Phát triển đội ngũ giáo viên các trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)

247 11 0
  • Loading ...
1/247 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2020, 20:06

Phát triển đội ngũ giáo viên các trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên các trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên các trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên các trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên các trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên các trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên các trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên các trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên các trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên các trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên các trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN XUÂN THÀNH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG DẠY NGHỀ TỈNH PHÚ THỌ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN XUÂN THÀNH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG DẠY NGHỀ TỈNH PHÚ THỌ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 9140114 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Khánh Đức GS TSKH Nguyễn Văn Hộ THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án Nguyễn Xuân Thành ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH iv MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học Giới hạn phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Các luận điểm bảo vệ Đóng góp luận án 10 Bố cục luận án Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG DẠY NGHỀ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 10 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 10 1.1.1 Những nghiên cứu giới 10 1.1.2 Những nghiên cứu Việt Nam 15 1.2 Một số khái niệm 21 1.2.1 Nhà trường trường dạy nghề 21 1.2.2 Đội ngũ đội ngũ giáo viên dạy nghề 22 1.2.3 Chuẩn chuẩn nghề nghiệp giáo viên dạy nghề 24 1.2.4 Phát triển 26 1.2.5 Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp 27 1.3 Đặc điểm nghề nghiệp đội ngũ giáo viên trường dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp 29 1.3.1 Đặc điểm lao động nghề nghiệp giáo viên trường dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp 29 1.3.2 Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp đội ngũ giáo viên trường dạy nghề 35 iii 1.3.3 Chuân nghề nghiệp giáo viên dạy nghề 40 1.4 Phát triển đội ngũ giáo viên trường dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp theo mơ hình quản lý nguồn nhân lực 41 1.4.1 Một số mơ hình quản lý nguồn nhân lực 41 1.4.2 Mục đích ý nghĩa phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp 46 1.4.3 Yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên trường dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp 50 1.4.4 Nội dung phát triển đội ngũ giáo viên trường dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp 54 1.4.5 Các chủ thể phát triển đội ngũ giáo viên trường dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp 62 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp 64 1.5.1 Nhóm yếu tố khách quan 64 1.5.2 Nhóm yếu tố chủ quan 68 Kết luận chương 70 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG NGHỀ TỈNH PHÚ THỌ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 72 2.1 Khái quát Hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 72 2.2 Khái quát chung tỉnh Phú Thọ 74 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 74 2.2.2 Tình hình kinh tế- xã hội 74 2.2.3 Tình hình giáo dục nghề nghiệp tỉnh Phú Thọ 76 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ 78 2.2.1 Mục đích khảo sát 78 2.2.2 Nội dung khảo sát 78 2.2.3 Phạm vi, đối tượng khảo sát 79 2.2.4 Phương pháp khảo sát 80 2.3 Kết khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp phát triển đội ngũ giáo viên trường dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp 80 iv 2.3.1 Kết khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp 81 2.3.2 Kết khảo sát thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp 108 2.3.3 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giáo viên trường dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp 113 2.4 Đánh giá chung thực trạng đội ngũ giáo viên dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp tỉnh Phú Thọ 115 2.4.1 Ưu điểm 115 2.4.2 Hạn chế 116 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 118 Kết luận chương 119 Chương BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG DẠY NGHỀ TỈNH PHÚ THỌ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 121 3.1 Nguyên tắc đề xuất 121 3.1.1 Bảo đảm chủ trương, sách Đảng, nhà nước 121 3.1.2 Đảm bảo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giai đoạn 121 3.1.3 Đảm bảo tính khoa học 122 3.1.4 Đảm bảo tính thực tiễn khả thi 123 3.1.5 Đảm bảo tính thống 124 3.2 Các biện pháp cụ thể 126 3.2.1 Tổ chức hoạt động phổ biến, nghiên cứu học tập tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên phát triển đội ngũ giáo viên theo chuẩn 126 3.2.2 Xây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề theo chuẩn 135 3.2.3 Xây dựng quy chế tuyển dụng sử dụng giáo viên dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp 141 3.2.4 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề theo Chuẩn nghề nghiệp 151 3.2.5 Chỉ đạo đổi phương pháp đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 158 3.2.6 Đảm bảo điều kiện để phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp 165 v 3.3 Khảo nghiệm thử nghiệm biện pháp đề xuất 172 3.3.1 Khảo nghiệm biện pháp đề xuất 172 3.3.2 Thử nghiệm số biện pháp 179 Kết luận chương 190 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 192 Kết luận 192 Kiến nghị 193 CÁC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƢỢC CÔNG BỐ 197 TÀI LIỆU THAM KHẢO 198 PHỤ LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thực trạng đội ngũ giáo viên trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ 77 Bảng 2.2: Kết khảo sát thực tiêu chí Năng lực chun mơn 81 Bảng 2.3: Kết khảo sát Năng lực sư phạm giáo viên dạy nghề 87 Bảng 2.4: Kết khảo sát Chuẩn bị dạy học giáo viên dạy nghề 89 Bảng 2.5: Bảng 2.6: Kết Thực giảng dạy giáo viên dạy nghề 91 Kết khảo sát Kiểm tra, đánh giá kết học tập 93 Bảng 2.7: Kết khảo sát Quản lý hồ sơ dạy học giáo viên 95 Bảng 2.8: Kết khảo sát Xây dựng chương trình dạy học giáo viên dạy nghề 96 Bảng 2.9: Kết khảo sát Xây dựng, thực kế hoạch dạy học giáo viên dạy nghề 98 Bảng 2.10: Kết khảo sát Quản lý học sinh giáo viên dạy nghề 100 Bảng 2.11: Kết khảo sát Hoạt động xã hội giáo dục dạy nghề 101 Bảng 2.12: Kết khảo sát vè học tập nâng cao lực nghề nghiệp giáo viên dạy nghề 103 Bảng 2.13: Kết khảo sát Phát triển lực người học cho người học 105 Bảng 2.14: Kết khảo sát Năng lực nghiên cứu giáo viên 106 Bảng 2.15: Kết khảo sát nhận thức mục đích, ý nghĩa phát triển đội ngũ giáo viên trường dạy nghề 108 Bảng 2.16: Kết khảo sát thực trạng quy hoạch phát triển ĐNGV trường DN theo chuẩn nghề nghiệp 110 Bảng 2.17: Kết khảo sát thực trạng quản lý sử dụng ĐNGV trường DN đảm bảo hợp lý, phù hợp để nâng cao hiệu làm việc giáo viên 111 Bảng 2.18: Kết khảo sát thực trạng quản lý, đánh giá ĐNGV trường DN theo chuẩn NN 112 Bảng 2.19: Kết khảo sát yếu tố ảnh hưởng phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp 113 Bảng 3.1: Đánh giá cần thiết biện pháp đề xuất 173 Bảng 3.2: Đánh giá khả thi biện pháp đề xuất 175 Bảng 3.3: Tổng hợp khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi 177 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH Hình 1.1 Mơ hình Guest 42 Hình 1.2 Mơ hình Leonard Nadle 44 Hình 1.3 Mơ hình phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp 51 Hình 3.1 Sơ đồ biện pháp lựa chọn thử nghiệm 182 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, trước phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, bối cảnh hội nhập quốc tế cách mạng 4.0 vai trò giáo dục đào tạo nói chung giáo dục nghề nghiệp nói riêng vơ quan trọng Các nước phát triển giới đầu tư vào giáo dục, đào tạo nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển bền vững UNESCO coi vai trò giáo dục, đào tạo “là phát triển tiềm người, đòn bẩy mạnh mẽ để tiến vào tương lai” Ở nước ta, Đảng Chính phủ coi trọng vai trò giáo dục& đào tạo nói chung giáo dục nghề nghiệp nói riêng Nghị 29/TW-NQ đổi toàn diện Giáo dục đào tạo rõ: “Đối với giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ trách nhiệm nghề nghiệp Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức trình độ đào tạo kỹ nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ thị trường lao động nước quốc tế” Trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, đào tạo nghề có vị trí quan trọng, tạo đội ngũ cơng nhân kỹ thuật lành nghề, có kỹ thái độ nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu trước biến đổi cấu kinh tế, khắc phục bất cập lao động xã hội Chiến lược phát triển giáo dục 2010-2020 cụ thể hóa mục tiêu: “Hồn thiện cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp đại học; điều chỉnh cấu ngành nghề trình độ đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đào tạo người có lực sáng tạo, tư độc lập, trách nhiệm công dân, đạo đức kỹ nghề nghiệp, lực ngoại ngữ, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, lực tự tạo việc làm khả thích ứng ... trạng đội ngũ giáo viên trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp phát triển đội ngũ giáo viên trường dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp 80 iv 2.3.1 Kết khảo sát thực trạng đội ngũ giáo. .. phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trường nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp Chương 3: Biện pháp phát triển đội. .. Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên trường dạy nghề Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp 6.3 Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường dạy nghề Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp 6.4
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ giáo viên các trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ), Phát triển đội ngũ giáo viên các trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn