Luận án Tiến sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước: Đảng cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay

179 1 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2020, 17:41

Luận án nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng việc ĐCSVN chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình qua các giai đoạn cách mạng, trọng tâm là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước (từ năm 1996) đến nay. Đề xuất những yêu cầu và giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt việc Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình trong giai đoạn hiện nay. HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH ĐẶNG VN TIN ĐảNG CộNG SảN VIệT NAM CHịU TRáCH NHIệM TRƯớC NHÂN DÂN Về NHữNG QUYếT ĐịNH CủA MìNH GIAI §O¹N HIƯN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUN NGÀNH: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC HÀ NỘI - 2019 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH ĐẶNG VĂN TIN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN VỀ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC Mã số: 62 31 02 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN KHẮC VIỆT TS CAO THANH VÂN HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định TÁC GIẢ Đặng Văn Tin MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN VỀ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH 1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước 1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi 19 1.3 Khái qt kết nghiên cứu cơng trình có liên quan đến đề tài vấn đề luận án tập trung giải 23 Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHỦ YẾU VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN VỀ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 25 2.1 Cơ sở lý luận Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân định 25 2.2 Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân định - khái niệm, nội dung chế 38 Chương 3: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN VỀ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 60 3.1 Thực trạng Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân định 60 3.2 Nguyên nhân vấn đề đặt 90 Chương 4: YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN TỐT VIỆC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN VỀ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH ĐẾN NĂM 2030 103 4.1 Bối cảnh yêu cầu thực tốt việc Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân định 103 4.2 Những giải pháp chủ yếu thực tốt việc Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân định đến năm 2030 113 KẾT LUẬN 153 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 155 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 156 PHỤ LỤC 166 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN BBT : Ban Bí thư BCT : Bộ Chính trị BCHTW: : Ban Chấp hành Trung ương CB, CC : Cán bộ, cơng chức CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNXH : Chủ nghĩa xã hội CTQG : Chính trị quốc gia CT-XH : Chính trị - xã hội ĐCSVN : Đảng Cộng sản Việt Nam HTCT : Hệ thống trị KT-XH : Kinh tế - xã hội MTTQ : Mặt trận Tổ quốc NNPQ : Nhà nước pháp quyền Nxb : Nhà xuất PTLĐ : Phương thức lãnh đạo XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) gắn liền với dân tộc nhân dân Những thắng lợi, thành tựu mà cách mạng Việt Nam đạt gần 90 năm qua gắn liền với vai trò lãnh đạo Đảng Vì vậy, ĐCSVN nhân dân suy tơn người lãnh đạo mình, nhân dân thấy rõ có Đảng có khả lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), xây dựng sống ấm no, tự do, hạnh phúc Đảng khơng có lợi ích khác ngồi lợi ích nhân dân Mục đích, lý tưởng phấn đấu Đảng mục đích, nguyện vọng nhân dân Từ năm 1945, vai trò lãnh đạo ĐCSVN hệ thống trị (HTCT) toàn xã hội khẳng định ghi nhận Tuy nhiên, lý luận thực tiễn còn nhiều lúng túng bất cập, như: phân định chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tổ chức trị xã hội (CT-XH) chưa thật rõ ràng, có trùng lắp, chồng chéo số chức năng; vị trí, vai trò Đảng, Nhà nước, MTTQ tổ chức CT-XH chưa xác định mức, thực tế có lúc Đảng bao biện, làm thay, can thiệp không chức năng, thẩm quyền vào công việc Nhà nước, tổ chức CT-XH, chịu trách nhiệm Ngược lại, thân Nhà nước, MTTQ tổ chức CT-XH có lúc, có việc thụ động, phụ thuộc dựa dẫm vào lãnh đạo Đảng, nên chưa thực tốt chức năng, vai trò Trong q trình lãnh đạo, có thời kỳ Đảng phạm sai lầm, khuyết điểm giáo điều, chủ quan, ý chí, vi phạm quy luật khách quan Đảng nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, tự chỉnh đốn để nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, tiếp tục lãnh đạo để đưa nghiệp cách mạng tiến lên Hiện nay, phận khơng nhỏ cán bộ, đảng viên suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống; chưa xác định rõ chế trách nhiệm, mối quan hệ tập thể cá nhân, người đứng đầu cấp ủy, quan quyền, sai sót khuyết điểm không chịu trách nhiệm Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI "Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay" thẳng thắn tình trạng đề hệ thống giải pháp cấp bách để tiếp tục đổi mới, xây dựng Đảng, đề cao trách nhiệm Đảng trước nhân dân Việc kiểm điểm tự phê bình phê bình tạo chuyển biến bước đầu có tác dụng cảnh báo, răn đe phòng ngừa biểu thiếu trách nhiệm, hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin nhân dân Đảng Điều đó, thể rõ Đảng ý thức trách nhiệm cao trước nhân dân, dân tộc Vị trí, vai trò lãnh đạo ĐCSVN khơng xác lập thực tiễn đấu tranh cách mạng đất nước, mà ghi nhận quán Hiến pháp Việt Nam (trong Lời nói đầu Hiến pháp năm 1959, Điều Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 Hiến pháp năm 2013) Như vậy, từ thành lập trở thành đảng cầm quyền, ĐCSVN Nhà nước xã hội thừa nhận, tôn vinh Việc Hiến pháp năm 2013 (khoản Điều 4) lần quy định "Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân định mình” thể cam kết Đảng trước nhân dân, tinh thần trách nhiệm cao Đảng, dũng cảm trị, dám chịu trách nhiệm Đảng, đồng thời thể đòi hỏi nhân dân Đảng việc đề tổ chức thực định quan trọng liên quan tới phát triển đất nước Có thể khẳng định rằng, nội dung khoản Điều Hiến pháp năm 2013 hoàn toàn lịch sử lập hiến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam Đồng thời, Văn kiện Đại hội XII Đảng yêu cầu: "Quy định rõ Đảng phục vụ nhân dân, chịu giám sát nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân định mình" [31, tr.215] Tuy nhiên, vấn đề lớn, phức tạp cần nghiên cứu cách nghiêm túc, sâu sắc lý luận thực tiễn Xuất phát từ tầm quan trọng tính cấp thiết nêu trên, tác giả chọn vấn đề "Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân định giai đoạn nay” làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng Chính quyền nhà nước Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn ĐCSVN chịu trách nhiệm trước nhân dân định mình, luận án đề xuất yêu cầu giải pháp chủ yếu để thực tốt việc Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân định giai đoạn 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu luận án - Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án - Làm rõ sở lý luận vấn đề ĐCSVN chịu trách nhiệm trước nhân dân định giai đoạn nay; đưa quan niệm, nội dung Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân định - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng việc ĐCSVN chịu trách nhiệm trước nhân dân định qua giai đoạn cách mạng, trọng tâm thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa (CNH, HĐH) đất nước (từ năm 1996) đến - Đề xuất yêu cầu giải pháp chủ yếu để thực tốt việc Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân định giai đoạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu vấn đề ĐCSVN chịu trách nhiệm trước nhân dân định giai đoạn 3.2 Phạm vi nghiên cứu luận án Về nội dung: vấn đề ĐCSVN với tư cách đảng cầm quyền nước ta có nhiều nội dung nghiên cứu khác nhau, chứa đựng nhiều vấn đề phức tạp lý luận thực tiễn Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân định giai đoạn đưa yêu cầu, giải pháp chủ yếu để thực tốt việc Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân định giai đoạn Khái niệm Đảng bao gồm: Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng, đại hội đại biểu đảng bộ, đại hội đảng viên; quan lãnh đạo đảng (Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW), Bộ Chính trị (BCT), Ban Bí thư (BBT), cấp ủy đảng, ban thường vụ cấp ủy, đảng đoàn, ban cán đảng) Về thời gian: nghiên cứu ĐCSVN chịu trách nhiệm trước nhân dân định trọng tâm thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước (từ năm 1996 đến nay) Các giải pháp luận án đề xuất có giá trị đến năm 2030 Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu luận án 4.1 Cơ sở lý luận Luận án thực sở quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ĐCSVN trách nhiệm Đảng trước nhân dân định mình, mối quan hệ Đảng với nhân dân 4.2 Cơ sở thực tiễn Cơ sở thực tiễn luận án thực trạng việc ĐCSVN chịu trách nhiệm trước nhân dân định giai đoạn 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án nghiên cứu sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác Lênin, đồng thời sử dụng phương pháp chuyên ngành liên ngành cụ thể: kết hợp lịch sử lơgic, phân tích tổng hợp, diễn dịch, quy nạp, tổng kết thực tiễn Những đóng góp khoa học luận án - Góp phần làm rõ sở lý luận, thực tiễn việc ĐCSVN chịu trách nhiệm trước nhân dân định giai đoạn - Đưa yêu cầu đề xuất số giải pháp chủ yếu đề cao trách nhiệm ĐCSVN trước nhân dân định thực tiễn: Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân định Hai là, thể chế hóa, xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm Đảng; xây dựng, hoàn thiện quy định Đảng, Nhà nước thẩm quyền, trách nhiệm trước nhân dân người đứng đầu Ba là, tiếp tục đổi mạnh mẽ phương thức lãnh đạo Đảng; giải đắn mối quan hệ chấp hành Điều lệ Đảng với chấp hành pháp luật tổ chức đảng, đảng viên Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Kết nghiên cứu luận án góp phần hoàn thiện vấn đề lý luận trách nhiệm, chịu trách nhiệm trước nhân dân ĐCSVN - Kết nghiên cứu luận án dùng làm tài liệu tham khảo cho cấp ủy, tổ chức đảng hoạt động lãnh đạo, nhằm thực tốt trách nhiệm trước nhân dân thực tiễn - Luận án dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ việc nghiên cứu, học tập giảng dạy mơn Xây dựng Đảng Chính quyền nhà nước thuộc Học viện Chinh trị quốc gia (CTQG) Hồ Chí Minh trường trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục cơng trình tác giả cơng bố có liên quan đến đề tài luận án phụ lục, luận án gồm chương, tiết ... VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH ĐẶNG VĂN TIN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN VỀ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG ĐẢNG... nhân dân định giai đoạn 25 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHỦ YẾU VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN VỀ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ... lý luận Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân định 25 2.2 Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân định - khái niệm, nội dung chế 38 Chương 3: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỊU TRÁCH NHIỆM
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước: Đảng cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay, Luận án Tiến sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước: Đảng cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn