g p m t c a Oxit Nito, CH4 chuyển h cuối ng tạo r CO th o phƣơng trình phản ng sau: CH3*O2 + NO CH3O + NO2 CH3*O2 + O2 HCHO + HO2* HO2* + NO  OH* + NO2 - 74 - thành HCHO sản phẩm Nhƣ vậy, phản ng qu ng h làm suy giảm CH4 đ ng thời làm gi t ng n ng độ CO khí Kết luận chung CH4: - Gi trị trung ình đƣợc n m 2013 là1860pp khí CH4 kh ng khí khu v Gi trị Hà Nội đo o so v i n m 2011 1803pp , n m 2005 1774 pp - N ng độ CH4 ổn định vào thời gian buổi s ng đêm, ị suy giảm m tc c xạ m t trời 3.5 Đề xuất giải pháp giảm thiểu nồng độ khí nh kính C mụ tiêu giảm ph t thải ch yếu đƣợ x hƣơng trình Th o đ định hiến lƣợc, n 1775, mụ tiêu giảm ph t thải KNK đến n m 2020 ho ngành n ng lƣợng 8%, n ng nghi p 20% (trong đ giảm ph t thải KNK tr ng trọt, h n nu i, th y sản, n ng th n t ng hấp thụ s on l m nghi p), chuyển đổi s dụng đất 20% ngành hất thải 5% Xây dựng phƣơng án giảm nhẹ khí nh kính 11 phƣơng n giảm nhẹ ph t thải khí nhà kính đƣợ x y lĩnh v v ph t thải hính , đ lĩnh v n ng nghi p n ng lƣợng h i phƣơng n LULUCF ng cho ba s u phƣơng n, lĩnh phƣơng n Các biện pháp để giảm hiệu ứng nh kính Một ố gắng o khí thải kỹ ngh vi hi p ƣ quố gi th m gi àn thảo tìm Mỹ nƣ h kí kết tiên tiến kh , nhi u nỗ để giảm khí độ mà h yếu thải r từ x m y nổ đƣợ độ ấm ần tên Nghị định thƣ Kyoto Tuy nhiên, v phí nội ộ nƣ l nh n loại để giảm m p ụng kh mạnh mẽ Ở Ho Kỳ, hầu hết nhà m y kỹ ngh tiểu ng đ u uộ phƣơng ti n gi o th ng ng động nổ phải đƣợ th nghi m định kì v vi đạt tiêu huẩn nhả kh i Tr ng nhi u y x nh (nhất loại luật giấy h ng nhận qu h thống x y hấp thụ nhi u CO2 qu trình qu ng hợp) nhằm làm giảm lƣợng khí CO2 ầu khí quyển, từ đ làm giảm hi u ng nhà kính khí - 75 - Việt Nam đƣa mục ti u để giảm nồng độ KNK - T ng ƣờng n ng l c kiểm kê KNK ho Bộ ngành, đị phƣơng liên qu n h thống kiểm kê quốc gia KNK Thiết lập, vận hành h thống quốc gia kiểm kê KNK th c hi n định kỳ h i n m lần; - Phổ biến, p ụng ng ngh giảm ph t thải t ng khả n ng hấp thụ KNK ti m n ng Vi t Nam; -X y ng khung hƣơng trình NAMA khai rộng a Vi t N m đ ng ký, triển NAMA; - Hình thành đƣ vào hoạt động h thống MRV cấp quốc gia; - N ng o nhận th , tr h nhi m c ấp, ngành, đị phƣơng, o nh nghi p, cộng đ ng; - T ng ƣờng hợp t chuyển gi o quốc tế nhằm tranh th s hỗ trợ v tài hính ng ngh c a quốc tế vi c th c hi n chiến lƣợc quốc gia v biến đổi khí hậu Đ i với ng nh giao th ng -C phƣơng ti n x ộ đ ng ký phải đƣợ kiểm tr v s ph t thải hàng n m định kỳ ảo ƣỡng x , đ điêz n, khuyến khí h s ụng i t đối v i x ộ huyển đổi hất x ằng nhiên li u điêz n; t ng ƣờng vi hạy ằng nhiên li u t đối v i x gi m s t nhằm loại ỏ x qu hạy ũ, kh ng đảm ảo hất lƣợng phƣơng ti n; - Khuyến khí h s ph t triển phƣơng ti n gi o th ng s n ng lƣợng sạ h nhƣ khí thiên nhiên, khí h lỏng, ụng n nhiên li u, io i s l n - Ph t triển gi o th ng ng ộng (đạt 40%), gi o th ng ộ x đạp thành phố; - Thắt h t tiêu huẩn khí thải tiêu huẩn m i trƣờng liên qu n (tiêu huẩn x ng ầu, phƣơng ti n gi o th ng gi i); - Tiến hành kiểm so t ngu n thải x kh ng đạt tiêu huẩn EURO2 v khí thải - 76 - loại x ấm vận hành đối v i KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN: So s nh kết ph n tí h SO2 NO2 h i phƣơng ph p kh cho thấy kh ng s i kh nh u nhi u (sai số 10%), kết cho thấy độ tin cậy cao N ng độ SO2 hai trạm Nguy n V n Cừ Hoàng Quốc Vi t đo đƣợ vào n m 2013 s ng đạt c s th y đổi giống nh u: t ng mạnh vào thời gian từ 7h00 đại vào l 9h00 s ng, s u đ giảm dần đến 18h00 chi u N ng đại đƣợc trạm Nguy n V n Cừ 12µg/m3,, trạm Hồng độ SO2c Quốc Vi t 7µg/m3 Ngun nh n hính s t ng mạnh n ng độ SO2 o ph t thải từ phƣơng ti n gi o th ng N ng độ NOx đạt đại vào s tuyến đƣờng o điểm uổi s ng l 8h00 trạm Nguy n V n Cừ khoảng 122 µg/m3, trạm Hồng Quố Vi t 110 µg/m3 Vào uổi hi u đỉnh o th h i NOx vào khoảng 20h00, tr ng hợp v i lƣu lƣợng gi o th ng vào uổi tối, đo đƣợ trạm Nguy n V n Cừ 150 µg/m3 trạm Hồng Quố Vi t 115 µg/m3 Nguyên nh n o phƣơng ti n gi o th ng hoạt động ph t thải r m i trƣờng ƣ i s g p m t trƣờng xảy r N2 O2 kh ng khí Đ ng thời m i phản ng qu ng h ƣ i s ảnh hƣởng xạ m t trời, O3 nhi t độ làm t ng n ng độ NOx kh ng khí N ng độ CH4 ổn định vào thời gian buổi s ng đêm N ng độ CH4 bị suy giảm 9h00 đến 14h00 chi u, s u 14h00 lại t ng ần N ng độ CH4 đạt gi trị cao khoảng 1860ppb ppb C c tiểu l 14h00, khoảng 1750 phƣơng ti n gi o th ng ph t sinh lƣợng nhỏ CH4, CH4 ph t sinh kh ng khí h yếu từ ngu n r Qu trình qu ng h thải sinh hoạt, hoạt động n ng nghi p, t nhiên làm giảm lƣợng CH4 khí N ng độ CH4 đo đƣợc Hà Nội n m 2013 tƣơng đối n m 2005 1774pp n m 2011 1803pp àng gi t ng, cần cảnh o ho o, t ng so v i Số li u đo đƣợc c a CH4 ngày nhà quản lý m i trƣờng để tìm r giải ph p để giảm thiểu khí nhà kính - 77 - KIẾN NGHỊ Kết nghiên u cho thấy, gi o th ng ảnh hƣởng l n đến n ng độ khí NOx, SO2 CH4, o đ ần phải kiểm so t đƣợc số lƣợng x thành phố Hà Nội Vì thời gi n nghiên qu n tr u tƣơng đối ngắn nên kết thu thập từ 02 trạm m i trƣờng t động chƣ đ trƣng ho - 78 - khu v Hà Nội TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO I T i iệu tiếng Việt B o o m i trƣờng quố gi (2007) Môi trường khơng khí thị Việt Nam Bộ Tài nguyên M i trƣờng (2008) Chư ng tr nh m c ti u qu c gia ng ph v i Bi n đ i khí h u Bộ Tài nguyên m i trƣờng (2014), Báo cáo c p nh t hai năm lần lần th Việt Nam cho công c khung li n hợp qu c bi n đ i khí h u năm 2014 Ng n hàng ph t triển Ch u Á (2014), Báo cáo công tác kỹ thu t giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, kịch tiềm giảm nhẹ lĩnh vực lượng giao thông Việt Nam Nguy n Đ Ngữ (2008) Bi n đ i khí h u Nhà xuất ản Kho họ kỹ thuật, Hà Nội Vƣơng V n Sơn (2014) Xác định thành phần khí phát thải vào mơi trường động c ô tô sử d ng nhi n liệu Diezel-LPG Luận n TS kho họ Trần Th nh Hải T ng, Lê Anh, Phạm Minh Tuấn (2010) Nghi n c u sử d ng nhi n liệu thay th tr n động c diesel Tạp hí Kho họ C ng ngh Hàng hải Vi n Kho họ Khí tƣợng th y v n M i trƣờng (2010) Bi n đ i khí h u tác động Việt Nam Hà Nội II T i iệu tiếng anh Alberto Notarioa Iv n Bravob Jos Antonio Adamec Yolanda Dí z-deMerad Alfonso Arandad Ana Ro rígu ze Diana Ro rígu ze (2012) “Analysis of NO NO2 NOx O3 and oxidant (OX = O3 + NO2) levels measured in a metropolitan area in the southwest of Iberian Peninsula” Atmospheric Research 104–105 217–226 10 Athena G.Progiou Ioannis C Ziomas (2011) Road traffic emissions impact on air quality of the Greater Athens Area based on a - 79 - 20 year emissions inventory Science of the Total Environment 410411 1-7 11 Hannah Satein (2009) Chemical relationships between Greenhouse Gases and air pollutants in Biomass Energy production Oregon Toxics Alliance 12 IPCC Climate Change 2013 The Physical Science Basis 13 IPCC Climate Change 2014 Synthesis Report 14 O.Ozden S.Kara (2008) Assessment of ambient air quality in Eskisehir Turkey Environment International 34 678-687 15 Stern Review(2006) The Economics of Climate Change - 80 - PHỤ LỤC BẢNG Bảng 3.2 Thống kê số lƣợng x Thời gian 6:006:30 6:307:00 7:00:7:30 7:308:30 10:0012:00 Thứ Xe máy Ôt Chủ nhật Xe máy Thứ Ôt Xe máy Ôt t x m y đƣờng Hoàng Quốc Vi t Thứ Xe máy Ô t Thứ Thứ Xe máy Ôt Xe máy Ôt Thứ Xe máy Ôt 2196 306 1740 348 2364 348 2472 354 2100 360 2742 378 2269 349 2394 348 2124 354 4806 606 4836 654 5160 720 4332 612 3942 549 3396 342 2376 414 8304 786 6600 696 7800 1056 6324 792 5800 681 4842 234 7230 954 18468 864 18300 780 16296 1500 11484 1182 12770 919 6000 846 4860 720 3966 624 4008 636 3528 636 5058 468 4570 655 - 81 - Thời gian Thứ Xe máy Ôt Chủ nhật Xe máy Thứ Ôt Xe máy Ôt Thứ Xe máy Ô t Thứ Thứ Xe máy Ôt Xe máy Ôt Thứ Xe máy Ôt 12:30 - 3606 414 3264 396 2628 414 2424 444 2916 396 3594 750 3072 469 4080 582 3606 606 5088 762 4464 456 4164 516 3690 600 4182 587 4632 438 4572 582 8400 606 7752 534 6864 840 6300 720 6420 620 5016 576 5058 660 9624 858 8556 606 8532 732 7068 744 7309 696 5736 690 5052 696 10644 810 9420 444 8364 744 8922 780 8023 694 4620 702 4296 570 8826 726 7008 336 9696 876 6660 744 6851 659 14:30 14:3016:30 16:3017:00 17:0017:30 17:3018:00 18:0018:30 - 82 - Thời gian 18:3019:00 Tổng Thứ Xe Chủ nhật Xe Ôt máy máy Thứ Thứ Ôt Xe máy Ôt Thứ Xe máy Ô t Thứ Thứ Xe máy Ôt Xe máy Ôt Xe máy Ôt 4830 516 4494 594 6234 660 5616 852 6480 600 4890 660 5424 647 51348 5994 48672 6894 89352 8064 81456 6792 81900 8976 71064 8430 70632 7525 Bảng 3.3 Thống kê số lƣợng xe t x m y đƣờng Nguy n V n Cừ Xe Thời máy Ôt Xe máy Ôt Xe máy Ôt Xe máy Ôt Xe máy Ôt Xe máy Ôt Xe máy Ôt gian Thứ 6:006:30 6:307:00 Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Chủ nhật 2856 568 2798 494 2454 483 2878 546 2569 502 2252 471 2150 468 7650 680 6892 789 7764 720 5981 612 6529 549 4688 348 4219 354 - 83 - Xe Thời máy Ôt Xe máy Ôt Xe máy Ôt Xe máy Ôt Xe máy Ôt Xe máy Ôt Xe máy Ôt gian Thứ 7:00:7:30 7:308:30 10:0012:00 12:3014:30 14:3016:30 16:3017:00 17:0017:30 Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Chủ nhật 10200 890 11540 988 9860 1056 9450 792 7690 681 5460 342 4300 414 26800 1260 24630 1450 22500 1500 18600 1482 19200 1346 16800 234 5420 954 6800 720 8900 984 6720 636 9450 668 8460 755 8700 952 5840 864 5280 560 4850 586 6980 496 6870 750 8600 569 6400 541 6500 581 7500 850 6890 697 4560 516 6458 600 5983 587 5874 682 5028 706 9850 740 10580 762 11600 840 12400 720 10300 620 1050 537 8590 582 12000 1200 9680 1158 11500 998 10600 1020 9800 899 8600 946 7900 952 - 84 - Xe Thời máy Ôt Xe máy Ôt Xe máy Ôt Xe máy Ôt Xe máy Ôt Xe máy Ôt Xe máy Ôt gian Thứ 17:3018:00 18:0018:30 18:3019:00 Tổng Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Chủ nhật 14800 984 16800 990 15900 744 14900 780 11680 856 12580 875 9950 791 10360 950 11576 897 13600 876 11450 956 12000 968 10560 869 10020 845 8560 642 8690 989 9500 850 7960 860 8640 847 8520 525 7860 643 122656 10044 123826 10784 122938 9715 116997 9786 111451 9179 91484 7322 77777 8154 - 85 - PHỤ LỤC HÌNH ẢNH Hình ảnh h thống thiết ị đo m u ên trạm qu n trắ kh ng khí t động Trạm qu n trắ m i trƣờng kh ng khí t động Hoàng Quố Vi t - 86 - M y UV-2450 ph n tí h SO2 NO2 - 87 - ... GIA HÀ NỘI KHOA SAU ĐẠI HỌC -*** - NGUYỄN THỊ PHỐ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN MỘT SỐ CHẤT KHÍ NHÀ KÍNH (SO2, NOx, CH4) Ở KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KHÍ... sinh khí nhà kính nhi u nghiên u nhằm giảm lƣợng quố gi gi i ũng nhƣ Vi t N m Vì lý o kể trên, l họn đ tài: Nghiên cứu đánh giá diễn biến số chất khí nhà kính (SO2, NOx, CH4) khu vực nội thành Hà. .. s hƣ ng TS Nguy n Qu ng Trung v i đ tài luận v n: Nghiên cứu đánh giá diễn biến số chất khí nhà kính (SO2, NOx, CH4) khu vực nội thành Hà Nội Đ y đ tài m i, kh ng tr ng l p v i đ tài luận v
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá diễn biến một số chất khí nhà kính (SO2, nox, CH4) ở khu vực nội thành hà nội , Nghiên cứu đánh giá diễn biến một số chất khí nhà kính (SO2, nox, CH4) ở khu vực nội thành hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn