Huớng dẫn xây dựng kế hoạch bộ môn

1 894 3
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 07:10

PHÒNG GDĐT BẮC BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS CHỢ LẦU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …/CM-THCS CL V/v xây dựng kế hoạch bộ môn Chợ Lầu, ngày 16 tháng 9 năm 2009 Năm học: 2009 – 2010 Kính gửi: Các Tổ trưởng chuyên môn. - Căn cứ nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận; của phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Bình năm học 2009 – 2010. - Căn cứ thông tư số 12/2009/TT-BGD-ĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS. - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học của nhà trường năm 2009 – 2010. - Căn cứ vào các cuộc vận động của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2009 – 2010. - Căn cứ vào các công văn hướng dẫn của Phòng Giáo dục năm 2009 – 2010. Nay trường THCS Chợ Lầu hướng dẫn các tổ Chuyên môn thực hiện xây dựng kế hoạch bộ môn của mỗi giáo viên như sau: 1/ Căn cứ để xây dựng kế hoạch: - Điều tra đặc điểm tình hìnhcủa trường, của địa phương, của học sinh trong các lớp đang phân công giảng dạy. - Nghiên cứu đặc thù của bộ môn. - Mục tiêu bộ môn và phương pháp môn học. 2/ Lập kế hoạch bộ môn cụ thể: - Tất cả các giáo viên bộ môn đều phải tự xây dựng cho mình một kế hoạch giảng dạy cụ thể. Nhằm giúp cho giáo viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học, trong đó đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá đúng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ và sát hợp với các đối tượng học sinh. - Trong kế hoạch bộ môn cần nêu cho được chỉ tiêu bộ môn và biện pháp thực hiện để đạt được mục tiêu của bộ môn chính. * Lưu ý: - GVBM chỉ xây dựng kế hoạch bộ môn chính của mình phụ trách. Không lập kế hoạch bộ môn chéo ban. - Dựa vào mẫu kế hoạch bộ môn chung và kế hoạch bộ môn toán (Chuyên môn trường gửi kèm các tổ) - Thời gian để hoàn thành kế hoạch bộ môn cá nhân từ ngày 16/09/2009 đến hết ngày 30/09/2009. Nhận được công văn này yêu cầu các Tổ trưởng chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Vì đây là yêu cầu cần thiết cho kế hoạch kiểm định Chất lượng giáo dục của Ngành và của đơn vị. KT. HIỆU TRƯỞNG P. HIỆU TRƯỞNG ( Đã ký và d9óng dấu) LÂM QUỐC THANH Nơi nhận: - Các TTCM; - Hiệu trưởng (bc); - Lưu CM; - Lưu Vt. . GVBM chỉ xây dựng kế hoạch bộ môn chính của mình phụ trách. Không lập kế hoạch bộ môn chéo ban. - Dựa vào mẫu kế hoạch bộ môn chung và kế hoạch bộ môn toán. của bộ môn. - Mục tiêu bộ môn và phương pháp môn học. 2/ Lập kế hoạch bộ môn cụ thể: - Tất cả các giáo viên bộ môn đều phải tự xây dựng cho mình một kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Huớng dẫn xây dựng kế hoạch bộ môn, Huớng dẫn xây dựng kế hoạch bộ môn, Huớng dẫn xây dựng kế hoạch bộ môn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn