Quản lý nhà nước về tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)

91 13 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2020, 14:48

Quản lý nhà nước về tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ HUY QUANG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 8.38.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI NGUYÊN KHÁNH ĐẮK LẮK - NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các thông tin, tư liệu sử dụng Luận văn có nguồn dẫn rõ ràng, kết nghiên cứu trình lao động trung thực Tôi TÁC GIẢ i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Lãnh đạo Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên, Quý thầy cô giáo khoa Luật, Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam Quý thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ suốt q trình học tập Tơi xin chân thành cảm ơn đến UBND tỉnh Đắk Lắk , Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, Đảng Ủy khối Cơ quan tỉnh Đắk Lắk nhiệt tình giúp đỡ, trao đổi tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu thực đề tài Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Bùi Nguyên Khánh người tận tình hướng dẫn cho tơi suốt thời gian nghiên cứu hồn thành Luận văn Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ động viên tơi hồn thành luận văn Đắk Lắk, tháng năm 2019 Tác giả luận văn: HÀ HUY QUANG ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 3.1 Mục đích luận văn 3.2 Nhiệm vụ luận văn Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn 6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC 1.1 Khái niệm, đặc điểm 1.1.1 Khái niệm công chức 1.1.2 Khái niệm tuyển dụng công chức 11 1.1.3 Căn tuyển dụng công chức 13 1.1.4 Điều kiện tuyển dụng công chức 13 1.2 Nguyên tắc tuyển dụng công chức 15 1.2.1 Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan pháp luật 15 1.2.2 Dân chủ, công 16 1.2.3 Bảo đảm tính cạnh tranh 16 1.2.4 Tuyển chọn người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vị trí việc làm 17 1.2.5 Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có cơng với nước, người dân tộc thiểu số 17 1.3 Các phương thức tuyển dụng công chức 18 1.3.1 Tuyển dụng theo phương thức thi tuyển 19 1.3.2 Tuyển dụng theo phương thức xét tuyển 22 1.3.3 Tiếp nhận không qua thi tuyển công chức 23 1.4 Quy trình tuyển dụng công chức 24 1.4.1 Quy trình tiến hành tổ chức kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển công chức) 24 1.4.2 Quy trình tiếp nhận khơng qua thi tuyển công chức 27 1.5 Vai trò tuyển dụng xây dựng đội ngũ cơng chức quan hành nhà nước 28 1.6 Xu hướng đổi quản lý nhà nước tuyển dụng công chức Việt Nam kinh nghiệm tuyển dụng công chức số nước giới 30 1.6.1 Xu hướng đổi quản lý nhà nước tuyển dụng công chức 30 1.6.2 Kinh nghiệm tuyển dụng công chức số địa phương Việt Nam 31 1.6.3 Bài học cho Đắk Lắk trình tuyển dụng 34 TIỂU KẾT CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK 36 2.1 Những đặc điểm điều kiện tự nhiên, an ninh – trị, kinh tế-xã hội dân tộc tỉnh Đắk Lắk 36 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 36 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 37 2.1.3.Tình hình an ninh, trị 38 2.1.4 Các dân tộc Đắk Lắk 39 2.2 Thực trạng việc tổ chức thực quản lý nhà nước tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk năm gần 39 2.2.1 Thực trạng pháp luật tuyển dụng công chức 39 2.2.2 Số lượng chất lượng công chức tỉnh Đắk Lắk 41 2.2.3 Quản lý nhà nước tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk từ 2013 đến 2018 45 2.3 Đánh giá quản lý nhà nước tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk 51 2.3.1 Những kết đạt công tác tuyển dụng 51 2.3.2 Những hạn chế công tác tuyển dụng 53 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế quản lý nhà nước tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk 56 TIỂU KẾT CHƯƠNG 58 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY 59 3.1 Phương hướng nâng cao chất lượng quản lý nhà nước tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk 59 3.1.1 Tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk phải gắn vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm tiêu biên chế 59 3.1.2 Tuyển dụng công chức cần gắn với mục tiêu cơng cải cách hành nhà nước 60 3.1.3 Phát triển hiệu máy hành nhà nước tỉnh Đắk Lắk 60 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk 61 3.2.1 Nhận thức đắn tuyển dụng công chức 61 3.2.2 Nâng cao chất lượng trách nhiệm Hội đồng tuyển dụng công chức 62 3.2.3 Nhóm giải pháp tuyển dụng theo vị trí việc làm 63 3.2.4 Nhóm giải pháp đổi nội dung phương pháp thi tuyển cơng chức 67 3.2.5 Nhóm giải pháp công tác tra 71 3.2.6 Nâng cao chất lượng công tác đánh giá công chức tập để làm sở cho việc tổ chức thi tuyển công chức 73 3.2.7 Đảm bảo sở vật chất phục vụ cho việc thi tuyển công chức 75 3.2.8 Quan tâm tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số Đắk Lắk 75 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CBCC Cán bộ, công chức HĐTD Hội đồng tuyển dụng ThS Thạc sĩ PGS.TS Phó Giáo sư, Tiến sĩ UBND Ủy ban nhân dân VHXH Văn hóa – Xã hội DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Báo cáo chất lượng cơng chức quan hành tỉnh Đắk Lắk năm 2018 42 Bảng 2.2 Tổng hợp tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk từ 2013-2018 45 Bảng 2.3 Tổng hợp cấu ngạch, chuyên môn người dân tộc thiểu số trúng tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk từ năm 2013 - 2018 46 Bảng 2.4 Tổng hợp trình độ chun mơn công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk trước tuyển dụng giai đoạn 2013 – 2018 47 Bảng 3.1 Các yếu tố cần thiết đánh giá công chức tuyển dụng 74 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong hoạt động quan nhà nước nay, đội ngũ công chức lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng việc thực thi sách Nhà nước; người đại diện cho quyền lợi Nhân dân Vì vậy, vấn đề xây dựng đội ngũ công chức nhằm phục vụ hiệu cho hoạt động quan nhà nước, vấn đề nhận quan tâm toàn Đảng, toàn dân Đứng trước yêu cầu trình hội nhập kinh tế quốc tế cơng cải cách hành quốc gia, đòi hỏi đội ngũ công chức quan nhà nước, không cấp Trung ương mà cấp địa phương phải có đủ lực, giỏi chun mơn tốt phẩm chất trị đưa nước ta vượt qua thách thức khó khăn, đồng thời góp phần xây dựng hành sạch, vững mạnh Để thực điều này, quan hành nhà nước Trung ương địa phương thực đổi chế độ tuyển dụng quản lý công chức Thông qua việc thi tuyển, sát hạch, kiểm tra để tuyển dụng công chức đủ phẩm chất lực vào làm việc máy đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cơng chức đủ số lượng, đủ trình độ, kỹ thực thi công vụ, phục vụ nhân dân phục vụ nghiệp phát triển đất nước Vì vậy, việc tuyển dụng công chức vấn đề thiết bộ, ngành, địa phương giai đoạn Đắk Lắk tỉnh miền núi thuộc địa bàn Tây Ngun, có vị trí quan trọng chiến lược phát triển kinh tế, trị xã hội; quốc phòng an ninh Tây Nguyên địa bàn có 13.125km2 diện tích tự nhiên; có đường biên giới với nước Campuchia 73,4 km; có 47 dân tộc anh em sinh sống, đó, dân tộc thiểu số chiếm 33% dân số toàn tỉnh (riêng dân tộc thiểu số chỗ chiếm 22%); Phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai, phía Đơng giáp tỉnh Phú n tỉnh Khánh Hòa, phía Nam giáp tỉnh Lâm Đồng Đắk Nơng, phía Tây giáp Campuchia, địa hình tương đối phức tạp Trong năm qua việc thực hiện quản lý nhà nước tuyển dụng công chức Đắk Lắk đạt thành tựu khả quan Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước tuyển dụng công chức chưa thực đạt hiệu cao nhất, còn, bộc lộ hạn chế thực công tác tuyển sụng chưa thực chặt chẽ theo quy định pháp luật, số nơi bng lỏng q trình quản lý nhà nước cơng tác tuyển dụng, sách tuyển dụng bất cập, khơng thu hút giữ chân cơng chức có chất lượng cao, số cán công chức tuyển dụng không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cụ thể vị trí việc làm tuyển dụng…chưa đáp ứng thật tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước tuyển dụng công chức địa bàn tỉnh Trước tình vậy, việc thực tốt cơng tác quản lý nhà nước tuyển dụng công chức địa bàn tỉnh nhằm hướng tới xây dựng đội ngũ cơng chức chun nghiệp, đại góp phần nâng cao lực thực thi công vụ, công chức tỉnh Mặc dù đạt số kết tích cực đặc thù vị trí địa lý, trình độ dân trí đặc thù VHXH, nhiều dân tộc sinh sống (47 dân tộc), điều đặt yêu cầu quản lý nhà nước tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk cần phải cụ thể hóa quy định pháp luật để xây dựng quy trình tuyển dụng vừa mặt pháp lý đồng thời phù hợp với đặc thù địa phương nhằm công tác tuyển dụng thật có chất lượng ngày cao đáp ứng yêu cầu công đổi đất nước Xuất phát từ thực tế trên, chọn đề tài “Quản lý nhà nước tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk ” làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học, chuyên ngành luật Hiến pháp luật hành Tình hình nghiên cứu Trước đây, có nhiều đề tài, cơng trình nghiên cứu khoa học, viết nhà nghiên cứu tuyển dụng công chức, đáng lưu ý số có cơng trình: - Các đề tài luận án, luận văn, sách liên quan đến quản lý nhà nước tuyển dụng công chức: + Đề tài khoa học cấp Nhà nước Bộ Nội vụ (2006), “Nghiên cứu sở khoa học hồn thiện chế độ cơng vụ Việt Nam” Trong đề tài đưa lý cách nghiêm túc Ngoài việc vượt qua mơn thi trắc nghiệm máy tính, thí sinh phải thi môn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ hành thơng qua mơn thi viết chun ngành Thêm vào đó, thí sinh phải tiếp phần thi vấn HĐTD thí sinh Tổng số điểm qua phần thi đạt tiêu chuẩn quan tuyển dụng đưa ra, thí sinh vượt qua kỳ thi tuyển dụng trở thành cơng chức Phỏng vấn thí sinh giúp quan tuyển dụng đánh giá kỹ mềm thí sinh có đáp ứng với vị trí việc làm cần tuyển hay khơng Chiều hướng thi tuyển thiên kỹ nghiệp vụ học vấn thí sinh Vì vậy, cần tìm cách đo đếm khả thí sinh tình nghề nghiệp Trước kia, coi trọng cấp, coi trọng kiến thức chung thí sinh tài qua kỳ mang tính học đường tóm tắt luận văn vấn đề xã hội Nhưng đến nay, ngồi kiến thức chun mơn, thí sinh phải có lực, kỹ thực thi cơng vụ Ngồi việc đánh giá lực thí sinh cơng việc mà đánh giá tiềm Vị trí mà cơng chức tuyển vào ngày hơm thay đổi theo nhịp độ đại hóa hành (tin học hóa, quan hệ mở rộng, đưa phương pháp quản lý vào sử dụng…), cơng chức cần có khả thích nghi với cơng việc Cơng chức dù tuyển dụng trình độ, vị trí cần phải tiến nghề nghiệp, tránh tình trạng co cứng Do vậy, có ích tuyển dụng người tỏ có nhiều khả thích nghi nắm bắt tiến 3.2.4.4 Đẩy mạnh thi tuyển cạnh tranh vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Đắk Lắk Tổng kết 10 năm thực Nghị Trung ương 3, khóa VIII, kết luận Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tiếp tục đẩy mạnh thực chiến lược cán từ năm đến năm 2020, sở đánh giá hạn chế yếu công tác cán nhiều năm qua, Đảng ta khẳng định yêu cầu cần phải đổi tư duy, cách làm, khắc phục có kết yếu khâu công tác cán xác định: "Cùng với việc nâng cao chất 69 lượng công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt lâu dài, cần mở rộng việc thí điểm đổi cách tuyển chọn cán vào chức danh lãnh đạo cấp phòng tỉnh, thành phố cấp vụ bộ, ngành Trung ương" Ngoài ra, theo Nghị phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2014 (ngày 4/9), Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với bộ, quan, địa phương đẩy mạnh cải cách hành Cụ thể xây dựng hồn thành tiêu chuẩn chức danh cơng chức, viên chức; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi tuyển công chức theo phương thức cạnh tranh Cũng địa phương khác, thực sách Nhà nước, tỉnh Đắk Lắk thực đổi phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp sở, cấp phòng Quy định chế độ thực tập, tập lãnh đạo, quản lý Đổi tuyển chọn lãnh đạo cấp sở, cấp phòng theo hướng trọng nguyên tắc thực tài, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đổi phương thức nội dung lấy phiếu tín nhiệm Thi tuyển cạnh tranh chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, Phòng xu hướng cần trọng tương lai Đây hình thức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp cao, mở rộng hội cho người ngồi tổ chức; khuyến khích dòng chảy tương tác nguồn nhân lực, từ tạo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch, lành mạnh để tuyển chọn cán lãnh đạo, quản lý có lực, góp phần tăng hiệu quản lý tỉnh Đắk Lắk Việc áp dụng nguyên tắc bình đẳng xứng đáng tuyển dụng Điều yêu cầu nhiều điều kiện: Một tuyển dụng đấu loại, tức để vào vị trí cơng việc quan, phải chọn người giỏi số ứng cử viên thường đông đảo, vị trí phải thơng báo rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng Tuyển dụng có tảng quy tắc lực chuyên mơn; ứng viên giỏi chọn chứng tỏ khả thực nhiệm vụ tương ứng với vị trí cần tuyển dụng Ngồi ra, tuyển dụng công chức cần lưu ý đến tiềm ứng cử viên, tức khả tiến triển sau vào chức khác 70 Nhằm khắc phục hạn chế khâu quy hoạch cán bộ, công chức lãnh đạo, nhược điểm công tác bổ nhiệm lãnh đạo nay, công tác thi tuyển công chức lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk với phương thức cạnh tranh, công khai, minh bạch coi giải pháp tương lai cho hành đại tỉnh Cạnh tranh bên ngồi hình thức tuyển dụng mà ngồi người quan tham gia có người khơng nằm khối nhà nước, họ doanh nhân, người tham gia công tác khối tư nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh, đủ điều kiện tuyển dụng cấp, kinh nghiệm nghề nghiệp Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng phải vào tiêu chuẩn công việc bao gồm: lực, kỹ năng, phẩm chất, kinh nghiệm nghề nghiệp, tầm nhìn…Quy trình lựa chọn bao gồm đánh giá trình độ, kiểm tra kỹ kiến thức, vấn đánh giá hiệu công việc Thông qua kỳ thi viết kết hợp với vấn, việc đánh giá lực ứng viên đối chiếu phù hợp với yêu cầu vị trí lãnh đạo cần tuyển chọn Đối với vị trí lãnh đạo, quản lý cấp Sở đương tương, cấp Trưởng phòng tương đương cần tổ chức thi tuyển cách cơng khai cạnh tranh lành mạnh, để tìm người có lực thực có khả điều hành tổ chức Cạnh tranh tuyển dụng tổ chức hai hình thức: cạnh tranh nội cạnh tranh bên Cạnh tranh nội hình thức tuyển dụng dành cho tất người công chức hay người sau hoàn thành xong thời gian thực tập hay thử việc tham gia ứng tuyển vào vị trí lãnh đạo, quản lý 3.2.5 Nhóm giải pháp công tác tra 3.2.5.1 Đảm bảo công khai, minh bạch thủ tục tuyển dụng công chức vào làm việc quan hành tỉnh Đắk Lắk Hoạt động tuyển dụng công chức quy định Luật Cán bộ, công chức năm 2008 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, hoạt động cần đảm bảo tính khách quan, cơng khai, minh bạch khơng lợi ích cá nhân nhóm người xã hội mà làm ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cơng chức 71 quốc gia Khi hồn thiện quy định pháp luật tuyển dụng công chức yêu cầu quy định công việc cụ thể q trình tuyển dụng cơng chức phải khách quan, công khai, minh bạch hình thức thích hợp để hạn chế, ngăn chặn việc lợi dụng pháp luật tuyển dụng công chức để tham ô, nhận hối lộ, tiêu cực trình tuyển dụng cơng chức Cơng khai, minh bạch thủ tục tuyển dụng công chức yêu cầu cần thiết, thủ tục tuyển dụng phải cơng khai hóa để đối tượng biết tiến hành công khai theo luật định, trừ trường hợp quy định phải bí mật theo quy định chung Cơng khai, minh bạch hóa thủ tục tuyển dụng bao gồm nội dung: Niêm yết công sở; Thông qua phương tiện thông tin đại chúng; Không tuỳ tiện thay đổi bổ sung điều kiện thi thiếu Hạt nhân quan trọng thi tuyển công chức đảm bảo tính cơng khai, cơng bằng, rộng rãi, cạnh tranh chủ yếu dựa vào lực ứng viên Tỉnh Đắk Lắk cần bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan pháp luật, công khai trước sau tuyển dụng công chức Cơ quan tuyển dụng công chức phải thông báo công khai phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử Tỉnh niêm yết công khai trụ sở làm việc tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn địa điểm tiếp nhận hồ sơ người đăng ký dự tuyển Tiếp theo, Tỉnh phải công khai sau thi tuyển: thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết thi tuyển xét tuyển HĐTD, quan tuyển dụng công chức phải niêm yết công khai kết thi tuyển xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển trụ sở làm việc trang thơng tin điện tử quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức; gửi thông báo kết thi tuyển xét tuyển văn tới người dự tuyển theo địa mà người dự tuyển đăng ký 3.2.5.2 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, tra, giám sát quản lý nhà nước tuyển dụng công chức Thanh tra tuyển dụng công chức giám sát việc thực sách, văn quy phạm pháp luật Nhà nước, đường lối, sách Đảng 72 quan áp dụng đến việc tuyển dụng công chức; tra văn quan ban hành liên quan đến việc tuyển dụng công chức; tra việc giải khiếu nại tố cáo quy trình tuyển dụng cơng chức Trong q trình tổ chức thi tuyển cơng chức tỉnh Đắk Lắk cần tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát ngăn chặn biểu thiếu trách nhiệm, tiêu cực Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát Ban Thanh tra từ khâu đề, thông báo tuyển dụng, giám sát Hội đồng thi, kiểm tra việc dọc phách, chấm điểm, ghép phách, thông báo điểm, đồng thời đôn đốc nhắc nhở tinh thần trách nhiệm thành viên Ban coi thi Ban chấm thi, xử lý nghiêm minh người thiếu trách nhiệm hay vi phạm quy chế thi Xây dựng hồn thiện khung pháp lý cho cơng tác kiểm tra, giám sát hoạt động thi tuyển công chức Quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quan có thẩm quyền quản lý công chức việc thực việc kiểm tra, tra kỳ thi Các chế tài cần lượng hoá quy định cụ thể hơn, phù hợp với tính chất mức độ hành vi vi phạm Đề cao chế độ chịu trách nhiệm cá nhân, tránh tình trạng xử lý chung chung, hình thức Theo Thơng tư số 09/2012/TT-BNV Bộ Nội vụ ngày 10 tháng 12 năm 2012 quy định quy trình, nội dung tra tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức, viên chức quy định tra việc tuyển dụng công chức, tiến hành tra từ việc thông báo thi tuyển, xét tuyển công chức; tiếp nhận hồ sơ dự thi, hồ sơ xét tuyển; việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện hồ sơ dự thi tuyển, xét tuyển Nội dung tra tuyển dụng công chức gồm tra công việc tổ chức thi, chấm thi, xét tuyển công chức Làm tốt công tra, kiểm tra, giám sát hiệu tuyển dụng cơng chức nâng cao 3.2.6 Nâng cao chất lượng công tác đánh giá công chức tập để làm sở cho việc tổ chức thi tuyển công chức Hiện nay, có đánh giá cơng chức hàng năm sau lưu vào hồ sơ cơng chức thơng báo đến công chức đánh giá Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định: đánh giá công chức để làm rõ phẩm chất trị, đạo 73 đức, lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, kết thực nhiệm vụ giao Kết đánh giá để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật thực sách cơng chức Đối với công chức tập diện đánh giá công chức hàng năm, cần nhấn mạnh việc đánh giá công chức tập 01 năm sau trúng tuyển Về đánh giá khả thí sinh để vào làm cơng việc cơng chức có nhiều ý kiến Tựu trung chấp nhận khả công chức để thực nhiệm vụ cách có hữu hiệu phụ thuộc vào thơng số sau: Đó ba: hiểu biết (kiến thức), biết cách làm (khả hành động), biết cách đối xử (hành vi xã hội) kết hợp với chiều dài thời gian cần thiết: kiến thức đo đếm vào thời điểm tuyển dụng, khả huy động phát triển tình làm việc, tiềm trở thành giá trị thực tiến trình nghề nghiệp hay để thực chức khác Các yếu tố cần thiết để đánh giá công chức tuyển dụng bao gồm: Bảng 3.1 Các yếu tố cần thiết đánh giá công chức tuyển dụng Hiếu biết Biết cách làm Biết cách đối xử Cấp độ 1: thời điểm - Bằng cấp - Năng lực kỹ thuật Hành vi tuyển dụng chứng để thực - Văn hóa chung nhiệm vụ người nói chung - Trí tuệ nhanh nhạy giao Cấp độ 2: Các chức Về mặt nghề Năng lực giải Khả hội nhập gắn với công nghiệp vấn đề cấp vào nhóm lồng chức (năng - Đa mình, có vấn đề ghép mục tiêu lực thực hành - Thích nghi phát triển) Cấp độ 3: Các chức Tay nghề chuyên Khả tiên - Thích nghi với tương đốn khó khăn mơi trường xã hội tìm giải pháp khó khăn lai mơn - Khả lãnh đạo (Nguồn: Trương Hải Long, Pháp luật tuyển dụng công chức bối 74 cảnh cải cách hành nhà nước Việt Nam nay, Luận văn thạc sĩ 2010) Từ việc đánh giá công chức sau thời điểm tuyển dụng với mục đích đánh giá lực thực thi công vụ đội ngũ công chức Đơn vị sử dụng công chức xem xét, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Tỉnh chất lượng công chức tiếp xúc với công việc, từ HĐTD rút kinh nghiệm cho lần tuyển dụng sau đưa điều kiện, kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng, điều kiện tuyển dụng cho phù hợp với tình hình thực tế Các thi tuyển dụng thiên nhiều hướng đưa tình nghề nghiệp nhằm đánh giá khả đo đếm lực hành động cách có hiệu thí sinh Có vậy, quản lý nhà nước tuyển dụng công chức vào làm việc quan đạt hiệu cao 3.2.7 Đảm bảo sở vật chất phục vụ cho việc thi tuyển công chức Một nội dung đẩy mạnh cải cách công chức, công vụ đổi chế quản lý công chức ứng dụng công nghệ thông tin quản lý công chức, đặc biệt kỳ thi tuyển công chức để đảm bảo nguyên tắc công khai, khách quan, minh bạch, công bằng, tăng cường chất lượng đội ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu cải cách hành Thi tuyển cơng chức phần mềm máy tính khắc phục hạn chế, tồn phương pháp thi tuyển truyền thống Như vậy, kỳ thi tuyển công chức diễn ra, Tỉnh Đắk Lắk cần trang bị đầy đủ trang thiết bị văn phòng, máy tính, hệ thống mạng cách đầy đủ, đảm bảo cho việc thi trắc nghiệm môn thi tuyển công chức tiết kiệm đem lại hiệu cao Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi phương thức thi tuyển để đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, chất lượng 3.2.8 Quan tâm tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số Đắk Lắk Theo Khoản b Điều Ưu tiên tuyển dụng công chức Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 Chính phủ Quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức, quy định đối tượng ưu tiên tuyển dụng “người dân tộc thiểu số” “cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển xét tuyển” Nếu ứng viên người dân tộc thiểu số thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định khoản Điều cộng điểm ưu tiên 75 cao vào kết thi tuyển theo quy định khoản Điều 10 Nghị định kết xét tuyển theo quy định khoản Điều 13 Nghị định Vậy, theo quy định trên, người dân tộc thiểu số thuộc nhiều diện ưu tiên cộng 30 điểm vào tổng điểm thi tuyển xét tuyển Từ Nghị định đời có hiệu lực, tỉnh Đắk Lắk thực theo quy định pháp luật Trong đó, trọng đến ứng viên người dân tộc thiểu số Đây vấn đề lãnh đạo tỉnh quan có thẩm quyền quan tâm, đặc thù tỉnh tỉnh miền núi có đơng dân tộc sinh sống với nét văn hóa khác Ngoài ra, theo Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP Chính phủ cơng tác dân tộc quy định phải “Đảm bảo tỷ lệ hợp lý cán người dân tộc thiểu số, ưu tiên cán nữ, cán trẻ tham gia vào quan, tổ chức hệ thống trị cấp” Theo đó, để tuyển dụng, sử dụng đội ngũ công chức người dân tộc thiểu số, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phải vào định hướng phát triển kinh tế – xã hội, cấu vị trí việc làm tiêu biên chế, điều kiện yêu cầu cụ thể địa phương Việc tuyển dụng phải đảm bảo tính hợp lý, tương ứng với tỷ lệ người dân tộc thiểu số địa phương, thiết phải có cơng chức người dân tộc thiểu số Trên sở văn quy phạm pháp luật hành, ngày 11/9/2014 Bộ Nội vụ - Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNVUBDT quy định chi tiết hướng dẫn thi hành sách cán bộ, cơng chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định Điều 11 Nghị định số 05/2011/ND-CP ngày 14/01/2011 Chính phủ cơng tác Dân tộc, sở pháp lý quan trọng để Ủy ban nhân dân tỉnh, quan có thẩm quyền để xây dựng quy định cụ thể để áp dụng vào thực tiễn quản lý nhà nước tuyển dụng công chức với đối tượng người dân tộc thiểu số như: Xây dựng hệ thống thang điểm cộng, điểm ưu tiên, vùng, cấu tiêu người dân tộc thiểu số tổng số tiêu biên chế cần tuyển… Như vậy, nhằm thực tốt giải pháp ứng viên dự tuyển công chức người dân tộc thiểu số, Ủy ban nhân dân tỉnh quan có thẩm quyền 76 phải thực số việc sau: - Nâng cao nhận thức người đứng đầu quan việc tuyển dụng, sử dụng công chức người dân tộc thiểu số; bố trí biên chế định để ưu tiên tuyển dụng cán người dân tộc thiểu số vào quan cấp tỉnh, cấp huyện, công chức chuyên môn cấp xã - Xây dựng triển khai có hiệu đề án đánh giá chất lượng đội ngũ cơng chức; bố trí, sử dụng công chức sau đào tạo cách hợp lý Tạo động lực để cơng chức chủ động, tích cực tự bồi dưỡng tham gia đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, lực làm việc - Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức thông qua việc phân cấp, phân quyền, cải tiến quy trình, thủ tục tuyển dụng theo hướng cơng khai, dân chủ phải bảo đảm tuyển dụng theo vị trí việc làm tuyển chọn cơng chức có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu công việc TIỂU KẾT CHƯƠNG Chương đưa phương hướng giải pháp để nâng cao chất lượng tuyển dụng cơng chức tỉnh Đắk Lắk Trong đó, giải pháp nhận thức, hoàn thiện thể chế, xây dựng đội ngũ làm công tác tuyển dụng, giải pháp tuyển dụng theo vị trí việc làm bản, nhóm giải pháp đổi nội dung phương pháp thi tuyển công chức trọng tâm, giải pháp sở vật chất định Đồng thời q trình thực giải pháp đòi hỏi phải có đồng bộ, kết hợp chặt chẽ với nhau, ưu tiên đối tượng dự thi người dân tộc thiểu số Bản thân tác giả tin tưởng giải pháp thực góp phần giải vấn đề hạn chế quản lý nhà nước tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk , đảm bảo hài lòng người tham gia dự tuyển, nâng cao hiệu lực, hiệu trình quản lý Tỉnh quan trọng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tỉnh Đắk Lắk đáp ứng u cầu cơng cải cách hành nhà nước 77 KẾT LUẬN Trong công đổi đất nước, q trình cải cách hành nhà nước đặt yêu cầu lớn người Con người yếu tố trung tâm hoạt động xã hội Do đó, chiến lược cải cách, chiến lược quản lý phát triển nguồn nhân lực, người vấn đề quan tâm hàng đầu Đất nước ta đứng trước giai đoạn phát triển với nhiều vận hội thách thức Điều đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cơng chức theo mục tiêu nêu Nghị đại hội Đảng X Đây nội dung quan trọng chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, nhằm góp phần thực mục tiêu tiếp tục đổi công tác cán bộ, việc xây dựng đội ngũ công chức yêu cầu nêu phụ thuộc nhiều vào môi trường kinh tế - xã hội, đặc điểm tình hình đội ngũ CBCC, chế, sách đãi ngộ, thân cơng chức Trong nâng cao chất lượng tuyển dụng yếu tố quan trọng Xuất phát từ yêu cầu nên trên, luận văn: “Quản lý nhà nước tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk ” góp phần làm rõ số vấn đề lý luận, thực tiễn, đồng thời đề xuất số giải pháp Thực trạng quản lý nhà nước tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk có nhiều đổi nhiên có nhiều bất cập, chưa đáp ứng hồn tồn u cầu đổi cơng tác cán Đảng nâng cao chất lượng đội ngũ cơng chức thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước Đây vấn đề thiết giai đoạn Với kiến thức học chương trình đào tạo cao học luật hiến pháp luật hành với đầu tư nghiên cứu thân, tơi hồn thành luận văn đạt yêu cầu với nội dung chủ yếu sau đây: - Thứ nhất: Đã hệ thống hóa sở lý luận tuyển dụng công chức, quản lý nhà nước tuyển dụng công chức hệ thống kinh nghiệm nước giới tuyển dụng học kinh nghiệm Việt Nam - Thứ hai: Trên sở lý luận tuyển dụng công chức phân tích thực trạng quản lý nhà nước tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk năm 78 gần Từ đánh giá kết đạt được, hạn chế, yếu nguyên nhân thành công hay hạn chế quản lý nhà nước tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk - Thứ ba: Trên sở lý luận thực trạng tuyển dụng công chức tác giả đề phương hướng hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk Từ vấn đề làm sáng tỏ phần trên, tác giả xin đưa số ý kiến sau: Thứ nhất, cơng chức hành người biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc chủ yếu máy hành nhà nước Cơng chức nhân tố định đến chất lượng hiệu hoạt động quan hành nhà nước hệ thống trị Các chủ trương, đường lối Đảng sách, pháp luật nhà nước có phát huy hiệu lực, hiệu nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, có vào thực tế sống hay không, phần lớn phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ cơng chức Vì vậy, nâng cao chất lượng tuyển dụng cơng chức có ý nghĩa quan trọng, có vai trò định đến chất lượng đội ngũ cơng chức, đảm bảo có đội ngũ cơng chức có đủ phẩm chất lực, có tài, có đức để thực thi cơng vụ, để phục vụ cho cơng cơng nghiệp hố, đại hố cải cách hành nhà nước Trong tuyển dụng cơng chức việc cơng khai, minh bạch nguyên tắc tuyển dụng sách ưu tiên hợp lý yếu tố bản, cơng cụ để nhà nước sử dụng có hiệu nguồn lực xã hội, sách đãi ngộ tốt sau cấp có thẩm quyền ban hành, giúp cho nhà lãnh đạo, nhà quản lý tỉnh Đắk Lắk có khuôn khổ cụ thể để lập kế hoạch triển khai chương trình tuyển chọn cán bợ, cơng chức hợp lý nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cơng chức có đủ lĩnh, có trình độ, có lực phẩm chất phục vụ cho công đổi đất nước Thứ hai, thực trạng công tác tuyển chọn cơng chức tỉnh Đắk Lắk nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu đổi công tác cán Đảng 79 nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Qua phân tích đánh giá thực tiễn việc ban hành thực thi văn nhà nước tuyển dụng công chức cho thấy việc tổ chức công tác tuyển dụng nhiều hạn chế, vài sách tuyển chọn chưa thật khuyến khích, động viên, chưa tạo thành động lực để thu hút người có lực vào làm việc quan hành nhà nước Thứ ba, sở đó, để nâng cao chất lượng tuyển dụng CBCC việc xây dựng ngày hoàn thiện hệ thống sách tuyển dụng yêu cầu cần thiết giai đoạn tỉnh Đắk Lắk Với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức tác giả đề xuất số giải pháp công tác tuyển chọn nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức tỉnh Đắk Lắk nói riêng Điều này, đồng nghĩa với thành cơng phát triển quyền sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung./ 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nội vụ, “Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2012 quy định quy trình, nội dung tra tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức, viên chức”, Bộ Nội vụ, “Thông tư số 10/2004/TT-BNVngày 19/02/2004 Hướng dẫn thực số điều Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức đơn vị nghiệp Nhà nước”, Bộ Nội vụ, “Thông tư số 130/2005/TT-BNV ngày 07/12/2005 hướng dẫn thực số điều Nghị định số 54/2005/NĐ-CP chế độ thơi việc, chế độ bồi thường chi chí đào tạo cán bộ, công chức”, Bộ Nội vụ, “Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 quy định chi tiết số điều tuyển dụng nâng ngạch công chức Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức”, Bộ Nội vụ, “Ủy Ban Dân tộc, Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNVUBDT ngày 11/9/2014 quy định chi tiết va hướng dẫn thi hành sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 Chính phủ cơng tác dân tộc”, Bộ Nội vụ (2008), “Nghiên cứu xác định vị trí, tiêu chuẩn chức danh cấu ngạch cơng chức hành quan Bộ Nội vụ”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Ngô Thành Can, “Công chức đào tạo công chức nước Cộng hòa Pháp”, Tạp chí Tổ chức nhà nước Trần Thị Minh Châu (2010), “Kinh nghiệm thi tuyển công chức số nước giới”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước Chính phủ, “Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý cơng chức”, 10 Chính phủ, “Nghị định 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 vị trí việc làm 81 cấu ngạch cơng chức”, 11 Chính phủ, “Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020”, 12 Đảng CSVN - (2005) “Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi (Đại hội VI, VII, VIII, IX)”, Nxb CTQG, Hà Nội 13 Đảng CSVN- (2006) “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X”, Nxb CTQG, Hà Nội 14 Đảng CSVN – (2011) “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI”, Nxb CTQG, Hà Nội 15 Đoàn Nhân Đạo (2013), “Một số vấn đề thi tuyển công chức lãnh đạo nước ta nay”, Tạp chí Tổ chức nhà nước 16 Nguyễn Văn Hà, (2006), “Thi tuyển công chức cơng cải cách hành nhà nước Việt Nam nay”, Luận văn Thạc sĩ quản lý hành cơng 17 Tơ Tử Hạ - (1998) “Cơng chức vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nay”, Nxb CTQG, Hà Nội 18 Phạm Minh Hạc – (2001) “Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào cơng nghiệp hóa, đại hóa”, Nxb CTQG, Hà Nội 19 Hoàng Quốc Hiệp (2007), “Hoàn thiện pháp luật tuyển chọn bổ nhiệm công chức nước ta”, Luận án Tiến sĩ 20 Học viện Hành quốc gia – (1996) “Giáo trình Quản lý hành nhà nước”, Tập 1,2,3 tập Hà Nội 21 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 22 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2007 23 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2003 24 Trương Hải Long (2010), “Pháp luật tuyển dụng công chức bối cảnh cải cách hành nhà nước Việt Nam nay”, Luận văn thạc sĩ 25 Nước CHXHCN Việt Nam, “Hiến pháp năm 1992, sửa đổi bổ sung năm 2013”, 82 26 Lê Thị Trâm Oanh (2013), “Đổi hoạt động tuyển dụng nhân quan hành nhà nước”, Tạp chí Tổ chức nhà nước 27 Võ Cao Sơn (2006), “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tuyển chọn bố trí sử dụng CBCC cấp quận (thực tiễn Thành phố Hồ Chính Minh”, Luận văn Th.s quản lý hành cơng 28 TS Trần Anh Tuấn (2012, “Pháp luật công vụ, công chức Việt Nam số nước giới”, Nxb Chính trị Quốc gia 29 Lê Minh Thông (2009), Kinh nghiệm cơng tác nhân số nước NXB Chính trị quốc gia 30 UBND tỉnh Đắk Lắk , “Báo cáo tổng kết công tác năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm sau UBND, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk ”, 31 Henri Fayol (2004), Quản lý công nghiệp quản lý nói chung (tinh hoa quản lý), NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội, tr 73 32 Báo cáo số 54/BC-UBND, ngày 21/3/2018 UBND tỉnh Đắk Lắk tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật cán công chức viên chức 83 ... LƯỢNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY 59 3.1 Phương hướng nâng cao chất lượng quản lý nhà nước tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk. .. chất lượng công chức tỉnh Đắk Lắk 41 2.2.3 Quản lý nhà nước tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk từ 2013 đến 2018 45 2.3 Đánh giá quản lý nhà nước tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk 51 2.3.1... quản lý nhà nước tuyển dụng công chức Việt Nam kinh nghiệm tuyển dụng công chức số nước giới 30 1.6.1 Xu hướng đổi quản lý nhà nước tuyển dụng công chức 30 1.6.2 Kinh nghiệm tuyển dụng công chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ), Quản lý nhà nước về tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn