QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)

83 20 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2020, 20:23

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN HỮU NAM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC ĐẮK LẮK - NĂM 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN HỮU NAM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 38 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS HOÀNG THẾ LIÊN ĐẮK LẮK - NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Trần Hữu Nam Học viên lớp cao học luật hiến pháp luật hành Học viện Khoa Học xã hội Tôi xin cam đoan sau: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn GS.TS Hồng Thế Liên Cơng trình nghiên cứu khơng trùng lắp với nghiên cứu khác công bố tại Đắk Lắk Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết này./ Đắk Lắk, ngày 31 tháng 10 năm 2019 Người cam đoan Trần Hữu Nam LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình Học tập, nghiên cứu, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn trình công tác với nỗ lực cố gắng thân Đạt kết này, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý Thầy, Cô giáo Học viện Khoa học xã hội nhiệt tình truyền đạt kiến thức quý báu thời gian qua, tạo tiền đề tảng vững cho q trình nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Hoàng Thế Liên người trực tiếp hướng dẫn khoa Học dày công giúp đỡ suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi chân thành cảm ơn đến tập thể Công chức ngành Tư pháp tỉnh Đắk Lắk nhiệt tình hỗ trợ cung cấp thông tin, nguồn số liệu quan trọng để tơi nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng đưa giải pháp hữu ích cho luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân ln bên cạnh động viên, khích lệ tơi suốt q trình học tập hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp Mặc dù thân cố gắng luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận góp ý chân thành q Thầy,Cơ giáo; q bạn đọc để luận văn hoàn thiện thời gian tới Xin chân thành cảm ơn! Đắk Lắk, ngày 31 tháng 10 năm 2019 Học viên thực Trần Hữu Nam MỤC LỤC Tính cấp thiết đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 10 Kết cấu luận văn 10 Chương 11 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨNG 11 1.1 Công chứng 11 1.1.1 Khái niệm công chứng 11 1.1.2 Phân loại công chứng 14 1.2 Quản lý nhà nước công chứng 15 1.2.1 Khái niệm 15 1.2.2 Chủ thể quản lý nhà nước công chứng 18 1.2.3 Nội dung quản lý nhà nước công chứng 21 1.2.4 Sự cần thiết quản lý nhà nước công chứng 26 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước công chứng 29 1.3.1 Mức độ hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước công chứng 29 1.3.2 Năng lực quản lý nhà nước công chứng 30 1.3.3 Nhu cầu xã hội công chứng phát triển công chứng 31 Tiểu kết chương 31 Chương 32 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK 32 2.1 Khái quát vị trí địa lý, tình hình dân cư, kinh tế - xã hội Đắk Lắk có ảnh hưởng đến hoạt động công chứng 32 2.1.1.Đặc điểm tự nhiên 32 2.1.2.Đặc điểm hành chính, kinh tế, xã hội 33 2.1.3 Đặc điểm dân cư 34 2.2 Thực trạng Quản lý nhà nước công chứng từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk 36 2.2.1 Về xây dựng ban hành văn quản lý nhà nước 36 2.2.2 Tổ chức máy, nhân lực quản lý nhà nước công chứng tỉnh Đắk Lắk39 2.2.3 Mạng lưới công chứng 40 2.2.4 Thực chủ trương chuyển giao hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, UBND cấp xã sang công chứng 45 2.2.5 Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm công chứng 45 2.3 Đánh giá thực trạng Quản lý nhà nước công chứng từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk 49 2.3.1 Kết đạt nguyên nhân 49 2.3.2 Hạn chế, bất cập nguyên nhân 53 TIỂU KẾT CHƯƠNG 56 Chương 58 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI 58 VỚI CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 58 3.1 Định hướng hoàn thiện Quản lý nhà nước công chứng từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk 58 3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường Quản lý nhà nước công chứng từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk 59 3.2.1 Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn quản lý nhà nước công chứng địa bàn tỉnh 59 3.2.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên theo hướng chuyên nghiệp hoá 61 3.2.3 Tiếp tục quy hoạch thực có hiệu quy hoạch phát triển công chứng đến năm 2020 63 3.2.4 Xây dựng sở liệu ngăn chặn cho công chứng 66 3.2.5 Bổ sung số lượng nâng cao lực đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước công chứng 68 3.2.6 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm Đảng pháp luật Nhà nước công chứng 69 3.2.7 Nâng cao hiệu hoạt động tra, kiểm tra Sở Tư pháp công chứng 72 TIỂU KẾT CHƯƠNG 73 PHẦN KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Hoạt động cơng chứng đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tếxã hội Dưới góc độ giao dịch dân sự, văn công chứng công cụ pháp lý thiếu nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, phòng ngừa tranh chấp, tạo ổn định quan hệ giao dịch tổ chức cá nhân Mặt khác, phương diện Nhà nước, văn công chứng tạo chứng xác thực, kịp thời, không phản bác, chối cãi, trừ trường hợp có ý kiến người thứ ba trình tố tụng tun bố vơ hiệu Về giá trị pháp lý, văn cơng chứng có hiệu lực thi hành bên có liên quan, trường hợp bên có nghĩa vụ khơng thực nghĩa vụ bên có quyền u cầu Tồ án giải theo quy định pháp luật, trừ trường hợp bên tham gia hợp đồng có thoả thuận khác Văn cơng chứng có giá trị chứng cứ, tình tiết, kiện văn cơng chứng khơng phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tồ án tuyên bố vô hiệu Chế định công chứng ghi nhận Bộ luật Dân năm 1995, Bộ luật Dân 2005, Bộ luật dân 2015 luật chuyên ngành, văn cơng chứng có giá trị giao kết cơng chứng viên với vai trò thẩm phán “phòng ngừa”, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức giao dịch Đồng thời, sở pháp lý để giải tranh chấp buộc bên tham gia giao dịch phải xác nhận tính xác thực hợp đồng, địa vị, trách nhiệm pháp lý tham gia giao dịch Vì vậy, việc bắt buộc công chứng loại hợp đồng giao dịch liên quan đến kinh tế, dân buộc bên giao kết có nghĩa vụ thi hành, tránh nhiều rắc rối trừ Tồ án tun vơ hiệu Thơng qua việc đảm bảo tính an tồn pháp lý cho hợp đồng, giao dịch dân kinh tế, hoạt động cơng chứng góp phần tạo lập môi trường pháp lý tin cậy cho hoạt động đầu tư kinh doanh, thương mại Đồng thời, góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách hành cải cách tư pháp, Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương ghi nhận đánh giá cao Tuy nhiên, từ thực tiễn triển khai thực Luật công chứng cho thấy, hoạt động công chứng bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế như: công chứng dịch vụ công, thiếu quy hoạch tổng thể phát triển cơng chứng, có địa bàn Văn phòng cơng chứng phát triển q nhanh, nhiều địa bàn, huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa lại khơng có cơng chứng để cung cấp dịch vụ cho người dân; chất lượng đội ngũ công chứng viên, chất lượng hoạt động công chứng nhiều bất cập; nhiều cơng chứng thành lập theo loại hình doanh nghiệp tư nhân (Văn phòng công chứng công chứng viên thành lập), thiếu tính ổn định, chưa bền vững; chưa xác định rõ địa vị pháp lý, quyền trách nhiệm công chứng viên; tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chứng viên có điểm dễ dãi, thiếu quy định chế độ bồi dưỡng bắt buộc công chứng viên hành nghề nên khó bảo đảm chất lượng văn công chứng; quy định điều kiện thành lập Văn phòng cơng chứng chưa gắn với tính chất đặc thù nghề công chứng; thực tiễn hoạt động cơng chứng phát sinh nhiều vấn đề Văn phòng cơng chứng tạm ngừng hoạt động, chuyển nhượng Văn phòng công chứng, công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng chưa có quy định điều chỉnh dẫn đến lúng túng thực hiện; quy định quản lý nhà nước hoạt động công chứng chưa đầy đủ, thiếu chặt chẽ, chưa theo kịp với phát triển yêu cầu xã hội hoá; thiếu quy định việc công chứng viên tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp để phát huy vai trò tự quản cơng chứng viên phù hợp với đặc thù nghề công chứng thông lệ quốc tế… Là địa bàn thuộc khu vực Tây Ngun, tỉnh Đắk Lắk có 16 cơng chứng, có 14 Văn phòng cơng chứng 02 Phòng cơng chứng bố trí địa bàn 13 huyện, 01 thị xã 01 thành phố Việc phát triển Văn phòng cơng chứng xu hướng xã hội hố dịch vụ cơng địa bàn tỉnh Đắk Lắk đặt nội dung, yêu cầu quản lý nhà nước Văn phòng cơng chứng cần thiết quan trọng Đặc biệt, với đời Luật công chứng năm 2014 có hiệu lực ngày 01/01/2015 đặt nhiều vấn đề triển khai thực tiễn quản lý nhà nước Cơng chứng nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng Đê nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước công chứng địa bàn tỉnh Đắk Lắk đặt nhiều vấn đề lý luận, pháp lý cần phải giải đáp thấu đáo, có khoa Họcvà thực tiễn Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Quản lý nhà nước công chứng từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk” yêu cầu tất yếu khách quan, cấp thiết lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Tìm hiểu tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài: “Quản lý nhà nước công chứng từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk”, cho thấy nhà khoa Học tiếp cận theo nhiều cách, với cấp độ khác Có thể kể đến số cơng trình khoa Học như: Tình hình nghiên cứu cho thấy, sách chuyên khảo, luận án, luận văn tiếp cận nội dung cụ thể có liên quan đến đề tài để giải mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề Trong chừng mực định, nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn quan trọng quản lý nhà nước công chứng Tuy vậy, chưa có cơng trình nghiên cứu cách tồn diện, có hệ thống chun biệt “Quản lý nhà nước công chứng từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk” Luận văn cơng trình khoa Học nghiên cứu cách toàn diện, chuyên biệt có hệ thống vấn đề góc độ khoa Họcluật hiến phápvà luật hành Với kết nghiên cứu luận văn, hy vọng góp phần khắc phục trình trạng nêu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu luận văn: Luận văn hướng tới làm sáng tỏ sở lý luận thực trạng quản lý nhà nước công chứng để đưa quan điểm, phương hướng giải pháp hồn thiện Quản lý nhà nước cơng chứng từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk Nhiệm vụ nghiên cứu luận văn: Để thực mục đích đây, luận văn có nhiệm vụ sau: Thứ nhất, xây dựng sở lý luận quản lý nhà nước công chứng thông qua việc làm rõ khái niệm công chứng; đặc điểm cơng chứng; vai trò cơng chứng; phân tích, rút khái niệm quản lý nhà nước công chứng; xác định nội dung yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước công chứng Thứ hai, sở phân tích thực trạng Quản lý nhà nước công chứng từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk, luận văn đánh giá chung kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế áp dụng tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch cơng chứng Đây xem hình thức liên kết giúp hạn chế rủi ro hoạt động công chứng Sở Tư pháp quản lý, từ khâu tiếp nhận, xử lý nhập liệu phần mềm Những thông tin ngăn chặn cá nhân, tổ chức quan tố tụng Toà án, Viện Kiểm sát, quan thi hành án cung cấp Cơ sở liệu hỗ trợ cho công chức quản lý nhà nước lĩnh vực công chứng chia sẻ liệu thơng tin cho Văn phòng cơng chứng Đây chế phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an tồn cho hệ thống cơng chứng cho người yêu cầu công chứng Chia sẻ thông tin hoạt động công chứng quan trọng, vậy, việc tạo lập sở liệu ngăn chặn cho công chứng cần thiết Hiện nay, việc cơng chứng hợp đồng, giao dịch có liên quan đến bất động sản, số lĩnh vực mang tính nhạy cảm có tình trạng khơng ổn, thiếu gắn kết cơng chứng, chí đối lập hoạt động nghiệp vụ thể tượng nơi từ chối giải có thơng tin ngăn chặn giao dịch, giấy tờ không hợp lệ nơi khác lại công chứng khơng chia sẻ thơng tin Nghiêm trọng tượng tài sản công chứng nhiều công chứng với chủ thể khác gặp Chính thực trạng tạo điều kiện cho cơng chứng viên hạn chế trình độ nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp, trục lợi, nghi ngại người yêu cầu công chứng quan hữu quan cơng chứng sau xã hội hố khó thay đổi Để chấm dứt tình trạng nhằm nâng cao tính chun nghiệp hoạt động cơng chứng thời gian tới, Đắk Lắk xây dựng sở liệu ngăn chặn cho hoạt động công chứng nhằm chia sẻ thông tin ngăn chặn hoạt động công chứng địa bàn tỉnh, sở dần tiến tới xây dựng mạng thông tin công chứng phạm vi toàn quốc 3.2.5 Bổ sung số lượng nâng cao lực đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước công chứng Theo chức năng, nhiệm vụ giao, Sở Tư pháp quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước lĩnh vực công chứng Việc thực chủ trương xã hội hố lĩnh vực cơng chứng theo chủ trương Đảng Nhà nước, đồng tình, ủng hộ Nhân dân địa bàn tỉnh; phát triển Văn phòng cơng chứng số lượng chất lượng, phần chứng minh vai trò tham mưu đội ngũ cơng chức Sở Tư pháp (giao nhiệm vụ cho Phòng Bổ trợ tư pháp) việc giúp Lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh Đội ngũ công chức quản lý đáp ứng u cầu, hầu hết có trình độ Cử nhân luật Thạc sĩ Luật, để thực tốt chức quản lý nhà nước đòi hỏi người cơng chức Phòng Bổ trợ tư pháp công chức phụ trách lĩnh vực công chứng phải có trình độ định theo u cầu, có tầm nhìn, am hiểu lĩnh vực cơng chứng có kinh nghiệm cơng tác quản lý Tuy nhiên, nay, đội ngũ cơng chức Phòng Bổ trợ tư pháp có 03 người (biên chế giao 03), khả dự báo hạn chế Do vậy, việc bổ sung công chức làm công tác quản lý cơng chứng Phòng Bổ trợ tư pháp cần thiết Ngoài việc đảm bảo số lượng cần phải xác định khung lực đội ngũ làm công tác quản lý lĩnh vực cơng chứng, sau đó, rà sốt, thiếu tiêu chuẩn đưa đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hố Vì vậy, việc bổ sung đủ số lượng phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, tuyển chọn người có đủ trình độ chun mơn, kinh nghiệm thực tiễn, có đức, có tài để vạch định, dự báo xác nhu cầu cơng chứng, góp phần thực cơng tác quản lý nhà nước công chứng tốt Đội ngũ công chức người trực tiếp tham mưu việc thực pháp luật lĩnh vực công chứng địa phương, hết phải đảm bảo lực đáp ứng yêu cầu quản lý giai đoạn Việc quản lý nhà nước công chứnglà vấn đề cấp bách phức tạp đòi hỏi đội ngũ quản lý nhà nước lĩnh vực phải có phẩm chất đạo đức, không bị cám dỗ trước lợi ích vật chất, am hiểu chuyên sâu, kiến thức rộng, muốn vậy, đội ngũ phải trau dồi, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, mặt vừa nâng cao kiến thức, mặt trao đổi kinh nghiệm lẫn quản lý, chuyên mơn nghiệp vụ vụ cơng chứng, nắm bắt tình hình, từ đưa chủ trương, sách thực xã hội hố lĩnh vực cơng chứng Do tình hình kinh tế - xã hội ngày phát triển, công chứng hợp đồng giao dịch ngày phức tạp, tính rủi ro cao, nhiều cơng chứng viên đơi lúc tư tưởng chưa an tâm, vậy, đội ngũ quản lý lĩnh vực ln có mặt để định hướng kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định hành cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương 3.2.6 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm Đảng pháp luật Nhà nước công chứng Có thể nói phở biến giáo dục pháp ḷt là hoạt động truyền tải nội dung pháp luật hình thức phù hợp, nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật Nhân dân địa bàn tỉnh pháp luật công chứng Trong năm qua, cấp uỷ đảng, quyền, ngành tỉnh Đắk Lắk đạo, tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực chức năng, nhiệm vụ đơn vị phát triển kinh tế - xã hội địa phương Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quan trọng hầu hết văn quy phạm pháp luật công chứng phổ biến nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đối tượng địa bàn, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật cơng chức Nhân dân địa bàn tỉnh Từ đó, hiểu biết ý thức chấp hành pháp luật công chức Nhân dân nâng cao, góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh, trị, trật tự an toàn xã hội tăng cường quản lý nhà nước pháp luật Vì vậy, giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lĩnh vực công chứng địa bàn tỉnh vấn đề cấp thiết giai đoạn Để đưa pháp luật cơng chứng vào sống, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn hợp đồng, giao dịch người dân Bên cạnh hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải công chứng, cần khuyến khích người dân thực giao dịch tự nên thực thông qua công chứng để đảm bảo an toàn pháp lý cho bên tham gia giao dịch, hạn chế rủi ro, tranh chấp xảy sau Do vậy, quan quản lý nhà nước công chứng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật công chứng cho người dân để họ hiểu, từ nâng cao nhận thức người dân vai trò, tầm quan trọng hoạt động cơng chứng an tồn giao dịch phát triển kinh tế - xã hội thơng qua nhiều hình thức diễn đàn, hội nghị, hội thảo, phương tiện thông tin đại chúng, phát hành ấn phẩm, tài liệu thông qua hiệu hoạt động Cơng chứng Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn cơng chứng Bên cạnh đó, thực Luật Cơng chứng năm 2006, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký, Thông tư số 03/2008/TTBTP ngày 25/8/2008 Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành số Điều Nghị định 79/2007/NĐ-CP, từ năm 2010, tỉnh Đắk Lắk thực việc chuyển giao công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch bất động sản từ UBND cấp huyện, UBND cấp xã cho công chứng cho 03 địa phương (thành phố Buôn Ma Thuột , Buôn Hồ, Krông Pắc, ); đến năm 2013, tỉnh tiếp tục thực việc chuyển giao địa phương (huyện Ea Kar, huyện Cư Kuin) Đến thời điểm nay, thực việc chuyển giao địa phương địa bàn tỉnh, nhiên, có số quy định pháp luật chưa đồng (kể từ thực Luật Đất đai năm 2013 văn hướng dẫn thi hành) nên người dân lấn cấn việc lựa chọn nơi công chứng hợp đồng, giao dịch có liên quan đến bất động sản Do đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền địa bàn tỉnh cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức người dân việc thực pháp luật công chứng.Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh bàn hành định ổn định chuyển giao không chuyển giao ngược lại Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sách, chủ trương liên quan đến lĩnh vực cơng chứng nhiều hình thức khác niêm yết UBND cấp xã, công chứng giúp người dân dễ tiếp cận, nắm bắt thông tin; phối hợp với quan thông tin truyền thông đại chúng báo, đài phát tuyên truyền đến ấp, khu phố, vùng sâu, vùng xa để người dân nhận thức tầm quan trọng công chứng, giúp người dân nâng cao nhận thức, lựa chọn nơi công chứng cho phù hợp theo chủ trương xã hội hố hoạt động cơng chứng Thực việc chuyển giao công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch bất động sản từ UBND cấp huyện, UBND cấp xã cho cơng chứng, số nơi tồn nhiều vướng mắc nhận thức đội ngũ cơng chức UBND cấp xã hạn chế, sợ việc, thu nhập dẫn đến việc tuyên truyền người dân địa phương hạn chế, vậy, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ cơng chức xã để họ thấy tính đắn chủ trương xã hội hố hoạt động cơng chứng Đảng Nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước dân, dân dân Trong thời gian gần đây, việc chuyển giao cơng tác chứng thực tồn tỉnh, bên cạnh thuận lợi đạt gặp khơng khó khăn nhận thức người dân công chức cấp xã, số nơi điều kiện lại khó khăn, nên người dân khơng muốn đến Tổ chức hành nghề chứng có nhu cầu Do vậy, Sở Tư pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu việc công chứng Công chứng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho họ, đảm bảo an toàn pháp lý hợp đồng, giao dịch có tranh chấp xảy 3.2.7 Nâng cao hiệu hoạt động tra, kiểm tra Sở Tư pháp công chứng Từ thực trạng phân tích Chương cho thấy, để nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước công chứngtrên địa bàn tỉnh, bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến sách pháp luật xuống tận sở, Sở Tư pháp cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực Luật công chứng văn hướng dẫn thi hành Công chứng để kịp thời phát vướng mắc, bất cập thực tiễn, từ có giải pháp giải phù hợp, kịp thời Ngồi ra, tăng cường tính chun nghiệp, hiệu quả, an tồn cơng tác tiếp nhận phản ánh thông tin ngăn chặn cho hoạt động công chứng, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin việc tiếp cận thông tin Sở Tư pháp tiếp nhận từ quan tố tụng, kết nối, trao đổi thông tin Công chứng với Văn phòng cơng chứng với Phòng cơng chứng với quan quản lý nhà nước (Sở Tư pháp) Xây dựng quy chế, kế hoạch tra, kiểm tra riêng cho Công chứng phù hợp với đặc thù chuyên môn nghề nghiệp theo hướng mở rộng thành phần thẩm quyền đoàn tra, kiểm tra Mặt khác, hoạt động cơng chứng mang tính chất chun mơn nghiệp vụ cao nên lâu dài xây dựng chế tra, kiểm tra theo hướng tự quản, tức việc tra, kiểm tra công chứng viên Công chứng với nhau, kiểm tra lẫn nhau, vậy, khai thác yếu tố chuyên môn, nghiệp vụ công tác tra, kiểm tra giảm áp lực cho hệ thống tra, kiểm tra quan hành nhà nước Để hoạt động tra, kiểm tra có ý nghĩa thiết thực nên nâng thẩm quyền đoàn tra, kiểm tra Việc tra, kiểm tra thực định kỳ hàng năm đột xuất, có sai phạm xảy ra, kịp thời phát kịp thời giải thông báo công khai cho Công chứng với để rút kinh nghiệm tránh sai phạm tương tự TIỂU KẾT CHƯƠNG Từ thực trạng quản lý nhà nước Công chứng địa bàn tỉnh Đắk Lắk có kết đạt được, hạn chế nguyên nhân, Chương tập trung nghiên cứu, giải đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nýớc Công chứng địa bàn tỉnh Đắk Lắk sau: Một là, xác định mục tiêu, yêu cầu hoàn thiện quản lý nhà nước Công chứng địa bàn tỉnh Hai là, giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác Quản lý nhà nước công chứng từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk như: hoàn thiện hệ thống vãn quản lý Công chứng địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng, đội ngũ cơng chứng viên theo chun chun nghiệp hố; tiếp tục quy hoạch thực có hiệu quy hoạch phát triển công chứng đến năm 2020; Vai trò Hội cơng chứng viên tỉnh Đắk Lắk; xây dựng sở liệu ngăn chặn cho công chứng; bổ sung số lượng nâng cao lực đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước công chứng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm Ðảng pháp luật Nhà nước công chứng; nâng cao hiệu hoạt động tra, kiểm tra Sở Tư pháp Cơng chứng; tìm nguồn cơng chứng viên cho Vãn phòng cơng chứng thực chuyển đổi có lộ trình mơ hình Phòng cơng chứng Văn phòng cơng chứng theo quy định pháp luật PHẦN KẾT LUẬN Cơng chứng thành lập đóng vai trò quan trọng tăng trưởng, phát triển ổn định thành phần kinh tế, với chủ trương xã hội hố dịch vụ cơng nói chung, xã hội hố hoạt động cơng chứng nói riêng vấn đề mẻ Việt Nam nói chung tỉnh Đắk Lắk nói riêng Tuy nhiên, với tâm cao Ðảng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tâm thực có hiệu quả, chất lượng cơng tác quản lý nhà nước Vãn phòng công chứng địa bàn tỉnh Trên sở quy định văn Trung ương, tỉnh Đắk Lắk xây dựng hệ thống pháp luật công chứng địa phương tương đối đầy đủ, thống phù hợp với tình hình thực tế địa phương; thực có hiệu cơng tác chuyển giao công tác chứng thực từ UBND cấp huyện, cấp xã sang công chứng; công tác quy hoạch phát triển công chứng thực tốt Tuy nhiên, địa phương gặp khơng khó khăn quản lý hoạt động công chứng chưa nhận đồng tình, ủng hộ người dân việc thực xã hội hố cơng chứng; điều kiện lại khó khăn đặc điểm địa hình tỉnh nên công tác chuyển giao công tác chứng thực hợp đồng giao dịch sang cơng chứng nhiều vướng mắc; lực công chứng viên đội ngũ làm cơng tác quản lý hoạt động cơng chứng hạn chế Qua lý luận thực tiễn công tác quản lý nhà nước Văn phòng cơng chứng nước ta nói chung tỉnh Đắk Lắk nói riêng, cấp, ngành, quan nhà nước địa bàn tỉnh Đắk Lắk cần phải quán triệt đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm cơng tác thực thi pháp luật cơng chứng; tuyên truyền, phổ biến, đẩy mạnh thực giải pháp thiết thực, hiệu theo quy định pháp luật phát triển tổ chức hoạt động cơng chứng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước Văn phòng cơng chứng địa bàn tỉnh./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2010), Nghị Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Bộ Tư pháp (1987), Thông tư số 574/QLTPK ngày 10/10/1987 Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác Công chứng nhà nước Bộ Tư pháp (1991), Thông tư số 276/TT-CC ngày 20/04/1991 Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác Công chứng nhà nước Bộ Tư pháp (2007), Công văn số 2447/2007/BTP- HCTP ngày 04/6/2007 Bộ tư pháp việc triển khai thực Nghị định số 79/2007/NĐ-CP Bộ Tư pháp (2007), Công văn số 4016/BTP-HCTP ngày 24/9/2007 kiểm tra việc triển khai thực Nghị định số 79/2007/NĐ-CP Bộ Tư pháp (2008), Công văn số 3745/2008/BTP- BTTP ngày 25/8/2008 việc chuyển giao, chứng nhận hợp đồng giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng Bộ Tư pháp (2008), Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 79/2007/NĐ-CP Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (2008), Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLTBTC-BTP ngày 17/10/2008 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 10 11 12 sử dụng lệ phí cấp sao, lệ phí chứng thực Bộ Tư pháp, Bộ Nội Vụ (2009), Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTPBNV ngày 28/4/2009 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, phòng tư pháp thuộc UBND cấp huyện cơng tác tư pháp UBND cấp xã Bộ Tư pháp (2010), Công văn số 1213/2010/BTP-HCTP ngày 29 tháng năm 2010 việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng Bộ Tư pháp (2010), Báo cáo việc sơ kết năm thực Luật công chứng 2006 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký Bộ Tư pháp (2010), Báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2010 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực công tác năm 2011 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Bộ Tư pháp (2011), Quyết định số 90/ QĐ- BTP ngày 25 tháng 01 năm 2011 việc Ban hành chương trình công tác Ngành Tư pháp năm 2011 Bộ Tư pháp (2011), Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 25/4/2011 biểu mẫu thống kê ngành tư pháp Bộ Tư pháp (2011), Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 Bộ tư pháp hướng dẫn thực số nội dung công chứng, công chứng viên, tổ chức hoạt động công chứng, quản lý nhà nước công chứng Bộ Tư pháp (2011) , Báo cáo kết công tác Tư pháp tháng đầu năm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực công tác tháng cuối năm 2011 Bộ Tư pháp (2011), Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung số quy định thủ tục hành Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng năm 2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng năm 2008 Thông tư số 01/2010/TTBTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp (2011), Báo cáo kết công tác Tư pháp năm 2011 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực công tác năm 2012 Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (2012), Thơng tư liên tịch số 08/2012/TTLTBTC-BTP, ngày 19/01/2012 Bộ Tài Bộ Tư pháp hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí công chứng Bộ tư pháp (2012), Quyết định số 172/QĐ- BTP ngày 20 tháng 01 năm 2012 việc Ban hành Chương trình cơng tác Ngành Tư pháp năm 2012 Bộ Tư pháp (2012), Báo cáo kết công tác Tư pháp tháng đầu năm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực công tác tháng cuối năm 2012 Bộ Tư pháp (2010), Công văn số 4697/BTP-HCTP ngày 07/6/2012 Bộ Tư pháp v/v chứng thực chữ ký giấy bán, tặng, cho xe cá nhân Bộ Tư pháp (2012), Quyết định số 2565/QĐ-BTP ngày 21 tháng 09 năm 2012 việc ban hành kế hoạch tổng kết cơng tác chứng thực Chính phủ (1996), Nghị định số 31/1996/NĐ-CP ngày 18/05/1996 Chính phủ tổ chức hoạt động Cơng chứng nhà nước Chính phủ (2000), Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 Chính phủ cơng chứng, chứng thực Chính phủ (2001), Chỉ thị 01/2001/CT-TTG ngày 05 tháng năm 2001 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 triển khai thực Nghị định Chính phủ cơng chứng, chứng thực Chính phủ (2001), Luật tổ chức phủ ngày 08/12/2001 Chính phủ cơng chứng, chứng thực Chính phủ (2007), Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký Chính phủ (2007), Quyết định số 93/2007 QĐ-TTg ngày 22/06/2007 ban hành quy ch ế thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương Chính phủ (2008), Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu Bộ Tư pháp Chính phủ (2009), Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 Chính phủ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất Chính phủ (2009), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 Chính phủ chức danh, số lượng ,một số chế độ, sách cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã Chính phủ (2010), Quyết định số 250/2010 QĐ-TTg ngày 10/02/2010 phê duyệt Đề án “Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng Việt Nam đến năm 2020 ” Chính phủ (2010), Nghị số 52 NQ/CP ngày 10/12/2010 Chính phủ đơn giản hóa thủ tục hành thuộc phạm vi chức quản lý Bộ Tư pháp Chính phủ ban hành Chính phủ (2011), Quyết định số 240/2011 QĐ-TTg ngày 17/02/2011 Thủ tướng Chính phủ tiêu chí quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng Việt Nam đến năm 2020 Chính phủ (2011), Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 ban hành chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 Chính phủ (2011), Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 Chính phủ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Chính phủ (2012), Nghị số 01/NQ-CP ngày 04/01/2012 giải pháp chủ yếu đạo, điều hành kinh tế năm 2012,Hà Nội Chính phủ (2012), Nghị định 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 sửa đổi Điều Nghị định 79/2007/NĐ-CP cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký Chính phủ (2012), Nghị định 06/2012/NĐ-CP 02/02/2012 sửa đổi bổ sung số điều Nghị đinh hộ tịch, nhân gia đình chứng thực Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hồ (1945), Sắc lệnh 59/SL, ngày 15/11/1945 ấn định thể lệ thị thực giấy tờ Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (1952), Sắc lệnh 85/SL, ngày 29/02/1952 quy định thể lệ trước bạ việc mua, bán, cho đổi nhà cửa, ruộng đất Đảng Bộ Tư pháp (2009), Công văn số 60-CV/BCS Ban cán Đảng Bộ Tư pháp ngày 06/10/2009 gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc đề nghị quan tâm kiện toàn, củng cố quan Tư pháp địa phương Đảng Bộ Tư pháp (2010), Công văn số 74-CV/BCSĐ Ban cán Đảng Bộ Tư pháp ngày 19/7/2010 gửi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc đề nghị quan tâm kiện toàn, củng cố Tư pháp xã, phường, thị trấn Luật ngày 28.09.1969 cộng hồ liên bang Đức cơng chứng Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật hành Việt Nam, Nhà xuất cơng an nhân dân năm 2004 Học viện Hành quốc gia, Tài liệu bồi dưỡng quản lý hành nhà nước , phần II Hành nhà nước cơng nghệ hành chính, Nhà xuất khoa học kỹ thuật năm 2011 Hội đồng Bộ trưởng (1981), Nghị định số 143/HĐBT ngày 22/11/1981 Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tư pháp, Hà Nội Hội đồng Bộ trưởng (1991), Nghị định số 45/HĐBT ngày 27/02/1991 Hội đồng Bộ trưởng tổ chức hoạt động Công chứng nhà nước, Hà Nội 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Huy Thịnh (2011), “Làm thủ tục qua vân tay”, báo Tiền phongonline, http://www.baomoi.com/Home/CNTT/www.tienphong.vn/Lam-thu-tucqua- vantay/7602907.epi Kiều Linh, “Thu tiền chứng thực khơng có biên lai”, báo Hà Nội mới, http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Ban-doc/541131/thu-tien-chung-thuckhong-co-bien-lai Quốc hội (2001), Luật tổ chức phủ, Nxb Chính trị quốc gia Quốc hội (2006), Luật công chứng, Nxb tư pháp Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh (2012), Cơng văn số 04/STP-BTTP ngày 04 tháng 01 năm 2012 số vấn đề liên quan đến hoạt động chứng thực, Hồ Chí Minh Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh (2012), Báo cáo số 08/BC-STP ngày 04 tháng 01 năm 2012 công tác chứng thực năm 2011 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực cơng tác năm 2012, Hồ Chí Minh Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh (2012), báo cáo số 215/BC-STP ngày 19/02/2012 Sở Tư pháp Tây Ninh việc dừng chuyển giao giao dịch hợp đồng sang tổ chức hành nghề công chứng, Tây Ninh Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang (2012), báo cáo số 68/BC-TC-BTTngày 24/02/2012 Sở Tư pháp Tiền Giang hướng dẫn nghiệp vụ công chứng ,chứng thực,Tiền Giang Thụy Sĩ, Luật công chứng chứng thực ngày 30.08.2011 Bang Aargau UBND Thành Phố Hồ Chí Minh (2009), Quyết định số 82/2009/QĐUBND ngày 26/10/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp sao, lệ phí chứng thực địa bàn TP Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh UBND Thành Phố Hồ Chí Minh (2011), Quyết định số 31/2011/QĐUBND ngày 20/05/2011 việc chuyển giao giao dịch, hợp đồng sang tổ chức hành nghề cơng chứng, Hồ Chí Minh UBND tỉnh Sóc Trăng (2009), Quyết định số 27/2009/QĐ-UBNDngày 18/08/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp sao, lệ phí chứng thực địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Sóc Trăng Viện Ngơn ngữ học (1997), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Hà Nội-Đà Nẵng 63 Võ Khánh Vinh (2003), Giáo trình quan bảo vệ pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 64 Nguyễn Tất Viễn (2015), Một số biện pháp tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tình hình mới, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số chuyên đề 60 năm ngành Tư pháp, 28/7/2015 65 Đỗ Hoàng Yến (2010), Kết hai năm thực Luật Công chứng số kiến nghị, Tạp chí Dân chủ Pháp luật (số chuyên đề tháng 2), tr 2-7 66 Mai Hải Yến (2017), Quản lý nhà nước công chứng từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 67 Phạm Thị Mai Trang (2013), Xã hội hóa cơng chứng Việt Nam nay, thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sĩ Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Luật, Hà Nội ... 2.2 Thực trạng Quản lý nhà nước công chứng từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk 36 2.2.1 Về xây dựng ban hành văn quản lý nhà nước 36 2.2.2 Tổ chức máy, nhân lực quản lý nhà nước công chứng tỉnh Đắk. .. thiện Quản lý nhà nước công chứng từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CƠNG CHỨNG 1.1 Cơng chứng 1.1.1 Khái niệm công chứng Công chứng Tại Việt Nam công chứng. .. lục, nội dung luận văn kết cấu thành chương, bao gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước công chứng; Chương 2: Thực trạng Quản lý nhà nước công chứng từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk; Chương 3: Quan
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ), QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn