(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung Acid Pak 4 Way đến sức sản xuất của gà Cobb 500 nuôi chuồng kín tại huyện Ba Vì, Hà Nội

92 16 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2020, 20:47

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung Acid Pak 4 Way đến sức sản xuất của gà Cobb 500 nuôi chuồng kín tại huyện Ba Vì, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung Acid Pak 4 Way đến sức sản xuất của gà Cobb 500 nuôi chuồng kín tại huyện Ba Vì, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung Acid Pak 4 Way đến sức sản xuất của gà Cobb 500 nuôi chuồng kín tại huyện Ba Vì, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung Acid Pak 4 Way đến sức sản xuất của gà Cobb 500 nuôi chuồng kín tại huyện Ba Vì, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung Acid Pak 4 Way đến sức sản xuất của gà Cobb 500 nuôi chuồng kín tại huyện Ba Vì, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung Acid Pak 4 Way đến sức sản xuất của gà Cobb 500 nuôi chuồng kín tại huyện Ba Vì, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung Acid Pak 4 Way đến sức sản xuất của gà Cobb 500 nuôi chuồng kín tại huyện Ba Vì, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung Acid Pak 4 Way đến sức sản xuất của gà Cobb 500 nuôi chuồng kín tại huyện Ba Vì, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung Acid Pak 4 Way đến sức sản xuất của gà Cobb 500 nuôi chuồng kín tại huyện Ba Vì, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung Acid Pak 4 Way đến sức sản xuất của gà Cobb 500 nuôi chuồng kín tại huyện Ba Vì, Hà Nội ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐỨC BINH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG ACID PAK WAY ĐẾN SỨC SẢN XUẤT CỦA GÀ COBB 500 NI CHUỒNG KÍN TẠI HUYỆN BA VÌ, HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHĂN NUÔI Thái Nguyên – 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐỨC BINH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG ACID PAK WAY ĐẾN SỨC SẢN XUẤT CỦA GÀ COBB 500 NI CHUỒNG KÍN TẠI HUYỆN BA VÌ, HÀ NỘI Chun Ngành: Chăn ni Mã số ngành: 8.62.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHĂN NUÔI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Trần Thanh Vân Thái Nguyên – 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Nguyễn Đức Binh Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn trực tiếp PGS TS Trần Thanh Vân nhiệt tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Ngun, Phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa Chăn ni – Thú y giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới trang trại gia đình ơng Nguyễn Đức Chiến Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn này./ Tác giả luận văn Nguyễn Đức Binh Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Chỉ tiêu sản xuất gà trống, gà mái bình quân gà Cobb 500 27 Bảng 2.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 32 Bảng 3.1 Kết theo dõi nhiệt độ trung bình ẩm độ trung bình chuồng ni thời gian thí nghiệm 38 Bảng 3.2 Tỷ lệ ni sống cộng dồn đàn gà thí nghiệm qua tuần tuổi (%) 42 Bảng 3.3 Tình hình mắc bệnh đàn gà thí nghiệm (%) 43 Bảng 3.4 Sinh trưởng tích lũy gà thí nghiệm qua tuần tuổi (g) 45 Bảng 3.5 Sinh trưởng tuyệt đối gà thí nghiệm (g/con/ngày) 48 Bảng 3.6 Sinh trưởng tương đối gà thí nghiệm (%) 51 Bảng 3.7 Khả thu nhận thức ăn gà thí nghiệm (FI) (g/con/ngày) 54 Bảng 3.8 Tiêu tốn thức ăn gà thí nghiệm 57 Bảng 3.9 Tiêu tốn lượng trao đổi cho tăng khối lượng (kcal/kg) 59 Bảng 3.10 Tiêu tốn protein cho tăng khối lượng (g/kg) 60 Bảng 3.11 Chỉ số sản xuất (PI) gà thí nghiệm 62 Bảng 3.12 Chỉ số kinh tế (EN) gà thí nghiệm 62 Bảng 3.13 Chi phí trực tiếp cho kg gà xuất bán (đ/kg 63 Bảng 3.14 Kết mổ khảo sát gà thí nghiệm tuần tuổi (n = 3♂ + 3♀) 65 Bảng 3.15 Thành phần hóa học ngực đùi gà thí nghiệm lúc tuần tuổi (%) (n = 3) 68 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iv DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Gà Cobb 500 26 Hình 3.1 Đồ thị diễn biến nhiệt độ chuồng nuôi qua tuần tuổi 39 Hình 3.2 Đồ thị diễn biến ẩm độ chuồng ni qua tuần tuổi 41 Hình 3.3 Đồ thị sinh trưởng tích lũy gà thí nghiệm qua tuần tuổi 47 Hình 3.4 Biểu đồ sinh trưởng tuyệt đối gà thí nghiệm 50 Hình 3.5 Biểu đồ sinh trưởng tương đối gà thí nghiệm 53 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cs Cộng DC Đối chứng FCR Feed Conversion Ratio KL Khối lượng LTĂ Lượng thức ăn T Thời gian TĂ Thức ăn TL Tỷ lệ TN Thí nghiệm VNĐ Việt Nam đồng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC Error! Bookmark not defined DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa đề tài 4.1 Ý nghĩa khoa học đề tài 4.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Giới thiệu Acid pak way 1.1.2 Đặc điểm ưu nhược điểm phương thức ni chuồng kín 1.1.3 Cơ sở khoa học việc nghiên cứu di truyền tính trạng sản xuất gia cầm 11 1.1.4 Những hiểu biết đặc điểm số bệnh gà 23 1.1.5 Đặc điểm ngoại hình khả sản xuất gà Cobb 500 26 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 27 1.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 27 1.2.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 29 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Đối tượng nghiên cứu 31 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii 2.2 Địa điểm thời gian tiến hành 31 2.3 Nội dung nghiên cứu 31 2.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 31 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu 31 2.4.2 Chỉ tiêu theo dõi 32 2.4.3 Phương pháp theo dõi tiêu 33 2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 37 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 3.1 Kết theo dõi nhiệt độ ẩm độ thời gian thí nghiệm 38 3.2 Tỷ lệ nuôi sống đàn gà thí nghiệm 41 3.3 Tình hình mắc bệnh đàn gà thí nghiệm 43 3.4 Sinh trưởng gà Cobb 500 thí nghiệm qua tuần tuổi 44 3.4.1 Sinh trưởng tích lũy gà thí nghiệm qua tuần tuổi 44 3.4.2 Sinh trưởng tuyệt đối gà thí nghiệm qua tuần tuổi 48 3.4.3 Sinh trưởng tương đối gà thí nghiệm qua tuần tuổi 51 3.5 Khả sử dụng chuyển hoá thức ăn 53 3.5.1 Tiêu thụ thức ăn gà thí nghiệm 53 3.5.2 Khả chuyển hóa thức ăn (FCR) gà thí nghiệm qua tuần tuổi 56 3.5.3 Tiêu tốn lượng trao đổi protein cho tăng khối lượng 58 3.6 Chỉ số sản xuất số kinh tế gà thí nghiệm 61 3.7 Chi phí trực tiếp cho kg gà xuất bán 63 3.8 Đánh giá suất chất lượng thịt gà 65 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 69 Kết luận 69 Đề nghị 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Trong những năm gần ngành chăn ni có xu hướng phát triển mạnh mẽ đặc biệt nghành chăn nuôi gia cầm, ngành chăn ni gia cầm giữ vai trò quan trọng việc cung cấp sản phẩm có giá trị như: thịt, trứng…, cho nhu cầu người dân Ngày với phát triển kinh tế, đời sống xã hội ngày nâng cao, nhu cầu thực phẩm đòi hỏi lớn hơn, ngon Do thúc đẩy chăn ni nói chung ngành chăn ni gia cầm nói riêng phát triển với tốc độ nhanh Xu hướng phát triển chăn nuôi theo hình thức cơng nghiệp có xu hướng phát triển mạnh mẽ Vì vậy, chăn ni gà theo hướng cơng nghiệp nước ta phát triển mạnh mẽ, với suất cao, sản lượng lớn,đáp ứng nhu cầu thực phẩm cần thiết những bữa ăn hàng ngày với những giống gà có suất thịt cao đưa vào chăn nuôi như: Ross 208, Ross 308, Ross 508, AA, Cobb 500,… Đem lại hiệu kinh tế cao nguồn thu lớn cho nhiều chủ trang trại chăn nuôi gà theo hướng công nghiệp Gà Cobb 500 giống gà công nghiệp siêu thịt nhập vào Việt Nam Đặc điểm gà Cobb 500 chất lượng thịt thơm ngon, mỡ khả chống chịu bệnh tốt, thích nghi với khí hậu Việt Nam Sản phẩm thịt giống người dân chấp nhận, có nhu cầu cao Hiện có nhiều sản phẩm hỗ trợ cho gia cầm để tăng suất chất lượng sản phẩm thịt, trứng Điển sản phẩm Acid pak way sản phẩm bao gồm những thành phần hoàn toàn tự nhiên, cung cấp đủ nguồn acid dùng để sử dụng cho q trình tiêu hóa protein trì pH acid nhằm bảo đảm môi trường đường ruột tối ưu cho vật ni Trên sở em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 69 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu bổ sung chế phẩm Acid pak way cho gà Cobb 500 đưa số kết luận sau: Sử dụng chế phẩm Acid pak way cho gà Cobb 500 làm tăng 7,7% sinh trưởng tích lũy, tăng 10,41% sinh trưởng tuyệt đối, giảm 5,86 % tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng, giảm tiêu tốn lượng protein cho kg tăng khối lượng, tăng 101,1 số PI tăng 7,91 số EN Chế phẩm Acid pak way làm giảm chi phí thức ăn/kg tăng khối lượng chi phí thuốc thú y, góp phần tăng thu nhập cho người nơng dân thêm 9,40% Chế phẩm Acid pak way không làm ảnh hưởng đến đến chất lượng thịt gà Cobb 500 Đề nghị Nên bổ sung 0,5 g Acid pak way/1 lít nước ngày ngày/1 tuần vào những tuần tuổi gà Cobb 500 nuôi đến 42 ngày tuổi mang lại hiệu kinh tế tốt Tiếp tục làm thí nghiệm lặp lại phạm vi rộng hơn, nuôi vụ mùa khác nhau, giống gà khác để có kết luận xác đầy đủ ảnh hưởng việc bổ sung Acid pak way Cần nghiên sử dụng Acid pak way đối tượng gà đẻ để thấy rõ ảnh hưởng Acid pak way đến suất chất lượng sinh sản gà trứng Khuyến cáo người chăn nuôi nên sử dụng Acid pak way nhằm nâng cao hiệu kinh tế nuôi gà thịt Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Ân, Hoàng Gián, Lê Viết Ly, Nguyễn Văn Thiện, Trần Xuân Thọ (1983), Di truyền học động vật, Nxb Nông nghiệp Hà Nội, tr 86, 88, 185, 196,198, 200 Tạ An Bình (1973), “Những kết bước đầu lai kinh tế gà”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp, tr 598 603 Brandsch H, Biilchel H (1978), Cơ sở nhân giống di truyền giống gia cầm, (Nguyễn Chí Bảo dịch), Nxb Khoa học Kỹ thuật, tr 129,158 Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thanh, Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Thị Mai (1994), Chăn nuôi gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Duy Hoan (2010), Dinh dưỡng protein gia cầm, Nxb Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên Lương Thị Hồng (2005), nghiên cứu suất tổ hợp lai giữa gà H’mông gà Ai Cập, Luận văn thạc Sỹ khoa học nông nghiệp, Viện chăn nuôi Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Việt Fal (2016), “Ảnh hưởng việc bổ sung bột hồi đến khả tăng trưởng gà thịt Cobb 500”, Tạp chí Nơng nghiệp phát triển nông thôn, số 20, tr 133 – 138 Lê Huy Liễu (2004), Nghiên cứu khả sinh trưởng, cho thịt gà lai F1 (♂ Lương Phượng x ♀Ri) F1( ♂Kabir x♀ Ri) nuôi thả vườn Thái Nguyên, Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, Đại học Thái Nguyên Ngô Giản Luyện (1994), Nghiên cứu số tính trạng suất dòng chủng V1 V3 V5 giống gà thịt cao sản Hybro nuôi điều kiện Việt Nam, Luận án phó tiến sĩ khoa học Nơng nghiệp,Viện Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 71 khoa học kĩ thuật Nông nghiệp Việt Nam, tr 12 - 14 10 Nguyễn Thị Thuý Mỵ (1997), Khảo sát, so sánh khả sản xuất gà broiler 49 ngày tuổi thuộc giống AA, Avian, BE nuôi vụ hè tại Thái Nguyên, Luận án thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, tr 45,47 11 Lê Hồng Mận, Trần Công Xuân, Nguyễn Thiện, Hoàng Văn Tiệu, Phạm Sỹ Lăng (2007), Sổ tay chăn ni gia cầm bền vững, Nxb Thanh Hố, TP Thanh Hố 12 Phan Cự Nhân, Trần Đình Miên, (1998), Di truyền học tập tính, Nxb Giáo dục 13 Nguyễn Thị Phương, Ngũn Văn Duy, Ngũn Đình Tơn (2017), Khả sinh trưởng chất lượng thịt gà H’Mông ni theo phương thức cơng nghiệp, Tạp trí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2017, tập 15, số 4, tr 428 – 445 14 Bùi Phương Thảo (2015), Nghiên cứu ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm EM vào thức ăn tới khả sản xuất gà broiler ni chuồng kín hiệu mơi trường, Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, tr 52 15 Hoàng Toàn Thắng, Cao Văn (2005), Giáo trình sinh lý gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Khánh Quắc, Nguyễn Duy Hoan (2002), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 17 Tiêu chuẩn Việt Nam (1977), Phương pháp xác định sinh trưởng tuyệt đối, TCVN 2.39–77 18 Tiêu chuẩn Việt Nam (1977), Phương pháp xác định sinh trưởng tương đối, TCVN 40–77 19 Bùi Quang Tiến, Trần Công Xuân, Phùng Đức Tiến (2005), “Nghiên cứu số công thức lai giữa dòng gà chun thịt Ross–208 Hybro Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 72 HV 85‟‟, Tuyển tập cơng trình nghiên cứu KHKT gia cầm động vật nhập, Nxb 20 Nguyễn Văn Thiện (2002), giống vật nuôi thụât ngữ thống kê, di truyền giống chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 21 Nguyễn Đăng Vang, Trần Công Xuân, Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Thị Khanh Nguyễn Quốc Đạt, (1999), Kết nghiên cứu số đặc điểm tính sản xuất gà Tam Hồng Jiangcun vàng, tủn tập cơng trình nghiên cứu khoa học kĩ thuật gia cầm động vật nhập 1989 – 1999, Nxb Nông nghiệp, tr.24 – 26 22 Trần Thanh Vân, Nguyễn Duy Hoan, Nguyễn Thị Thúy Mỵ (2015), Giáo trình chăn nuôi gia cầm, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 23 Trần Quốc Việt, Ninh Thị Len, Lê Văn Huyên, Bùi Thị Huyền, Nguyễn Thị Hồng (2009), “Ảnh hưởng việc bổ sung Probiotic vào thức ăn nước uống đến sinh trưởng hiệu sử dụng thức ăn gà thịt”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn ni, tập 20, số 4, tr 34 – 35 II Tài liệu tiếng Anh 24 Adams Charlie (1990), “Effect of AP 4W in drinking water on chick mortality days – and performance in commercial pullet and broiler units”, Alltech Inc., pp 37 – 41 25 D N Adli, Y Chi, J W Lee, and O Sjofjan, (2019) “Supplementation Mannan–Rich Fraction (MRF) and / or Combination with ProbioticEnhanced Water Acidifier on Dietary Female Broiler at 28 days as Natural Growth Promoters (NGPs),” International Research Journal of Advanced Engineering and Science, Volume 4, Issue 3, pp 424–426, 2019 26 Altaf–ur–Rahman, Mohsin Ali, Shoaib Sultan, Nazir Ahmad, (2005) “Effect of dietary probiotic supplementation on performance of broilers”, Sarhad J Agric Vol 23, No 2, 2007 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 73 27 Avigen (2007), Parenstock Performance Objectives 28 Byrd J, Hargis B, Caldwell D, Bailey R, Herron K, McReynolds J, Brewer R L, Anderson R, Bischoff K, Callaway T, Kubena L (2001), “Effect of lactic acid administration in the drinking water during pre–slaughter feet withdrawal on Salmonella and Campylobacter contamination of broilers”, Poultry Sci, pp 278 – 283.Cawforded Elsevier Amsterdam, p916 29 Ciurdaru V (1997 ), Biochemistry – Metabolic processes in animal organisms, Blue Printing Press, Cluj–Napoca 30 Cobb – Vantress (2018), Cobb 500 broiler performance & nutrition supplement, L-2114-08 EN august 31 Chambers J.K (1990), Genetic of growth and meat production in chicken, poultry breeding and genetic, RD, cawforded elssevier Amtecdam Holland 32 Dowsland 2008 Broiler foot health – controlling foot pad dermatitis www.aviagen.com 33 Dunca I (2006), “The influence of Acid pak –way addition, on technological and biochemical parameters aquired at broilers” Buletin USAMV–CN, 63/2006 34 Ellen, H.H., R.W Bottcher, E Wachenfelt and H Takai 2000 Dust levels and control methods in poultry houses J Agri Safety and Healty, 6: 275–282 35 Fairful R W (1990), Heterosis in poultry breeding and genetic, R D 36 Gavora J F, (1990), Disease in poultry breeding and genetic, R P Cawforded Elsevier Amsterdam, p 806–809 37 Gergariu S şicol ( 1985 ), Clinical veterinary laboratory guide, Ceres Printing house, Bucharest Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 74 38 Grashorn M, Gruzauskas R, Dauksiene A, Raceviciut – Stupelien A, Jarule V, Slausgalvis (2013), “Influence of dietary organic acids on quality and sensory attributes of chicken eggs”, Archiv Fur Geflugelkunde, pp 29 – 34 39 Hill F, Dikerson G E and Kempster H L (1954), Some relationships between hatchability egg production adult minacity, Poultry science 33, p1059–1060 40 Hulzebosch J 2010 What afect the climate afect in World poult Vol 20 No 41 Izat A, Tidwell N, Thomas R, Reiber M, Adams M, Colberg M, Waldroup PW (1990), Effects of a buffered propionic acid in diets on the performance of broiler chickens and on microflora of the intestine and carcass, Poultry Sci, pp 818 – 826 42 Jorgen H A., (1989), “Performance of commercial broilers on a wheat– based diet given Acid pak way ”, Results of trials in Denmark, National Association for Poultry 43 Jull MA ( 1923), Sex– growth awer in baned Plymouth Rock chicken 44 Kum S, Eren U, Onol A, Sandikci M (2010), “Effects of dietary organic acid supplementation on the intestinal mucosa in broilers”, pp 463 – 468 45 Parvu G (1992), Nutritional metabolic surveillance of the animals, Ceres Printing house, Bucharest 46 Peter Levis (2009), Lighting for Broiler Breeders, Avigen 47 Robertson A and Lemer I M (1949) “The heritability of al–or–none traits viability of poultry genetics”, Poultry science 34, p395–41 48 Sun X., McElroy A., Webb K E., Jr., Sefton A E, and Novak C (2005), “Broiler Performance and Intestinal Alterations when Fed Drug – Free Diets” Poultry Science 84:1294–1302 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 75 49 USAMV Cluj– Napoca (2006), “The influence of acid pak – way addition on technological and biochemical parameters aquired at broilers”, Buletin USAMV–CN, No 63, pp 37 – 41 50 Van Immerseel F, Russell J B, Flythe M D, Gantois I, Timbermont L, Pasmans F, Haesebrouck F, Ducatelle R (2006), “The use of organic acids to combat Salmonella in poultry: a mechanistic explanation of the efficacy”, Avian Pathol, No 35, pp 182 – 188 51 Wasburn, K.Wepal (1992), Inthrenee of body weight or nespouse of aheap stress envisonment, would poultry congres N09 vol 52 Zulkifll, K Juriah, Nwe Nwe Htin and I Norazlina (2006) “Response of heat – distressed Broiler chickens to virginimycin and probiotic – enhanced water acidifier (Acid – pak WayTM) supplemen–tation, and early age feed restriction” Arch Geflugelk., 70 (3) S 119 – 126 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn M0 (3) S 119 – 126 feed restriction” Norazl Ki (3) nhi19 – 126 feed restr Cho gà ăn Úm gà Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Úm gà Gà 42 ngày tut Ch 42 ngàAcid-Pak-4-Way Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Cân gà trư tut đ 126 feed res Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Mổ gà thí nghiệm gà đối chứng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Cân gà thí nghiệm sau mổ xong Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Cân khối lượng đùi gà đối chứng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Cân khối lượng ngực gà TN Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Lấy mẫu phân tích Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... BINH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG ACID PAK WAY ĐẾN SỨC SẢN XUẤT CỦA GÀ COBB 500 NI CHUỒNG KÍN TẠI HUYỆN BA VÌ, HÀ NỘI Chun Ngành: Chăn nuôi Mã số ngành: 8.62.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHĂN NUÔI... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Acid pak way đến sức sản xuất gà Cobb 500 ni chuồng kín huyện Ba Vì, Hà Nội ... tiêu nghiên cứu - So sánh, đánh giá ảnh hưởng sử dụng Acid pak way đến khả sản xuất thịt hiệu kinh tế gà Cobb 500 nuôi chuồng kín Ý nghĩa đề tài 4. 1 Ý nghĩa khoa học đề tài - Đánh giá hiệu Acid pak
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung Acid Pak 4 Way đến sức sản xuất của gà Cobb 500 nuôi chuồng kín tại huyện Ba Vì, Hà Nội, (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung Acid Pak 4 Way đến sức sản xuất của gà Cobb 500 nuôi chuồng kín tại huyện Ba Vì, Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn