Luận án Tiến sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước: Các tỉnh ủy ở đồng bằng sông Hồng lãnh đạo cải cách tư pháp giai đoạn hiện nay

197 1 0
  • Loading ...
1/197 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2020, 17:40

Luận án trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Hồng lãnh đạo cải cách tư pháp; đề xuất các giải pháp khả thi tăng cường sự lãnh đạo các tỉnh ủy ở đây đối với công tác cải cách tư pháp đến năm 2030. HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TRẦN TH BèNH CáC TỉNH ủY ĐồNG BằNG SÔNG HồNG LãNH ĐạO CảI CáCH TƯ PHáP GIAI ĐOạN HIệN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC HÀ NỘI - 2019 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ BÌNH CáC TỉNH ủY ĐồNG BằNG SÔNG HồNG LãNH ĐạO CảI CáCH TƯ PHáP GIAI ĐOạN HIệN NAY LUN N TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC Mã số: 62 31 02 03 Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS TRẦN KHẮC VIỆT TS CAO THANH VÂN HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả Trần Thị Bình MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang Chương 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi 1.2 Cơng trình nghiên cứu Việt Nam 1.3 Kết đạt cơng trình khoa học vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ 6 10 22 Chương 2: CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Các tỉnh, tỉnh ủy đồng sông Hồng cải cách tư pháp tỉnh giai đoạn 2.2 Các tỉnh ủy đồng sông Hồng lãnh đạo cải cách tư pháp - khái niệm, nội dung, phương thức vai trò 24 24 55 Chương 3: CẢI CÁCH TƯ PHÁP VÀ CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 3.1 Thực trạng cải cách tư pháp tỉnh đồng sông Hồng 3.2 Các tỉnh ủy đồng sông Hồng lãnh đạo cải cách tư pháp thực trạng, nguyên nhân kinh nghiệm 66 66 75 Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐỐI VỚI CẢI CÁCH TƯ PHÁP ĐẾN NĂM 2030 4.1 Dự báo thuận lợi, khó khăn phương hướng tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy đồng sông Hồng cải cách tư pháp đến năm 2030 4.2 Những giải pháp chủ yếu tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy đồng sông Hồng với cải cách tư pháp đến năm 2030 KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 108 108 116 152 154 155 169 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN ANCT : An ninh trị BTVTU : Ban Thường vụ Tỉnh ủy CAND : Công an nhân dân CCHC : Cải cách hành CCTP : Cải cách tư pháp CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNXH : Chủ nghĩa xã hội CQTP : Cơ quan tư pháp CTQG : Chính trị quốc gia CT-XH : Chính trị - xã hội ĐBSH : Đồng sông Hồng HĐND : Hội đồng nhân dân HTCT : Hệ thống trị KT-XH : Kinh tế - xã hội MTTQ : Mặt trận Tổ quốc NXB : Nhà xuất PTLĐ : Phương thức lãnh đạo QP, AN : Quốc phòng, an ninh TAND : Tòa án nhân dân TTATXH : Trật tự an toàn xã hội UBND : Ủy ban nhân dân VKSND : Viện kiểm sát nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cải cách tư pháp (CCTP) chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta, vấn đề trọng tâm tiến trình xây dựng hồn thiện Nhà nước quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) nhân dân, nhân dân, nhân dân, tạo thuận lợi điều kiện tiên để thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công đổi nước ta bảo vệ vững Tổ quốc Đây nhiệm vụ cấp bách Đảng Nhà nước ta Những ý tưởng, quan điểm này, Đảng ta đưa nhấn mạnh Đại hội VI Đảng từ đất nước thức bước vào thời kỳ đổi toàn diện Tiếp theo, nghị Đảng khóa VIII, khóa IX CTTP, đặc biệt Nghị số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 tiếp tục khẳng định hoàn thiện thêm với quan điểm, nội dung, giải pháp cụ thể CCTP Lãnh đạo CCTP đạt hiệu đáp ứng điều nêu thật vấn đề cấp thiết Đảng, cấp ủy đảng, có tỉnh ủy đòng sơng Hồng (ĐBSH) Chiến lược CCTP cấp ủy đảng lãnh đạo tổ chức thực đạt kết quan trọng bước đầu Hoạt động CQTP có số đổi mới, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), hoàn thiện dân chủ XHCN hội nhập quốc tế sở quan trọng để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân, nhân dân nước ta Tuy nhiên, tiến trình CCTP chậm chưa theo kịp q trình đổi mới, theo yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN hội nhập quốc tế Hoạt động tư pháp bổ trợ tư pháp chưa theo kịp phục vụ tốt phát triển KT-XH Vẫn tình trạng bỏ lọt tội phạm; oan, sai điều tra, truy tố xét xử, khiếu nại, tố cáo; công chức vi phạm pháp luật nhiều; thi hành án dân tồn đọng khơng Một phận cán tư pháp yếu lực có biểu suy thối phẩm chất đạo đức, không thực thi quyền hạn, gây xúc xã hội, làm giảm sút niềm tin nhân dân vào hệ thống pháp luật nói riêng máy nhà nước nói chung Thực tế đòi hỏi Đảng, cấp ủy đảng, có tỉnh ủy ĐBSH, đặc biệt coi trọng tăng cường lãnh đạo CCTP Các tỉnh ĐBSH có vai trò quan trọng trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh (QP, AN), nơi văn hóa truyền thống lâu đời người Việt, vùng phát triển mạnh mẽ Việc CCTP ĐBSH đạt kết góp phần quan trọng vào kết CCTP nước Trong năm qua, tỉnh ủy ĐBSH chủ động lãnh đạo, triển khai thực nghị quyết, chủ trương Đảng CCTP đạt kết quan trọng Sự lãnh đạo tỉnh ủy CCTP có đổi đáng ghi nhận nội dung phương thức lãnh đạo (PTLĐ) Nhận thức CCTP cấp ủy, tỉnh ủy, cán chủ chốt, đảng viên nâng lên bước rõ nét Tổ chức máy, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm quan lĩnh vực tư pháp đổi mới, hoàn thiện hơn, hoạt động hiệu Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, trình độ mặt chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán quan lĩnh vực tư pháp nâng lên, góp phần vào kết lãnh đạo CCTP Đảng Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh ủy ĐBSH CCTP khuyết điểm, hạn chế Việc xác định nội dung lãnh đạo CCTP nhiều tỉnh ủy chưa thật xác số điểm, xác định điểm trọng tâm, khâu đột phá lãnh đạo CCTP Việc lãnh đạo, đạo giải vấn đề cộm chưa kịp thời, hiệu chưa cao Ở số địa phương, án oan có giảm, số vụ nghiêm trọng không giải thỏa đáng, kịp thời Công tác CCTP chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhiệm vụ đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực Đảng, Nhà nước xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng HTCT Công tác tổ chức, cán số quan lĩnh vực hạn chế, khuyết điểm Trong quan đội ngũ cán lĩnh vực tư pháp tiêu cực, gây xúc nhân dân, dư luận, làm giảm niềm tin nhiều người dân vào máy cơng quyền Vai trò giám sát quan dân cử giám sát các quan lĩnh vực nhiều nơi chưa phát huy mạnh mẽ, hiệu thấp Thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) cần áp dụng mạnh mẽ, có hiệu vào hoạt động ngành, cấp, lĩnh vực, có lĩnh vực CCTP; yêu cầu công đổi mới, hội nhập quốc tế nước ta năm tới đòi hỏi cấp ủy đảng, có tỉnh ủy ĐBSH, tăng cường lãnh đạo CCTP Nghiên cứu cách bản, toàn diện tìm giải pháp đồng bộ, khả thi phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế, tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy ĐBSH CCTP năm tới thật vấn đề cấp thiết Để góp phần giải có hiệu vấn đề cấp thiết nêu trên, nghiên cứu sinh chọn thực đề tài luận án tiến sĩ: "Các tỉnh ủy đồng sông Hồng lãnh đạo cải cách tư pháp giai đoạn nay" Mục đích nhiệm vụ luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo CCTP, luận án đề xuất giải pháp khả thi tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy ĐBSH CCTP đến năm 2030 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan kết nghiên cứu cơng trình khoa học liên quan đến đề tài luận án - Làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo CCTP giai đoạn niện - Khảo sát, đánh giá thực trạng CCTP tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo CCTP từ năm 2006 đến nay, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân kinh nghiệm - Dự báo nhân tố tác động, đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy ĐBSH CCTP đến năm 2030 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án: tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo CCTP giai đoạn 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Luận án nghiên cứu thực trạng CCTP 09 tỉnh ĐBSH gồm: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam Ninh Bình thực trạng tỉnh ủy 09 tỉnh ĐBSH lãnh đạo CCTP từ năm 2006 đến - Phương hướng giải pháp luận án đề xuất có giá trị đến năm 2030 Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Cơ sở lý luận luận án chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng, phát triển lĩnh vực đời sống xã hội, lĩnh vực tư pháp, CCTP; Đảng lãnh đạo lĩnh vực đời sống xã hội công tác xây dựng Đảng 4.2 Cơ sở thực tiễn Cơ sở thực tiễn luận án thực trạng CCTP thực trạng tỉnh ủy 09 tỉnh ĐBSH lãnh đạo CCTP từ năm 2006 đến 4.3 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp luận vật biện chứng chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời sử dụng phương pháp logic kết hợp với lịch sử, phân tích kết hợp với tổng hợp; tổng kết thực tiễn, điều tra xã hội học, vấn sâu Những đóng góp khoa học luận án Luận án nêu khái niệm: Các tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo CCTP toàn hoạt động tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy (BTVTU), với tham gia tổ chức HTCT, tổ chức khác nhân dân tỉnh để xây dựng, ban hành nghị quyết, định đổi mới, điều chỉnh, cải tiến tổ chức máy, cán hoạt động CQTP; tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát để nghị quyết, định thành thực, CQTP thực đắn, đầy đủ quyền tư pháp theo luật định, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công đổi địa phương, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN nước ta Luận án đúc rút kinh nghiệm: tỉnh ủy lãnh đạo xây dựng thực tốt quy chế phối hợp hoạt động CQTP với ban nội tỉnh ủy, ban đạo CCTP tỉnh lãnh đạo CCTP Luận án đề xuất số giải pháp mang tính đột phá: là, nâng cao chất lượng tỉnh ủy, BTVTU đáp ứng yêu cầu CCTP năm tới; hai là, đổi mới, xếp tổ chức máy CQTP tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán CQTP đủ phẩm chất, lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Luận án góp phần làm rõ vấn đề lý luận tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo CCTP giai đoạn Kết nghiên cứu luận án dùng làm tài liệu tham khảo trình lãnh đạo CCTP tỉnh ủy ĐBSH năm tới Kết nghiên cứu luận án dùng tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập mơn Xây dựng Đảng Học viện Chính trị quốc gia (CTQG) Hồ Chí Minh Học viện Chính trị khu vực Học viện, trường trị tỉnh, thành phố vùng ĐBSH Kết cấu luận án Luận án gồm: phần mở đầu, kết luận, danh mục cơng trình tác giả cơng bố liên quan đến đề tài luận án, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục chương, tiết ... ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Các tỉnh, tỉnh ủy đồng sông Hồng cải cách tư pháp tỉnh giai đoạn 2.2 Các tỉnh ủy đồng sông Hồng. .. VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TRẦN TH BèNH CáC TỉNH ủY ĐồNG BằNG SÔNG HồNG LãNH ĐạO CảI CáCH TƯ PHáP GIAI ĐOạN HIệN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC... đồng sông Hồng lãnh đạo cải cách tư pháp - khái niệm, nội dung, phương thức vai trò 24 24 55 Chương 3: CẢI CÁCH TƯ PHÁP VÀ CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP - THỰC TRẠNG,
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước: Các tỉnh ủy ở đồng bằng sông Hồng lãnh đạo cải cách tư pháp giai đoạn hiện nay, Luận án Tiến sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước: Các tỉnh ủy ở đồng bằng sông Hồng lãnh đạo cải cách tư pháp giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn