QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Luận văn thạc sĩ)

94 15 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2020, 21:30

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỒNG ĐÌNH TRUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỒNG ĐÌNH TRUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số : 34 04 10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN PHÚ THÁI HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu Luận văn đảm bảo tính sác, tin cậy trung thực Vậy, viết Lời cam đoan để Học Viện khoa học xã hội xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Tác giả Luận văn Hồng Đình Trung MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN 1.1 Một số vấn đề lý luận thực tiễn quản lý nhà nước thị trường 1.2 Thị trường rau an toàn 22 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 32 2.1 Thực trạng chủ thể, đối tượng mục tiêu quản lý nhà nước thị trường rau an toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng 32 2.2 Thực trạng đảm bảo nguyên tắc quản lý nhà nước thị trường rau an toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng 40 2.3 Thực trạng thực nội dung quản lý nhà nước thị trường rau an toàn địa bàn Đà Nẵng 43 2.4 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước thị trường rau an toàn địa bàn Đà Nẵng 52 2.5 Đánh giá quản lý nhà nước thị trường rau an toàn địa bàn Đà Nẵng 57 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 62 3.1 Mục tiêu, chiến lược phát triển thị trường rau an tồn ngành nơng nghiệp; phương hướng kế hoạch phát triển sản xuất quản lý thị trường rau an toàn 62 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước thị trường rau an toàn địa bàn Đà Nẵng 65 3.3 Kiến nghị 77 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Từ viết tắt ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm QLNN Quản lý nhà nước RAT Ràu an toàn DANH MỤC BẢNG Số Tên bảng hiệu 2.1 Danh sách, diện tích quận, huyện sở cấp giấy chứng nhận RAT 2018 Trang 35 2.2 Đánh giá suất, sản lượng rau, RAT Đà Nẵng 36 2.3 Tình hình nguồn cung rau từ địa phương vào Đà Nẵng 36 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 Giá số loại RAT sở sản xuất - kinh doanh RAT địa bàn Đà Nẵng cung cấp Đánh giá thị trường RAT địa bàn Đà Nẵng Đánh giá mục tiêu QLNN thị trường RAT địa bàn Đà Nẵng Đánh giá nguyên tắc QLNN thị trường RAT địa bàn Đà Nẵng Quy hoạch vùng diện tích sản xuất RAT đại bàn Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020 Đánh giá quy hoạch đất trồng RAT Đà Nẵng Đánh giá thực trạng nguồn lực phát triển thị trường RAT Đà Nẵng Sản lượng cấu RAT tiêu thụ kênh phân phối tháng 12/2018 2.12 Đánh giá hiệu kênh phân phối RAT địa bàn Đà Nẵng 2.13 Đánh giá công tác tra, kiểm tra, giám sát quản lý thị trường RAT địa bàn Đà Nẵng 38 39 40 42 44 45 47 48 49 51 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu 2.1 Tên sơ đồ Mơ hình tổ chức sản xuất quản lý RAT Trang 33 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Rau khơng ăn giúp bữa ăn ngon mà chúng có vai trò cung cấp dinh dưỡng đặc biệt quan trọng thể người Trong nhu cầu rau xanh nói chung RAT ngày tăng, địa cung cấp RAT ngày nhiều, người tiêu dùng để mua rau tươi, ngon, an tồn lại khơng dễ dàng chút Những vụ ngộ độc thực phẩm vừa qua (trong có rau xanh) khiến người tiêu dùng hoang mang, khơng phân biệt đâu sản phẩm RAT đâu sản phẩm khơng an tồn, từ thấy chất lượng rau vấn đề đáng quan tâm Khơng hộ dân trồng rau chạy theo lợi nhuận khơng tn thủ quy trình sản xuất nên chất lượng không đạt yêu cầu nguyên nhân khiến người tiêu dùng không tin tưởng vào chất lượng RAT RAT cửa hàng siêu thị dù đóng gói, giới thiệu tiêu chuẩn an tồn, giá cao người tiêu dùng khơng thể biết nguồn gốc sản phẩm đâu, phần lớn chưa có thơng tin rõ ràng nhà sản xuất tem phụ Thêm vào thiếu trách nhiệm quan QLNN thị trường RAT, quy trình sản xuất chưa kiểm sốt cách chặt chẽ khoa học, trình độ chun mơn cán quản lý quan QLNN có thẩm quyền hạn chế, vùng sản xuất RAT chưa tập trung manh mún, nhỏ lẻ, quy trình sản xuất,cán kỹ thuật chưa thực sâu sát với vùng sản xuất, sở vật chất kỹ thuật yếu kém, chưa có kế hoạch xây dựng kế hoạch thực không bám vào kế hoạch duyệt, sách cụ thể để quản lý thị trường RAT, gây hậu nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người Nhu cầu rau thành phố Đà Nẵng lớn, khoảng 100.000 đến 130.000 tấn/năm, lượng rau sản xuất thành phố đạt khoảng 8.000 đến 10.000 Trong đó, lượng rau sản xuất vùng RAT chừng 600 tấn/năm 50% nhu cầu Chỉ 10% số rau hợp tác xã sản xuất RAT kết nối cung cấp cho cửa hàng, trường học, 80% bán cho tiểu thương chợ đầu mối số lại nông dân tự bán Hiện nay, thành phố Đà Nẵng gặp phải khó khăn việc phân cấp quản lý, chưa xác định đơn vị chủ trì Bên cạnh đó, biến động giá thời gian bảo quản ngắn tạo khó khăn khơng nhỏ quản lý Để góp phần giảm thiểu vụ ngộ độc sử dụng rau không đảm bảo an tồn, khơng rõ nguồn gốc xuất xứ, để người dân tin tưởng yên tâm sử dụng sản phẩm RAT, nghiên cứa đưa giải pháp để quản lý thị trường RAT địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian tới cách khoa học hiệu Do đó, lựa chọn vấn đề “Quản lý nhà nước thị trường rau an toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng” làm đề tài luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đề tài tìm đọc tài liệu Nghiên cứu thị trường Trung Quốc “Product market study: fruit market in China”, Viện nghiên cứu Nông nghiệp Việt Nam Nghiên cứu đề cập tới thị trường tiêu thụ Trung Quốc, yếu tố ảnh hưởng tới mức tiêu thụ Trung Quốc thu nhập, thị hiếu, tính thời vụ, khác biệt vùng Bên cạnh đó, nghiên cứu đưa chiến lược marketing Trung Quốc như: kênh phân phối, xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường, cản trở việc thực [52] Bui Thi Gia, Dang Van Tien, Tran The Tuc Satoshi Kai (2014), “Agricultural Products Marketing in Japan and Vietnam”, Viện nghiên cứu nơng nghiệp Việt Nam Nhóm tác giả có đánh giá chi tiết cụ thể thị trường rau Nhật Bản, phân tích biến động chức cấu thị trường rau Nhật Bản Thực trạng sản xuất tiêu thụ rau ngoại Đà Nẵng, từ có đánh giá nguồn cung RAT, cầu RAT giá RAT thị trường Đà Nẵng [45] Grisana Linwattana (2009), “Vegetable Production and Processing Experience in Thailand” Horticulture Research Institute Department of Agriculture, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Tác giả Grisana Linwattana có hệ thống thị trường sản phẩm nơng nghiệp Thái Lan có sản phẩm RAT Trên sở đánh giá lợi sản phẩm rau Thái sau xuất nước giới [46] Viện nghiên cứu sách lương thực quốc tế (2012), “Ngành rau Việt Nam: Tăng giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu dùng”, nghiên cứu Viện nghiên cứu sách lương thực quốc tế thực tài trợ Tổ chức Hỗ trợ kỹ thuật Đức (GTZ) Bộ Hợp tác kinh tế quốc tế Đức (BMZ) Đây nghiên cứu quy mơ tồn ngành rau Việt Nam Nghiên cứu tiến hành khảo sát từ người sản xuất, buôn bán, chế biến, xuất vùng sản xuất Nghiên cứu tập trung vào nhiều mặt hàng rau Việt Nam xồi, dứa, long, nhãn, vải, bắp cải, cà rốt, dưa chuột Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng số liệu từ VLSS 1998/2002 để phân tích tình hình sản xuất tiêu thụ Việt Nam, đánh giá tác động giá chi tiêu tới cầu hàng hố Nhìn chung nghiên cứu công phu Việt Nam, đề cập xuyên suốt ngành hàng rau Việt Nam từ sản xuất tới tiêu dùng [41] Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam (2014), “Nghiên cứu luận khoa học để chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH”, đề tài Khoa học cấp Nhà nước Trong đề tài này, vấn đề sở khoa học cho việc chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo phẩm Hỗ trợ phần kinh phí cho nhà thu gom mua xe tải nhỏ có hệ thống bảo quản mát Tăng cường liên kết sản xuất chế biến rau: Để nâng cao hiệu liên kết tác nhân chuỗi đòi hỏi phát triển quan hệ liên kết, thành viên tham gia phải phân tích đầy đủ cơng việc phải thực hiện, từ chủ động phân chia công việc hợp lý thành viên Bên cạnh đó, cần phải đảm bảo yêu cầu sau: Nội dung hợp đồng liên kết phải xây dựng khoa học, đảm bảo xác định trách nhiệm quyền lợi hợp lý bên Cần xây dựng lòng tin tác nhân chuỗi quan hệ chân thành dân chủ Thường xun có trao đổi thơng tin thành viên tất vấn đề liên quan đến tổ chức quản lý chuỗi Xây dựng chế kiểm soát hoạt động chuỗi để giải xung đột xảy Phát huy vai trò hợp tác xã (HTX) RAT: Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức người trồng rau việc tuân thủ quy trình, điều kiện đặt sản xuất RAT.Sử dụng có hiệu phương tiện truyền thơng, đặc biệt hệ thống loa truyền xã, phường cho công tác tuyên truyền Tiến hành nghiên cứu có tham gia người sản xuất để đánh giá tác hại việc sản xuất không theo quy trình kỹ thuật sử dụng kết nghiên cứu để tuyên truyền Tổ chức buổi toạ đàm đại diện người sản xuất người tiêu dùng truyền hình, đài phát để người sản xuất hiểu rõ yêu cầu mong muốn người tiêu dùng, đồng thời người tiêu dùng hiểu người sản xuất Thứ hai, lựa chọn nội dung hình thức chuyển giao TBKT phù hợp Cần tập chung hồn thiện áp dụng hình thức chuyển giao thông qua “lớp huấn luyện nông dân” dựa nguyên tắc IPM Sau nhiều năm áp dụng, hình thức cho thấy phù hợp với nông dân chứng minh tính hiệu nó, gắn lý thuyết với thực hành, phát huy tính chủ động, 73 sáng tạo nông dân Tuy nhiên, cần phải đào tạo đội ngũ giáo viên giỏi kiến thức phương pháp, đồng thời biên soạn thiết kế giáo trình cho nhiều loại rau khác nhau, thay có ba loại rau Thứ ba, khuyến khích nơng dân tự tìm hiểu, khám phá kiến thức khoa học kỹ thuật.Thành lập nhóm, câu lạc nơng dân đồng sở thích nghiên cứu khoa học.Sử dụng nhà khoa học, cán kỹ thuật hướng dẫn hỗ trợ họ tự thiết kế triển khai thí nghiệm đồng ruộng Bên cạnh đó, giúp họ tiếp xúc trao đổi thông tin, kinh nghiệm với nhà khoa học, cán kỹ thuật thuộc Viện, Trường, Trung tâm, Trạm, Trại; tham gia hội nghị, hội thảo, triển lãm có liên quan đến sản xuất RAT Thứ tư, ngồi nâng cao trình độ kỹ thuật, cần phải nhanh chóng nâng cao trình độ tổ chức, quản lý marketing sản phẩm cho người sản xuất Trong xu ngày nay, cạnh tranh diễn ngày gay gắt, người sản xuất đơn lẻ khó đứng vững thị trường, họ cần phải liên kết, hợp tác với tạo sức mạnh cạnh tranh Tuy nhiên, với người nông dân, trình độ tổ chức, quản lý marketing sản phẩm hạn chế.Bởi vậy, cần phải nhanh chóng giúp họ khắc phục hạn chế Giải pháp sách truyền thơng sản phẩm RAT: Có phân cấp rõ ràng chức năng, nhiệm vụ quan quản lý theo cấp tránh tình trạng trùng lặp Tránh tình trạng bỏ ngỏ thị trường trơng chờ, ỷ lại, khơng có trách nhiệm Hội khuyến nông thành phố Đà Nẵng nên phối hợp với đài phát thanh- truyền hình Đà Nẵng, ngày có chương trình chun nói RAT (cung cấp địa sản xuất cung ứng RAT tin cậy, uy tín, tư vấn cách chọn mua RAT…) Thời gian ngày phát sóng cần – 10 phút đủ Nội dung chương trình nói đến dạng tiểu phẩm gần gũi sống thực hàng ngày Như vậy, người tiêu dùng nắm bắt thông tin cách nhanh chóng dễ dàng 74 Xây dựng website giới thiệu cung cấp thông tin RAT Đà Nẵng: Sở Công thương Đà Nẵng lên kế hoạch, thiết kế, xây dựng website quảng bá RAT chung cho thành phố, quận, huyện, có phân chia khu vực riêng vùng, hợp tác xã RAT, tạo cạnh trạnh, thi đua sản xuất đơn vị Quảng bá RAT thành phố Đà Nẵng; Thu nhận thông tin phản hồi khách hàng; Thông tin quan trọng cơng dụng rau, ăn thực cách thức bảo quản, chế biến rau Thiết lập hệ thống sở liệu để khách hàng vào mã vạch bao bì sản phẩm, tra cứu gói sản phẩm HTX, nơi trồng, thời gian thu hoạch… Xây dựng thương hiệu đăng ký nhãn hiệu RAT Đà Nẵng: Để giải vấn đề thông tin RAT, người sản xuất cần xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, tiến tới cấp chứng chất lượng sản phẩm, kết hợp với tổ chức giới thiệu rộng rãi sản phẩm để người tiêu dùng biết rõ xuất xứ nguồn gốc Việc xây dựng thương hiệu sản phẩm bắt đầu nhãn hiệu, mã vạch, bao gói để phân biệt với sản phẩm thông thường.Tuy nhiên, việc xây dựng thương hiệu tốn đòi hỏi đầu tư lớn mà thân hợp tác xã khó có nguồn lực để thực 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện việc tra, kiểm tra giám sát quản lý nhà nước thị trường rau an toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng Hiện phần lớn sở kinh doanh RAT Sở Công thương Đà Nẵng quản lý, có số văn quản lý công tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi văn pháp luật có nhiều bất cập Để giải vấn đề tồn đó, cần phải thực đổi cơng tác tra, kiểm tra, giám sát theo hướng dẫn sau: Xây dựng quy chế tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh mặt hàng RAT địa bàn thành phố Đà Nẵng Duy trì tăng cường kiểm tra xuất xứ, nhãn hàng RAT địa bàn Đà Nẵng Từ điểm yếu nhận thức quyền trách nhiệm mình, người tiêu dùng Việt Nam thường e ngại cần khiếu 75 nại trực tiếp với người sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ, chưa nói đến việc khiếu kiện quan chức tòa án để bảo quyền lợi đáng minh Tổ chức tra, kiểm tra Sở NN&PTNT: tra, kiểm tra việc thực Quy trình kỹ thuật sản xuất RAT, quy định sơ chế RAT Kiểm tra chất lượng RAT khâu từ sản xuất, sơ chế, kinh doanh RAT theo quy định Sở Công thương: tra, kiểm tra việc thực quy định điều kiện kinh doanh RAT cửa hàng, quầy hàng kinh doanh RAT địa bàn thành phố Đà Nẵng; Sở Y tế: tra, kiểm tra cơng tác vệ sinh an tồn thực phẩm chất lượng RAT sở chế biến, cửa hàng, quầy hàng kinh doanh RAT địa bàn thành phố Đà Nẵng Xử lý vi phạm: Tổ chức, cá nhân hộ gia đình vi phạm quy định “Quy định quản lý sản xuất kinh doanh RAT địa bàn thành phố Đà Nẵng” bị xử lý theo quy định Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 Bộ NN&PTNT, quy định khác pháp luật hành Vấn đề xử phạt vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh RAT địa bàn thành phố Đà Nẵng thực phát Tuy nhiên, chế tài xử phạt nhẹ, chưa đủ khả răn đe sở kinh doanh RAT vi phạm Do đó, cần phải mạnh tay vấn đề xử phạt, cụ thể như: Cần đề chế tài xử phạt nặng sở sản xuất, kinh doanh vi phạm kinh doanh mặt hàng RAT Nếu sở sản xuất, kinh doanh vi phạm hoạt động kinh doanh RAT ngồi việc lập biên thu giữ hàng hóa, cần phải phạt tiền nặng Nếu tái phạm lần thứ hai phạt tăng gấp nhiều lần so với lần thứ Các lần khác xử phạt theo cấp số nhân Đối với số trường hợp, vi phạm xuất xứ, nguồn gốc RAT kèm theo vi phạm vấn đề VSATTP ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng 76 cần phải đưa hình thức xử phạt nặng truy cứu trách nhiệm hình Ngồi cần phải có chế khen thưởng sở sản xuất, kinh doanh thực quy định kinh doanh RAT Đồng thời, sở sản xuất, kinh doanh vi phạm cần lập danh sách công bố rộng rãi với người tiêu dùng Điều gây ảnh hưởng xấu đến uy tín sở sản xuất, kinh doanh với khách hàng Có vậy, sở sản xuất, kinh doanh thực quy định xuất xứ 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Với Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Tăng cường vai trò QLNN nông nghiệp bối cảnh hội nhập quốc tế cách rõ nét Quy hoạch, đánh giá lại việc sử dụng đất đai nông nghiệp, đẩy mạnh hoạt động thâm canh, hình thành vùng chuyên canh lớn khắc phục tình trạng manh mún, phân tán, thúc đẩy q trình tập trung ruộng đất Hồn thiện quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất RAT, xác định vùng sản xuất chủng loại rau có lợi cạnh tranh kết hợp chế biến, tiêu thụ địa phương, tạo nguồn cung cấp lớn ổn định, có điều kiện áp dụng kiểm sốt bảo vệ thực vật an toàn vệ sinh thực phẩm Tăng cường nghiên cứu sáng tạo đổi khoa học công nghệ ngành nông nghiệp Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu sinh thái bền vững Xây dựng chương trình, nhận chuyển giao tiến khoa học công nghệ đại thực cách hiệu 3.3.2 Với Bộ Công Thương Tiếp tục hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu trưng bày sản phẩm xây dựng thương hiệu RAT Việt Nam, tăng cường tổ chức triển lãm quốc tế sản phẩm RAT Xây dựng chiến lược hỗ trợ xây dựng thương hiệu quảng cáo sản phẩm cho nơng dân Cần có sách hỗ trợ thích đáng khuyến khích xuất khẩu, vốn vay, thuế, cước phí vận tải chi chứng nhận quy trình quản lý chất lượng… đối đầu tư, sản xuất tiêu thụ 77 rau Củng cố phát huy tác dụng kho bảo quản, kho trung chuyển chợ đầu mối Tăng cường vai trò Hiệp hội trái phát huy mối quan hệ thành viên Hiệp hội Tăng cường kết nối, xúc tiến với thị trường khu vực giới để xuất mặt hàng RAT Đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, tăng cường hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, xây dựng thương hiệu, thiết lập hệ thống phân phối sản phẩm Phối hợp chặt chẽ tổ chức xúc tiến thương mại nước tổ chức thương mại uy tín quốc tế kết nối hiệu quả, tiếp cận với doanh nghiệp nước bao gồm cá nhân xuất khẩu, bán buôn, bán lẻ lĩnh vực sản xuất chế biến RAT Bộ tìm phương án đàm phán mở cửa thị trường, thúc đẩy giao thương, thương thảo với nước Mỹ, Nga, Nhật để tạo điều kiện tốt rào cản kỹ thuật, thuế quan, vệ sinh an tồn thực phẩm mặt hàng nơng sản Việt Nam Quy hoạch tổng thể hệ thống sở hạ tầng thương mại, ưu tiên đầu tư phát triển ngành hàng nông sản địa phương Tăng cường hỗ trợ địa phương vấn đề phát triển thương hiệu sản phẩm nông sản chủ lực địa phương, tạo thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh chất lượng giá Lập đường dây nóng hỗ trợ, tuyên truyền, giải khiếu nại, tố cáo liên quan đến vệ sinh ATTP Tăng cường mối quan hệ ngành vấn đề quản lý chất lượng sản phẩm Bộ nông nghiệp, Bộ công thương, Bộ y tế 78 KẾT LUẬN Trong năm qua, quan tâm UBND Sở ban ngành, sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho sản xuất RAT đầu tư đáng kể, trình độ người sản xuất nâng lên, công tác quản lý thị trường RAT Đà Nẵng đạt kết tích cực, số lượng chất điểm bán RAT tăng lên không ngừng, văn pháp luật phổ biến rộng rãi, cá nhân, tổ chức từ sản xuất đến kinh doanh RAT có ý thức việc tuân thủ quy định pháp luật việc sản xuất kinh doanh Đã có liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm RAT, công tác quản lý chất lượng, nguồn gốc sản phẩm quan tâm, kênh tiêu thụ thiết lập, người tiêu dùng có điêu kiện để tiếp cận với sản phẩm RAT Tuy nhiên, kết đạt phát triển sản xuất kinh doanh RAT chưa tương xứng với tiềm lợi Đà Nẵng.Vẫn phận người sản xuất kinh doanh RAT chưa tuân thủ quy trình chấp hành quy định buôn bán RAT, tập huấn; tuyên truyền Lượng tiêu thụ RAT hạn chế; cơng tác quản lý chất lượng nhiều bất cập; việc kiểm tra chưa thường xuyên, trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra chưa đầu tư tương xứng, quy hoạch phát triển hệ thống chuỗi cửa hàng kinh doanh RAT chậm, phân bố điểm kinh doanh chưa đều, việc quản lý điểm bán RAT chưa sát sao, sách hỗ trợ chư thiết thực, người tiêu dùng chưa tin tưởng vào chất lượng sản phẩm,các hình thức tiêu thụ kênh tiêu thụ RAT hoạt động chưa hiệu quả, nhu cầu tiêu dùng loại sản phẩm RAT ngày tăng 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A TIẾNG VIỆT Bộ NN&PTNT (2008), Quyết định 99/2008/QĐ-BNN Ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, chè an toàn, Hà Nội Chi cục Bảo vệ thực vật Đà Nẵng (2018), Báo cáo đánh giá thực trạng dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật số nơng sản địa bàn Đà Nẵng giai đoạn 2013-2018, Đà Nẵng Chính phủ (2006), Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Sở hữu trí tuệ sở hữu cơng nghiệp, Hà Nội Chính phủ (2017), Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2017 nhãn hàng hóa, Hà Nội Cục thống kê Thành phố Đà Nẵng (2018), Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng 2018, Đà Nẵng Bùi Thị Gia (2012), Những biện pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất rau huyện Gia Lâm - Đà Nẵng, Luận án tiến sĩ, Đại học Nông nghiệp I, Đà Nẵng George H.Axinn (2005), Cẩm nang phương pháp tiếp cận khuyến nông, Nxb Nơng nghiệp, Đà Nẵng Học viện Hành Quốc gia (2015), Giáo trình QLNN lĩnh vực kinh tế, Nxb Đại học Quốc gia Hội Nông dân Thành phố Đà Nẵng/Tổ chức ADDA (2015), Báo cáo kết nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng RAT, Đà Nẵng 10 Hội Nông dân Thành phố Đà Nẵng/Tổ chức ADDA (2015), Báo cáo kết thực dự án “Huấn luyện nông dân sản xuất RAT ”, Đà Nẵng 11 Hội Nông dân Việt Nam (2015), Báo cáo kết tham quan, nghiên cứu nông thôn, nông nghiệp, nông dân Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Đan Mạch, Hà Lan, Đà Nẵng 12 Hội Nông dân Việt Nam (2018), Kỷ yếu hội thảo “Giải pháp liên kết nhà việc làm cho nông dân”, Đà Nẵng 13 Đinh Đức Huấn (2017), Nghiên cứu tình hình sản xuất tiêu thụ rau trung tâm kỹ thuật rau hoa Đà Nẵng, Tạp chí Cơng thương số 17 14 Nguyễn Văn Hùng ( 2015), Giáo trình marketing bản, Nxb Đại học Kinh tế TP HCM 15 Nguyễn Văn Nam (2015), Thị trường xuất - nhập Rau Quả, Nxb Thống kê, Đà Nẵng 16 Philip Kotler (2005), Quản trị Marrketing, Nxb Thống kê 17 Quốc hội (2005), Luật Thương mại năm 2005 18 Quốc hội (2007), Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ban hành ngày 05/12/2007 19 Quốc hội (2014), Luật Doanh nghiệp năm 2014 20 RIFAV VASI (2016), Chiến lược tác nhân kênh cung cấp rau cho Đà Nẵng (StRATegies of stakeholders in vegetable commodity chain supplying Hanoi market) 21 Sở NN&PTNT Đà Nẵng (2015), Báo cáo quy hoạch vùng sản xuất rau ngoại thành Đà Nẵng, Đà Nẵng 22 Sở KH&CN Đà Nẵng (2015), Quy định quy trình sản xuất, lưu thông rau Thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng 23 Sở KH&CN Đà Nẵng (2016), Nghiên cứu xây dựng vùng nguyên liệu Thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng 24 Sở NN&PTNT Đà Nẵng (2017), Thực trạng số giải pháp tiếp tục đổi HTX nông nghiệp Đà Nẵng theo Luật HTX, Đà Nẵng 25 Sở NN&PTNT Đà Nẵng (2018), Báo cáo kết sản xuất nông nghiệp Đà Nẵng 2018, Đà Nẵng 26 Sở NN&PTNT Đà Nẵng (2018), Xây dựng triển khai mơ hình tổ chức sản xuất tiêu thụ RAT địa bàn Thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng 27 Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc (2018), Báo cáo kết sản xuất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 2018, Vĩnh Phúc 28 Sở NN&PTNT Hưng Yên (2018), Báo cáo kết sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên 2018, Hưng Yên 29 Sở NN&PTNT Lâm Đồng (2018), Báo cáo kết sản xuất nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng 2018, Lâm Đồng 30 Thành Uỷ Đà Nẵng (2017), Báo cáo tình hình năm thực Đề án số 17/ĐA-TƯ “Tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể”, Đà Nẵng 31 Thành Uỷ Đà Nẵng (2016), Báo cáo tổng kết năm thực Chương trình 12-Ctr/TƯ Thành Uỷ phát triển kinh tế ngoại thành bước đại hố nơng thơn giai đoạn 2010-2015, định hướng phát triển giai đoạn 20162020, Đà Nẵng 32 Thành Uỷ Đà Nẵng (2016), Chương trình phát triển kinh tế ngoại thành bước đại hoá nông thông giai đoạn 2016-2020, Đà Nẵng 33 Thành Uỷ Đà Nẵng (2016), Văn kiện Đại hội Đảng Thành phố Đà Nẵng lần thứ XIII, XIV, Đà Nẵng 34 TS.Nguyễn Trường Thành (2014), Nghiên cứu sản xuất RAT Việt Nam, Viện Bảo vệ Thực vật, Đà Nẵng 35 Trần Khắc Thi, Trần Ngọc Hùng (2011), Kỹ thuật trồng rau sạch, Nxb Nông nghiệp, Đà Nẵng 36 Trung tâm Khuyến nông Đà Nẵng (2012), Báo cáo kết xây dựng mơ hình chế biến rau gắn với phát triển vùng nguyên liệu HTX, Đà Nẵng 37 Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng (2011), Quyết định số 15/2011/QĐUBND ngày 18 tháng năm 2011 Ủy ban nhân dân thành phố việc ban hành Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2020, Đà Nẵng 38 Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng (2015), Quyết định số104/2015/QĐUBND Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định quản lý sản xuất kinh doanh RAT địa bàn thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng 39 Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng (2017), Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cung cấp RAT cho thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng 40 Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam (2014), “Nghiên cứu luận khoa học để chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH”, Hà Nội 41 Viện nghiên cứu sách lương thực quốc tế (2012), “Ngành rau Việt Nam: Tăng giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu dùng” B TIẾNG ANH 42 Asian Development Bank (2006), Supermarkets and the Poor in Vietnam, Đà Nẵng 43 Canadian Center for International Studies and CoopeRATion, Some Approaches to CoopeRATive Development in Vietnam, Đà Nẵng 44 Hoang Bang An (2006), Price Comparison between supermarkets and other distribution points in Hanoi, RIFAV, Đà Nẵng 45 Bui Thi Gia, Dang Van Tien, Tran The Tuc Satoshi Kai (2014), “Agricultural Products Marketing in Japan and Vietnam”, 46 Grisana Linwattana (2009), “Vegetable Production and Processing Experience in Thailand” 47 Isabelle Vagneron, Paule Moustier (2003), Spatial and institutional organization of vegetable market in Hanoi, CIRAD, Đà Nẵng 48 Muriel Figuie (2003), Vegetable consumption behaviours in Vietnam, CIRAD, Đà Nẵng 49 Ong Kung Wai (2000), from Farm to Table, Humus Consultancy, Malaysia 50 P.Moustier, E.bridier, N.T.T Loc (2000), Food Safety in Hanoi’s Vegetable Supply, Đà Nẵng 51 P.Moustier, M.Figuie, Nguyen thi Tan Loc, Ho Thanh Son (2005), Coordinating demand and supply of safe vegetables for Hanoi markets, Đà Nẵng 52 Viện nghiên cứu Nông nghiệp Việt Nam (2011), Product market study: fruit market in China PHỤ LỤC Phiếu khảo sát thị trường RAT hiệu QLNN thị trường RAT địa bàn Đà Nẵng Kính chào ơng/bà! Trước tiên mong ơng bà điền số thông tin sau: Tên DN/ quan Tên người Nam trả lời Nữ I Một số câu hỏi liên quan đến thực trạng thị trường RAT địa bàn Đà Nẵng Câu 1.Theo ông bà việc quy hoạch, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn Đà Nẵng nay? A Quy hoạch theo huyện Sở nông nghiệp trực tiếp quản lý B Quy hoạch theo vùng công – nông kết hợp C Quy hoạch tập trung vùng chuyên canh loại trồng Câu Đánh giá ông bà thị trường RAT thành phố Đà Nẵng Đánh giá T T Tiêu chí Nguồn cung RAT dồi Nhu cầu sử dụng RAT lớn Giá RAT hợp lý Chất lượng RAT đảm bảo Câu Đánh giá ông bà nguồn lực lao động cho sản xuất nông nghiệp Đà Nẵng nay? A Lao động dồi dào, trình độ thấp B Lao động thiếu hụt số lượng chất lượng C Lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất II Một số câu hỏi liên quan đến hiệu QLNN thị trường RAT địa bàn thành phố Đà Nẵng? Câu 1.Ơng bà biết thơng tin sách, nghị định phủ địa phương liện quan đến phát triển thị trường RAT thông qua hình thức nào? A Chính quyền địa phương B Qua phương tiện đại chúng C Qua doanh nghiệp chế biến nơng sản D Hình thức khác Câu Ông bà có thường xuyên cập nhật quy định liên quan tới sách phát triển thị trường RAT, sản xuất nông nghiệp địa bàn Đà Nẵng? A Thường xuyên (hàng tháng) B Thỉnh thoảng (một năm ) C Hiếm (trên năm ) Câu Cơng tác triển khai sách quản lý thị trường RAT địa bàn ? A Trực tiếp triển khai văn pháp luật tới đối tượng liên quan (Chính quyền, doanh nghiệp hộ nơng dân) B Thực phân tích sách sau đưa biện pháp phù hợp triển khai xuống đối tượng C Theo hướng khác Câu 4.Đánh giá ơng bà tác động sách quy hoạch, sử dụng tài nguyên đất phụ vụ sản xuất RAT địa bàn Đà Nẵng? Đánh giá T T Tiêu chí Thực trạng quy hoạch đất trồng RAT hợp lý Thực trạng khai thác sử dụng đất phục vụ sản xuất RAT đạt hiệu kinh tế Câu 5.Đánh giá ơng bà tác động sách chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp địa bàn Đà Nẵng? Đánh giá T T Tiêu chí Chuyển dịch cấu trồng theo hướng phát 5 triển sản xuất hàng hóa Phát triển thành phần kinh tế phù hợp với định hướng phát triển sản xuất nơng nghiệp hàng hóa Câu 6.Đánh giá ơng bà sách kênh phân phối? Đánh giá T T Tiêu chí Đà Nẵng xây dựng hệ thống kênh phân phối RAT hợp lý Kênh siêu thị, trung tâm thương mại Kênh chợ truyền thống Kênh giao hàng trực tiếp Câu Đánh giá ông bà nguồn lực phát triển thị trường RAT địa bàn Đà Nẵng? Đánh giá T T Tiêu chí Nhân lực đào tạo Địa phương hỗ trợ vốn vay Áp dụng công nghệ vào sản xuất Câu Đánh gia ông bà công tác tra, kiểm tra, giám sát QLNN thị trường RAT? Đánh giá T T Tiêu chí Phát vi phạm sản xuất, kinh doanh RAT Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Giải nhanh chóng đơn khiếu nại, tố cáo III Một số câu hỏi mở đánh giá thực trạng phát triển thị trường RAT địa bàn thành phố Đà Nẵng? Câu Theo ông phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên canh tập trung giúp hộ nơng dân ổn định sống (ví dụ việc xấy dựng cánh đồng mẫu lớn RAT) ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Câu Đánh giá ông bà hiệu hỗ trợ từ quyền địa phương ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn hợp tác ông (bà)! ... lý luận thực tiễn quản lý nhà nước thị trường 1.2 Thị trường rau an toàn 22 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ... nước thị trường rau an toàn địa bàn Đà Nẵng 52 2.5 Đánh giá quản lý nhà nước thị trường rau an toàn địa bàn Đà Nẵng 57 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI... giải pháp để quản lý thị trường RAT địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian tới cách khoa học hiệu Do đó, tơi lựa chọn vấn đề Quản lý nhà nước thị trường rau an toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng làm
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Luận văn thạc sĩ), QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn