triết học co dai Ấn Độ tổng hợp

18 39 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2020, 09:46

PHẦN I TRIẾT HỌC LÀ GÌ ? Triết học đối tượng triết học Khái niệm triết học Triết học xuất phương Đông phương Tây vào khoảng kỷ thứ VIII đến kỷ thứ III (TrCN) - Ở phương Đông: + Trung Quốc: Người Trung quốc cổ đại quan niệm “ triết” “ trí”, cách thức nghệ thuật diễn giải, bắt bẻ có tính lý luận học thuật nhằm đạt tới chân lý tối cao + Theo người Ấn Độ: triết học đọc darshana, có nghĩa chiêm ngưỡng mang hàm ý tri thức dựa lý trí, đường suy ngẫm để dẫn dắt người đến với lẽ phải - Ở phương Tây, thuật ngữ triết học xuất Hy lạp la tinh hố Philơsơphia -nghĩa u mến, ngưỡng mộ thông thái Như Philôsôphia vừa mang tính định hướng, vừa nhấn mạnh đến khát vọng tìm kiếm chân lý người Tóm lại: Dù phương Đông hay phương Tây, triết học xem hình thái cao tri thức, nhà triết học nhà thơng thái có khả tiếp cận chân lý, nghĩa làm sáng tỏ chất vật Có nhiều cách định nghĩa khác nhau, bao hàm nội dung giống nhau, là: triết học nghiên cứu giới cách chỉnh thể, tìm quy luật chung chi phối vận động chỉnh thể nói chung, xã hội loài người, người sống cộng đồng nói riêng thể cách có hệ thống dạng lý Khái quát lại ta hiểu: Triết học hệ thống tri thức lý luận chung người giới; vị trí vai trò người giới Nguồn gốc triết học Triết học xuất hoạt động nhận thức người nhằm phục vụ nhu cầu sống, song với tư cách hệ thống tri thức lý luận chung nhất, triết học xuất xuất xã hội loài người, mà xuất có điều kiện định Nguồn gốc nhận thức: + Đứng trước giới rộng lớn, bao la, vật tượng mn hình mn vẻ, người có nhu cầu nhận thức giới loạt câu hỏi cần giải đáp: giới từ đâu mà ra?, tồn phát triển nào?, vật đời, tồn có tn theo quy luật khơng? trả lời câu hỏi triết học + Triết học hình thái ý thức xã hội có tính khái qt tính trừu tượng cao, đó, triết học xuất người có trình độ tư trừu tượng hố, khái quát hoá, hệ thống hoá để xây dựng nên học thuyết, lý luận - Nguồn gốc xã hội: Lao động phát triển đến mức có phân cơng lao động thành lao động trí óc lao động chân tay, xã hội phân chia thành hai giai cấp đối lập giai cấp chủ nô giai cấp nô lệ Giai cấp thống trị có điều kiện nghiên cứu triết học Bởi từ Triết học xuất tự mang tính giai cấp, phục vụ cho lợi ích giai cấp, lực lượng xã hội định Những nguồn gốc có quan hệ mật thiết với nhau, mà phân chia chúng có tính chất tương đối Đối tượng Triết học; Sự biến đổi đối tượng triết học qua giai đoạn lịch sử Khi xuất hiện, Triết học Cổ đại gọi Triết học tự nhiên bao hàm tri thức tất lĩnh vực, khơng có đối tượng riêng Đây nguyên nhân sâu xa làm nảy sinh quan niệm sau cho Triết học khoa học khoa học Thời kỳ Trung cổ, Tây Âu quyền lực giáo hội Thiên chúa bao trùm lĩnh vực đời sống xã hội Triết học trở thành phận thần học Triết học có nhiệm vụ lý giải chứng minh cho đắn nội dung kinh thánh Triết học tự nhiên bị thay Triết học kinh viện Từ kỷ 15 đến kỷ 18, để đáp ứng yêu cầu sản xuất công nghiệp, môn khoa học chuyên ngành có tính chất khoa học thực nghiệm đời với tính cách khoa học độc lập Triết học lúc có tên gọi Siêu hình học - Khoa học hậu vật lý Đối tượng Triết học thời kỳ nghiên cứu ẩn dấu, chất đằng sau vật, tượng “vật thể” thực nghiệm + Triết học vật dựa sở tri thức khoa học thực nghiệm phát triển nhanh chóng, đạt tới đỉnh cao với đại biểu Ph Bây cơn, T.Hốpxơ (Anh), Diđrô, Hen Vêtiúyt (Pháp), Xpinôda (Hà Lan) + Mặt khác, tư Triết học phát triển học thuyết tâm mà đỉnh cao Triết học Hêghen + Song, phát triển mơn khoa học độc lập chuyên ngành bước làm phá sản tham vọng Triết học muốn đóng vai trò “Khoa học khoa học”, mà Triết học Heghen Triết học cuối mang tham vọng Heghen xem Triết học hệ thống phổ biến nhận thức, ngành khoa học riêng biệt mắt khâu phụ thuộc vào Triết học * Đầu kỷ 19, phát triển mạnh mẽ khoa học, với chuyển biến tính chất từ khoa học thực nghiệm sang khoa học lý thuyết sở khách quan cho triết học đoạn tuyệt triệt để với quan niệm “khoa học khoa học” Triết học Mác - Triết học vật biện chứng đời thể đoạn tuyệt Triết học Mác xít xác định đối tượng nghiên cứu tiếp tục giải mối quan hệ vật chất ý thức lập trường vật biện chứng nghiên cứu qui luật chung tự nhiên, xã hội tư * Do tính đặc thù Triết học xem xét giới chỉnh thể tìm cách đưa hệ thống lý luận chỉnh thể đó.Và điều thực cách tổng kết toàn lịch sử khoa học, lịch sử thân tư tưởng Triết học Cho nên, vấn đề tư cách khoa học Triết học đối tượng gây tranh luận kéo dài Tóm lại, chung học thuyết Triết học từ cổ tới kim nghiên cứu vấn đề chung giới tự nhiên, xã hội người, mối quan hệ người nói chung, tư người nói riêng với giới xung quanh Triết học - hạt nhân lý luận giới quan * Thế giới quan: Là toàn quan niệm người giới, thân người, sống vị trí người giới * Thế giới quan hoà nhập tri thức niềm tin: Tri thức sở trực tiếp cho hình thành giới quan; niềm tin định hướng cho hoạt động người, từ tri thức trở thành niềm tin, niềm tin phải sở tri thức * Các loại giới quan (phân chia theo phát triển): + Thế giới quan huyền thoại: Là phương thức cảm nhận giới người nguyên thuỷ, có đặc điểm yếu tố tri thức cảm xúc, lý trí tín ngưỡng, thực tưởng tượng, thật ảo, thần người hoà quyện vào thể quan niệm giới + Thế giới quan tơn giáo: Niềm tin tơn giáo đóng vai trò chủ yếu, tín ngưỡng cao lý trí, ảo lấn át thật, thần trội người + Thế giới quan triết học diễn tả quan niệm dạng hệ thống phạm trù, qui luật đóng vai trò bậc thang q trình nhận thức Như vậy, Triết học coi trình độ tự giác trình hình thành phát triển giới quan Triết học hạt nhân lý luận giới quan, đóng vai trò định hướng, củng cố phát triển giới quan cá nhân, cộng đồng lịch sử Vấn đề Triết học Vấn đề triết học Khái niệm vấn đề triết học: Triết học khoa học khác phải giải nhiều vấn đề có liên quan với nhau, vấn đề quan trọng, tảng điểm xuất phát để giải vấn đề lại gọi vấn đề triết học Ăngghen định nghĩa vấn đề triết học sau: “Vấn đề lớn Triết học, đặc biệt Triết học đại, vấn đề quan hệ tư với tồn tại” * Vấn đề triết học có hai mặt: + Mặt thứ nhất: Giữa tư tồn có trước, có sau, định nào? + Mặt thứ hai: Con người có khả nhận thức thể giới hay khơng? * Tại vấn đề triết học: + Trên thực tế tượng gặp hàng ngày tượng vật chất tồn bên ý thức chúng ta, tượng tinh thần tồn ý thức chúng ta, tượng nằm ngồi hai lĩnh vực + Bất kỳ trường phái triết học phải đề cập giải mối quan hệ vật chất ý thức, tồn tư + Kết thái độ việc giải vấn đề định hình thành giới quan phương pháp luận nhà nghiên cứu, xác định chất trường phái triết học đó, cụ thể: - Căn vào cách trả lời câu hỏi thứ để biết hệ thống triết học này, nhà triết học vật tâm, họ triết học nguyên hay nhị nguyên - Căn vào cách trả lời câu hỏi thứ hai để biết nhà triết học theo thuyết khả tri hay bất khả tri + Đây vấn đề chung, mãi tồn người xã hội loài người Chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm Chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm Việc giải mặt thứ vấn đề triết học chia nhà triết học thành hai trường phái lớn: + Chủ nghĩa vật: Là người cho vật chất giới tự nhiên có trước định ý thức người; học thuyết họ hợp thành môn phái khác chủ nghĩa vật + Chủ nghĩa tâm: người cho ý thức, tinh thần có trước giới tự nhiên; học thuyết họ hợp thành môn phái khác chủ nghĩa tâm * Chủ nghĩa vật hình thức Ngay từ thời cổ đại, xuất triết học phân chia chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm Lịch sử phát triển chủ nghĩa vật từ đến gắn với lịch sử phát triển khoa học thực tiễn Chủ nghĩa vật trải qua nhiều hình thức khác nhau, có quan điểm thống coi vật chất có trước, định ý thức, xuất phát từ thân giới để giải thích giới Cụ thể: + Chủ nghĩa vật chất phác ngây thơ thời cổ đại: Là kết nhận thức nhà triết học vật thời cổ đại mang tính trực quan nên ngây thơ chất phác, nhiều hạn chế với nguyên tắc Trường phái giải thích giới tự nhiên từ thân tự nhiên, không viện dẫn thần linh hay thượng đế + Chủ nghĩa vật máy móc siêu hình kỷ thứ XVII - XVIII Là kết nhận thức nhà triết học từ kỷ XV đến kỷ XVIII Từ phát triển rực rỡ học khiến cho quan điểm xem xét giới theo kiểu máy móc chiếm vị trí thống trị tác động mạnh mẽ đến nhà vật + Chủ nghĩa vật biện chứng Là kết nhận thức nhà sáng lập chủ nghĩa Mác Mác, Ăngghen, Lênin kế thừa tinh hoa học thuyết trước đó, đồng thời khắc phục hạn chế, sai lầm chủ nghĩa vật siêu hình, dựa thành tựu khoa học đại sáng lập chủ nghĩa vật biện chứng Chủ nghĩa vật biện chứng triết học Mác Lênin mang tính chất cách mạng triệt để biện chứng khoa học, không phản ánh thực thân mà cơng cụ hữu ích giúp người cải tạo thực * Chủ nghĩa tâm hình thức nó: + Duy tâm chủ quan thừa nhận ý thức tính thứ nhất, phủ nhận tồn khách quan thực Mọi vật tượng phức hợp cảm giác cá nhân, chủ thể + Duy tâm khách quan thừa nhận tính thứ ý thức, thứ tinh thần khách quan có trước tồn độc lập với người Thực thể tinh thần khách quan thường mang tên gọi khác như: ý niệm; tinh thần tuyệt đối; lý tính giới • Một hình thức biến tướng chủ nghĩa tâm khách quan chủ nghĩa tâm tôn giáo, với thừa nhận thượng đế; chúa trời sáng tạo giới Tuy nhiên có khác là, chủ nghĩa tâm tơn giáo lòng tin sở chủ yếu, đóng vai trò chủ đạo; chủ nghĩa tâm triết học lại sản phẩm tư lý tính dựa sở tri thức lý trí Nguồn gốc chủ nghĩa tâm: +Về phương diện nhận thức luận, sai lầm chủ nghĩa tâm bắt nguồn từ cách xem xét phiến diện, tuyệt đối hoá, thần thánh hoá mặt, đặc tính q trình nhận thức mang tính biện chứng người PHẦN II TRIẾT HỌC CỔ ĐẠI ẤN ĐỘ Điều kiện kinh tế - xã hội đặc điểm Triết học Ấn Độ cổ đại a Điều kiện kinh tế - xã hội • Ấn độ bán đảo rộng lớn phía nam Châu Đơng, Tây Nam giáp Ấn độ dương Phía Bắc dãy Himã lạp sơn (Himalaya) kéo dài đến khoảng 2600 Km Đất nước Ấn độ ni dưỡng dòng sơng lớn: sống Ấn sơng Hằng Hai dòng sơng tạo nên văn minh lâu đời giới • Về kinh tế-xã hội: Nền kinh tế Ấn độ cổ đại có kết cấu đặc biệt mà C.Mác gọi phương thức sản xuất Châu Á Quyền chiếm hữu ruộng đất thuộc nhà vua chế độ cơng xã nên chế độ chiếm hữu nơ lệ châu Á khơng điển hình Nơ lệ đa số nơ lệ gia đình, lực lượng sản xuất chủ yếu dân công xã Cho nên xã hội khơng phân chia giai cấp điển hình mà có phân chia đẳng cấp Có đẳng cấp: tăng lữ, q tộc, bình dân (dân tự do), nơ lệ (gia nơ, người đinh) Ngồi xã hội Ấn độ cổ đại phân chia chủng tộc, dòng dõi, nghề nghiệp, tôn giáo.Xã hội làm cho người đau khổ thực tế họ khơng thể được, nên tư tưởng họ đành phải tìm đường để giải thóat mà chủ yếu giải tâm linh • Có thể nói Ấn Độ cổ đại xứ sở xây dựng văn hoá văn minh sớm lịch sử Từ kỷ thứ XV trước công nguyên, người Ấn Độ phát trái đất hình tròn xoay quanh trục nó, tìm chữ số làm tiền đề cho môn số học tìm phép làm lịch để đốn thiên văn, hoá học y học phát triển rực rỡ Nét bật văn hoá Ấn Độ cổ, trung đại thường mang dấu ấn sâu đậm mặt tín ngưỡng, tơn giáo, tâm linh có yếu tố thần bí • Chính tiền đề làm cho triết học Ấn Độ đời phát triển b Đặc điểm tư tưởng Triết học Ấn Độ cổ đại Thứ 1: Triết học Ấn Độ cổ đại kế thừa tư tưởng văn hoá dân gian người Ấn Độ tối cổ biểu kinh Vê đa Mỗi trường phái triết học thường kế tục tìm cách làm sáng tỏ học thuyết có mà khơng gạt bỏ hệ thống triết học có trước (C Mác nhận định đặc điểm triết học Ấn Độ mà dẫn đến trì trệ xã hội Ấn Độ Sách” Triết học Mác-Lênin.t1 Học viện Nguyễn Ái Quốc nxb.Tư tưởng vh1991 tr57) Thứ 2: Nền triết học Ấn Độ cổ đại có nội dung cốt yếu bàn nguồn gốc giới mối quan hệ linh hồn thề xác, giải thoát tâm linh Điều cho thấy xu hướng “hướng nội” rõ Thứ 3: Ở Ấn Độ, tư tưởng tôn giáo phát triển nên triết học chịu ảnh hưởng lớn tôn giáo, triết học tôn giáo đan xen Các tư tưởng triết học trường phái Theo cách phân chia truyền thống tư tưởng triết học Ấn Độ cổ đại gồm trường phái thống (Tiêu chuẩn thống thừa nhận tính đắn tuyệt đối kinh Vê Đà, thực chất theo Upanisad) trường phái khơng thống Trường phái thống gồm: Samkhuya, Mimànsà, Vêdànta, Yoga, Nyàya Vaisesika.Trường phái khơng thống gồm: Jaina, Lokàyata Đạo Phật.Tư tưởng trường phái bao gồm tư tưởng vật vừa có tư tưởng tâm Có thể coi Mimànsà Vêdànta có khuynh hướng tâm mà tiêu biểu Vêdànta Có tính nhị nguyên luận phái Samkhuya Chứa đựng nhiều yếu tố vật có phái Lokayata, Nyàya Vaisesika Trong học thuyết vật phái Lokayata (Cha-rơ-vac) triệt để nhất, đối lập với thuyết Vedenta (kinh Vê đà) đạo Bàlamơn a Trường phái thống Samkhya: Tư tưởng trung tâm phái vấn đề nguyên vũ trụ Phái Samkhya sơ kỳ cho vật có nguyên nhân vật chất “Vật chất đầu tiên” thể thống yếu tố bao hàm đối lập Đó là: Sattva (nhẹ, sáng, tươi vui) Rajas (kích thích, động), Tamas (nặng, ỳ) Ba yếu tố trạng thái cân “vật chất đầu tiên” chưa biểu - tức trạng thái trực quan Nhưng trạng thái cân bị phá vỡ lúc khởi đầu sinh thành vạn vật Tuy nhiên phái Samkhya hậu kỳ có khuynh hướng nhị nguyên luận Mimansa: Vạn vật có nguyên nhân Thế giới trình liên tục vật hình thành tiêu diệt Tri thức người dựa vào cảm giác mà cảm giác nhận thần Do khơng có chứng để nói có thần hay thượng đế sinh vạn vật (Phái Mimansa tôn trọng nghi lễ thừa nhận đắn kinh Vêda,mà Vêda gồm nhiều tập nói thần, Mimansa phủ nhận thần họ cho tên thần Vêda âm cần thiết để đọc thần nghi lễ mà thôi) Tuy nhiên phái Mimansa hậu kỳ thừa nhận có thần • Vedànta: Vedànta có nghĩa kết thúc Vêda, mà tác phẩm kết thúc Veda Upanisad Đây học thuyết đạo Bà la Môn Thuyết cho “Tinh thần giới “là nguồn gốc sinh vạn vật Linh hồn người thân tinh thần giới tồn vĩnh viễn theo luật luân hồi Muốn sống hạnh phúc linh hồn người phải siêu thốt, nghĩa linh hồn người phải hòa nhập với tinh thần giới Để đạt người phải từ bỏ sống trần tục xấu xa, phải dựa vào linh báo kinh Vêda • Yoga: Thừa nhận có thần cho thần dạng linh hồn cá thể mà thơi Phái Yoga, Minansa, Vedanta có xu hướng giải vấn đề nhân sinh quan theo mục đích đạt tới giải “hồ đồng tơi“, tiểu ngã” với “đại ngã, vũ trụ” Bằng phương pháp luyện tập tu luyện,con người làm chủ đạt giải • Trường phái Nyàya - Vaisesika: Phái Nyaya -Vaisesika cho giới hình thành từ nguyên tử, nguyên tử nguyên vũ trụ Nguyên tử gọi Anu Linh hồn nằm bên vật chất phụ thuộc vào vật chất, linh hồn thể ước vọng, ý chí, tình cảm vui buồn Về mặt nhận thức trường phái triết học cho nhận thức người lấy giới khách quan làm đối tượng; đề cao vai trò kinh nghiệm Hơn phái cho cần kiểm tra tính đắn nhận thức thực tế Về lôgic, họ nêu cách suy luận qua ngũ luận đoạn (1/ Đồi có lửa cháy; 2/ Vì bốc khói; 3/ Tất bốc khói có lửa cháy; 4/ Đồi bốc khói khơng thể khơng có lửa cháy; 5/ Do đồi có lửa cháy.) Đây trường phái triết học vật triết học Ấn Độ cổ đại Tuy nhiên phái thừa nhận có thần linh làm cầu nối nguyên tử linh hồn Thần nguyên tử để xây dựng nên giới b Trường phái khơng thống • Jaina: Tư tưởng phái thuyết tương đối: giới vừa biến đổi, vừa không biến đổi Cái vĩnh vật chất, không vĩnh dạng vật chất Nhưng phái thừa nhận vật có linh hồn (Có thể xem tư tưởng họ nhị nguyên luận) • Phật giáo (Buddha): Người sáng lập Phật giáo tên Buddha (Trung Quốc dịch Phật) Tên thật Siddharta (Tất Đạt Đa) người sáng lập nên Phật giáo, Siddharta sinh năm 623 năm 543 trước CN, sống khoảng 80 năm • Kinh điển Phật giáo gồm bộ, gọi Tripitaka (Tam Tạng) + Kinh sách mà học trò Thích ca ghi chép lời truyền giảng Thích ca + Luật sách hàm chứa điều giới nhà Phật mà người tu hành phải tuân theo + Luận tổng hợp tư tưởng bậc cao tăng bàn luận nguyên lý Phật Bản thể luận (vũ trụ quan, giới quan): Về mặt thể luận tư tưởng Phật vượt khỏi quan điểm tư tưởng đương thời Phát triển học thuyết mối quan hệ nhân nên Phật giáo phủ nhận tồn Brahman + Tư tưởng biện chứng: Phật nhìn giới trạng thái vận động biến đổi không ngừng nên Phật phủ nhận “cái Tơi” Từ Phật giáo nêu hai khái niệm vô thường, ngô ngã Vô thường: “là không thường còn”, mà vạn vật biến đổi giây khắc theo chu trình sinh - trụ - dị - diệt, khơng có thực thể vĩnh không sinh diệt Vô ngã: gọi “ta”, vạn vật vũ trụ “giả hợp” hội đủ nhân duyên nên thành “có” (tồn tại) Ngay thân người ”ngũ uẩn” hội tụ lại (sắc-vật chất, thụ-cảm giác, tưởng-ấn tượng, hành-suy lý, thức- biết) Từ quan niệm cho thấy mặt vũ trụ quan tư tưởng Phật vơ thần biện chứng • Nhân sinh quan Phật giáo: Tư tưởng bao trùm nhân sinh quan Phật giáo tư tưởng “giải thoát” thể “tứ Diệu đế” (1) Khổ đế: chân lý khổ Phật cho kiếp người khổ, nỗi khổ biểu quy luật sinh - lão - bệnh - tử Ngoài ra, nỗi khổ kiếp người biểu khái niệm sau: • Ái biệt ly: nỗi khổ chia xa, thương mà phải xa • Oán tăng hội: nỗi khổ hình thành từ chỗ ghét mà chung sống với • • Sở cầu bất đắc: muốn mà không Thủ ngũ uẩn: khổ thân xác người tạo nên (Sắc, thụ, tưởng, hành, thức) Nói cách khái quát theo triết học Phật giáo khổ người người tạo ra, quan điểm chưa thoả đáng người có quan hệ với thiên nhiên với xã hội thiên nhiên quan hệ xã hội nguyên nhân làm cho người khổ (2) Nhân đế: Về nguyên nhân khổ Theo Phật khổ kiếp người 12 nguyên nhân tạo nên (gọi thập nhị nhân duyên: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thụ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử) Trong ngun nhân “Vơ minh”, tức ngu tối ngun nhân Ngồi có ngun nhân thực, cụ thể đời sống ngày, có điều thần bí (3) Diệt đế: Cho khổ kiếp người diệt (4) Đạo đế: chân lý đường giải Đó thực bát chánh đạo • Chánh kiến: nhìn cho đúng, thấy cho đúng, hiểu cho thật nhân sinh • Chánh tư duy: suy nghĩ • Chánh ngữ: nói cho • Chánh nghiệp: bỏ tà nghiệp theo đường chân • Chánh mệnh: phải biết tiết chế dục vọng • Chánh định: phải biết định tâm hướng giải • Chánh niệm: phải ln tâm niệm, có niềm tin vững vào giải • Chánh tinh tiến: phải hăng say truyền bá tư tưởng Phật, để đạt tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn Thực tám chánh Đạo đến cõi Niết Bàn Niết Bàn trạng thái thản tâm linh, mục đích cuối giải + Phật giáo không thừa nhận thượng đế sáng tạo giới thừa nhận linh hồn bất tử, độc lập với thể xác, trải qua nhiều kiếp luân hồi nghiệp báo Phật hướng người đến niết bàn - trạng thái tâm linh thản Muốn người phải khổ hạnh tu luyện Có thể nói triết học phật giáo triết học hướng nội,chú trọng đến đời sống tâm linh người Triết học Phật giáo trường phái triết học có địa vị lớn lịch sử tư tưởng Ấn Độ nhân loại nói chung, dù nội dung có mặt hạn chế bi quan, tục Tuy nhiên có luận điểm triết học giàu tính minh triết, đặc biệt tư tưởng biện chứng giới có tác dụng trực tiếp trình người điều chỉnh hành vi để đạt chân, thiện, mỹ Lokàyata Bản thể luận: + Đại biểu rõ rệt đường lối vật Triết học Ấn Độ cổ đại học thuyết Lokayata Những người theo học thuyết cho giới vật chất Họ khẳng định giới yếu tố lửa, khơng khí, nước đất hợp thành Các sinh vật, kể người từ yếu tố vật chất mà Nói vật chất sở tồn tại, thuyết có câu “Sự sống sinh từ vật chất “ Phái giải vấn đề quan hệ ý thức vật chất cách vật mộc mạc Họ hiểu ý thức thuộc tính cố hữu thể; ý thức sinh phối hợp tất yếu tố thể người Người khơng phải khác mà thể có ý thức Như thế, phái Lokayata, khơng có linh hồn tách khỏi thể, khơng có linh hồn đạt tới giới thiên đình lực siêu thốt, khơng có linh hồn + Họ phủ nhận tồn thần thừa nhận giới vật chất đối lập với ý chí thần mà tuân theo quan hệ nhân nội nó: “Lửa nóng; nước lạnh mát mẻ gió sớm mai Sự khác tạo nào? Nó xuất phát từ chất riêng chúng “ Nhận thức luận: Phái ý đến vấn đề nhận thức luận lôgic học Nguồn gốc nhận thức chân lý tri giác, cảm giác Tri thức chân thực sinh từ tri giác Họ cho suy lý để đến kết luận, khơng xác thực hồn tồn có ích cho hoạt động thực tiễn Về nhân sinh quan: Phái phê phán tôn giáo lĩnh vực đạo đức Họ cho tuyên truyền cho chấm dứt đau khổ cách kiềm chế dục vọng thực tuyên truyền cho chết Họ coi hưởng thụ thú vui sống quyền tự nhiên người Một số nhận định triết học Ấn độ cổ đại Triết học Ấn Độ cổ trung đại hai tư tưởng lớn phương Đơng, có vai trò lớn q trình phát triển tư tưởng văn hoá vùng châu Á Đã đặt giải nhiều vấn đề triết học, thể tư tưởng biện chứng đóng góp quý báu vào kho tàng di sản triết học nhân loại Quan tâm giải vấn đề nhân sinh nghiêng góc độ tâm linh, tơn giáo Hướng người đến hoà đồng “tiểu ngã” với “đại ngã” Tuy nhiên hầu hết tư tưởng triết học thường ban đầu nhiều vật, vô thần,về sau lại biến đổi theo chiều hướng tâm, hữu thần Một là: So với triết học khác, triết học Ấn Độ cổ trung đại trào lưu triết học đời phát triển sớm, cội nguồn, nơi triết học giới nói riêng văn minh nhân loại nói chung Hai là: Với bề dày thời gian hàng ngàn năm ấy, triết học Ấn độ cổ trung đại làm nên vóc dáng đồ sộ, chứa đựng tư tưởng quý báu nhân loại Tính đồ sộ khơng quy mơ, số lượng tác phẩm để lại, đa dạng trường phái mà phong phú cách thể đặc biệt sâu rộng nội dung phản ánh Sự phong phú nội dung: trường phái đề cập tới nhiều vấn đề lớn triết học như: vũ trụ quan, nhân sinh quan phép biện chứng mà tiêu biểu quan điểm thể luận, tính vơ vô tận giới, biện chứng trình biến đổi vũ trụ nhân sinh, đặc biệt người với đời sống tâm linh đường giải Sự đa dạng hình thức: văn xuôi, văn vần, thơ ca, tác phẩm viết chữ, hình thức truyền miệng Ba là: Triết học Ấn Độ cổ trung đại đặc biệt ý tới vấn đề người: hầu hết trường phái triết học thường tập trung giải vấn đề “ nhân sinh” đường “ giải thoát”, nguyên nhân đau khổ đời sống kinh tế-xã hội mà ý thức, “ vô minh”, “ ham muốn” người, đường giải thoát mang sắc thái tâm, yếm Bốn là: Các quan điểm vật tâm, biện chứng siêu hình khơng thể cách rạch ròi, tách bạch mà chúng thường đan xen nhau, xen kẽ lẫn trình vận động phát triển Chính đan xen mặt tạo “ vẻ đẹp” thâm trầm, uyển chuyển triết học Ấn Độ cổ trung đại, mặt khác, tạo lực cản không nhỏ phát triển triết học Tóm lại: Triết học Ấn Độ cổ trung đại triết học lớn phương Đơng Nó để lại nhiều tư tưởng q báu cho nhân loại, khiến cho nhiều hệ nhà triết học dân tộc đã, hướng tới Tuy nhiên, triết học Ấn Độ cổ, trung đại ảnh hưởng sâu sắc nhiều quan niệm thần bí tơn giáo Đây vấn đề mà khoa học đại tiếp tục nghiên cứu để khẳng định hay bác bỏ ... quan Triết học hạt nhân lý luận giới quan, đóng vai trò định hướng, củng cố phát triển giới quan cá nhân, cộng đồng lịch sử Vấn đề Triết học Vấn đề triết học Khái niệm vấn đề triết học: Triết học. .. tưởng Triết học Ấn Độ cổ đại Thứ 1: Triết học Ấn Độ cổ đại kế thừa tư tưởng văn hoá dân gian người Ấn Độ tối cổ biểu kinh Vê đa Mỗi trường phái triết học thường kế tục tìm cách làm sáng tỏ học. .. thống triết học có trước (C Mác nhận định đặc điểm triết học Ấn Độ mà dẫn đến trì trệ xã hội Ấn Độ Sách” Triết học Mác-Lênin.t1 Học viện Nguyễn Ái Quốc nxb.Tư tưởng vh1991 tr57) Thứ 2: Nền triết học
- Xem thêm -

Xem thêm: triết học co dai Ấn Độ tổng hợp, triết học co dai Ấn Độ tổng hợp, b. Trường phái không chính thống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn