Quản lý nhà nước về hộ tịch trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)

77 30 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2020, 14:47

Quản lý nhà nước về hộ tịch trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về hộ tịch trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về hộ tịch trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về hộ tịch trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về hộ tịch trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về hộ tịch trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về hộ tịch trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về hộ tịch trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về hộ tịch trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về hộ tịch trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về hộ tịch trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ DUY BẢY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK Ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 8.38.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN MINH PHÚ Đắk Lắk, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết luận nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Học viện Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Học viện xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Đắk Lắk, tháng năm 2019 Người cam đoan Lê Duy Bảy LỜI CẢM ƠN! Để hoàn thành luận văn này, nhận nhiều động viên, giúp đỡ cá nhân tập thể Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đến Tiến sĩ thầy Nguyễn Minh Phú tận tình hướng dẫn tơi thực đề tài Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy cô giáo, người đem lại nhiều kiến thúc bổ trợ, vơ có ích cho tơi hai năm học qua Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc, Phòng Đào tạo Học viện toàn thể cán bộ, giáo viên sở Học viện thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tạo điều kiện cho trình học tập Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người ln bên tơi, động viên khuyến khích tơi trình thực đề tài nghiên cứu Đắk Lắk, tháng năm 2019 Người cam đoan Lê Duy Bảy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn 3 Mục đích nhiệm vụ luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn 6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 7 Kết cấu luận văn Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Hộ tịch 1.1 Khái niệm hộ tịch 1.2 Đặc điểm hộ tịch 10 1.3 Quản lý nhà nước hộ tịch 11 1.4 Quản lý nhà nước hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình 16 Tiểu kết chương 29 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH TRONG LĨNH VỰC HƠN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH - TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 30 2.1 Thực trạng quản lý nhà nước hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình tỉnh Đắk Lắk 30 2.2 Ban hành văn quản lý nhà nước hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình tỉnh Đắk Lắk……………………………………………………31 2.3 Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình tỉnh Đắk Lắk 33 2.4 Công tác đăng ký quản lý hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình tỉnh Đắk Lắk 35 2.5 Tổ chức máy quản lý hoạt động lĩnh vực hôn nhân gia đình tỉnh Đắk Lắk 38 2.6 Cơng tác giám sát, kiểm tra, tra q trình thực quản lý động lĩnh vực hôn nhân gia đình tỉnh Đắk Lắk 39 2.7 Đánh giá việc thực quản lý nhà nước lĩnh vực nhân gia đình tỉnh Đắk Lắk 40 Tiểu kết chương 46 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 47 3.1 Mục tiêu quản lý nhà nước hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình tỉnh Đắk Lắk 47 3.2 Yêu cầu hoạt động quản lý nhà nước công tác quản lý hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình 48 3.3 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình 49 Tiểu kết chương 60 KẾT LUẬN 61 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TS : Tiến sĩ Th.S : Thạc sĩ NĐ : Nghị định CP : Chính phủ HĐND : Hội đồng nhân dân UBND : Ủy ban nhân dân UBMTTQ : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc CCTTHC : Cải cách thủ tục hành TTPBGDPL : Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ISO : Hệ thống quản lý chất lượng NXB : Nhà xuất NXBVH : Nhà xuất văn hóa DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Cơ cấu thể kết đăng ký kết có yếu tố nước ngồi tỉnh Đắk Lắk từ năm 2014 đến năm 2018 36 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu thể kết đăng ký kết hôn nước tỉnh Đắk Lắk từ năm 2014 đến năm 2018 37 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Gia đình hình thành với phát triển lồi người người tạo mơi trường gia đình Cùng với đời quản lý hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình Quản lý hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình có vị trí trung tâm hoạt động quản lý dân cư, nhiệm vụ quan trọng thường xuyên quan nhà nước có thẩm quyền nhằm theo dõi thực trạng biến động hộ tịch, sở bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân gia đình Như biết, hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình đóng vai trò đặc biệt quan trọng đời sống xã hội nay, liên quan trực tiếp đến quyền nghĩa vụ cá nhân Thông qua hoạt động này, Nhà nước có sở để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người dân, có biện pháp quản lý dân cư cách khoa học, phục vụ thiết thực cho việc xây dựng, hoạch định sách phát triển kinh tế - xã hội đất nước Thực pháp luật hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình hoạt động, phương thức trọng tâm đưa pháp luật quản lý hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình vào sống xã hội Thực tiễn việc thực pháp luật hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình nước ta năm gần ngày vào nề nếp có bước tiến bản, đạt thành tựu quan trọng việc củng cố hệ thống quan quản lý, đăng ký hộ tịch tăng cường đội ngũ công chức chuyên sâu làm công tác hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình; hệ thống sổ sách, liệu hộ tịch lưu trữ sử dụng lâu dài; bước đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành đăng ký hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình; khẳng định vai trò quản lý nhà nước bảo đảm quyền nhân thân cá nhân; nâng cao nhận thức người dân pháp luật hộ tịch, v.v… Trong điều kiện hoàn cảnh nước ta đà phát triển, đổi cách tồn diện cơng cuộc: cơng nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập quốc tế ngày sâu rộng cơng tác đăng ký quản lý hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập sau : chế, cải cách thủ tục hành chính, Hiện có q nhiều văn điều chỉnh lĩnh vực hộ tịch, tạo nên phức tạp, chồng chéo gây khó khăn cho quan hộ tịch áp dụng (Ngoài Luật, Nghị định, Thông tư liên tịch Thông tư điều chỉnh trực tiếp lĩnh vực hộ tịch, có quy định có tính ngun tắc liên quan đến hộ tịch đăng ký hộ tịch quy định Bộ luật Dân sự, Luật bảo vệ Chăm sóc Giáo dục trẻ em, Luật Nuôi nuôi, Luật Hôn nhân Gia đình Nghị định hướng dẫn thực văn Luật này); Thủ tục hành lĩnh vực hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình chưa thực khoa học, phù hợp thực tế; Trình độ, lực đội ngũ cán công chức làm công tác đăng ký quản lý hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình chưa đáp ứng u cầu; chất lượng cơng tác đăng ký hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình chưa cao, nhiều sai sót, có việc gây xúc cho người dân, tình trạng lợi dụng đăng ký hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình nhằm động vụ lợi, hưởng sách ưu đãi Nhà nước có dấu hiệu ngày tăng; Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình chưa quan tâm mức; Nhận thức, hiểu biết người dân pháp luật hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình chưa đầy đủ nên xảy tình trạng đăng ký không kịp thời, chưa đầy đủ thiếu xác; đăng ký lại chiếm tỷ lệ tương đối cao; liệu hộ tịch cá nhân bị phân tán sổ hộ tịch khác nhau, cấp địa phương khác nhau; Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin hạn chế, phương pháp đăng ký hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình chủ yếu thực thủ công, sở liệu hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình phân tán, khơng xâu chuỗi, liên kết với nhau, khả tra cứu, khai thác phục vụ yêu cầu người dân quan, tổ chức hạn chế …những hạn chế phần làm giảm hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình Việc thực pháp luật Hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình tỉnh Đắk Lắk năm gần có nhiều chuyển biến tích cực, song có hạn chế định Với thực trạng trước yêu cầu tình hình mới, để luận giải vấn đề lý luận thực tiễn hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình địa bàn tỉnh Đắk Lắk, từ đề xuất kiến nghị, giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình nơi tác giả cơng tác Vì vậy, việc lựa chọn nghiên cứu đề tài “quản lý nhà nước hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk” yêu cầu tất yếu khách quan, cấp thiết lý luận, pháp lý thực tiễn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Trong thời gian qua có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề này, góc độ khác nhau, nêu số văn pháp luật quy định hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình như: - Các quy định công tác đăng ký quản lý hộ tịch theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP NXB Chính trị quốc gia, 2006 - “Nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, NXB Tư pháp, 2007; tác giả hướng dẫn nghiệp vụ thực thủ tục đăng ký hộ tịch đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, nhận cha mẹ con, nhận nuôi, giảm hộ…” (51) - Phạm Hờng Hồn: Quản lý nhà nước hộ tịch cấp xã, huyện Đan động đăng ký hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình, cần bố trí cán có nghiệp vụ trách nhiệm đăng ký hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình phận "một cửa" để kịp thời đáp ứng yêu cầu đăng ký hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình cơng dân, khơng để tình trạng hồ sơ hộ tịch bị "ngâm" hướng dẫn vòng vo, thiếu đầy đủ, gây phiền hà cho dân + Ứng dụng công nghệ thông tin giải pháp hỗ trợ lớn cho hiệu việc thực pháp luật hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình nay, giải phóng thời gian làm việc thủ cơng cho cơng chức hộ tịch cấp để có thời gian quan tâm, nghiên cứu nghiệp vụ hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình, thuận tiện xác công tác thống kê, khai thác liệu Trong xu hướng đại hố hành nhà nước ngày nay, cần tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin liệu điện tử hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình với tính chất kho liệu chuyên ngành để nâng cao hiệu quản lý nhà nước, bước tin học hóa quy trình phục vụ nhân dân đăng ký hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình thuận tiện, nhanh chóng, xác theo kinh nghiệm nước có pháp luật phát triển Gắn với việc thực quyền công dân, giải pháp tăng cường cải cách hành kết hợp với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới xây dựng sở liệu điện tử hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình cần nghiêm túc thực hiện, đảm bảo tính nhân văn vốn có cơng tác này, tăng số tin cậy mức độ hài lòng người dân; tạo môi trường thân thiện cho công dân đến với quan đăng ký hộ tịch không để đảm bảo quyền nhân thân mà với thái độ tích cực, giúp Nhà nước quản lý dân cư tốt - Bảy là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hộ tịch 56 lĩnh vực nhân gia đình Cơng tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng thành giải pháp riêng ý nghĩa hoạt động nhằm hình thành ý thức pháp luật dạng lòng tin, thói quen, trở thành động hành vi tích cực chủ thể Lĩnh vực hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình liên quan gắn bó mật thiết với quyền nhân thân cá nhân nên có phương pháp tuyên truyền phù hợp dễ vào niềm tin, xây dựng tính nhân văn đời sống nhân dân quan hệ vợ chồng, cha mẹ cái; thực giám hộ, nhận nuôi nuôi, nhận cha mẹ nuôi Quản lý nhà nước pháp luật, đòi hỏi phải triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật; huy động sức mạnh lực lượng hệ thống trị, đồn thể trị, xã hội, nghề nghiệp, phương tiện thông tin đại chúng tham gia đợt vận động thiết lập trật tự, kỷ cương hoạt động thường xuyên để xây dựng nếp sống làm việc theo pháp luật quan nhà nước xã hội Phải coi công tác tuvên truyền nhiệm vụ thiếu, cần thực thường xun quyền cấp nhằm hình thành nâng cao văn hoá pháp lý đăng ký quản lý hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình; đặc biệt tuyên truyền cho bà thuộc khu vực xa trung tâm Để thu hút tham gia bà con, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền phải phù hợp với trình độ dân trí kết hợp với việc quan tâm đầu tư kinh phí cần thiết để bảo đảm hiệu cơng tác tun truyền, hiệu sử dụng hình thức tờ gấp, tờ bướm pháp luật để phát tới hộ gia đình với quy định, thủ tục hành hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình để bà xem, tìm hiểu Tun truyền, phổ biến pháp luật tiền đề để thực áp dụng pháp luật hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình thực tiễn sống Đăng ký quản lý hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình, 57 theo quy định hành, vừa quyền, vừa nghĩa vụ, trách nhiệm cá nhân, tổ chức, quan nhà nước nên cần phải đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cách tồn diện khía cạnh quyền nghĩa vụ Nhà nước công dân - Tám là, tăng cường phối kết hợp quan, tổ chức thực pháp luật hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình Tăng cường lãnh đạo đạo cấp ủy Đảng quyền địa phương việc củng cố, kiện tồn đội ngũ cơng chức quản lý hộ tịch công tác phối hợp tổ chức quản lý hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình Tăng cường đạo cấp ủy Đảng quyền địa phương tiền đề quan trọng bảo đảm cho việc củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã biện pháp quan trọng đạo điều hành thực hoạt động quản lý có hiệu cơng tác quản lý hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình cấp huyện, cấp xã Thông qua việc triển khai thực Nghị Đảng cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đặc biệt Nghị số 08-NQ/TW Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới; Nghị số 49-NQ/TW Bộ Chính trị cải cách tư pháp đến năm 2020, cấp ủy Đảng quyền cấp nâng cao nhận thức rõ vị trí, vai trò hoạt động đội ngũ công chức quản lý hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình cấp xã nghiệp xây dựng đất nước nay, thống triển khai đồng giải pháp nhằm nâng cao lực đội ngũ cán hoạt động quản lý hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình địa bàn tỉnh - Chín là, tăng cường cơng tác tra, kiểm tra thực pháp luật hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình 58 Thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác thiếu hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực, qua tra, kiểm tra, giám sát nhằm phát sơ hở chế quản lý, sách, pháp luật để kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp quan, tổ chức, cá nhân thực quy định pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân Do đó, để quản lý nhà nước lĩnh vực hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình có hiệu quả, cần tăng cường đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý nhà nước hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình 59 Tiểu kết chương Việc thực pháp luật hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình tỉnh Đắk Lắk thời gian qua khẳng định quan điểm đạo xây dựng thực pháp luật hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình phải nhận thức đắn quản lý hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình quản lý yếu tố nhân thân người nên cần thống nhất, chặt chẽ, cần tăng cường cải cách thủ tục hành tách bạch hoạt động quản lý nhà nước với hoạt động tác nghiệp chuyên môn Để nâng cao hiệu thực pháp luật hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình tỉnh Đăk Lăk nói riêng nước nói chung, thời gian tới cần trọng thực giải pháp hoàn thiện pháp luật hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình cho kịp phát triển đất nước tích cực xây dựng thể chế địa phương; tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước; củng cố, kiện tồn, nâng cao lực cán làm cơng tác hộ tịch; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đổi mơ hình, phương thức đăng ký hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành đăng ký quản lý hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình, v.v… 60 KẾT LUẬN Quản lý hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình nhiệm vụ quan trọng thường xuyên quan nhà nước có thẩm quyền nhằm theo dõi thực trạng biến động hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình, sở bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân gia đình, đồng thời góp phần xây dựng sách kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng dân số kế hoạch hóa gia đình Có thể nói, hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình đóng vai trò đặc biệt quan trọng đời sống xã hội, liên quan trực tiếp đến quyền nghĩa vụ vợ chồng quyền công dân Thông qua hoạt động này, Nhà nước có sở để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người dân, có biện pháp quản lý dân cư cách khoa học, phục vụ thiết thực cho việc xây dựng, hoạch định sách phát triển kinh tế - xã hội đất nước Thực pháp luật hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình hoạt động, phương thức trọng tâm đưa pháp luật quản lý hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình vào sống xã hội Thực tiễn việc thực pháp luật hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình nước ta năm gần ngày vào nếp có bước tiến bản, đạt thành tựu quan trọng việc củng cố hệ thống quan quản lý, đăng ký hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình tăng cường đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch; hệ thống sổ sách, liệu hộ tịch lưu trữ sử dụng lâu dài; bước đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành đăng ký hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình; khẳng định vai trò quản lý nhà nước bảo đảm quyền nhân thân cá nhân; nâng cao nhận thức người dân pháp luật hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình, v.v… Tuy nhiên, bối cảnh đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới, tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập quốc tế diễn ngày 61 sâu rộng cơng tác đăng ký quản lý hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như: thể chế, có nhiều văn điều chỉnh lĩnh vực hộ tịch, tạo nên độ phức tạp, gây khó khăn cho quan hộ tịch áp dụng (ngồi Luật, Nghị định, Thơng tư liên tịch Thông tư điều chỉnh trực tiếp lĩnh vực hộ tịch, có quy định có tính ngun tắc liên quan đến hộ tịch đăng ký hộ tịch quy định Bộ luật Dân sự, Luật bảo vệ Chăm sóc Giáo dục trẻ em, Luật Ni ni, Luật Hơn nhân Gia đình Nghị định hướng dẫn thực văn Luật này); Thủ tục hành lĩnh vực hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình chưa thực khoa học, chưa phù hợp thực tế; Trình độ, lực đội ngũ cán công chức làm công tác đăng ký quản lý hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng công tác đăng ký hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình chưa cao, nhiều sai sót, có việc gây xúc, tình trạng lợi dụng đăng ký hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình nhằm động vụ lợi, hưởng sách ưu đãi Nhà nước có dấu hiệu gia tăng; Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình chưa quan tâm mức; Nhận thức, hiểu biết người dân pháp luật hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình chưa đầy đủ nên tình trạng đăng ký không kịp thời, chưa đầy đủ thiếu xác; đăng ký lại chiếm tỷ lệ tương đối cao; liệu hộ tịch cá nhân bị phân tán sổ hộ tịch khác nhau, cấp khác địa phương khác nhau; Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin hạn chế, phương pháp đăng ký hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình chủ yếu thực thủ công, sở liệu hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình phân tán, khơng xâu chuỗi, kết nối với nhau, khả tra cứu, khai thác phục vụ yêu cầu người dân quan, tổ chức hạn chế …những hạn chế phần 62 làm giảm hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình Thực pháp luật Hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình tỉnh Đắk Lắk năm gần có nhiều chuyển biến tích cực, song có hạn chế định Với thực trạng trước yêu cầu tình hình mới, để luận giải vấn đề lý luận thực tiễn hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình địa bàn tỉnh Đắk Lắk, từ đề xuất khuyến nghị, giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình nơi tác giả cơng tác Vì vậy, việc lựa chọn nghiên cứu đề tài “quản lý nhà nước hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk” yêu cầu tất yếu khách quan, cấp thiết lý luận thực tiễn 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Từ điển luật học Viện Khoa Học Pháp Lý - Bộ Tư Pháp, Nhà xuất từ điển Bách Khoa Nhà xuất Tư Pháp xuất năm 2006 Bộ Chính trị (2002), Nghị số 08–NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị “một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp”, Hà Nội Bộ Chính trị (2015), Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ trị “Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020”, Hà Nội Bộ Chính trị (2015), Nghị số 39-NQ/TW Bộ Chính trị ngày 17- 4-2015 “Tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Hà Nội Ban Bí thư Trung ương Đảng (2003), Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cán bộ, nhân dân”, Hà Nội Ban chấp hành Trung ương (2013), Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị Trung ương Khóa XI “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hồn thiện hệ thống trị từ Trung ương đến sở”, Hà Nội Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2010), Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 Chính phủ, Hà Nội Bộ Tư pháp (2014), Báo cáo chuyên đề: Tình hình triển khai thi hành Luật Hộ tịch, Hà Nội 64 Bộ Tư pháp (2015), Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch, Hà Nội 10 Bộ Tư pháp (2015), Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 Bộ Tư pháp quy định chi tiết số điều Luật Hộ tịch Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, Hà Nội 11.Bộ Tư pháp (2015), Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Cơ sở liệu hộ tịch điện tử tồn quốc”, Hà Nội 12.Bộ Tư pháp (2016), Thơng tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 Bộ Tư pháp quy định số nội dung hoạt động thống kê ngành tư pháp, Hà Nội 13.Dương Bảo Khang (2018), Quản lý nhà nước lĩnh vực khai sinh từ thực tiễn quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng - Luận văn thạc sĩ, Luật hiến pháp Luật hành – Viện khoa học xã hội 14 Phạm Trọng Cường (2004), Về quản lý hộ tịch, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Chính phủ (1998), Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 Chính phủ đăng ký hộ tịch, Hà Nội 16 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 Chính phủ đăng ký quản lý hộ tịch, Hà Nội 17 Chính phủ (2009), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 Chính phủ chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Hà Nội 65 18.Chính phủ (2011), Nghị 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Hà Nội 19 Chính phủ (2013), Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành tư pháp, nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, Hà Nội 20 Chính phủ (2015), Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, Hà Nội 21.Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (2015), Nội dung đề án sở liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Hà Nội 22.Nguyễn Hồng Hạnh (2011), Thực pháp luật hộ tịch UBND phường, qua thực tiễn Quân Long Biên, Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 23.UBND tỉnh Đắk Lắk (2019), Báo cáo sơ kết thi hành Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 văn quy định chi tiết hướng dẫn, thi hành 24.UBND tỉnh Đắk Lắk (2018), Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực Luật Hộ tịch 25.Nhà xuất Lao động (2008), Sách quy định hướng dẫn đăng ký quản lý hộ tịch, NXB Lao động, Hà Nội 26.Quốc hội (2013), Hiến pháp Việt Nam, Hà Nội 27.Quốc hội (2014), Luật Hộ tịch 2014 số 60/2014/QH13, Hà Nội 28 Quốc hội (2015), Bộ Luật Dân số 91/2015/QH13, Hà Nội 29.Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể đơn giản 66 hóa thủ tục hành chính, giấy tờ cơng dân sở liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, Hà Nội 30.Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch, Hà Nội 31.Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025, Hà Nội 32.Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia Việt Nam đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024, Hà Nội 33.Viện nghiên cứu lập pháp (2013), Thông tin chuyên đề: Một số vấn đề lý luận so sánh pháp luật hộ tịch, Trung tâm thông tin khoa học, Ủy ban thường vụ Quốc hội 34.Vụ phổ biến giáo dục pháp luật, Cục Hộ tịch, quốc tịch (2014), Đề cương giới thiệu Luật Hộ tịch, Bộ Tư pháp 35.Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 ban hành Kế hoạch triển khai thực Luật Hộ tịch địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 36 Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 25/6/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thực Đề án “Cơ sở liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 37.Quyết định 620/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia Việt Nam đăng ký thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 67 38.Công văn số 9653/UBND-NC ngày 28/12/2015 UBND tỉnh Đăk Lăk việc thực Luật Hộ tịch Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 39.Công văn số 289/UBND-NC ngày 06/01/2016 việc triển khai thực Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 Bộ Tư pháp quy định chi tiết số điều Luật Hộ tịch Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 40.Quyết định số 3662/QĐ-UBND ngày 12/6/2016 việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành lĩnh vực Tư pháp, Kế hoạch Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên Môi trường thực địa bàn tỉnh Đắk Lắk qua rà soát năm 2016; Quyết định số 1149/UBND-QĐ ngày 17/5/2017 việc cơng bố thủ tục hành lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải UBND cấp huyện địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 41.Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 UBND tỉnh Đăk Lăk ban hành Kế hoạch khai thi hành Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 địa bàn tỉnh; 15/15 UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực 42.Quyết định số 3662/QĐ-UBND ngày 12/6/2016 việc thơng qua phương án đơn giản hố thủ tục hành lĩnh vực Tư pháp, Kế hoạch Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên Môi trường thực địa bàn tỉnh Đắk Lắk qua rà soát năm 2016 43.Quyết định số 1148/UBND-QĐ ngày 17/5/2017 việc cơng bố thủ tục hành lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải UBND cấp xã địa bàn tỉnh Đắk Lắk 68 44.Luật nhân gia đình số 22/2000/QH10, ngày 09 tháng năm 2000 45.Luật hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13, ngày 19 tháng năm 2014 46.Nghị định số 70/2001/NĐ-CP, ngày 03 tháng 10 năm 2001 Chính phủ quy định chi tiết Luật nhân già đình 47.Nghị định số 126/2014/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật hôn nhân già đình 48.Nghị định số 24/2013/NĐ-CP Thơng tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 24/2013/NĐ-CP 49.Báo cáo số 336/BC-STP, kết công tác tra, tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng năm 2014, Sở Tư pháp tỉnh Đăk Lăk ,ngày 03/12/2014 50.Báo cáo số 248/BC-STP, kết công tác tra, tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng năm 2015, Sở Tư pháp tỉnh Đăk Lăk ,ngày 27/11/2015 51.Nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, NXB Tư pháp, 2007 52.Bùi Thị Tư: Quản lý hộ tịch - Qua thực tiễn Hải Phòng, Luận văn thạc sĩ luật, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; tác giả nêu thực trạng công tác quản lý hộ tịch, phân tích ưu điểm hạn chế quản lý hộ tịch thành phố Hải Phòng đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý hộ tịch thành phố Hải Phòng 53.Nguyễn Hữu Đính: Cơng tác tư pháp - hộ tịch cấp xã: vấn đề lý luận thực tiễn tỉnh Bắc Giang, Luận văn Thạc sĩ Luật, Khoa 69 Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008, tác giả trình bày thực trạng cơng tác Tư pháp - hộ tịch, phân tích ưu điểm hạn chế công tác Tư pháp - hộ tịch cấp xã địa bàn tỉnh Bắc Giang đưa số giải pháp tăng cường hiệu công tác Tư pháp - hộ tịch 54.http://chinhphu.vn/ 55.http://dantri.com.vn/dien-dan/han-che-luan-chuyen-can-bo-tu-phaphotich-cap-xa-20160707214358563.htm 56.https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/quyendansu/muc-dich-y-nghia-noi-dung-dang-ky-khai-sinh-29250 57.https://thuvienphapluat.vn/ 58.https://vi.wikipedia.org/wiki/Đắk_Lắk 59.https://dantri.com.vn/ 70 ... PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 47 3.1 Mục tiêu quản lý nhà nước hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình tỉnh Đắk Lắk ... pháp quản lý nhà nước hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình địa bàn tỉnh Đắk Lắk - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi nội dung: Quản lý nhà nước hộ tịch lĩnh vực nhân gia đình từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk. .. NHÂN VÀ GIA ĐÌNH - TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 30 2.1 Thực trạng quản lý nhà nước hộ tịch lĩnh vực hôn nhân gia đình tỉnh Đắk Lắk 30 2.2 Ban hành văn quản lý nhà nước hộ tịch lĩnh vực
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về hộ tịch trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ), Quản lý nhà nước về hộ tịch trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn