Bài tập OXITKIM LOẠI + HCl

11 57 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2020, 23:55

KÊNH: Hậu nguyen ÔN THI THPTQG 2020 OXIT KIM LOẠI + HCl Câu 1:Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO 500 ml axit HCl 0,2M (vừa đủ) Sau phản ứng, hỗn hợp muối clorua khan thu cạn dung dịch có khối lượng A 5,56 gam B 6,36 gam C 9,91 gam D 5,81 gam A Hướng dẫn giải M O 2,81 gam O 0,05 HCl 0,1 mol 2Cl 0,1 H2O M Cl m =2,75 gam Tính : m =2,81 + 2,75 = 5,56 gam m =m + 27,5 nHCl Muoi Oxit Câu 2:Hoà tan hoàn toàn 3,52 gam hỗn hợp gồm Fe3O4, MgO, CuO 600 ml axit HCl 0,2M (vừa đủ) Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu cạn dung dịch có khối lượng A 5,56 gam B 6,36 gam C 6,82 gam D 5,81 gam C Hướng dẫn giải HCl 0,12 mol M O 3,52 gam m =m + 27,5 nHCl Muoi Oxit m = 3,52 + 27,5 0,12 = 6,82 gam H2 O M Cl Câu (ĐHA-2008): Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu Al dạng bột tác dụng hoàn toàn vớioxi thu hỗn hợp Y gồm oxit có khối lượng 3,33 gam Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y A 90 ml B 57 ml C 75 ml D 50 ml C Hướng dẫn giải V =75 ml O M 0,075 2,13 gam M O HCl 0,15 mol Muoi 3,33 gam O 0,075 H 2O 2Cl 0,15 Câu : Cho 3,825 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu Zn dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu hỗn hợp Y gồm oxit có khối lượng 5,025 gam Thể tích dung dịch HCl M vừa đủ để phản ứng hết với Y A 150 ml B 100 ml C 75 ml D 50 ml A Hướng dẫn giải V =150 ml O M 0,075 3,825 gam O 0,075 M O HCl H2O 0,15 mol Muoi 5,025 gam 2Cl 0,15 Câu 5(ĐHA-2008): Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 3O4 Fe2O3(trong số mol FeO số mol Fe2O3), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M Giá trị V A 0,08 B 0,16 C 0,18 D 0,23 A Hướng dẫn giải Fe3O4 = FeO.Fe2O3 x Fe3O4 y FeO y Fe2O3 2, 32 gam Fe3O4 HCl 0,08 mol 0,01 mol 2, 32 gam O 0,04 2Cl 0,08 V = 0,08 lít Câu 6: Để hồ tan hồn tồn m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 3O4 Fe2O3(trong số mol FeO số mol Fe2O3), cần dùng vừa đủ 0,12 lít dung dịch HCl 1M Giá trị m A 3,12 B 3,24 C 3,48 D 4,48 C Hướng dẫn giải Fe3O4 = FeO.Fe2O3 x Fe3O4 y FeO y Fe2O3 m gam Fe3O4 HCl 0,12 mol 0,015 mol m gam O 0,06 m = 3,48 gam 2Cl 0,12 Câu 7: Để hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 3O4 Fe2O3 với tỷ lệ khối lượng tương ứng 18:87:40 cần dùng vừa đủ lít dung dịch HCl 0,1M Giá trị m A 5,8 A B 5,0 C 6,8 D 6,0 Hướng dẫn giải 0,25.a FeO 0,375.a Fe3O4 0,25.a Fe2O3 m gam Fe3O4 HCl 0,025 mol m gam O 0,1 m = 5,8 gam 2Cl 0,2 0,2 mol Câu (ĐHB-2008): Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư) Sau khicác phản ứng xảy hoàn toàn, dung dịch Y; cô cạn Y thu 7,62 gam FeCl2và m gam FeCl3 Giá trị m A 9,75 A B 8,75 FeO Fe2O3 Fe3O4 9, 12 gam C 7,80 D 6,50 Hướng dẫn giải x Fe HCl y O 9, 12 gam O y 56.x + 16.y = 9,12 2y = 3x - 0,06 FeCl2 0,06 mol FeCl3 x-0,06 mol 2Cl 2y x =0,12 mol y=0,15 mol m =9,75 gam Câu : Cho 5,44 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M.Sau khicác phản ứng xảy hoàn toàn, dung dịch Y; cô cạn Y thu muối FeCl2và 8,125 gam FeCl3 Giá trị V A 190 A B 95 C 380 D 150 Hướng dẫn giải FeO Fe2O3 Fe3O4 x Fe y O HCl FeCl3 0,05 mol FeCl2 x-0,05 mol 5,44 gam 5,44 gam O y 56.x + 16.y = 5,44 2y = 2x + 0,05 2Cl 2y x =0,07 mol y=0,095mol V =190 ml Câu 10(THPTQG-2016): Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al Mg khí oxi dư, thu 3,43 gam hỗn hợp X Toàn X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 160 B 320 B C 240 D 480 Hướng dẫn giải V =320 ml O M 0,08 2,15 gam M O HCl 0,16 mol Muoi 3,43 gam O 0,08 H2O 2Cl 0,16 ... 5,81 gam C Hướng dẫn giải HCl 0,12 mol M O 3,52 gam m =m + 27,5 nHCl Muoi Oxit m = 3,52 + 27,5 0,12 = 6,82 gam H2 O M Cl Câu (ĐHA-2008): Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu Al dạng bột... H2O M Cl m =2,75 gam Tính : m =2,81 + 2,75 = 5,56 gam m =m + 27,5 nHCl Muoi Oxit Câu 2:Hoà tan hoàn toàn 3,52 gam hỗn hợp gồm Fe3O4, MgO, CuO 600 ml axit HCl 0,2M (vừa đủ) Sau phản ứng, hỗn... 95 C 380 D 150 Hướng dẫn giải FeO Fe2O3 Fe3O4 x Fe y O HCl FeCl3 0,05 mol FeCl2 x-0,05 mol 5,44 gam 5,44 gam O y 56.x + 16.y = 5,44 2y = 2x + 0,05 2Cl 2y x =0,07 mol y=0,095mol V =190 ml Câu 10(THPTQG-2016):
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập OXITKIM LOẠI + HCl, Bài tập OXITKIM LOẠI + HCl

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn