đề thi thử THPTQG 2020 địa lí nguyễn viết xuân vĩnh phúc lần1 có lời giải

12 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2020, 14:26

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN Mã đề thi 001 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPTG NĂM HỌC 2019 - 2020, LẦN BÀI THI KHH - MÔN: ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 50 phút; khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: .Số báo danh: Câu 41: Biển Đông làm cho khí hậu nước ta: A Mưa nhiều có phân mùa rõ rệt B Có hai mùa hai vùng mùa mưa, mùa khô rõ rệt C Mang nhiều đặc tính khí hậu hải dương D Nóng quanh năm, mưa nhiều, có độ ẩm cao Câu 42: Đặc điểm vị trí địa lí sau quy định tính chất ẩm khí hậu nước ta? A Nằm khu vực hoạt động gió Tin phong B Nằm vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc C Tiếp giáp Lào, Campuchia phía tây tây nam D Tiếp giáp biển Động phía đơng phía nam Câu 43: “Địa nâng cao hai đầu, thấp trũng giữa, chạy theo hướng Tây Bắc - Đơng Nam” Đây đặc điểm địa hình vùng núi: A Tây Bắc B Trường Sơn Bắc C Trường Sơn Nam D Đông Bắc Câu 44: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, xếp vườn quốc gia từ Nam Bắc? A Cát Tiên, Bạch Mã, Kon Ka Kinh B Cát Tiên, Ba Bể, Kon Ka Kinh C Cát Tiên, Ba Bể, Bạch Mã D Cát Tiên, Bạch Mã, Ba Bể Câu 45: Nước ta chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị phát triển với nước khu vực nhờ: A Có biên giới chung biển đất liền với nhiều nước, có giao lưu dễ dàng B Có vùng biên tiếp giáp với vùng biển nước khu vực C Có vị trí liền kề, có tương đồng lịch sử - văn hóa mối giao lưu lâu đời D Nằm phía cực Đơng bán đảo Đông Dương, gần trung tâm vùng Đông Nam Á Câu 46: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang trang 5, cho biết nước ta có tỉnh, thành giáp với Lào? A B 11 C D 10 Câu 47: Xu sau không thuộc đường lối đổi nước ta khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986)? A Đẩy mạnh kinh tế theo hướng kế hoạch hóa, tập trung B Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa C Tăng cường giao lưu hợp tác với nước giới D Dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội Câu 48: Nguyên nhân làm cho địa hình nước ta có tính phân bậc rõ rệt A địa hình chịu tác động mạnh mẽ người B trải qua trình kiến tạo lâu dài, chịu tác động nhiều ngoại lực C địa hình xăm thực mạnh miền đồi núi D địa hình vận động Tấn kiến tạo làm trẻ lại Câu 49: Đặc điểm sau không với đồng sơng Cửu Long? A Có vùng trũng lớn Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên B Không có đế có mạng lưới kênh rạch chằng chịt C Rộng khoảng 40 nghìn km2, địa hình cao phẳng đồng sông Hồng Trang D Mùa lũ, nước ngập diện rộng Mùa cạn, nước triều lấn mạnh làm gần 2/3 diện tích đồng đất mặn, đất phèn Câu 50: Dân cư Hoa Kì có xu hướng di chuyển từ bang vùng Đơng Bắc đến bang phía: A Bắc ven Thái Bình Dương B Nam ven Đại Tây Dương C Tây ven Đại Tây Dương D Nam ven Thái Bình Dương Câu 51: Một số nước Đơng Nam Á có sản phẩm cơng nghiệp cạnh tranh thị trường giới chủ yếu nhờ A đổi sản xuất chất lượng lao động B mở rộng thị trường sản xuất hàng hóa C hoàn thiện hạ tầng tăng cường đầu tư D liên kết với nước ngồi đại hóa Câu 52: Đường biên giới dài 1100 km Việt Nam quốc gia đây? A Trung Quốc B Thái Lan C Campuchia D Lào Câu 53: Cho bảng số liệu : TÌNH HÌNH GIA TĂNG DÂN SỐ TRUNG QUỐC TỪ 1970 – 2005 Năm 1970 1990 2005 33 18 12 Tỉ suất sinh thô ( 00 ) Tử suất tử thô (%0) Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên (%0) 15 1,8 1,1 0,6 (Nguồn: Thuyển tập đề thi Olympic 30/4/2008, NXB ĐH Sư Phạm) Nhận xét sau không tình hình gia tăng dân số Trung Quốc từ 1970 - 2005 ? A Tỉ suất tử thô liên tục giảm qua năm B Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên liện tục giảm qua năm C Tỉ suất sinh thô liên tục giảm qua năm D Tỉ suất tử thô giảm nhanh tỉ suất sinh thô Câu 54: Sạt lở bờ biển loại thiên xảy nhiều dải bờ biển vùng A Trung Bộ B Đồng sông Cửu Long C Động Nam Bộ D Đồng sông Hồng Câu 55: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sơng có diện tích lưu vực lớn nước ta? A Sơng Mã B Sơng Hồng C Sơng Thái Bình D Sơng Mê Công Câu 56: Cho biểu đồ Biểu đồ thể nội dung sau ? Trang A Diện tích loại đất Đồng sơng Cửu Long Tây Nguyên B Sự thay đổi diện tích loại đất Đồng sông Cửu Long Tây Nguyên C Quy mô cấu loại đất Đồng sông Cửu Long Tây Nguyên D Sự chuyển dịch cấu loại đất Đồng sông Cửu Long Tây Nguyên Câu 57: Tính chất nhiệt đới khí hậu nước ta biểu hiện: A Tổng số nắng từ 1400 - 3000 h/năm B Nhiệt độ trung bình năm 25°C C Tổng số nắng từ 1500 - 2000 h/năm D Nhiệt độ trung bình năm 20°C Câu 61: Mặt trái tồn cầu hóa kinh tế thể A khoảng cách giàu nghèo gia tăng nhóm nước B phát triển kinh tế diễn nhanh chóng, tập trung chủ yếu nước phát triển C thương mại toàn cầu sụt giảm D nước phát triển khơng hưởng nhiều lợi ích Câu 62: Điểm sau không với dân cư Liên bang Nga (năm 2005)? A Quy mô dân số đứng thứ giới B Nhiều dân tộc chủ yếu người Nga C Dân cư sống tập trung vào thành phố lớn D Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên có số âm Câu 63: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HÓ TIÊU NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2017 Năm 2010 2014 2015 2017 Diện tích (nghìn ha) 51,3 85,6 101,6 152,0 Sản lượng (nghìn tấn) 105,4 151,6 176,8 241,5 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) Theo bảng số liệu, để thể tốc độ tăng trưởng diện tích sản lượng hồ tiêu nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ sau thích hợp nhất? A Đường B Tròn C Miền D Kết hợp Câu 64: Đặc điểm khơng với vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ nước ta A lãnh thổ Việt Nam khối thống toàn vẹn gồm vùng đất, vùng biển vùng trời B lãnh thổ Việt Nam nằm khu vực có nhiều động đất, núi lửa giới C nằm trọn vẹn vành đai nhiệt đới bán cầu Bắc D đóng vai trò cầu nối vùng Đơng Nam Á lục địa Đông Nam Á biển đảo Trang Câu 65: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết lát cắt CD đoạn từ biên giới Việt Trung đến cửa sông Chu chạy qua cao nguyên sau đây? A Cao nguyên Sơn La B Cao nguyên Mộc Châu C Cao nguyên Sín Chải D Cao nguyên Tả Phình Câu 66: Sự kiện xem quan trọng nước ta vào năm 2007 A gia nhập Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) B trở thành thành viên thức Tổ chức thương mại giới (WTO) C bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì D tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương Câu 67: Cho thông tin: “ở nước ta tổng trữ lượng hải sản khoảng 3,9 - triệu tấn, cho phép khai thác hàng năm 1,9 triệu Biện nước ta có 2000 lồi cả, có khoảng 100 lồi có giá trị kinh tế, 1647 lồi giáp xác, có 100 lồi tơm, nhiều lồi có giá trị xuất cao, nhuyễn thể có 2500 lồi, rong biển có 600 lồi Ngồi nhiều lồi đặc sản khác bào ngư, hải sâm, ” thông tin vừa chứng tỏ vùng biển nước ta A có nhiều đặc sản B có nhiều loài hải sản với giá trị kinh tế C có nguồn lợi hải sản phong phú D giàu tơm cá Câu 68: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết Khu kinh tế cửa Cầu Treo thuộc tỉnh sau đây? A Hà Tĩnh B Quảng Trị C Nghệ An D Quảng Bình Câu 69: Qua bảng số liệu dân số sản lượng lúa số quốc gia Đông Nam Á năm 2016 Quốc gia Cam-puc-chia In-đô-nê-xi-a Phi-lip-pin Việt Nam Tổng số dân (triệu người) 15,76 261,1 103,3 94,57 Sản lượng lúa (triệu tấn) 10,52 57,17 17,91 43,6 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017) Theo bảng số liệu, nhận xét sau không so sánh sản lượng lúa bình quân đầu người số quốc gia Đông Nam Á năm 2016? A Cam-pu-chia cao Việt Nam B Cam-pu-chia cao In-đô-nê-xi-a C Việt Nam thấp Phi-lip-pin D In-đô-nê-xi-a cao Phi-lip-pin Câu 70: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết tỉnh sau không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung? A Bình Định B Phú Yên C Quảng Ngãi D Quảng Nam Câu 71: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH CAO SU CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ THẾ GIỚI (Đơn vị triệu ha) 1985 1995 Năm 2013 Đông Nam Á 3,4 4,9 9,0 Thế giới 4,2 6,3 12,0 Căn vào bảng số liệu, cho biết nhận xét sau khơng tình hình sản xuất cao su khu vực Đơng Nam Á? A Diện tích có xu hướng tăng liên tục B Tốc độ gia tăng diện tích chậm so với giới C Tốc độ tăng diện tích nhanh so với giới D Ln chiếm 50% diện tích tồn giới Câu 72: Một phần lãnh thổ quốc gia Đơng Nam Á có mùa đơng lạnh? Trang A Phía bắc Lào B Phía bắc Mi-an-ma C Phía nam Việt Nam D Phía bắc Phi-lip-pin Câu 73: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết hai đô thị sau đô thị loại nước ta? A Hải Phòng, Đà Nẵng B Huế, Hải Phòng C Huế, Đà Nẵng D Quy Nhơn, Mỹ Tho Câu 74: Ý nghĩa chủ yếu ngành nông nghiệp khu vực Đông Nam Á A xuất thụ ngoại tệ, tạo vốn cho q trình cơng nghiệp hóa B cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm C cạnh tranh với khu vực khác việc xuất nông sản D đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho số dân đông Câu 75: Chảy dãy núi vòng cung Đơng Bắc sông A sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam B sông Hồng, sông Đà, sông Mã C sông Hồng, sông Đà, sông Chảy D sông Đà, sông Mã, sơng Cả Câu 76: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu sau không chế độ nhiệt Hà Nội so với Cà Mau? A Nhiệt độ trung bình tháng VII thấp B Nhiệt độ trung bình năm thấp C Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn D Nhiệt độ trung bình tháng I thấp Câu 77: Cho biểu đồ: BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THẢNG CỦA HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn vào biểu đồ, cho biết nhận xét sau không chế độ nhiệt Hà Nội TP Hồ Chí Minh? A Biên độ nhiệt Hà Nội lớn TP Hồ Chí Minh B Nhiệt độ trung bình năm Hà Nội nhỏ TP Hồ Chí Minh C Hà Nội TP Hồ Chí Minh có mùa đơng lạnh kéo dài tháng 05 D Nhiệt độ trung bình năm Hà Nội TP Hồ Chí Minh lớn 20°C Câu 78: Đất đồng ven biển miền Trung thường nghèo, nhiều cát, phù sa sơng A mưa nhiều làm đất đai dễ bị xói mòn, rửa trơi B biển đóng vai trò chủ yếu tạo nên động C sống thường ngắn, dốc nghèo phù sa Trang D đồng sát chân núi nên có nhiều sỏi, cát Câu 79: Ở vùng biển sau đây, Nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn kinh tế tàu thuyền, máy bay nước tự hoạt động hàng hải hàng không theo công ước Liên hợp quốc Luật Biển năm 1982? A Vùng đặc quyền kinh tế B Vùng tiếp giáp lãnh hải C Thềm lục địa D Lãnh hải Câu 80: Vùng biển Việt Nam không tiếp giáp với quốc gia sau đây? A Xingapo B Mianma C Trung Quốc D Campuchia -HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 41-C 42-D 43-B 44-D 45-C 46-D 47-A 48-D 49-C 50-D 51-D 52-C 53-D 54-A 55-B 56-C 57-A 58-B 59-D 60-A 61-A 62-C 63-A 64-B 65-B 66-B 67-C 68-A 69-C 70-B 71-C 72-B 73-D 74-D 75-A 76-A 77-C 78-B 79-A 80-B (tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 41: Phương pháp: SGK địa lí 12 trang 36 Cách giải : Nhờ có biển Đơng khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính khí hậu hải dương nên điều hòa Chọn C Câu 42: Phương pháp: SGK địa lí 12 trang 16 Cách giải: Các khối khí di chuyển qua biển kết hợp với vai trò biển Đơng - nguồn dự trữ dồi nhiệt ẩm làm cho thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc biển =>Vị trí tiếp giáp với biển Đơng phía đơng phía nam quy định tính chất âm khí hậu nước ta Chọn D Câu 43: Trang Phương pháp: SGK địa lí 12 trang 30 Cách giải: Vùng núi Trường Sơn Bắc gồm dãy núi song song so le theo hướng tây bắc - đông nam Trường Sơn Bắc thấp hẹp ngang, nâng cao hai đầu: phía Bắc vùng núi Tây Nghệ An phía nam vùng núi Tây Thừa Thiên Huế, thấp trũng vùng đá vơi Quảng Bình vùng đồi núi thấp Chọn B Câu 44: Phương pháp: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 12 Cách giải: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam 12 vườn quốc gia từ Nam Bắc Cát Tiên, Bạch Mã, Ba Bể Chọn D Câu 45: Phương pháp: SGK địa lí 12 trang 17 Cách giải: Vị trí liền kề với nhiều nét tương đồng lịch sử, văn hóa - xã hội mối giao lưu lâu đời tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị phát triển với nước khu vực Chọn C Câu 46: Phương pháp: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 4,5 Cách giải: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 4, nước ta có 10 tỉnh tiếp giáp với Lào: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam Kom Tum Chọn D Câu 47: Phương pháp: SGK địa lí 12 trang Cách giải: Đường lối Đổi khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI đưa kinh tế xã hội nước ta phát triển theo xu thế: - Dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội - Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa - Tăng cường giao lưu hợp tác với nước giới -> A không Chọn A Câu 48: Phương pháp: SGK địa lí 12 trang 29 Cách giải: Địa hình nước ta vận động Tấn kiến tạo làm trẻ lại có tình phân bậc rõ rệt Chọn D Câu 49: Phương pháp: SGK địa lí 12 trang 33 Cách giải: Đồng sông Cửu Long đồng châu thổ bồi tụ phù sa hàng năm sông Tiền sông Hậu Đồng sơng Cửu Long có diện tích khoảng 40 nghìn km, địa hình thấp phẳng đồng sơng Hồng Trên bề mặt đồng khơng có đế có mạng lưới sơng ngòi, kênh rạch chằng chịt, mùa lũ nước ngập diện rộng, mùa cạn nước triều lấn mạnh làm cho gần 2/3 diện tích đồng đất mặn, đất phèn Đồng có vùng trũng lớn Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên, nơi chưa bồ -> C không Trang Chọn C Câu 50 Phương pháp: SGK địa lí 11 trang 40 Cách giải: Dân cư Hoa Kỳ có xu hướng di chuyển từ bang vùng Đông Bắc đến bang phía Nam ven bờ Thái Bình Dương, Chọn D Chọn C Câu 53: Phương pháp: Phân tích bảng số liệu Cách giải: Phân tích bảng số liệu Giai đoạn 1970 – 2005: - Tỉ suất sinh thô giảm liên tục (21%)=> giảm 63,3% so với năm 1970 - Tỉ suất tử thô giảm liên tục (9%) => giảm 60% so với năm 1970 - Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm liên tục (1,2%) => Như tỉ suất sinh thô giảm nhanh so với tỉ suất tử thôn => nhận định D không Chọn D Câu 54: Phương pháp: SGK địa lí 12 trang 39 Cách giải: Hiện tượng sạt lở bờ biển đe dọa nhiều đoạn bờ biển nước ta, dải bờ biển Trung Bộ Chọn A Câu 55: Phương pháp: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 10 Cách giải: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 10 hệ thống sơng có diện tích lưu vực lớn nước ta sông Hồng (21,91%) Chọn B Câu 56: Phương pháp: Đọc biểu đồ Cách giải: Xác định: Trang - Loại biểu đồ: Tròn với hai bán kính khác - Thành phần: Các loại đất đồng sông Cửu Long Tây Nguyên Chọn C Câu 57: Phương pháp: SGK địa lí 12 trang 40 Cách giải: Tính chất nhiệt đới nước ta biểu hiện: - Tổng xạ lớn - Cân xạ dương quanh năm - Nhiệt độ trung bình năm 20° - Tổng số nắng từ 1400 – 3000 giờ/năm Chọn A Câu 58: Phương pháp: Phân tích Cách giải: Khu vực miền núi nơi tập trung nhiều loại tài nguyên để phát triển kinh tế, đặc biệt khống sản Vì địa hình chia cắt mạnh, nhiều sông suối, hẻm vực gây trở ngại cho giao thông làm cho việc khai thác tài nguyên khu vực miền núi việc giao lưu, trao đổi hàng hóa Chọn B Câu 59: Phương pháp: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 16 Cách giải: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 16 dân tộc có số dân nước ta Ơ-đu Chọn D Câu 60: Phương pháp: SGK địa lí 12 trang 40 Cách giải: Nước ta nằm vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu nên có Tín phong Bắc bán cầu hoạt động quanh năm Mặt khác, khí hậu Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ khối khí hoạt động theo mùa Gió mùa hoạt động mạnh mẽ lấn át Tín phong, Tín phong hoạt động xen kẽ gió mùa mạnh lên rõ rệt vào thời kỳ chuyển tiếp hai mùa gió Chọn A Câu 61: Phương pháp: SGK địa lí 11 trang 11 Cách giải: Tồn cầu hóa kinh tế có mặt trái nó, đặc biệt làm gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo Chọn A Câu 62: Phương pháp: SGK địa lí 11 trang 64 Cách giải: Trên 70% dân số Liên bang Nga sống thành phố, chủ yếu thành phố nhỏ, trung bình thành phố vệ tinh ->C khơng Chọn C Câu 63: Phương pháp: Xác định loại biểu đồ Cách giải: Trang Yêu cầu đề bài: thể tốc độ tăng trưởng ->Biểu đồ đường Chọn A Câu 64: Phương pháp: SGK địa lí 12 trang 13 Cách giải: Việt Nam nằm rìa phía đơng bán đảo Đơng Dương, gần trung tâm khu vực Đông Nam Á ->lãnh thổ Việt Nam không nằm khu vực có nhiều động đất, núi lửa giới Chọn B Câu 65: Phương pháp: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 16 Cách giải: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 13 lát cắt CD đoạn từ biên giới Việt Trung đến cửa sông Chu chạy qua cao nguyên Mộc Châu Chọn B Câu 66: Phương pháp: SGK địa lí 12 trang Cách giải: Từ tháng năm 2007 Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại giới (WTO) Chọn B Câu 67: Phương pháp: Phân tích, tổng hợp Cách giải: Thơng tin nói trữ lượng thủy sản đa dạng, phong phú loài thủy, hải sản Chọn C Câu 68: Phương pháp: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 27 Cách giải: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 27 khu kinh tế cửa Cầu Treo thuộc tỉnh Hà Tĩnh Chọn A Câu 69: Phương pháp: Tính tốn nhận xét Cách giải: - Tính sản lượng lúa bình qn đầu người theo cơng thức: Bình qn lương thực người = sản lượng lương thực dân số (kg/người) Sản lượng lúa bình quân đầu người số quốc gia Đông Nam Á năm 2016 (kg/người) C H Quốc gia Cam-pu-chia In-đơ-nê-xi-a Phi-lip-pin Việt Nam Sản lượng lúa bình qn 667,5 218,9 173,4 461,0 Nhận xét: Cam-pu-chia có sản lượng lúa bình quân đầu người cao nhất, thứ Việt Nam, thứ In-đônê-xi-a thấp Phi-lip-pin ->C không Chọn C Câu 70: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 30 tỉnh khơng thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Phú Yên Chọn B Câu 71: Phương pháp: Phân tích bảng số liệu Cách giải: Trang 10 Phân tích bảng số liệu: Giai đoạn 1985 – 2013: - Diện tích cao su nước Đông Nam Á tăng liên tục với 264,7%, tương đương với 5,6 triệu - Diện tích cao su giới tăng liên tục với 285,7% tương đương với 7,8 triệu -> Tốc độ gia tăng diện tích Đơng Nam Á chậm giới Tuy nhiên, diện tích cao su khu vực Đơng Nam Á ln chiếm 50% diện tích cao su tồn giới ->C khơng Chọn C Câu 72: Phương pháp: SGK địa lí 11 trang 99 Cách giải: Đơng Nam Á lục địa có khí hậu nhiệt đới gió mùa Tuy vậy, phần lãnh thổ Bắc Mi-an-ma, Bắc Việt Nam có mùa đơng lạnh Chọn B Câu 73: Phương pháp: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15 Cách giải: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15 hai đô thị đô thị loại nước ta Mỹ Tho Quy Nhơn Chọn D Câu 74: Phương pháp: SGK địa lí 11 trang 103 Cách giải: Đơng Nam Á có nơng nghiệp nhiệt đới, giữ vị trí quan trọng việc ni sống nửa tỉ dân khu vực Chọn D Câu 75: Phương pháp: SGK địa lí 12 trang 30 Cách giải: Vùng núi Đông Bắc nằm tả ngạn sông Hồng với cánh cung Theo hướng dãy núi hướng vòng cung thung lũng sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, Chọn A Câu 76: Phương pháp: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang Cách giải: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang nhiệt độ trung bình tháng VII Hà Nội khoảng 28°C – 29°C Cà Mau khoảng 26°C – 27°C thời kỳ Mặt Trời lên thiên đỉnh chí tuyến Bắc -> phát biểu không chế độ nhiệt Hà Nội so với Cà Mau nhiệt độ trung bình tháng hấp Chọn A Câu 77: Phương pháp: Nhận xét biểu đồ Cách giải: TP Hồ Chí Minh nhiệt độ tất tháng 20°C -> TP Hồ Chí Minh khơng có mùa đơng lạnh kéo dài tháng ->C không Chọn C Câu 78: Phương pháp: SGK địa lí 12 trang 33 Cách giải: Trang 11 Biển đóng vai trò hình thành dải đồng ven biển miền Trung nên đất thường nghèo, nhiều cát, phù sa sông Chọn B Câu 79: Phương pháp: SGK địa lí 12 trang 15 Cách giải: Vùng đặc quyền kinh tế vùng tiếp giáp với lãnh hải hợp với lãnh hải thành vùng biển rộng 200 hải lí tính từ đường sở Ở vùng biển này, Nhà nước ta có chủ quyền hồn tồn kinh tế tàu thuyền, máy bay nước tự hoạt động hàng hải hàng không Chọn A Câu 80: Phương pháp: SGK địa lí 12 trang 15 Cách giải: Vùng biển nước ta tiếp giáp với vùng biển nước: Trung Quốc, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Ma lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan Cam-pu-chia -> B không Chọn B Trang 12 ... Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 41: Phương pháp: SGK địa lí 12 trang 36 Cách giải : Nhờ có biển... Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 16 Cách giải: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 16 dân tộc có số dân nước ta Ơ-đu Chọn D Câu 60: Phương pháp: SGK địa lí 12 trang 40 Cách giải: Nước ta nằm... Phương pháp: SGK địa lí 12 trang 29 Cách giải: Địa hình nước ta vận động Tấn kiến tạo làm trẻ lại có tình phân bậc rõ rệt Chọn D Câu 49: Phương pháp: SGK địa lí 12 trang 33 Cách giải: Đồng sông
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2020 địa lí nguyễn viết xuân vĩnh phúc lần1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2020 địa lí nguyễn viết xuân vĩnh phúc lần1 có lời giải

Từ khóa liên quan