Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên Trung học phổ thông nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (Luận án tiến sĩ)

206 5 0
  • Loading ...
1/206 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2020, 19:55

Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên Trung học phổ thông nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (Luận án tiến sĩ)Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên Trung học phổ thông nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (Luận án tiến sĩ)Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên Trung học phổ thông nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (Luận án tiến sĩ)Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên Trung học phổ thông nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (Luận án tiến sĩ)Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên Trung học phổ thông nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (Luận án tiến sĩ)Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên Trung học phổ thông nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (Luận án tiến sĩ)Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên Trung học phổ thông nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (Luận án tiến sĩ)Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên Trung học phổ thông nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (Luận án tiến sĩ)Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên Trung học phổ thông nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (Luận án tiến sĩ)Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên Trung học phổ thông nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (Luận án tiến sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––––––– CHEETHAO XIONG YER QU N I ƯỠNG N NG C Ạ HỌC CHO GI O VI N TRUNG HỌC PH TH NG NƯỚC C NG H N CHỦ NH N N ÀO U N N TIẾN SĨ KHO HỌC GI O ỤC TH I NGU N - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ––––––––––––––––––––– CHEETHAO XIONG YER QU N I ƯỠNG N NG C Ạ HỌC CHO GI O VI N TRUNG HỌC PH TH NG NƯỚC C NG H N CHỦ NH N N ÀO Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 9.14.01.14 U N N TIẾN SĨ KHO HỌC GI O ỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Tính TH I NGU N - 2020 i ỜI C M ĐO N Tôi xin c n ôn c n in n n n n c n c i côn côn n n i nc PGS.TS Ngu i nc n n i n ôi n n i n n côn c n n n i nc n i n n n T c gi lu n n Cheethao XIONGYER c c c c ii ỜI C M T c ôi xin n i c N n c n n n n i nc Tôi xin T i c i n n n n c ôi n i n n i c i c n n n n Tôi xin n T n n c c i nc ôi c i c n ôi n c, - Gi i n i n i i i n c i nc n n n n n i n c c cc n n n c c ôi in i n x i n n i c n cô i ôi n THPT i i n n n i nc n ôn c n n n n i i c n i nc c i c n i i n Pa X c; n ôn n c n c n &TT T n Vi n GD&TT T n n n c n n c i n n i n n n n n i T n THPT Lak 52 T n Vi n n n i nc n c GD&TT i i n n n i n n T n n i cc c THPT i c n GD&TT T n i i n n Tôi xin n cô i n n ic n i n nn n c c i n n i n n Tôi xin c n c n n c c i n n n i n c n c c n n nc c nc n n i T i c c n n n n ôn 10 n i i n i n n 02 n Tác giả lu n án Cheethao XIONGYER i cô i n 2020 iii MỤC ỤC Lời cam đoan i Lời c m ơn ii Mục lục iii Danh mục c c cụm từ viết tắt lu n văn iv Danh mục c c b ng v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Kh ch thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Gi thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Ph m vi nghiên cứu Phương ph p lu n nghiên cứu phương ph p nghiên cứu cụ thể Những lu n điểm cần b o vệ Đóng góp đề tài 10 C u tr c lu n n Chương 1: C SỞ U NV QU N I C Ạ HỌC CHO GI O VI N TRUNG HỌC PH ƯỠNG N NG TH NG 1.1 T ng quan nghiên cứu v n dề 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu Việt Nam Lào 13 1.1.3 Đ nh gi chung 19 1.2 C c kh i niệm b n đề tài 20 1.2.1 D y học 20 1.2.2 Năng l c d y học 21 1.2.3 i dư ng l c d y học cho gi o viên 24 iv 1.2.4 Kh i niệm qu n lý b i dư ng l c d y học cho gi o viên THPT 26 1.3 Những v n đề b n b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng 27 1.3.1 Yêu cầu đ i gi o dục l c d y học người gi o viên trung học ph th ng 27 1.3.2 Mục tiêu b i dư ng l c d y học cho gi o viên THPT 29 1.3.3 N i dung quy tr nh b i dư ng l c d y học cho gi o viên THPT 30 1.3.4 Phương ph p h nh thức b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng 36 1.3.5 Đ nh gi kết qu b i dư ng l c d y học gi o viên THPT 40 1.4 Qu n lý ho t đ ng b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng 41 1.4.1 L p kế ho ch b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng 41 1.4.2 T chức th c kế ho ch b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng 45 1.4.3 Ch đ o th c kế ho ch b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng 50 1.4.4 Đ nh gi ho t đ ng b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng 54 1.5 C c yếu tố nh hưởng tới việc qu n lý b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng 56 1.5.1 Những yếu tố chủ quan 56 1.5.2 C c yếu tố kh ch quan 57 Chương 2: TH C TRẠNG QU N Ạ I ƯỠNG N NG HỌC CHO GI O VI N TRUNG HỌC PH C NG HOÀ N CHỦ NH N C TH NG NƯỚC N ÀO 61 v 2.1 Kh i qu t kh ch thể kh o s t t chức kh o s t 61 2.1.1 Kh i qu t gi o dục trung học ph th ng nước CHDCND Lào 61 2.1.2 T chức kh o s t 62 2.2 Th c tr ng b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước C ng h a d n chủ nh n d n Lào 66 2.2.1 Th c tr ng l c d y học c n b qu n lý gi o viên trường trung học ph th ng nước C ng h a d n chủ nh n d n Lào 66 2.2.2 Th c tr ng l c d y học gi o viên c c trường trung học ph th ng nước C ng h a d n chủ nh n d n Lào 70 2.2.3 Th c tr ng nhu cầu b i dư ng l c d y học gi o viên trung học ph th ng nước C ng h a d n chủ nh n d n Lào 73 2.2.4 Th c tr ng n i dung phương ph p h nh thức b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước CHDCND Lào 79 2.2.5 Những khó khăn b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước C ng h a D n chủ Nh n d n Lào 86 2.3 Th c tr ng qu n lý b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước C ng h a d n chủ Nh n d n Lào 87 2.3.1 Nh n thức c n b qu n lý gi o viên trung học ph th ng b i dư ng l c d y học cho gi o viên 87 2.3.2 L p kế ho ch b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước C ng h a D n chủ Nh n d n Lào 88 2.3.3 T chức b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước C ng h a D n chủ Nh n d n Lào 91 2.3.4 Ch đ o ho t đ ng b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước C ng h a D n chủ Nh n d n Lào 93 2.3.5 Đ nh gi kết qu th c kế ho ch b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước C ng h a D n chủ Nh n Lào 95 vi 2.4 Th c tr ng c c yếu tố nh hưởng tới qu n lý b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước CHDCND Lào 97 2.5 Đ nh gi chung th c tr ng 98 2.5.1 Những kết qu đ t điểm m nh ho t đ ng b i dư ng qu n lý b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước C ng h a D n chủ Nh n d n Lào 98 2.5.2 Những t n t i ho t đ ng b i dư ng qu n lý b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước CHDCND Lào 100 2.5.3 Nguyên nh n 102 Kết lu n chương 103 Chương 3: I N PH P QU N I ƯỠNG N NG HỌC CHO GI O VI N TRUNG HỌC PH C NG H N CHỦ NH N C Ạ TH NG NƯỚC N ÀO 104 3.1 C c nguyên tắc đề xu t biện ph p qu n lý b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước CHDCND Lào 104 3.1.1 Nguyên t c đ m b o mục tiêu b i dư ng ph t triển l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng 104 3.1.2 Nguyên t c đ m b o tính th c ti n 105 3.1.3 Nguyên tắc ph t huy tính chủ đ ng t gi c t b i dư ng gi o viên ho t đ ng b i dư ng 105 3.1.4 Nguyên t c đ m b o tính hiệu qu 106 3.1.5 Nguyên t c đ m b o tính ph t triển nghề nghiệp gi o viên 107 3.1.6 Nguyên t c đ m b o tính đ i tính mở tính linh ho t 107 3.2 C c biện ph p qu n lý b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước CHDCND Lào đ p ứng yêu cầu n ng cao ch t lượng gi o viên 108 3.2.1 T chức hồn thiện b tiêu chí l c d y học gi o viên trung học ph th ng nước CHDCND Lào đ p ứng yêu cầu đ i gi o dục 108 vii 3.2.2 T chức ph t triển chương tr nh b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng Nước CHDCND Lào d a vào l c 116 3.2.3 T chức huy đ ng c c ngu n l c đ m b o điều kiện b i dư ng n ng cao l c d y học cho gi o viên THPT nước CHDCND Lào 125 3.2.4 Ch đ o đ i phương ph p h nh thức t chức b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước CHDCND Lào 130 3.2.5 Ph t triển đ i ngũ gi o viên cốt c n tư v n hỗ trợ ph t triển l c d y học cho đ ng nghiệp 141 3.2.6 T chức đ nh gi l c gi o viên theo b tiêu chí l c d y học đ x y d ng làm sở để b i dư ng gi o viên trung học ph th ng nước CHDCND Lào 145 3.3 Mối quan hệ c c biện ph p 151 3.4 Kh o nghiệm th nghiệm tính kh thi tính cần thiết c c biện ph p qu n lý b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước CHDCND Lào 151 3.4.1 Kh o nghiệm tính cần thiết tính kh thi c c biện ph p đ đề xu t 151 3.4.2 Th nghiệm m t số biện ph p 153 Kết lu n chương 161 KẾT U N VÀ KHU ẾN NGHỊ 162 NH MỤC C C C NG TR NH KHO C NG HỌC CỦ T C GI Đ I N QU N ĐẾN U N N 166 TÀI I U TH M KH O 167 iv D NH MỤC C C CỤM T Ch vi t t t BD CH VIẾT T T TRONG U N N Vi t ầy ủ i dư ng CBQL C n b qu n lý CHDCND L O C ng h a d n chủ nh n d n Lào CNH-HĐH C ng nghiệp hóa - đ i hóa CNN Chu n nghề nghiệp CNTT&TT C ng nghệ th ng tin & truyền thống CSVC Cơ sở v t ch t CTDH Chương tr nh d y học GD Gi o dục GV Gi o viên GD-ĐT Gi o dục - đào t o GD-TT Gi o dục - Thể thao GVCC Gi o viên cốt c n HS Học sinh KHDH Kế ho ch d y học NLDH Năng l c d y học PP Phương ph p PPDH Phương ph p d y học QLGD Qu n lý gi o dục TBDH Thiết b d y học TCM T chuyên m n THCS Trung học sở THPT Trung học ph th ong TTCM T trưởng chuyên m n UBND y ban nh n d n PL6 C u 8: Nhà trường có thường xuy n t chức ho t sau 1: ng i dưỡng y? n nc c i n; 2: i c i n 3: T c i n n n c n x n; 4: T n x n c i n;5: R n x n N i dung th c chức n ng t chức i Mức th c STT dưỡng NLDH cho giáo vi n Thành l p ban ch đ o t chức b i dư ng X y d ng chế phối hợp Sở với trường triển khai b i dư ng gi o viên Phối hợp với c c sở ban ngành để huy đ ng ngu n l c b i dư ng gi o viên H nh thành đ i ngũ gi o viên cốt c n để hỗ trợ gi o viên đ i 5 X y d ng n i dung chương tr nh b i dư ng d a kết qu kh o s t nhu cầu đ nh gi NLDH gi o viên Mời c c chuyên gia giỏi b i dư ng NLDH cho gi o viên X y d ng c c chế đ hỗ trợ gi o viên tham gia b i dư ng T chức c c h i th o c c n i dung đ i d y học t o m i trường để gi o viên học hỏi Ph t huy vai tr t b i dư ng gi o viên x y d ng c c tiêu chí đ nh gi kết qu t b i dư ng gi o viên 10 Cung c p c c ngu n tài liệu phương tiện hỗ trợ để gi o viên b i dư ng 11 T chức thi gi o viên d y giỏi để t o m i trường học t p chia sẻ c c gi o viên 12 T chức seminar theo c c chuyên đề s u 13 C c n i dung kh c PL7 C u 9: Nha trường ch o ho t ng i dưỡng sau y? 1: n nc c i n; 2: i c i n 3: T c i n n n c n x n; 4: T n x n c i n;5: R n x n Mức th STT N i dung ch o i dưỡng N H cho giáo vi n Kh o s t nhu cầu b i dư ng l c d y học 1 gi o viên X y d ng n i dung chương tr nh b i dư ng Ph t triển đ i ngũ b o c o viên 4 Chu n b tài liệu sở v t ch t phục vụ b i dư ng Đa d ng hóa c c h nh thức b i dư ng Ph t huy vai tr t b i dư ng gi o viên T chức nghiên cứu học hỗ trợ đ ng nghiệp Thi gi o viên d y giỏi c c c p T chức h i th o l c d y học gi o viên ph t triển l c d y học cho gi o viên 10 Ứng dụng c ng nghệ th ng tin b i dư ng 11 Đ nh gi kết qu b i dư ng 12 C c n i dung kh c c C u 10: Nhà trường ã ti n hành nh ng iện pháp sau y ể ánh giá k t ho t ng i dưỡng giáo vi n THPT? 1: n nc c i n; 2: i c i n 3: T c i n n n c n x n; 4: T n x n c i n;5: R n x n N i dung ch o i dưỡng n ng l c d y học Mức th c STT cho giáo vi n X y d ng c ng cụ đ nh gi kết qu b i dư ng theo đ nh hướng l c d y học gi o viên cần đ t X c đ nh chu n kết qu b i dư ng cần đ nh gi X y d ng l c lượng đ nh gi L a chọn h nh thức phương ph p đ nh gi kết 4 qu b i dư ng l c d y học gi o viên L y ý kiến ph n h i th ng tin từ gi o viên ho t 5 đ ng b i dư ng Cung c p c ng cụ để gi o viên t đ nh gi t điều ch nh Đ nh gi th ng qua qu tr nh th c nhiệm vụ d y học đ i ho t đ ng d y học gi o viên t i đơn v C c biện ph p kh c 5 5 5 5 5 PL8 C u 11: Trong trình th c nhiệm vụ i dưỡng, Thầy/ C thường g p nh ng khó kh n sau y mức khó kh n n n ôn n; ôn n; ôi i c n; n; R n Nh ng khó kh n giáo vi n g p phải i Mức ti n STT dưỡng n ng l c d y học hành Qu t i c ng việc h n chế thời gian b i 1 dư ng Năng l c nqu n lý b i dư ng nhà trường 2 c p c n h n chế Thiếu ngu n tài liệu phương tiện hỗ trợ Năng l c t học t nghiên cứu b n th n c n 4 h n chế Nhà trường chưa có s ch t o đ ng l c 5 cho gi o viên b i dư ng Chưa có m i trường b i dư ng T đ nh gi l c d y học b n th n chưa tốt nên kh ng x c đ nh r nhu cầu b i dư ng C c khó khăn kh c C u 12: Th c tr ng hình thức i dưỡng N H cho GV THPT c c c i n: n x n n x n c x n; ôi i; c c i n triển khai th c Hình thức i dưỡng n ng l c Mức STT d y học giáo vi n THPT i dư ng tr c tiếp i dư ng tr c tuyến Kết hợp b i dư ng tr c tiếp với b i dư ng tr c tuyến T b i dư ng có tài liệu T b i dư ng có tài liệu kết hợp với gi i đ p thắc mắc T chức c c di n đàn trao đ i th o lu n d y học theo m h nh trường học kết nối T chức h i th o chia sẻ kinh nghiệm d y học D r t kinh nghiệm tư v n hỗ trợ đ ng nghiệp Thao gi ng thi gi o viên d y giỏi 10 C c h nh thức kh c n TB PL9 C u 13: Các thầy c vui l ng ánh gia mức tố tới việc quản lý 1: ôn 5: n STT i dưỡng N n n ; 2: n n i n ảnh hưởng y u H cho giáo vi n THPT n ; 3: n Các y u tố ảnh hưởng tới k t i dưỡng NLDH cho GV THPT n ; 4: n Mức n ảnh hưởng Năng l c qu n lý b i dư ng c n b c p Sở Năng l c qu n lý b i dư ng c p Trường Năng l c b o c o viên gi ng viên tham gia b i dư ng Th i đ l c gi o viên tham gia b i dư ng C c chế đ s ch phục vụ b i dư ng Cơ sở v t ch t tài Cơ chế gi m s t đ nh gi ho t đ ng b i dư ng M i trường kinh tế văn hóa x h i đ a phương C c yếu tố kh c Tr n trọng cảm ơn s hợp tác Quý Thầy/C ! i ; TB PL10 PHIẾU PHỎNG VẤN S U ÀNH CHO GI O VI N Họ tên gi o viên: Đơn v c ng t c: Th m niên c ng t c: C u 1: Trong qu tr nh d y học thầy c t nh n th y m nh c n h n chế l c nào? C u 2: Thầy c có nhu cầu b i dư ng l c để hoàn thiện l c d y học b n th n? C u 3: Thầy c cho biết c c ho t đ ng b i dư ng n ng cao l c d y học cho gi o viên đ t chức đ phù hợp chưa? Thầy c có góp ý g cho ho t đ ng này? C u 4: Thầy (c cho biết s dụng h nh thức b i dư ng tr c tuyến kết hợp với b i dư ng tr c tiếp cho gi o viên có hiệu qu kh ng? V sao? Tr n trọng c m ơn thầy c PL11 PHỤ ỤC ÀNH CHO C N C u 1: Theo thầy/c ý nghĩa sau STT y? i H cho giáo vi n Gi p gi o viên c p nh t kiến thức kỹ d y học Gi p gi o viên c p nh t th ng tin m n học Gi p gi o viên ph t triển hoàn thiện l c d y học đ p ứng yêu cầu n ng cao ch t lượng d y học đ i gi o dục Gi p gi o viên ph t triển l c nghề nghiệp Gi p gi o viên t o hứng th thu h t học sinh tham gia học t p Gi p gi o viên thiết kế t chức d y học hiệu qu CẤP SỞ, TRƯỜNG i dưỡng n ng l c d y học cho giáo vi n THPT có N i dung nh n thức dưỡng N QU N C c ý ngh a kh c Các mức nh n thức ý nghĩa ho t ng TB PL12 C u 2: Thầy (c ) ánh giá n ng l c d y học giáo vi n thầy (c ) quản lý t mức sau y / (cao iểm, thấp iểm) N ng l c d y học giáo vi n THPT STT Mức t ược Thiết kế t chức học theo đ nh hướng ph t triển l c học sinh Thiết kế t chức c c ho t đ ng học qua tr i nghiệm Thiết kế t chức c c chủ đề d y học tích hợp THPT L a chọn c c h nh thức t chức d y học để tích c c hóa ho t đ ng học t p học sinh 5 S dụng ngo i ngữ để hỗ trợ ho t đ ng d y học THPT V n dụng phối hợp c c phương ph p d y học đ i Năng l c t o m i trường học t p tích c c cho học sinh Qu n lý h sơ d y học Ph t triển chương tr nh m n học THPT 10 Ứng dụng c ng nghệ th ng tin truyền th ng ho t đ ng d y học 11 Thiết kế s dụng c c đ dùng d y học phương tiện d y học THPT 12 Qu n lý lớp học c c biện ph p gi o dục kỷ lu t tích c c 13 Thiết kế c ng cụ đ nh gi l c học sinh THPT 14 Hiểu biết s ph t triển t m sinh lí ho t đ ng học t p học sinh THPT 15 Tham v n hỗ trợ t m lý học đường học sinh THPT 16 Giao tiếp sư ph m với học sinh đ ng nghiệp cha mẹ học sinh c ng đ ng 17 Hợp t c d y học gi o dục THPT 18 Thiết kế t chức d y học ph n hóa 19 C c l c kh c PL13 C u 3: Các n ng l c sau THPT mức Các mức i dưỡng Đ c điểm t m lý học sinh khó khăn t m lý học sinh học t p Tư v n hướng d n học t p cho học sinh THPT Thiết kế t chức d y học tích hợp Thiết kế t chức d y học ph n hóa D y học theo đ nh hướng ph t triển l c C c phương ph p biện ph p kỹ thu t d y học đ i Ph t triển chương tr nh d y học Đ nh gi kết qu học t p học sinh theo tiếp c n l c Ph t triển m i trường d y học tích c c thu h t HS tham gia Thiết kế gi ng điện t 10 s dụng c c phần mềm d y học tr c tuyến 11 Qu n lý h sơ d y học 12 Qu n lý học sinh theo d i s tiến b học sinh 13 i dưỡng cho giáo vi n th c hiện? N i dung STT y ã t chức C c n i dung kh c thể TB PL14 C u 4: Các hình thức t chức ã th c i dưỡng cho giáo vi n THPT ược triển khai g m: Hình thức i dưỡng N H STT giáo vi n THPT Mức triển khai th c i dưỡng TB i dư ng tr c tiếp i dư ng tr c tuyến Kết hợp b i dư ng tr c tiếp với b i dư ng tr c tuyến T b i dư ng có tài liệu T b i dư ng có tài liệu kết hợp với gi i đ p thắc mắc T chức c c di n đàn trao đ i th o lu n d y học T chức h i th o chia sẻ kinh nghiệm d y học theo m h nh trường học kết nối D r t kinh nghiệm tư v n hỗ trợ đ ng nghiệp Thao gi ng thi gi o viên d y giỏi C c h nh thức kh c 10 C u 5: Nhà trường quan quản lý ã triển khai th c nh ng phương ph p sau ( x STT c c n; ôi y ể b i dư ng NLDH cho GV THPT ? c i n: i; c n x n n x n c n c i n Phương pháp i dưỡng NLDH giáo vi n THPT Di n gi ng nêu v n đề D y học gi i v n đề Th o lu n làm việc nhóm Th c hành chuyên m n D y học theo d n Nghiên cứu trường hợp Làm m u bắt chước T nghiên cứu t b i dư ng C c phương ph p kh c Mức triển khai th c TB PL15 C u 6: Nhà trường quan quản lý ã ti n hành nh ng iện pháp sau STT y ể ánh giá k t ho t ng i dưỡng giáo vi n THPT? Các mức thể Các hình thức ánh giá k t i dưỡng ã th c Kiểm tra kiến thức kết qu b i dư ng trắc nghiệm Kiểm tra kết qu lu n Viết thu ho ch kết qu b i dư ng Th c hành thiết kế gi o n Th c hành t chức d y học theo nhóm chuyên m n L y ý kiến ph n h i học viên tham gia b i dư ng C c n i dung kh c C u 7: Thầy/ c cho TB i t nhà trường Sở Giáo dục - Thể thao có thường xuy n l p k ho ch i dưỡng n ng l c d y học cho giáo vi n THPT kh ng? 1: c n n x STT 10 nc n; 4: T N i dung k ho ch c i n; 2: n x n i c i n 3: T c i n;5: R i dưỡng n ng l c d y học cho giáo vi n Kh o s t nhu cầu b i dư ng l c d y học gi o viên Ph n tích đ nh gi nhu cầu b i dư ng l c d y học gi o viên THPT X c đ nh mục tiêu n i dung chương tr nh b i dư ng X c đ nh h nh thức t chức thời gian đ a điểm b i dư ng Chu n b tài liệu ngu n l c b i dư ng gi o viên X c đ nh chế gi m s t ho t đ ng b i dư ng X c đ nh c c tiêu chí kết qu cần đ t ho t đ ng b i dư ng gi o viên Cơ chế phối hợp c c đơn v triển khai b i dư ng l c d y học cho gi o viên Huy đ ng ngu n l c để t chức b i dư ng C c n i dung kh c c i nn n x n n Mức th c n i dung x y d ng k ho ch 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 PL16 C u 8: Nhà trường thường xuy n t chức ho t sau 1: STT ng i dưỡng y? n nc c i n; 2: i c i n 3: T c i n n n c n x n; 4: T n x n c i n;5: R n x n N i dung th c chức n ng t chức i Mức th c dưỡng NLDH cho giáo vi n Thành l p ban ch đ o t chức b i dư ng X y d ng chế phối hợp Sở với trường triển khai b i dư ng gi o viên Phối hợp với c c sở ban ngành để huy đ ng ngu n l c b i dư ng gi o viên H nh thành đ i ngũ gi o viên cốt c n để hỗ trợ gi o viên đ i 5 X y d ng n i dung chương tr nh b i dư ng d a kết qu kh o s t nhu cầu đ nh gi NLDH gi o viên Mời c c chuyên gia giỏi b i dư ng NLDH cho gi o viên X y d ng c c chế đ hỗ trợ gi o viên tham gia b i dư ng T chức c c h i th o c c n i dung đ i d y học t o m i trường để gi o viên học hỏi Ph t huy vai tr t b i dư ng gi o viên x y d ng c c tiêu chí đ nh gi kết qu t b i dư ng gi o viên 10 Cung c p c c ngu n tài liệu phương tiện hỗ trợ để gi o viên b i dư ng 11 T chức thi gi o viên d y giỏi để t o m i trường học t p chia sẻ c c gi o viên 12 T chức seminar theo c c chuyên đề s u 13 C c n i dung kh c PL17 C u 9: Nhà trường ã ch o ho t ng i dưỡng sau y? 1: n nc c i n; 2: i c i n 3: T c i n n n c n x n; 4: T n x n c i n;5: R n x n N i dung ch o i dưỡng NLDH Mức th STT cho giáo vi n Kh o s t nhu cầu b i dư ng l c d y học 1 gi o viên X y d ng n i dung chương tr nh b i dư ng Ph t triển đ i ngũ b o c o viên 4 Chu n b tài liệu sở v t ch t phục vụ b i dư ng Đa d ng hóa c c h nh thức b i dư ng Ph t huy vai tr t b i dư ng gi o viên T chức nghiên cứu học hỗ trợ đ ng nghiệp Thi gi o viên d y giỏi c c c p T chức h i th o l c d y học gi o viên ph t triển l c d y học cho gi o viên 10 Ứng dụng c ng nghệ th ng tin b i dư ng 11 Đ nh gi kết qu b i dư ng 12 C c n i dung kh c c 5 5 5 5 C u 10: Nhà trường ã ti n hành nh ng iện pháp sau y ể ánh giá k t ho t ng i dưỡng giáo vi n THPT? 1: n nc c i n; 2: i c i n 3: T c i n n n c n x n; 4: T n x n c i n;5: R n x n N i dung ch o i dưỡng n ng l c d y học Mức th c STT cho giáo vi n X y d ng c ng cụ đ nh gi kết qu b i dư ng theo đ nh hướng l c d y học gi o viên cần đ t X c đ nh chu n kết qu b i dư ng cần đ nh gi X y d ng l c lượng đ nh gi L a chọn h nh thức phương ph p đ nh gi kết qu 4 b i dư ng l c d y học gi o viên L y ý kiến ph n h i th ng tin từ gi o viên ho t 5 đ ng b i dư ng Cung c p c ng cụ để gi o viên t đ nh gi t điều ch nh Đ nh gi th ng qua qu tr nh th c nhiệm vụ d y học đ i ho t đ ng d y học gi o viên t i đơn v C c biện ph p kh c PL18 C u 11: Trong trình quản lý ho t thường xuy n g p nh ng khó kh n sau n n ôn n; ôn n; n; R n STT Nh ng khó kh n giáo vi n g p phải n ng l c d y học ng i dưỡng nhà trường y mức khó kh n ? n; ôi i c i dưỡng Qu t i c ng việc h n chế thời gian b i dư ng Năng l c nqu n lý b i dư ng nhà trường c p c n h n chế Thiếu ngu n tài liệu phương tiện hỗ trợ Năng l c t học t nghiên cứu b n th n c n h n chế Nhà trường chưa có s ch t o đ ng l c cho gi o viên b i dư ng Chưa có m i trường b i dư ng T đ nh gi l c d y học b n th n chưa tốt nên kh ng x c đ nh r nhu cầu b i dư ng C c khó khăn kh c Mức ti n hành 5 5 5 5 C u 12: Nhà trường quan quản lý ã triển khai th c nh ng h nh thức sau y ể triển khai b i dư ng NLDH cho GV THPT ? Th c tr ng hình thức i dưỡng N H cho GV THPT ( c c c i n: n x n n x n c n x n; ôi i; c c i n STT 10 Hình thức i dưỡng n ng l c d y học giáo vi n THPT i dư ng tr c tiếp i dư ng tr c tuyến Kết hợp b i dư ng tr c tiếp với b i dư ng tr c tuyến T b i dư ng có tài liệu T b i dư ng có tài liệu kết hợp với gi i đ p thắc mắc T chức c c di n đàn trao đ i th o lu n d y học theo m h nh trường học kết nối T chức h i th o chia sẻ kinh nghiệm d y học D r t kinh nghiệm tư v n hỗ trợ đ ng nghiệp Thao gi ng thi gi o viên d y giỏi C c h nh thức kh c Mức triển khai th c TB PL19 C u 13: Các thầy c vui l ng ánh gia mức tố tới việc quản lý 1: ôn 5: n STT i dưỡng N n n ; 2: n n i n H cho giáo vi n THPT n ; 3: n i dưỡng NLDH cho GV THPT Năng l c qu n lý b i dư ng c n b c p Sở Năng l c qu n lý b i dư ng c p Trường Năng l c b o c o viên gi ng viên tham gia b i dư ng Th i đ l c gi o viên tham gia b i dư ng C c chế đ s ch phục vụ b i dư ng Cơ sở v t ch t tài Cơ chế gi m s t đ nh gi ho t đ ng b i dư ng M i trường kinh tế văn hóa x h i đ a phương C c yếu tố kh c n ; 4: n Mức Các y u tố ảnh hưởng tới k t ảnh hưởng y u n ảnh hưởng Tr n trọng cảm ơn s hợp tác Quý Thầy/C ! i ; TB PL20 PHIẾU PHỎNG VẤN S U ÀNH CHO C N QU N Họ tên c n b : Chức vụ đơn v c ng t c: Th m niên c ng t c: C u 1: Trong qu tr nh d y học thầy c nh n th y gi o viên đơn v m nh c n h n chế l c nào? C u 2: Theo thầy c cần b i dư ng l c để gi p gi o viên hoàn thiện l c d y học b n th n? C u 3: Thầy c cho biết c c ho t đ ng b i dư ng n ng cao l c d y học cho gi o viên t chức đ phù hợp chưa? Thầy c có góp ý g cho ho t đ ng này? C u 4: Thầy (c cho biết s dụng h nh thức b i dư ng tr c tuyến kết hợp với b i dư ng tr c tiếp cho gi o viên có hiệu qu kh ng? V sao? C u 5: Thầy (c đề xu t c c biện ph p t chức b i dư ng n ng cao l c d y học cho gi o viên THPT Tr n trọng c m ơn ... ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước CHDCND Lào 79 2.2.5 Những khó khăn b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước C ng h a D n chủ Nh n d n Lào 86 2.3 Th... d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước C ng h a D n chủ Nh n d n Lào 88 2.3.3 T chức b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước C ng h a D n chủ Nh n d n Lào ... học cho gi o viên trung học ph th ng nước C ng h a d n chủ nh d n Lào Chương 3: C c biện ph p qu n lý b i dư ng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước C ng h a d n chủ nh n d n Lào
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên Trung học phổ thông nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (Luận án tiến sĩ), Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên Trung học phổ thông nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn