Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2

6 1 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2020, 11:59

Mời các bạn cùng tham khảo và luyện tập với Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2 dưới đây để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2020 sắp tới. Đề thi có đi kèm đáp án giúp các bạn so sánh kết quả và đánh giá được năng lực của bản thân, từ đó có kế hoạch ôn tập phù hợp để đạt kết quả cao trong kì thi. Chúc các bạn thi tốt! SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC —————— KỲ KSCLTHI THPTQG NĂM 2020 LẦN Đề thi môn: ĐỊA LÍ Thời gian làm 50 phút, khơng kể thời gian giao đề Đề thi gồm: 05 trang ——————— Mã đề thi 301 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 41: Vị trí địa lí quy định đặc điểm thiên nhiên nước ta A mang tính chất nhiệt đới gió mùa B mang tính chất nhiệt đới khơ C mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm D mang tính chất ơn hòa Câu 42: Giả sử tàu biển khơi, có vị trí cách đường sở 35 hải lí, tàu cách đường biên giới quốc gia biển theo đường chim bay bao nhiêu? A 22 224 m B 42 596 m C 64 820 m D 20 372 m Câu 43: Vùng biển xem phận lãnh thổ đất liền A Nội thuỷ B Lãnh hải C Tiếp giáp lãnh hải D Đặc quyền kinh tế Câu 44: Ba dải địa hình chạy hướng Tây Bắc – Đơng Nam Tây Bắc A Các sơn nguyên cao nguyên, Hoàng Liên Sơn, Phan – xi – păng B Hoàng Liên Sơn, Phan – xi – păng, núi dọc biên giới Việt – Lào C Núi dọc biên giới Việt – Lào, Phan – xi – păng, sơn nguyên cao nguyên D Hoàng Liên Sơn, núi dọc biên giới Việt – Lào, sơn nguyên cao nguyên Câu 45: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, vùng tập trung diện tích đất mặn có quy mơ lớn nước ta A Duyên hải miền Trung B Đồng sông Cửu Long C Đồng sông Hồng D Đông Bắc Câu 46: Vào đầu mùa hạ, khối khí nhiệt đới ẩm từ Bắc Ấn Độ Dương di chuyển theo hướng tây nam vào nước ta gây mưa lớn cho A Nam Bộ Tây Nguyên B Nam Bộ Nam Trung Bộ C Bắc Trung Bộ Tây Nguyên D suốt dài đồng miền Trung Câu 47: Nguyên nhân làm cho đất đai nước ta dễ bị suy thoái A khí hậu nhiệt ẩm cao, mưa theo mùa, địa hình nhiều đồi núi thấp B khí hậu nhiệt ẩm cao, mưa theo mùa, địa hình nhiều đồi núi C mưa theo mùa, xói mòn nhiều, địa hình nhiều đồi núi D địa hình nhiều đồi núi, mưa lớn tập trung vào mùa Câu 48: vào đồ Lượng mưa Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, khu vực có khí hậu khơ hạn nước ta A ven biển Bắc Bộ B Bắc Trung Bộ C Tây Bắc D ven biển cực Nam Trung Bộ Câu 49: Vùng núi có bề mặt cao nguyên badan tương đối phẳng, nằm bậc độ cao khác A Trường Sơn Bắc B Trường Sơn Nam C Tây Bắc D Đông Bắc Câu 50: Căn vào đồ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cấu giá trị sản xuất ngành năm 2007 dệt may chiếm A 54,8% B 55,8% C 56,8% D 57,8% Câu 51: Gió tây khơ nóng Trung Bộ nam Tây Bắc nước ta có nguồn gốc từ khối khí A Bắc Ấn Độ Dương B chí tuyến Thái Bình Dương C chí tuyến bán cầu Nam D phía bắc lục địa Á - Âu Trang 1/5 - Mã đề thi 301 Câu 52: Trong năm gần đây, ngành công nghiệp tăng nhanh ngày trở thành mạnh nhiều nước Đông Nam Á A Công nghiệp dệt may, da dày B Cơng nghiệp khai thác than khống sản kim loại C Công nghiệp lắp ráp ô tô, xe máy, thiết bị điện tử D Các ngành tiểu thủ công nghiệp phục vụ xuất Câu 53: Căn vào đồ Khí hậu chung Atlat Địa lí VIệt Nam trang 9, khu vực nước ta chịu tác động gió Tây khơ nóng vào mùa hạ A Đông Bắc B Bắc Trung Bộ C Tây Nguyên D Nam Bộ Câu 54: Đặc điểm không với phần lớn nước Đông Nam Á A dân cư tập trung đông đồng châu thổ B có nhiều nét tương đồng văn hóa C nguồn lao động dồi D lao động có chuyên môn kĩ thuật cao chiếm tỉ lệ lớn Câu 55: Căn vào biểu đồ cột thuộc đồ Lâm nghiệp (năm 2007) Atlat trang 20, cho biết giai đoạn 2000 — 2007 tổng diện tích rừng nước ta tăng A 1284 nghìn B 1428 nghìn C 12184 nghìn D 1824 nghìn Câu 56: Thế mạnh sau không bật khu vực đồi núi nước ta? A Tiềm du lịch phong phú B Nguồn thủy dồi C Đất rộng cho trồng lương thực D Cơ sở phát triển lâm – nông nghiệp Câu 57: Tính chất gió mùa Đơng Bắc nước ta vào nửa sau mùa đông A lạnh khô B ấm áp C lạnh ẩm D khô hanh Câu 58: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, lưu vực sơng chiếm diện tích lớn vùng Bắc Trung Bộ A Sông Cả B Sông Bến Hải C Sông Gianh D Sông Mã Câu 59: Điểm giống chủ yếu địa hình bán bình ngun đồi A có đất phù sa cổ lẫn đất badan B hình thành tác động dòng chảy chia cắt thềm phù sa cổ C không nâng lên vận động tân kiến tạo D nằm chuyển tiếp miền núi đồng Câu 60: Phần lớn Đông Nam Á lục địa có khí hậu A Xích đạo B Cận nhiệt đới C Ơn đới D Nhiệt đới gió mùa Câu 61: Thách thức nước ta tồn cầu hóa A tranh thủ nguồn lực bên vốn B cạnh tranh liệt kinh tế phát triển C tiếp cận nguồn lực giới công nghệ D tận dụng thị trường giới khu vực Câu 62: Thành tựu to lớn xã hội công Đổi đưa lại cho nước ta A cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa B xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân C nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài D tốc độ tăng trưởng kinh tế cao Câu 63: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12 26, vườn quốc gia không thuộc vùng Đồng sông Hồng? A Cát Bà B Ba Bể C Xuân Thuỷ D Ba Vì Câu 64: Cho bảng số liệu: Quốc gia SỐ DÂN VÀ GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC, NĂM 2016 Campuchia In-đô-nê-xi-a Ma-lai-xi-a Trang 2/5 - Mã đề thi 301 Mi-an-ma Số dân (triệu người) 15,2 258,7 31,7 52,9 GDP (tỉ USD) 20,0 932,3 299,9 64,6 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, Nhà xuất thống kê 2018) Biểu đồ thích hợp để so sánh số dân GDP nước năm 2016 là? A Cột ghép B Đường C Tròn D Miền Câu 65: Cho biểu đồ: Cơ cấu số lượng vật nuôi Trung du miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên Nhận xét sau không với cấu số lượng vật nuôi Trung du miền núi Bắc Bộ so với Tây Nguyên năm 2014? A Tỉ trọng bò Trung du miền núi Bắc Bộ cao Tây Nguyên B Tỉ trọng lợn Trung du miền núi Bắc Bộ cao tỉ trọng trâu lợn Tây Nguyên cộng lại C Tỉ trọng lợn Trung du miền núi Bắc Bộ cao Tây Nguyên D Tỉ trọng trâu Trung du miền núi Bắc Bộ cao Tây Nguyên Câu 66: Cho bảng số liệu: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ NƯỚC Ở ĐÔNG NAM Á GIAI ĐOẠN 2005 – 2016 (Đơn vị: %) Nước Năm 2005 2010 2014 Lào Thái Lan Xin-ga-po Phi-lip-pin 2016 7,1 8,5 7,6 7,0 4,6 7,5 0,9 3,2 7,5 15,2 3,6 2,0 4,8 7,6 6,1 6,9 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, Nhà xuất thống kê 2017) Nhận xét sau không tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nước số nước Đông Nam Á giai đoạn 2005 – 2016? A Phi-lip-pin có tốc độ tăng trưởng cao Thái Lan B Lào có tốc độ tăng trưởng cao Phi-lip-pin C Xin-ga-po có tốc độ tăng trưởng ln giảm D Thái Lan có tốc độ tăng trưởng khơng ổn định Câu 67: Dọc ven biển, nơi có nhiệt độ cao, có sông đổ biển nơi thuận lợi cho nghề A Nuôi trồng thủy sản B Chế biến thủy sản C khai thác thủy hải sản D làm muối Câu 68: Cho biểu đồ GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta, giai đoạn 2006 - 2014: Trang 3/5 - Mã đề thi 301 Cho biết biểu đồ thể nội dung sau GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta, giai đoạn 2006 - 2014? A Tốc độ tăng trưởng GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta, giai đoạn 2006 - 2014 B Giá trị GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta, giai đoạn 2006 - 2014 C Chuyển dịch cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta, giai đoạn 2006 - 2014 D Quy mô GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta, giai đoạn 2006 - 2014 Câu 69: Điểm khác biệt đồng sông Hồng với đồng sông Cửu Long A diện tích rộng B nước triều xâm nhập sâu mùa cạn D sơng ngòi, kênh rạch chằng chịt C hệ thống đê điều chia bề mặt thành Câu 70: Do biển đóng vai trò chủ yếu hình thành dải đồng duyên hải miền Trung nên A đồng phần nhiều hẹp ngang B đồng bị chia cắt thành nhiều đồng nhỏ C đất nghèo, nhiều cát, phù sa sơng D có số đơng mở rộng sông lớn Câu 71: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, khu kinh tế ven biển sau không thuộc vùng Đồng sông Cửu Long? A Phú Quốc B Định An C Nhơn Hội D Năm Căn Câu 72: Biển Đông làm cho khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính khí hậu hải dương nhờ vào A biển rộng, nhiệt độ cao biến động theo mùa B biển rộng, nhiệt độ cao có hải lưu C biển rộng, nhiệt độ cao chế độ triều phức tạp D biển rộng, nhiệt độ cao tương đối kín Câu 73: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, mô đất nước ta phân bố chủ yếu A Bắc Trung Bộ B Tây Bắc C Tây Nguyên D Đông Bắc Câu 74: Các thiên tai diễn nhiều vùng biển nước ta A bão, sạt lở bờ biển, động đất B cát bay, cát nhảy, động đất, sạt lở bờ biển C sạt lở bờ biển, bão, sóng thần D bão, sạt lở bờ biển, cát bay, cát chảy Câu 75: Công nghiệp chế biến thực phẩm phân bố rộng khắp nước Đông Nam Á chủ yếu A thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư B đại hóa mạng lưới giao thông C nâng cao chất lượng nguồn lao động D đa dạng nguồn nguyên liệu chỗ Câu 76: vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 26, hai thị có quy mơ dân số (năm 2007) lớn vùng Trung du miền núi Bắc Bộ A Thái Nguyên, Hạ Long B Lạng Sơn, Việt Trì C Thái Nguyên, Việt Trì D Việt Trì, Bắc Giang Trang 4/5 - Mã đề thi 301 Câu 77: Nguyên nhân tạo nên mùa khơ Nam Bộ Tây Ngun A gió mùa Đơng Bắc B gió mùa Tây Nam C gió Tín phong bán cầu Bắc D gió tây nam Câu 78: Phát biểu sau không đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Nam Á? A Ven biển có đồng phù sa màu mỡ B Là vùng tập trung đảo lớn giới C Địa hình bị chia cắt mạnh dãy núi D Khí hậu nhiệt đới gió mùa Câu 79: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, ngành cơng nghiệp sau khơng có cấu ngành trung tâm cơng nghiệp Hải Phòng? A Luyện kim màu B Sản xuất vật liệu xây dựng C Đóng tàu D Chế biến nơng sản Câu 80: Nguyên nhân sau làm cho sản lượng lúa gạo khu vực Đông Nam Á tăng lên? A Nguồn lao động dồi B Đất phù sa màu mỡ C Thị trường tiêu thụ ngày mở rộng D Áp dụng tiến khoa học kĩ thuật vào sản xuất - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 301 ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ ĐỊA KSCL THI THPTQG NĂM 2020 Lần Câu Hỏi Câu 41 Câu 42 Câu 43 Câu 44 Câu 45 Câu 46 Câu 47 Câu 48 Câu 49 Câu 50 Câu 51 Câu 52 Câu 53 Câu 54 Câu 55 Câu 56 Câu 57 Câu 58 Câu 59 Câu 60 Câu 61 Câu 62 Câu 63 Câu 64 Câu 65 Câu 66 Câu 67 Câu 68 Câu 69 Câu 70 Câu 71 Câu 72 Câu 73 Câu 74 Câu 75 Câu 76 Câu 77 Câu 78 Câu 79 Câu 80 Mã 301 Mã 302 Mã 303 Mã 304 Mã 305 Mã 306 C B A D B A B D B A A C B D D C C A D D B B B A A C D C C C C A B D D A C B A D A C C B B B A B B B C D D A B D C D D B D A C D D A C C A C A B A D A C A D B C C B C C A B B D A D D B D B A B C B D A B B A B C A D D C A D D C A C A D C A C B D A B A A A D A B B D D A B C C A A B D A D C B D C D C C C B C B A B C D C D B C C D A A B B D C C D A B D D C D B C A D A A D A C A C B A B B D B C D A C B C D C A A A D C C A D A A D B B D B B A C C D C A C D A B A B B B C B D D C B D ... liệu: Quốc gia SỐ DÂN VÀ GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC, NĂM 2 016 Campuchia In-đô-nê-xi-a Ma-lai-xi-a Trang 2/ 5 - Mã đề thi 3 01 Mi-an-ma Số dân (triệu người) 15 ,2 258,7 31, 7 52, 9 GDP (tỉ USD) 20 ,0 9 32, 3 29 9,9... NƯỚC Ở ĐÔNG NAM Á GIAI ĐOẠN 20 05 – 2 016 (Đơn vị: %) Nước Năm 20 05 2 010 2 014 Lào Thái Lan Xin-ga-po Phi-lip-pin 2 016 7 ,1 8,5 7,6 7,0 4,6 7,5 0,9 3 ,2 7,5 15 ,2 3,6 2, 0 4,8 7,6 6 ,1 6,9 (Nguồn: Niên... Thị trường tiêu thụ ngày mở rộng D Áp dụng tiến khoa học kĩ thuật vào sản xuất - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 3 01 ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ ĐỊA KSCL THI THPTQG NĂM 20 20 Lần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2, Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn