Giáo án Vật Lí 9 HKI

92 276 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 02:10

 Trường THCS Thạnh Tân GV: Di Thanh Tuấn Tuần: 1 – Tiết: 1 CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Bài 1: SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN I. MỤC TIÊU: -Nêu được cách bố trí và tiến hành TN khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. -Vẽ và sử dụng đồ thị biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm. -Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. II. CHUẨN BỊ: -GV: Chuẩn bị: +1 dây điện trở bằng nikêlin chiều dài 1m, đường kính 0,3mm, dây này được quấn sẵn trên trụ sứ (gọi là điện trở mẫu). +1 ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất 0,1A. +1 vôn kế có giới hạn đo 6V và độ chia nhỏ nhất 0,1V. +1 công tắc. +1 nguồn điện 6V. +7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30cm. -HS xem bài trước ở nhà. III. PHƯƠNG PHÁP: -Phương pháp thuyết trình. -Phương pháp vấn đáp. -Phương pháp quy nạp. -Phương pháp dạy học tích cực IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH: 1. ổn định lớp: (1ph) 2. Kiểm tra bài cũ: (4ph) -GV ôn lại cho HS về chương trình Vật lý ở THCS và cường độ dòng điện và hiệu điện thế. -GV nhắc lại sơ đồ mạch điện. 3. Các hoạt động lên lớp: Hoạt động của GV và HS Nội dung *.Hoạt động 1: Tiến hành thí gnhiệm. (15ph) *Yêu cầu HS tìm hiểu sơ đồ mạch điện hình 1.1 SGK. GV hướng dẫn HS mắc mạch điện theo sơ đồ hình 1.1 SGK và tiến hành thí nghiệm, ghi các kết quả đo được vào bảng 1 . +HS quan sát, thự hiện và ghi. *Yêu cầu một vài HS trả lời C1. +HS thực hiện: C1: Từ kết quả thí nghiệm ta thấy: Khi tăng (hoặc giảm) hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy quan dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần. I. Thí nghiệm: Đoạn dây dẫn đang xét 1. Sơ đồ mạch điện: 2. Tiến hành thí nghiệm. Kết quả đo Lẩn đo Hiệu điện thế (V) Cường độ dòng điện (A) 1 0 2 3  Giáo án V t Lý 9ậ 1 Ngày so n: 20/8/08ạ Ngày d y: 26/8/08ạ A V K + -  Trường THCS Thạnh Tân GV: Di Thanh Tuấn 4 5 C1: Từ kết quả thí nghiệm ta thấy: Khi tăng (hoặc giảm) hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy quan dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần. *.Hoạt động 2: Tìm hiểu đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế. (10ph) *Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế có đặc điểm gì? +Từng HS đọc phần thông báo về dạng đồ thị trong SGK để trả lời câu hỏi của GV. *Yêu cầu HS trả lời C2. -Hướng dẫn HS xác định các điểm biểu diễn, vẽ một đường thẳng đi qua góc tọa độ, đồng thời đi qua gần tất cả các điểm biểu diễn. Nếu có điểm nào nằm quá xa đường biểu diễn thì phải tiến hành đo lại. +Từng HS làm C2. *Yêu cầu đại diện một vài nhóm nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U. +HS: Thảo luận nhóm, nhận xét dạng đồ thị, rút ra kết luận. II. Đồ thị biểu diễn sự phu thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế: 1. Dạng đồ thị: Xem hình 1.2 SGK. C2. 2. Kết luận: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây đó tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần. *.Hoạt động 3: Củng cố và vận dụng. (13ph) *Yêu cầu HS nêu kết luận về mối quan hệ giữa U, I. *Đồ thị biểu diễn mối quan hệ này có đặc điểm gì? *Yêu cầu HS tự đọc phần ghi nhớ trong SGK rồi trả lời câu hỏi. +Từng HS chuẩn bị trả lời câu hỏi của GV * Yêu cầu HS trả lời C5 và HS làm tiếp C3, C4. +HS thực hiện. III. Vận dụng: C3. Thực hiện từ đồ thị. C4. Các giá trị còn thiếu: 0,125A; 4,0V; 5,0V; 0,3A. C5. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây. 4. Dăn dò: (2ph) -Học thuộc các nội dung sau: +Biết vẽ sơ đồ mạch điện. +Biết dạng đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế. +Cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điên thế. -Xem trước bài mới: Điện trở của dây dẫn – Định luật Om: +Điện trở của dây dẫn là gì? Đơn vị? +Hệ thức của định luật Om, ý nghĩa của từng đại lượng trong công thức. +Phát biểu nội dung định luật Om.  Giáo án V t Lý 9ậ 2 U(V) I(A)  Trường THCS Thạnh Tân GV: Di Thanh Tuấn Tuần: 1 – Tiết: 2 Bài 2: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN ĐỊNH LUẬT ÔM I. MỤC TIÊU: -Nhận biết được đơn vị điện trở và vận dụng được công thức tính điện trở để giải bài tập. -Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Ôm. -Vận dụng được định luật Ôm để gải một số dạng bài tập đơn giản. II. CHUẨN BỊ: * Đối với GV. Nên kẻ sẵn bảng ghi giá trị thương số U/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2 ở bài trước (có thể kẻ theo mẫu dưới dây) Thương số U/I đối với mỗi dây dẫn. Lần đo Dây dẫn 1 Dây dẫn 2 1 2 3 4 Trung bình cộng *HS chuẩn bị bài trước ở nhà. III. PHƯƠNG PHÁP: -Phương pháp thuyết trình. -Phương pháp vấn đáp. -Phương pháp quy nạp. -Phương pháp dạy học tích cực IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH: 1. ổn định lớp: (1ph) 2. Kiểm tra bài cũ: (4ph) -Nêu kết luận về mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế? -Đồ thị biểu diễn mối quan hệ đó có đặc điểm gì? -GV nhận xét. -HS 1: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây đó tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần. -HS 2: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U là một đường thẳng. 3. Các hoạt động lên lớp: Hoạt động của GV và HS Nội dung *.Hoạt động 1: Tìm hiểu điện trở của dây dẫn. (15ph) *Theo dõi, kiểm tra giúp đỡ các HS yếu tính toán cho chính xác. +Từng HS dựa vào bảng 1 và bảng 2 ở bài trước, tính thương số U I đối với mỗi dây *Yêu cầu một vài HS trả lời C2 và cho cả lớp thảo luận. +Từng HS thảo luận với cả lớp và trả lời C2. *Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: -Tính điện trở của một dây dẫn bằng công thức I. Điện trở của dây dẫn: 1. Xác định thương số U I đối với mỗi dây dẫn. C1. Ở bảng 1: 3 5 2 2 3 5 . 30 U U U I I I = = = = Ở bảng 2: 5 1 2 1 2 5 . 20 U U U I I I = = = =  Giáo án V t Lý 9ậ 3 Ngày so n: 20/8/08ạ Ngày d y: 27/8/08ạ  Trường THCS Thạnh Tân GV: Di Thanh Tuấn nào? +Từng học sinh đọc phần thông báo khái niệm điện trở trong SGK. -Khi tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn lên hai lần thì điện trở của nó tăng mấy lần? Vì sao? +Cá nhân suy nghĩ và trả lời các câu hỏi GV đưa ra. -Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là 3V, dòng điện chạy qua có có cường độ là 250mA. Tính điện trở của dây. +HS thực hiện: 250mA = 0,25A . Nên: 3 12 0,25 U R I = = = Ω - Nêu ý nghĩa của điện trở. +HS thực hiện. C2. Nhận xét: Giá trị của thương số U I đối với mỗi dây dẫn là không đổi và với hai dây dẫn khác nhau là khác nhau. 2. Điện trở a. Trị số U R I = không đổi đối với mỗi dây dẫn và được gọi là điện trở của dây dẫn đó. b. Kí hiệu sơ đồ của điện trở trong mạch điện là hoặc c. Đơn vị của điện trở là Om, kí hiệu là Ω 1 1 1 V A Ω = 1 1000 1 1000000 K M Ω = Ω Ω = Ω d. Ý nghĩa của điện trở là biểu thị mức đô cản trở của dòng điện ít hay nhiều của dây dẫn. *.Hoạt động 2: Tìm hiểu định luật Om. (10ph) * Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: -Công thức U R I = dùng để làm gì? +HS: Tính điện trở của dây dẫn thông qua U và I. -GV: Cũng từ công thức trên, hãy suy ra I = ? +HS: U I R = *GV giới thiệu hệ thức của định luật Om và cho HS nêu ý nghĩa của từng đại lượng trong công thức. Phát biểu định luật Om. +HS thực hiện. II. Định luật Om: 1. Hệ thức của định luật: U I R = Trong đó U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn (V). I là cường độ dòng điện chạy qua dậy dẫn (A) R là điện trở của dây ( Ω ) 2. Phát biểu định luật: Cường độ dòng điện chay qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây. *.Hoạt động 3: Củng cố và vận dung. (12ph) *GV gọi HS đọc C3, C4 và cho hai HS lên bảng giải C3, C4 và trao đổi với cả lớp. +HS thực hiện. *GV chính xác hóa các câu hỏi trả lời của HS. +HS quan sát và ghi III. Vận dụng: C3. Ta có: R = 12 Ω Và I = 0,5A. Khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn là: . 12.0,5 6U I R V= = = C4. Hướng dẫn: Lập tỉ số 2 1 I I . 4. Dăn dò: (3ph) -HS thuôc: Điện trở, đơn vị, hệ thức của định luật Om, phát biểu định luật, vận dung được định luật vào giải bài tập. -Xem trước bài mới: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế: Mỗi nhóm chuẩn bị một mẫu báo cáo thực hành.  Giáo án V t Lý 9ậ 4  Trường THCS Thạnh Tân GV: Di Thanh Tuấn Tuần: 2 – Tiết: 3 Bài 3: THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ I. MỤC TIÊU: -Nêu được cách xác định điện trởtừ công thức tính điện trở. -Mô tả được cách bố trí và tiến hành được TN xác định điện trởcủa một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế. -Có ý thức chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng các thiết bị điện trong TN. II. CHUẨN BỊ: * Đối với GV. +1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị.- 1 nguồn điện có thể điều chỉnh được các giá trị hiệu điện thế từ 0 đến 6V một cách liên tục. +1 ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất 0,1A. +1 vôn kế có giới hạn đo 6V và độ chia nhỏ nhất 0,1V +1 công tắc điện. +7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dây dài khoảng 30cm. Mỗi HS chuẩn bị sẵn báo cáo thực hành như mẫu, trong đó đã trả lời các câu hỏi của phần 1. -Chuẩn bị ít nhất một đồng hồ đa năng. *HS xem bài trước ở nhà. III. PHƯƠNG PHÁP: -Phương pháp thuyết trình. -Phương pháp vấn đáp. -Phương pháp quy nạp. -Phương pháp dạy học tích cực IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH: 1. ổn định lớp: (1ph) 2. Kiểm tra bài cũ: (4ph) Điện trở của dây dẫn là gì? Đơn vị của điện trở? Hệ thức của định luật Om, nêu ý nghĩa của từng đại lượng trong công thức, phát biểu định luật Om. 3. Các hoạt động lên lớp: Hoạt động của GV và HS Nội dung *.Hoạt động 1: Trình bày phần trả lời câu hỏi trong báo cáo thực hành. (10ph) *Kiểm tra việc chuẩn bị báo cáo thực hành của HS. Yêu cầu một HS nêu công thức tính điện trở. +HS thực hiện. *Yêu cầu một vài HS trả lời câu b và câu c. +HS thực hiện. III. Mẫu báo cáo: 1. Trả lời câu hỏi: a) Viết cộng thức tính điện trở: U R I = b) Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn cần dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào với dây dẫn cần đo? Dùng vôn kế mắc song song với dây dẫn cần đo hiệu điện thế, chốt (+) của vôn kế được mắc về phía cực (+) của nguồn điện. c) Muốn đo cường độ dòng điện cahy quamột dây dẫn cần dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào nào đối với dây dẫn cần đo? Dùng ampe kế mắc nối tiếp với dây dẫn cần đo  Giáo án V t Lý 9ậ 5 Ngày so n: 20/8/08ạ Ngày d y: 2/9/08ạ  Trường THCS Thạnh Tân GV: Di Thanh Tuấn cường độ dòng điện chốt (+) của ampe kế được mắc về phía cực (+) của nguồn điện. Hoạt động 2: Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo. (28phút) *Yêu cầu một HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện thí nghiệm. +Từng HS vẽ sơ đồ mạch điện TN. *Theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra các nhóm mắc mạch điện, đặc biệt là khi mắc vôn kế và ampe kế. +Các nhóm HS mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ *Theo dõi, nhắc nhỡ mọi HS đều phải tham gia hoạt động tích cực. +HS: Tiến hành đo, ghi kết quả vào bảng *Yêu cầu HS hoàn thành mẫu báo cáo thực hành của nhóm. +HS thực hiện *Nhận xét kết quả, tinh thần và thái độ thực hành của một vài nhóm. +HS: Nghe giáo viên nhận xét để rút kinh nghiệm cho bài sau. II. Nội dung thực hành: 1. Sơ đồ mạch điện: 2. Kết quả đo: Kết quả đo Lần đo Hiệu điện thế (V) Cường độ dòng điện (A) Điện trở ( Ω ) 1 2 3 4 5 a) Tính số điện trở đang xét trong mỗi lần đo. Công thức U R I = b) Tính giá trị trung bình cộng của điện trở: 1 2 3 4 5 5 R R R R R R + + + + = c) Nhận xét nguyên nhân gây ra sự khác nhau (nếu có) của các trị số điện trở vừa tính trong mỗi lần đo. Nếu bỏ đi những sai số do điện trở của những dây nối gây ra thì điện trở của một dây dẫn là không đổi. 4. Dăn dò: (2ph) -Nộp bảng báo cáo thí nghiệm. -Xem trước bài mới: Đoạn mạch nối tiếp: Chứng minh công thức: 1 1 2 2 U R U R = và 1 2td R R R= + Tuần: 2 – Tiết: 4 Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP I. MỤC TIÊU: -Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp R tđ = R 1 + R 2 và hệ thức 1 1 2 2 U R U R = và từ các kiến thức đã học. -Mô tả được cách bố trí và tiến hành TN kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết. -Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tập về đoạn mạch nối tiếp. II. CHUẨN BỊ: * Đối với GV:  Giáo án V t Lý 9ậ 6 A V K + - R Ngày so n: 20/8/08ạ Ngày d y: 3/9/08ạ  Trường THCS Thạnh Tân GV: Di Thanh Tuấn +3 điện trở mẫu lần lượt có giá trị 6V, 10V, 16V +1 ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất 0,1A. +1 vôn kế có giới hạn đo 6V và độ chia nhỏ nhất 0,1V +1 nguồn điện 6V. +1 công tắc điện. +7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dây dài khoảng 30cm. *HS xem bài trước ở nhà. III. PHƯƠNG PHÁP: -Phương pháp thuyết trình. -Phương pháp vấn đáp. -Phương pháp quy nạp. -Phương pháp dạy học tích cực IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH: 1. ổn định lớp: (1ph) 2. Kiểm tra bài cũ: (4ph) Yêu cầu HS cho biết, trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp: -Cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn có mối liên hệ như thế nào với cường độ dòng điện mạch chính? -Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối liên hệ như thế nào với hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn? 3. Các hoạt động lên lớp: Hoạt động của GV và HS Nội dung *.Hoạt động 1: Tìm hiểu cường độ dògn điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp. (12ph) *Yêu cầu HS trả lời C1 và cho biết hai điện trở có mấy điểm chung. +HS trả lời C1. *Hướng dẫn HS vận dụng các kiến thức vừa ôn tập và hệ thức của định luật Ôm để trả lời C2. +HS làm C2. I. Cường độ dògn điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp: 1. Nhớ lại kiến thức ở lớp 7: Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp thì: 1 2 I I I= = (1) 1 2 U U U= + (2) 2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp: C1. Các điện trở R 1 , R 2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau. *Các hệ thức (1), (2) vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. C2. Chứng minh rằng: Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở R 1 , R 2 mắc nối tiếp thì: 1 1 2 2 U R U R = Thật vậy, ta có: 1 2 I I I= = Theo định luật Om ta suy ra: 1 2 1 2 U U R R =  Giáo án V t Lý 9ậ 7 R 1 K + - A R 2  Trường THCS Thạnh Tân GV: Di Thanh Tuấn Suy ra điều phải chứng minh. *.Hoạt động 2: Tìm hiểu điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp. (15ph) *Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Thế nào là điện trở của một đoạn mạch? +HS đọc phần khái niệm điện trở tương đương trong SGK. *Hướng dẫn HS xây dựng công thức 4: -Kí hiệu hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U, giữa hai đầu mỗi điện trở là U 1 , U 2 . Hãy viết hệ thức liên hệ giữa U, U 1 và U 2 . -Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là I. Viết biểu thức tính U, U 1 và U 2 theo I và R tương ứng. +HS làm C3 *GV làm thí nghệm kiểm tra. +HS quan sát. *GV cho rút ra kết luận từ thí nghiệm: +HS thực hiện: II. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp: 1. Điện trở tương đương: Điện trở tương đương (R td ) của một đoạn mạch là điện trở có thể thay thế cho đoạn mạch này, sao cho với cùng một hiệu thế thì cường độ dòng điện chay qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước. 2. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp: C3. Chứng minh: Đoạn mạch gồm hai điện trở R 1 , R 2 mắc nối tiếp thì: R td = R 1 + R 2 Thật vậy, ta có: 1 2 U U U= + Theo đĩnh luật Om ta có: IR td = I 1 R 1 + I 2 R 2 Mà 1 2 I I I= = Nên suy ra điều phải chứng minh. 3. Thí nghiệm kiểm tra: 4. Kết luận: Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp có điện trở tương đương bằng tồng các điện trở thành phần: R td = R 1 + R 2 *.Hoạt động 3: Củng cố bài học và vận dụng. (10ph) *GV cho HS đọc và trả lời C4. +HS trả lời C4. *GV cho HS đọc C5, cho một HS lên bảng làm câu: Tính R AB +HS thực hiện. *Trong sơ đồ hình 4.3b SGK, có thể chỉ mắc hai điện trở có trị số thế nào nối tiếp với nhau (thay cho việc mắc ba điện trở)? Nêu cách tính điện trở tương đương của đoạn mạch AC +HS thực hiện. III. Vận dung: C4. -Khi công tắc K mở, hai đèn không hoạt đông vì mạch hở, không có dòng điện chay qua. -khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn cũng không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chay qua chúng. -Khi công tắc K đóng, dây tóc báng đèn Đ 1 bị đứt thì đèn Đ 2 cũng không hoạt đông vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua nó. C5. 12 20 20 40R = + = Ω 12 3 40 20 3.20 60 AC R R R= + = + = = Ω Mở rộng: Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm ba điện trở mắc nối tiếp bằng tổng các điện trở thành phần: 1 2 3td R R R R= + + 4. Dăn dò: (3ph) -Hoc thuộc: Công thức tính điện trở tương đương, chứng minh được các công thức, vận dung được các công thức đã học và giải bài tập. -Xem trước bài mới: Đoạn mạch song song: Chứng minh công thức ở C2, C3. Tuần: 3 – Tiết: 5 Bài 5: ĐOẠN MẠCH SONG SONG  Giáo án V t Lý 9ậ 8 Ngày so n: 20/8/08ạ Ngày d y: 9/9/08ạ  Trường THCS Thạnh Tân GV: Di Thanh Tuấn I. MỤC TIÊU: -Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song 1 2 1 1 1 Td R R R = + và hệ thức 1 2 2 1 I R I R = từ những kiến thức đã học. -Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết đối với đoạn mạch song song. -Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích được một số hiện tượng thực tế và giải bài tập về đoạn mạch song song. II. CHUẨN BỊ: * Đối với GV: +3 điện trở mẫu, trong đó có một điện trở là điện trở tương đương cảu hai điện trở kia khi mắc song song. +1 ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất 0,1A. +1 vôn kế có giới hạn đo 6V và độ chia nhỏ nhất 0,1V +1 nguồn điện 6V. +1 công tắc điện. +9 đoạn dây nối, mỗi đoạn dây dài khoảng 30cm. *HS xem bài trước ở nhà. III. PHƯƠNG PHÁP: -Phương pháp thuyết trình. -Phương pháp vấn đáp. -Phương pháp quy nạp. -Phương pháp dạy học tích cực IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH: 1. ổn định lớp: (1ph) 2. Kiểm tra bài cũ: (4ph) *Câu hỏi: Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song, hiệu điện thế và cường độ dòng điện của đoạn mạch có quan hệ thế nào với hiệu điện thế và cường độ dòng điện của các mạch rẽ? 3. Các hoạt động lên lớp: Hoạt động của GV và HS Nội dung *.Hoạt động 1: Tìm hiểu cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song. (12ph) -GV cho HS nhắc lại kiến thức ở lớp 7. +HS thực hiện. *Yêu cầu HS trả lời C1. I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song. 1. Nhớ lại kiến thức lớp 7: Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song thì: 1 2 I I I= + (1) 1 2 U U U= = (2) 2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:  Giáo án V t Lý 9ậ 9 R 1 A V R 2 K + -  Trường THCS Thạnh Tân GV: Di Thanh Tuấn -Cho biết điện trở có mấy điểm chung? -Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch này có đặc điểm gì? +HS trả lời C1. *Hướng dẫn HS vận dụng các kiến thức vừa ôn tập và hệ thức của định luật Ôm để trả lời C2. +Mỗi HS tự vận dụng các hệ thức (1), (2) và hệ thức của định luật Ôm, chứng minh được hệ thức. C1. Các điện trở R 1 và R 2 được mắc song song với nhau. Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện của nguồn điện. Vôn kế dùng để đo hiệu điện thế của R 1 và R 2 . -Các hệ thức (1) và (2) vẫn đúgn đối với đoạn mạch gồm hai đoạn mạch mắc song song. C2. Chứng minh rằng: Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song thì: 1 2 2 1 I R I R = Thật vậy, ta có: 1 2 U U U= = Theo định luật Om, ta suy ra: 1 1 2 2 I R I R= Suy ra điều phải chứng minh. *.Hoạt động 2: Tìm hiểu điện trở tương đương của đoạn mạch song song. (15ph) * Hướng dẫn HS xây dựng công thức 4. -Viết hệ thức liên hệ giữa I, I 1 , I 2 theo U, R tđ , R 1 , R 2 . -Vận dụng hệ thức (1) để suy ra (4). +HS vận dụng kiến thức đã học để xây dựng được công thức 4 *Hướng dẫn và tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn trong SGK. +HS quan sát và theo dõi thí nhiệm. *Yêu cầu một vài HS phát biểu kết luận. +HS: Thảo luận nhóm để rút ra kết luận. II. điện trở tương của đoạn mạch song song: 1. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song: C3. Chứng minh rằng: Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R 1 , R 2 mắc song song là: 1 2 1 1 1 td R R R = + Thật vậy, ta có: 1 2 I I I= + Theo định luật Om, ta suy ra: 1 2 1 2td U UU R R R = + Mà 1 2 U U U= = Ta suy ra điều pahỉ chứng minh. Hay 1 2 1 2 td R R R R R = + 2. Thí gnhiệm kiểm tra: 3. Kết luận: Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song thì nghịch đảo của điện trở tương đương bằng tổng các nghịch đảo của các điện trở thành phần. 1 2 1 1 1 td R R R = + *.Hoạt động 3: Củng cố bài học và vận dung. (10ph) *Yêu cầu HS trả lời C4. +Từng HS trả lời C4. III. Vân dụng: C4. +Đèn và quạt được mắc song song với nhau vào nguồn điện 220V để chúng hoạt động bình thường. +Sơ đồ mạch điện:  Giáo án V t Lý 9ậ 10 [...]... = 45Ω thì phải có tiết diện là: Giáo án Vật9 18 GV: Di Thanh Tuấn  Trường THCS Thạnh Tân S2 = S R1 S1 120 2 2 = = S1 = mm 2 R2 4 45 3 15 4 Dăn dò: (2ph) -HS thuộc phần ghi nhớ trong sách giáo khoa -Xem trước bài mới: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn Ngày soạn: 28/8/08 Ngày dạy: 23 /9/ 08 Tuần: 5 - Tiết: 9 Bài 9: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN I MỤC TIÊU: -Bố... nhóm HS nêu dự đoán theo yêu cầu R R C1 R2 = và R3 = của C2 và ghi lên bảng các dự đoán đó 2 3 +HS thực hiện 2 C2 -Tiết diện tăng gấp hai lần thì điện trở của dây giảm R hai lần: R2 = 2 -Tiết diện tăng gấp ba lần thì điện trở của dây giảm R ba lần: R3 = 3 Giáo án Vật9 17 GV: Di Thanh Tuấn  Trường THCS Thạnh Tân Dự đoán: Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật liệu thì tỉ... chiều dài và làm từ cùng một vật liệu thì điện trở phụ thuộc vào tiết diện dây như thế nào? 3 Các hoạt động lên lớp: Hoạt động của GV và HS Giáo án Vật9 Nội dung 19 GV: Di Thanh Tuấn  Trường THCS Thạnh Tân *.Hoạt động 1: Tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn (15ph) *Cho HS quan sát các đoạn dây dẫn có cùng chiều I Sự phụ thuộc cũa điện trở vào vật liệu làm dây dài, cùng tiết... trở của biến trở này C10 Chiều dài của day họp kim là: -Tính chiều dài của một vòng dây quấn quanh lõi Giáo án Vật9 23 GV: Di Thanh Tuấn  Trường THCS Thạnh Tân sứ tròn -Từ đó tính số vòng dây của biến trở +HS thực hiện C10 RS 20.0,5.10−6 = = 9, 091 m ρ 1,1.10−6 Số vòng dây của biến trở là: l 9. 091 N= = = 145 vòng π d π 0, 02 l= 4 Hướng dẫn học ở nhà: (2ph) -Biết sử dụng biến trở để điều chỉnh cường... l= = = 9, 091 m sứ tròn ρ 1,1.10−6 -Từ đó tính số vòng dây của biến trở Số vòng dây của biến trở là: +HS thực hiện C10 l 9. 091 N= = = 145 vòng π d π 0, 02 4 Hướng dẫn học ở nhà: (2ph) -Biết sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện -Đề nghị HS làm ở nhà các bài 10.2 và 10.4 trong SBT -Xem trước bài mới: Bài tập vận dụng định luật Om và công thức tính điện trở của dây dẫn Giáo án Vật9 28 GV:... năng và năng lượng ánh sáng khác bổ sung Đèn LED Năng lượng ánh sáng và nhiệt năng +HS thực hiện Nồi cơm điện, Nhiệt năng và năng lượng ánh sáng * GV cho HS ôn tập khái niệm hiệu suất đã học ở bàn là lớp 8 và vận dụng cho trường hợp này Quạt điện, máy Cơ năng và nhiệt năng bơm nước +HS thực hiện và ghi C3 +Đối với bóng đèn dây tóc và đèn LED thì phần năng lượng có ích là năng lượng ánh sáng, phần năng... công của dòng điện, vận công thức vào làm một số bài tập trong SBT -Xem trước bài mới: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng: Tóm tắc bài toán, nêu công thức để giải, thế số tính toán đúng kết quả Ngày soạn: 8 /9/ 08 Ngày dạy: 17/10/08 Giáo án Vật9 Tuần:8 - Tiết: 16 35 GV: Di Thanh Tuấn  Trường THCS Thạnh Tân Bài 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG I MỤC TIÊU: Giải được các... tiết diện và được làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của dây II CHUẨN BỊ: * Đối với GV: +1 ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất 0,1A +1 vôn kế có giới hạn đo 6V và độ chia nhỏ nhất 0,1V +1 nguồn điện 3V +1 công tắc điện Giáo án Vật9 13 GV: Di Thanh Tuấn  Trường THCS Thạnh Tân +3 dây điện trở có cùng tiết diện và được làm bằng cùng mộit vật liệu: một dây dài l (điện... cách giải câu a R = 7,5Ω Giáo án Vật9 29 + - GV: Di Thanh Tuấn  Trường THCS Thạnh Tân để cả lớp trao đổi và thảo luận Khuyến khích HS I = 0, 6 A tìm ra các cách giải khác Nếu cách giải của HS là U = 12V đúng, đề nghị từng HS tự giải GV theo dõi, giúp đỡ những HS có khó khó khăn và đề nghị một HS a) R = ? 2 giải xong sớm nhất trình bày lời giải của mình trên để bóng đèn sáng bình thường bảng b)... trở tương của hai bóng đèn: cả lớp thảo luận những sai sót phổ biến mà GV đã RR 600 .90 0 R12 = 1 2 = = 360Ω phát hiện được R1 + R2 600 + 90 0 *Theo dõi HS tự lực giải câu này để phát hiện kịp thời những sai sót HS mắc phải và gợi ý để HS tự Điện trở của dây nối: phát hiện ra sai sót của mình và tự sửa chữa Giáo án Vật9 30 GV: Di Thanh Tuấn  Trường THCS Thạnh Tân *Sau khi phần lớn HS trong lớp đã giải . C3. Tuần: 3 – Tiết: 5 Bài 5: ĐOẠN MẠCH SONG SONG  Giáo án V t Lý 9 8 Ngày so n: 20/8/08ạ Ngày d y: 9/ 9/08ạ  Trường THCS Thạnh Tân GV: Di Thanh Tuấn I đoạn dài khoảng 30cm. +2 chốt kẹp nối dây dẫn.  Giáo án V t Lý 9 16 Ngày so n: 25/8/08ạ Ngày d y: 19/ 9/08ạ  Trường THCS Thạnh Tân GV: Di Thanh Tuấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật Lí 9 HKI, Giáo án Vật Lí 9 HKI, Giáo án Vật Lí 9 HKI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn