QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)

88 15 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2020, 20:22

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN DIỆU LINH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 8.38.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐẶNG MINH ĐỨC ĐẮK LẮK, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Diệu Linh LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Học viện khoa học xã hội, quý Thầy Cô trang bị tri thức cho tôi, tạo môi trường thuận lợi, điều kiện tốt suốt trình học tập thực luận văn Với lòng kính trọng biết ơn, tơi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Đặng Minh Đức khuyến khích, dẫn tận tình cho suốt thời gian thực nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình người bạn động viên, hỗ trợ tơi nhiều suốt q trình học tập, làm việc hoàn thành luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Diệu Linh MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 7 Kết cấu luận văn Chương 1: VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng 14 1.1.3 Vai trò quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng 19 1.2 Nội dung quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng 22 1.2.1 Ban hành pháp luật 23 1.2.2 Kiểm tra, giám sát vi phạm với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng 26 1.2.3 Xử phạt vi phạm điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 27 1.2.4 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức chủ thể 29 1.3 Yếu tố ảnh hướng đến quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 29 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRỊ CHƠI ĐIỆN TỬ CƠNG CỘNG VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 33 2.1 Xây dựng văn quy phạm pháp luật điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng 33 2.2 Tổ chức thực pháp luật điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 34 2.3 Thực pháp luật quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng địa bàn tỉnh Đắk Lắk 47 2.3.1 Thực tiễn vi phạm pháp luật chung địa bàn tỉnh Đắk Lắk .47 2.3.2 Thực ban hành pháp luật quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 52 2.3.3 Tổ chức thực tuyên truyền phổ biến pháp luật địa bàn tỉnh Đắk Lắk .53 2.3.4 Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tỉnh Đắk Lắk 54 2.4 Nguyên nhân bất cập từ tổ chức thực pháp luật quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng Đắk Lắk 55 2.4.1 Nguyên nhân quy định quản lý nhà nước địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng .55 2.4.2 Nguyên nhân quy định quản lý nhà nước người chơi trò chơi điện tử G1 56 2.4.3 Nguyên nhân quy định quản lý nhà nước điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi G1 57 2.4.4 Nguyên nhân quy định thời gian hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 59 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRỊ CHƠI ĐIỆN TỬ CƠNG CỘNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK 63 3.1 Phương hướng bảo đảm quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng 63 3.1.1 Phương hướng quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng phù hợp với pháp luật quốc tế .63 3.1.2.Phương hướng quản lý nhà nước trò chơi cơng cộng phù hợp với chủ trương, sách Đảng, Nhà nước 65 3.2 Phương hướng quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng 66 3.2.1 Giải pháp chung .67 3.2.2 Giải pháp đảm bảo quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tỉnh Đắk Lắk 71 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Tên gọi CNTT Công nghệ thông tin NĐ-CP Nghị định - Chính Phủ QĐ-UBND Quyết định – Ủy ban nhân dân UBND Ủy ban nhân dân UBTVQH Ủy ban thường vụ Quốc hội DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1 Độ tuổi người sử dụng Internet so với tổng dân số năm 2010 35 Biểu đồ 2.2 Số điểm cung cấp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ năm 2013 đến tháng năm 2019 48 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự phát triển khoa học kỹ thuật ngày tiên tiến dẫn đến đời trò chơi điện tử ngày gia tăng.Vấn đề quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ điện tử công cộng ngày nước giới siết chặt kèm với phát triển bất ổn, nguy hiểm tác động xấu mà trò chơi, đơn bổ ích dần trở thành mối đe dọa mà khó nói trước Ở Việt Nam, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng xuất nhiều, đặc biệt gần nơi học sinh, sinh viên hay lui tới gần trường học, nhà trọ Nhìn chung, gần trường học, khu nhà trọ có từ 05 đến 10 địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng khơng vắng khách Nếu khơng nhà nước kiểm soát chặt, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng dễ trở thành địa điểm trá hình cho trò chơi cấm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhận thức người sử dụng Làm để hạn chế tình trạng trên, cần đưa giải pháp để giải vấn đề quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng Theo đó, việc hồn thiện hệ thống pháp luật phát huy vai trò quản lý nhà nước yêu cầu trước mắt để giúp cho việc quản lý hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng nước tồn diện triệt để Hiện nay, tình trạng chơi nghiện game online hệ trẻ có phận quan trọng tầng lớp sinh viên theo học trường đại học, cao đẳng Tính chất tác hại game online lứa tuổi nguy hiểm Mặc dù, cho tất game online xấu Nhưng khơng phủ nhận game online gây hệ lụy cho xã hội Nghiêm trọng, số đối tượng lợi dụng trò chơi điện tử mạng để thực rửa tiền, trá hình trò chơi đánh bạc, nội dung khơng lành mạnh đòi hỏi quản lý sát nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng địa bàn quản lý nói riêng nước nói chung Tuy nhiên, khơng phải tất trò chơi điện tử, games online xấu Vấn đề dịch vụ khai thác nào? Người chơi chơi thực theo quy định pháp luật chưa? Nội dung trò chơi có cần phải được phê duyệt? Các chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng có thực quy định? Có thể thấy rằng, có nhiều cơng trình nghiên cứu lĩnh vực quản lý hoạt động điện tử công cộng đạt mục tiêu định Tuy nhiên, rà sốt cơng trình nghiên cứu cơng bố có nội dung liên quan thấy, cơng trình tập trung nghiên cứu sở lý luận thực tiễn địa bàn có phát triển mạnh thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng chưa khai thác nghiên cứu nhiều địa bàn khu vực Tây Nguyên, cụ thể phạm vi địa bàn tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk tỉnh phát triển Tây Nguyên, bên cạnh tiếp thu cơng nghệ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng xuất nhiều, cần quản lý hiệu nhà nước điểm cung cấp dịch vụ Mặc dù có nhiều văn quy phạm pháp luật ban hành quản lý hoạt động điện tử công cộng việc áp dụng vào thực tiễn hạn chế Cơng tác tra, kiểm tra chưa đạt hiệu cao, thiếu tính cương quyết, răn đe Do đó, tơi lựa chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý Nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk” nhằm nghiên cứu số vấn đề lý luận, đánh giá việc thực áp dụng xã hội chưa ngăn chặn, đẩy lùi; biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" phận cán bộ, đảng viên tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp Khoảng cách giàu-nghèo, phân hoá xã hội ngày tăng Mơi trường văn hóa, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại Bảo vệ chủ quyền Tổ quốc đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn Mặt trái phương tiện truyền thông đại, thơng tin Internet, q trình hội nhập quốc tế ngày sâu rộng tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm lớp trẻ cơng tác giáo dục hệ trẻ.” để từ đề mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp công tác tổ chức thực quản lý, giám sát, trò chơi điện tử Đây định hướng mang tính chiến lược cho q trình áp dụng pháp luật quản lý trò chơi điện tử cơng cộng toàn quốc Những văn cho thấy quan tâm Đảng Nhà nước vấn đề quản lý trò chơi điện tử cơng cộng thời đại Trong bối cảnh mà yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, đảm bảo công chủ thể tham gia quan hệ pháp luật quản lý trò chơi điện tử cơng cộng ngày đề cao vấn đề thể chế hóa đường lối chủ trương đảng trở thành yêu cầu bắt buộc q trình hồn thiện pháp luật quản lý trò chơi điện tử công cộng nhằm phục vụ cho yêu cầu đảm bảo cho phát triển công nghệ Việt Nam Vì việc xây dựng hệ thống pháp luật quản lý trò chơi điện tử cơng cộng phải đảm bảo phù hợp với chủ trương sách Đảng Nhà nước Đó sở cho việc áp dụng cách có hiệu quy định pháp luật ban hành vào thực tiễn 3.2 Phương hướng quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Để bảo đảm việc quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò 66 chơi điện tử công cộng ngày hiệu quả, phải xem xét đến quy định nhà nước lĩnh vực trò chơi điện tử cơng cộng thực tiễn tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật từ xem xét đưa giải pháp cho quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3.2.1 Giải pháp chung Pháp luật quy định quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng đời góp phần giúp cho việc quản lý trò chơi điện tử nước ta dễ dàng Tuy nhiên, trình áp dụng, pháp luật quy định liên quan đến trò chơi điện tử cơng cộng có nhiều điểm vướng mắc, chí chồng chéo, gây mâu thuẫn nội dung hình thức chưa rõ nghĩa, gây nhiều cách hiểu khác Chính điều làm phát sinh mâu thuẫn tranh chấp chủ thể quản lý chủ thể sử dụng dịch vụ Do vậy, điều cần thiết phải có giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật Qua nghiên cứu vấn đề lý luận tìm hiểu thực trạng pháp luật việc quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng, tơi xin đưa giải pháp nhằm hồn thiện pháp luật quản lý điểm cung cấp trò chơi điện tử cơng cộng nước ta 3.2.1.1 Giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước với địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng Quy định khoảng cách địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử gần so với quy định cũ Sự thay đổi khoảng cách gần phần kích thích học sinh, sinh viên tham gia chơi trò chơi điện tử cơng cộng Điều chưa kể chủ điểm cung cấp dịch vụ mở điểm gần so với quy định Để hạn chế bất cập, pháp luật cần sửa đổi quy định khoảng cách mà điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải cách so với trường học Chẳng hạn tăng khoảng cách từ 200m đến 67 1000m tính từ vị trí xung quanh trường học thay khoảng cách tính từ 200m tính từ cổng trường trước Đồng thời tăng cường tra, kiểm tra, xử lý doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, tăng cường kiểm tra sở điểm cung cấp dịch vụ 3.2.1.2 Giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước người chơi trò chơi điện tử G1 Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng trung gian người chơi tiếp xúc, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng, ảnh hưởng quan trọng đến lợi ích tác hại mà trò chơi điện tử cơng cộng mang đến cho người sử dụng Vì vậy, để trò chơi điện tử công cộng người sử dụng hưởng nhiều lợi ích đảm bảo trật tự xã hội, việc đảm bảo quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng vô quan trọng cấp thiết phát triển khoa học, công nghệ ngày Đối với quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng để đảm bảo người chơi trò chơi điện tử, đặc biệt trò chơi điện tử G1 cần phải có quy định để quy định lại độ tuổi người chơi Chẳng hạn bãi bỏ quy định “trường hợp người chơi 14 tuổi chưa có chứng minh nhân dân/thẻ cước công dân/hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp người chơi định việc đăng ký thông tin cá nhân người giám hộ để thể đồng ý chịu trách nhiệm trước pháp luật việc đăng ký đó” Những người chơi tùy thuộc vào độ tuổi phân loại theo trò chơi Ngồi ra, người chơi tham gia cần đòi hỏi phải có “giấy chứng minh nhân dân” “thẻ cước” để kiểm tra người chơi vào điểm cung cấp trò chơi điện tử cơng cộng Theo đó, để quản lý người chơi độ tuổi trò chơi điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 68 tử cơng cộng, cần phải có hệ thống kiểm tra giấy tờ tùy thân xác định người chơi điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Đây coi giải pháp nhiều quốc gia áp dụng lĩnh vực này, giải pháp giúp quan quản lý tốt người chơi trò chơi điện tử địa điểm cung cấp công cộng 3.2.1.3 Giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước thời gian hoạt động điểm truy nhập Internet cơng cộng điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng Pháp luật quy định thời gian hoạt động điểm khác Tuy nhiên lại có quy định điểm truy cập Internet đồng thời điểm cung cấp dịch vụ điện tử cơng cộng Vì nên có chồng chéo quy định hoạt động Cần có quy định lại thống như: thời gian hoạt động hai điểm từ 8h sáng đến 22h đêm Đồng thời nên yêu cầu chương trình game thiết lập thời gian chơi cho người chơi, theo hết thời gian chơi người chơi khơng thể tiếp tục chơi Ngồi ra, cần triển khai biện pháp kỹ thuật, ngừng cung cấp dịch vụ internet cho đại lý internet thời gian mở, đóng cửa hàng ngày theo quy định quyền địa phương 3.2.1.4 Giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước xử phạt hành vi vi phạm Tình trạng vi phạm nhiều hình thức xử phạt thấp, chưa đủ sức răn đe Mức xử phạt so với thiệt hại vi phạm quy định chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tổ chức, cá nhân cung cấp trò chơi điện tử khơng tn thủ quy định pháp luật thấp Vì vậy, quy định trên, tác giả đề xuất nên có điều chỉnh lại mức xử phạt cách tăng nặng hành vi xử phạt để răn đe chủ thể nhằm giảm tình trạng vi phạm Cụ thể như: 69 Đối với điều chỉnh mức xử phạt, theo quy định pháp luật hành cho thấy mức xử phạt hành vi vi phạm thấp, cần có mức xử phạt đưa phù hợp với mức độ vi phạm Chẳng hạn như: Một, tăng mức xử phạt vi phạm quy định giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký, định phê duyệt nội dung kịch trò chơi điện tử mạng hành vi vi phạm đến lĩnh vực từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng Ngồi ra, thêm hình phạt bổ sung “thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử mạng” tất hành vi vi phạm quy định giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký, định phê duyệt nội dung kịch trò chơi điện tử Hai, tăng mức xử phạt hành vi vi phạm quy định cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử mạng từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng cho hành vi Đối với hình phạt bổ sung cho trường hợp này, cần tước quyền sử dụng định phê duyệt nội dung, kịch trò chơi điện tử từ đến năm hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực Ba, tăng mức xử phạt hành vi vi phạm quy định điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng cho hành vi vi phạm Bốn, tăng mức xử phạt hành vi vi phạm quy định người chơi từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng cho hành vi vi phạm quy định người chơi Việc tăng mức vi phạm biện pháp hiệu chủ thể vi phạm Điều làm cho chủ thể e dè cố tình vi phạm quy định pháp luật Đặc biệt, Nhà nước cần tăng cường chế giám sát, quản lý trò chơi điện tử cơng cộng để tránh tình trạng vi phạm chủ điểm cung cấp, doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử vi phạm người chơi 70 tham gia trò chơi điện tử cơng cộng Minh bạch thông tin cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch trò chơi điện tử, thông tin người chơi Sở Thông tin Truyền thông địa phương tăng cường công tác quản lý, tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, đại lý internet; xử lý nghiêm sai phạm Thường xuyên có phối hợp, Bộ, ban ngành nêu rõ trách nhiệm đơn vị việc quản lý lĩnh vực Phối hợp nâng cao trách nhiệm vai trò quyền địa phương từ cấp tỉnh - thành quận, huyện- phường, xã; đặc biệt ý thức trách nhiệm gia đình, tổ chức xã hội, đồn thể Đồng thời cần có biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân cách hiệu Chẳng hạn thông qua hội nghị, hội thảo hay thông qua đài phát thanh, truyền hình địa phương để tuyên truyền pháp luật đến với người dân Thường xuyên bổ sung trì sinh hoạt định kỳ cho cán nhân viên, nâng cao trách nhiệm, ý thức tham gia sinh hoạt thực nhiệm vụ cán bộ, công nhân viên việc quản lý Tăng số lớp tập huấn theo chuyên đề, phân loại đối tượng áp dụng, ý đến phương pháp tuyên truyền cho người dân tham gia vào thời gian, không gian, địa điểm để điều chỉnh, lựa chọn hình thức tuyên truyền cho phù hợp nhằm đạt hiệu cao tuyên truyền 3.2.2 Giải pháp đảm bảo quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk tỉnh vùng sâu, vùng xa có số lượng lớn người dân tộc thiểu số sinh sống Vì vậy, việc quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng địa bàn tỉnh Đắk Lắk cần trọng nhà nước tạo điều kiện nhằm quản lý tốt 71 điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng, thơng qua giúp người sử dụng hưởng nhiều lợi ích từ trò chơi điện tử cơng cộng giúp quan quản lý địa phương quản lý tốt điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Với đặc trưng Đắk Lắk cần thiết đưa số giải pháp riêng quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng tỉnh Đắk Lắk sau: 3.2.2.1 Giải pháp việc quản lý quy định địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng Tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, số lượng người dân tộc thiểu số nhiều nên có trường phổ thơng dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú Các quan chức cần rà soát kỹ địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử thiết lập gần trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, để đảm bảo khoảng cách chiều dài đường ngắn từ cửa cửa phụ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng tới cổng cổng phụ trường theo quy định pháp luật 3.2.2.2 Giải pháp việc quản lý nội dung trò chơi điện tử cơng cộng Cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực điện tử, viễn thông tỉnh Đắk Lắk huyện, thị xã, thành phố cần trọng phổ biến quy định pháp luật chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng có địa điểm gần trường dân tộc nội trú, gần khu dân cư dân tộc thiểu số sinh sống Tăng cường quản lý sát nội dung trò chơi điện tử cơng cộng để tránh số đối tượng đưa trò chơi điện tử có nội dung không lành mạnh, chống phá nhà nước, lợi dụng tin người dân tộc thiểu số để gây rối loạn trị 3.2.2.3 Giải pháp tuyên truyền pháp luật Với đặc thù nhiều dân tộc thiểu số địa bàn, đòi hỏi quan 72 chức quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải có phương pháp riêng để tuyên truyền đến người đồng bào kinh doanh sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng như: Tuyên truyền thông qua kênh phát thanh, truyền hình, báo chữ tiếng dân tộc; cử cán biết ngôn ngữ, truyền thống gần gũi với người dân tộc thực tuyên truyền kiến thức pháp luật truyên truyền phòng, tránh hành vi vi phạm, hành vi kẻ xấu hay lợi dụng; khuyến khích có hình thức khen thưởng người dân phát tố cáo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng, 3.2.2.4 Giải pháp chất lượng đội ngũ thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng Tỉnh Đắk Lắk tỉnh nhiều khó khăn địa lý từ việc tiếp cận đến khoa học, công nghệ không thuận lợi tỉnh thành phố lớn có đội ngũ lao động cơng nghệ cao Vì vậy, cần có quan tâm cấp trung ương, hỗ trợ đào tạo chuyên môn hỗ trợ sở chất, công nghệ mới; hỗ trợ đội ngũ có kiến thức kỹ thuật công nghệ thông tin, công nghệ điện tử phối hợp công tác kiểm tra, giám sát phát xử lý vi phạm quan chức địa phương 73 TIỂU KẾT CHƯƠNG Chương 3, nhóm tác giả tập trung tìm hiểu vấn đề liên quan đến giải pháp nhằm bảo đảm hiệu việc quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng Cụ thể, tác giả tìm hiểu đưa định hướng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật việc quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng bao gồm: Đề xuất số giải pháp tạo sở cho hoạt động áp dụng pháp luật quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng ; Hồn thiện quy định pháp luật công tác tra, kiểm tra việc cung cấp, vận hành, quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng; Nâng cao ý thức trách nhiệm chủ thể thực vấn đề liên quan đến trò chơi điện tử cơng cộng; Những định hướng tiền đề để tác giả đưa giải pháp cụ thể, đồng thời từ định hướng để tránh trường hợp giải pháp đưa khó áp dụng khơng thể áp dụng thực tế Từ định hướng, tác giả đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động áp dụng pháp luật điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng phạm vi nước cụ thể địa bàn tỉnh Đắk Lắk Theo đó, gồm có giải pháp mặt pháp luật giải pháp thực tiễn quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng 74 KẾT LUẬN Sự phát triển công nghệ 4.0 ngày mạnh mẽ đồng nghĩa với đời nhiều loại trò chơi điện tử mang nội dung kích thích người chơi ngày phong phú Đặc biệt cả, giai đoạn gần đây,sự phát triền thị trường game online Việt Nam chào đón nhiều nhà phát hành sản phẩm game thâm nhập thị trường, phục vụ cộng đồng game thủ nước nhà, vốn có bước chuyển dịch lớn từ việc thưởng thức game online máy tính cá nhân sang thiết bị di động Tỷ lệ người chơi game ngày tăng lên, đặc biệt giới trẻ ngày chiếm phần lớn Các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng địa điểm trung gian để người chơi tiếp cận nội dung trò chơi phát hành mơi trường mạng Vì vậy, việc quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng vơ quan trọng, thiết yếu để tránh tổ chức, cá nhân lợi dụng thực hành vi nhằm trục lợi cho thân Một số quy định dường bỏ ngỏ, chế tài nhẹ so với mà chủ thể vi phạm thu Pháp luật nên cần có quy định chặt chẽ để bảo đảm quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng hiệu Trên sở tìm hiểu, nghiên cứu mối quan hệ vấn đề lý luận thực tiễn, tác giả đưa số giải pháp nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử thời gian tới dựa định hướng cụ thể Tuy nhiên, vấn đề nan giải, mang tính chiến lược lâu dài cần phải có phối hơp chặt chẽ quan, ban ngành với nên số giải pháp mà tác giả đề xuất khơng bảo đảm tính khả thi q trình thực hiện, đặc biệt với địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều điểm đặc thù văn hoá, dân tộc phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Bưu Viễn thơng (2007), Báo cáo tổng kết tình hình phát triển Internet 1997-2007 phương hướng thúc đẩy phát triển Internet giai đoạn mới, Hà Nội Bộ Bưu Viễn thông (2007), Chỉ thị 07/CT/BBCVT ngày 07/7 định hướng chiến lược phát triển công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội Bộ Thông tin Truyền thông (2008), Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12 hướng dẫn quản lý sử dụng tài nguyên Internet, Hà Nội Bộ Thông tin truyền thông (2010), Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT Quy định chi tiết số điều Nghị định 97/2008/NĐ-CP quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet thông tin điện tử Internet, Hà Nội Bộ Thông tin Truyền thông (2014), Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết hoạt động quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử mạng, Hà Nội Bộ Thông tin Truyền thông (2018), Thông tư số: 13/2018/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm an tồn thơng tin mạng nhập theo giấy phép trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập sản phẩm an tồn thơng tin mạng, Hà Nội Bộ Thông tin Truyền thông (2018), Văn hợp số 02/VBHN-BTTTT Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet thông tin mạng, Hà Nội Châu An (2010), "Câu chuyện người vô gia cư dùng Ipad", vnexpress.net, ngày 13/10 Chính phủ (2009), Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, Hà Nội 76 10 Chính phủ (2011), Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4 hướng dẫn Luật Viễn thông, Hà Nội 11 Chính phủ (2013), Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11 Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bưu chính, viễn thơng, cơng nghệ thơng tin tần số vơ tuyến điện, Hà Nội 12 Chính phủ (2013), Nghị định số 72/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet thông tin mạng, Hà Nội 13 Chính phủ (2016), Nghị định 81/2016/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung số điều nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2011 phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Viễn Thơng, Hà Nội 14 Chính phủ (2018), Nghị định 150/2018/NĐ-CP Sửa đổi số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thủ tục hành lĩnh vực thơng tin truyền thơng, Hà Nội 15 Chính phủ (2018), Nghị định số 27/2018/NĐ-CP phủ sửa đổi, bổ sung số điều nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2013 phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet thông tin mạng, Hà Nội 16 Đặng Quốc Bảo (1990), “Khía cạnh kinh tế q trình đào tạo nhà trường phổ thơng mục tiêu quản lý vấn đề kinh tế nhà trường”, Tạp chí Thơng tin Khoa học Giáo dục Số 21 17 Hồng Xn Bình ( 2010 ), Thị trường trò chơi Việt Nam: Tin trang giải pháp 18 Hồng Loan (2012), "Tổng kết Nghị định 97/2008/NĐ-CP triển khai xây dựng Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet nội dung thông tin mạng", mic.gov.vn, ngày 8/5 19 Liên hợp quốc (1966), Công ước quốc tế quyền Dân Chính trị, Geneve, Thụy sĩ 20 Minh Phương, (2018) “Hơn 28 triệu người Việt Nam mê chơi game”, 2/4/2019 21 New, I (2014) “Tình hình phổ cập Internet Việt Nam”, 4/3/2019 77 22 Nguyễn Bá Diến (2005), Giáo trình Luật Thương mại quốc tế, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 23 Nguyễn Thị Bích Hà ( 2012 ), Tác động game Online tới thiếu niên 24 Nguyễn Thị Phương Hoa (Chủ biên) 2014 “Giáo trình quản lý hành nhà nước quản lý ngành giáo dục đào tạo”, Nxb Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh 25 Nguyên, T (2010) “Kết khảo sát game online khiến nhiều người… giật mình”, 23/5/2019 26 Phân tích từ góc độ tâm li xã hội , da Quỹ phẩt triển Khoa học Công nghệ Quốc gia tài trợ , 2011 - 013 , Nhã xuất Đại học Quốc gia , 2013 27 Quốc hội (1989), Luật Báo chí, Hà Nội 28 Quốc hội (2004), Luật xuất bản, Hà Nội 29 Quốc hội (2005), Luật Giao dịch điện tử, Hà Nội 30 Quốc hội (2006), Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng năm 2006, Hà Nội 31 Quốc hội (2006), Luật Công nghệ thông tin, Hà Nội 32 Quốc hội (2006), Nghị số 71/2006/QH11 ngày 29/11 việc phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập WTO nước Việt Nam, Hà Nội 33 Quốc hội (2009), Luật viễn thông, Hà Nội 34 Quốc hội (2013), Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Hà Nội 35 Quốc hội (2015), Bộ luật dân 2015, Hà Nội 36 SafeNet (2017) “Nghiện game online: Đừng để phải nói “giá như”, 15/3/2019 37 T Hoa (2011), “80% trẻ tuổi Mỹ sử dụng Internet”, tin 247.com, ngày 24/4 38 T.Hoa (2011) “80% trẻ tuổi Mỹ sử dụng Internet Hà Nội - tin 247.com”, 8/4/2019 39 Thành, T T.-T (2015) “Đau lòng game online”, 5/1/2019 40 Trần Thị Minh Đức ( chủ biên ) , đề tài nghiên cứu : Game bạo lực với thiểu thich 78 41 Trần Thị Minh Đức , Bùi Thị Hồng Thái ( 2013 ) Thanh thiếu niên chơi game ba lực : Những phân tích tầm nhìn - xã hội số giải pháp quản lý - giáo dục định hướng 42 Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đắk Lắk, 2014, https://daklak.gov.vn/- /8223372036869651494, truy cập 12/3/2019 43 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2015), Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ban hành quy định tổng diện tích phòng máy điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thời gian hoạt động đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng doanh nghiệp khơng cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử địa bàn tỉnh Đắk Lắk 44 VTV Ban thời sự, (2018), “Cần lấp lỗ hổng quản lý để ngăn chặn cờ bạc online”, 22/11/2018 45 Trần Đại Quang, Không gian mạng: Tương lai hành động H NXB Công an nhân dân, 2015 46 Nguyễn Tất Thắng, Quản lý nhà nước thị trường viễn thông Việt Nam, 2009 Tiếng Anh 47 AMBN(St).2010 “Khoa học quản lý đại cương”, AMBN 48 Anderson CA and BJ , Bushman , Efects violent video gami 011 gg esse believe , aggressive co gnition , Agressive affect Phy viological aro ' sai , tu prosOcial behavizar A meta - analytic review of the scientific literature , Psychological Science 12 , 2001 ; 353 - 359 49 Kinherly Young Ưuder Viading Gartng Online Addiction and Treatment Issues for Adeo ! escen ' s The American Juunal of Family Therapy Volume 37 , 2009 , 355 - 372 , 50 Mark D , Griffiths & Alex Meredith , Vitec Barie Addictien d its Treatment Journal of Contemporary Psychotherazy , Volume 39 , Issue , 2009 , 147 153 , g Từ điển Tiếng Việt , Nxb Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển lọc , Hà Nội – Đà Nẵng 1997 79 PHỤ LỤC Bộ thông tin truyền thông (2018), Quyết định phê duyệt nội dung kịch trò chơi điện tử G1 mạng, http://abei.gov.vn/detail/quyet-dinh-phe-duyet/20128, truy cập ngày 22/3/2019 TT Tên doanh Tên trò Phiên nghiệp chơi phát hành 01 Công ty CP VNG Phạm vi phát hành Tân Cuồng Thiên Chiến Thiên Mạng Internet Long Hạ 02 Công ty CP VNG Cửu Địa Đế Tinh Vô Quỳnh Lâu Song 03 Công ty CP VCCORP Phiên Chinh iOS Đồ Android 1.7.0 04 Công ty CP VCCORP Phiên iOS Android 8.0.1 05 1.2.20019Công ty CP Thần 59 cập nhật Dịch vụ Thoại ngày 02 Mạng Internet giới Võ Lâm tháng năm 2015 369 iGà Số Quyết định Ngày cấp 1735/QĐBTTTT 20/10/2015 2115/QĐBTTTT Nguồn Phân website, IP cung gốc trò loại theo cấp trò chơi chơi độ tuổi Trung Quốc ttl3d.zing.vn 18+ 27/11/2015 Trung Quốc ct.360game.vn 18+ Mạng Internet 1785/QĐmạng viễn thông BTTTT di động 26/10/2015 Trung Quốc chinhdo.sohagm ae.vn; IP: 123.31.8.88 18+ Mạng Internet mạng viễn thông 1805/QĐdi động thông BTTTT qua thiết bị di động 27/10/2015 Trung Quốc sohagmae.vn; IP: 123.31.8.88 12+ 1786/QĐBTTTT 26/10/2015 Trung Quốc thanthoaivl.123g ame.vn 18+ Mạng Internet Ghi Ngừng phát hành từ 14/3/2016 (TT số 06.2016.BCVNG ngày 11/3/2016 ... đề lý luận pháp luật quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thực tiễn thực tỉnh Đắk Lắk; ... điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng địa bàn [12, 24] Giữa quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cơng cộng. .. đến quản lý nhà nước điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 29 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRỊ CHƠI ĐIỆN TỬ CƠNG CỘNG VÀ THỰC TIỄN THỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ), QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn