Sổ tay ôn thi Tiếng Anh THPTQG và Đại học

8 49 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2020, 23:29

Sổ tay ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia và Đại học.ĐIỂM CAO TIẾNG ANH NHỜ NHỚ NHANH NGỮ PHÁP.1. CÁC THÌ CƠ BẢN. THỂ BỊ ĐỘNG CÁC THÌ Ở THỂ BỊ ĐỘNG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT.2. MỆNH ĐỀ ĐIỀU KIỆN.3. TRẬT TỰ TỪ TÍNH TRONG CÂU.4. ĐỘNG TỪ BẤT QUI TẮC. ĐIỂM CAO Tiếng Anh NHỜ NHỚ NHANH NGỮ PHÁP CÁC THÌ Ở THỂ BỊ ĐỘNG Quy tắc: Khi biến đổi câu từ chủ động sang bị động ta làm theo bước sau: a Xác định S, V, O V câu chủ động b Lấy O câu chủ động làm S câu bị động Lấy S câu chủ động làm O đặt sau “by” câu bị động c Biến đổi V câu chủ động thành V3 (Past Participle) câu bị động d Thêm “To be” vào trước V3 câu bị động ( “To be” phải chia theo V câu chủ động chia theo số S câu bị động) Tense Actice Passive S+V+O S + be + V3/V-ed + by + O S + am/is/are + V-ing + O S + am/is/are +being + V3/V-ed + by +O S + has/have + V3/V-ed + O S + has/have + been + V3/V-ed + by +O S + V-ed + O S + was/were + V3/V-ed + by + O S+ was/were + V-ing + O S + was/were + being + V3/V-ed + by +O Past Perfect S + had + V3/ed + O S + had + been + V3/V-ed + by + O Simple Future S + will/shall + V + O S + will + be + V3/V-ed + by + O Future Perfect S + will/shall + have + V3/Ved + O S + will + have + been + V3/V-ed + by + O Be + going to S + am/is/are + going to + V+O S + am/is/are + going to + be + V3/Ved + by + O S + model Verb + V + O S + model Verb + have + V3/V-ed S + model verb + be + V3/V-ed + by +O S + model verb + have been + V3/Ved Simple Present Present Continuous Present Perfect Simple Past Past Continuous Model Verbs CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 2.1 Bị động với động từ có tân ngữ Chủ động: S + V + Oi + Od Trong đó: S (subject): Chủ ngữ V (verb): Động từ Oi (indirect obiect): tân ngữ giáp tiếp (Không trực tiếp chịu tác động động từ) Od (direct object): tân ngữ trực tiếp (Tân ngữ trực tiếp chịu tác động động từ) - TH1: Ta lấy tân ngữ gián tiếp lên làm chủ ngữ câu bị động S + be + V3/V-ed + Od CÁC LOẠI CÂU TƯỜNG THUẬT 1.1 Câu tường thuật dạng câu kể S + say(s)/said + (that) + S + V • says/say to + O → tells/tell + O • said to + O → told + O Ex: He said to me “I haven’t finished my work” → He told me he hadn’t finished his work 1.2 Câu tường thuật dạng câu hỏi a Yes/No question: S + asked/wanted to know/wondered+if/wether+S+V Ex: “Are you angry?” he asked → He asked if/whether I was angry b Wh-question: S + asked(+O)/wanted to know/wondered + Wh-words + S + V * says/say to + O → asks/ask + O * said to + O → asked + O Ex: “What are you talking about?” – said the teacher → The teacher asked us what we were talking about 1.3 Câu tường thuật dạng câu mệnh lệnh * Khẳng định: S + told + O + to-infinitive Ex: “Please wait for me here, Mary” Tom said → Tom told Mary to wait for him there * Phủ định: S + told + O + not to-infinitive BIẾN ĐỔI THÌ CỦA ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU THEO BẢNG SAU: Loại Công thức Sử dụng Ví dụ If + S(s,es), S + will/can/ shall… + Vo If 1: Điều kiện xảy tại, tương lại If the weather is nice, I will go swimming tomorrow If + S + V2/ed, S + would/ could/should… + Vo If 2: Điều kiện khơng có thật If I were you, I would follow her advice If + S + Had + V3/V-ed, S + would/could… + have + V3/V-ed If 3: Điều kiện khơng có thật khứ If I had studied the lessons, I could have answered the questions CÂU TRỰC TIẾP CÂU GIÁN TIẾP Present simple Past simple Present continuous Past continuous Present perfect Past perfect Past simple Past perfect Present perfect continuous Past perfect continuous Past continuous Past perfect continuous Will Would Can Could Must/have to Had to May Might BIẾN ĐỔI ĐẠI TỪ VÀ CÁC TỪ HẠN ĐỊNH THEO BẢNG SAU: Chủ ngữ Tân ngữ Đại từ sở hữu Đại từ sở hữu Đại từ định Câu trực tiếp Câu gián tiếp i he/she you i/we/they we we/they me him/her you me/us/them us us/them my his/her your my/our/their our our/their mine his/hers yours mine/ours/their ours ours/theirs this the/that these the/those BIẾN ĐỔI TRẠNG NGỮ CHỈ THỜI GIAN VÀ NƠI CHỐN THEO BẢNG SAU: NOTE: Khi chuyển động từ bạn cần nhớ lấy động từ gần chủ ngữ giảm • Động từ V1 giảm xuống V2 • Động từ V2 giảm xuống thành V3 • Động từ V3 thêm had phía trước Tuy nhiên, cần ý số trường hợp sau khơng giảm động từ: • Nói chân lý, thật • Thì q khứ hồn thành • Trong câu có năm xác định • Các câu có cấu trúc sau: if only, as if, as thought, wish, would rather, it’s high time, IF loại 2,3 O – S – Sh – A – C – O – M (Opinion – Size – Shape – Age – Color – Origin – Material) Opinion ( nhận xét ): Useful, beautiful, interesting, lovely, delicious,… Size (kích cỡ): big, small, large, huge, tiny,… Shape (hình dáng): long, short, round (tròn), triagle (tam giác), cubic (hình hộp), heart-shaped (hình trái tim), flat (bằng phẳng),… Age (tuổi thọ): old, young, new, brandnew, ancient (cổ đại), modern (hiện đại),… Color (màu sắc): black, red, white, blue, yellow, cream (màu kem), violet (tím), purple (đỏ tía), navy blue (xanh hải quân), magenta (đỏ thẫm), brick red (đỏ gạch), emerald (xanh ngọc), jet black (đen nhánh),… Origin (nguồn gốc): Vietnamese, English, Indian, Thai, German, American,… Material (chất liệu): silk (lụa), gold, silver, wooden, metal (kim loại), plastic, leather (da), glass (thủy tinh) concrete (bê tông), ivory (ngà) Câu trực tiếp Câu gián tiếp here there now then/at that moment today/tonight that day/that night tomorrow the next day next week the following week the previous day yesterday the day before Động từ nguyên mẫu (V1) Thể khứ ( V2) Quá khứ phân từ (V3) Nghĩa động từ last week the week before abide abode/abided abode/abided lưu trú, lưu lại ago before arise arose arisen phát sinh awake awoke awoken đánh thức, thức be was/were been thì, là, bị, bear bore borne mang, chịu đựng become became become trở nên Động từ nguyên mẫu (V1) Thể khứ ( V2) Quá khứ phân từ (V3) Nghĩa động từ Động từ nguyên mẫu (V1) Thể khứ ( V2) Quá khứ phân từ (V3) Nghĩa động từ befall befell befallen xảy đến dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed mơ thấy begin began begun bắt đầu drink drank drunk uống behold beheld beheld ngắm nhìn bend bent bent bẻ cong beset beset beset bao quanh bespeak bespoke bespoken chứng tỏ bid bid bid trả giá feel felt felt cảm thấy bind bound bound buộc, trói fight fought fought chiến đấu bleed bled bled chảy máu find found found tìm thấy, thấy drive drove driven lái xe dwell dwelt dwelt trú ngụ, eat ate eaten ăn fall fell fallen ngã, rơi feed fed fed cho ăn, ăn, nuôi blow blew blown thổi flee fled fled chạy trốn break broke broken đập vỡ fling flung flung tung; quang breed bred bred nuôi, dạy dỗ fly flew flown bay bring brought brought mang đến forbear forbore forborne nhịn broadcast broadcast broadcast phát forbid forbade/forbad forbidden cấm, cấm đoán build built built xây dựng forecast forecast/forecasted forecast/ forecasted tiên đoán burn burnt/burned burnt/burned đốt, cháy foresee foresaw forseen thấy trước buy bought bought mua foretell foretold foretold đoán trước cast cast cast ném, tung forget forgot forgotten quên catch caught caught bắt, chụp forgive forgave forgiven tha thứ chide chid/chided chid/chidden/chided mắng, chửi forsake forsook forsaken ruồng bỏ choose chose chosen chọn, lựa freeze froze frozen (làm) đông lại cleave clove/cleft/cleaved cloven/cleft/cleaved chẻ, tách hai get got got/gotten có cleave clave cleaved dính chặt gild gilt/gilded gilt/gilded mạ vàng come came come đến, đến gird girt/girded girt/girded đeo vào cost cost cost có giá give gave given cho crow crew/crewed crowed gáy (gà) go went gone cut cut cut cắn, chặt grind ground ground nghiền, xay deal dealt dealt giao thiệp grow grew grown mọc, trồng dig dug dug hang hung móc lên, treo lên dive dove/dived dived lặn, lao xuống hear heard heard nghe draw drew drawn vẽ, kéo heave hove/ heaved hove/ heaved trục lên Động từ nguyên mẫu (V1) Thể khứ ( V2) Quá khứ phân từ (V3) Nghĩa động từ Động từ nguyên mẫu (V1) Thể khứ ( V2) Quá khứ phân từ (V3) Nghĩa động từ hide hid hidden giấu, trốn, nấp outgrow outgrew outgrown lớn nhanh hit hit hit đụng output output output cho (dữ kiện) outrun outran outrun chạy nhanh hơn, vượt giá hurt hurt hurt làm đau inlay inlaid inlaid cẩn, khảm input input input đưa vào (máy điện toán) outsell outsold outsold bán nhanh overcome overcame overcome khắc phục inset inset inset dát, ghép overeat overate overeaten ăn nhiều keep kept kept giữ overfly overflew overflown bay qua kneel knelt/kneeled knelt/kneeled quỳ knit knit/knitted knit/knitted đan overhang overhung overhung nhô lên trên, treo lơ lửng know knew known biết, quen biết overhear overheard overheard nghe trộm lay laid laid đặt, để lead led led dẫn dắt, lãnh đạo leap leapt leapt nhảy, nhảy qua learn learnt/learned learnt/learned học, biết leave left left đi, để lại lend lent lent cho mượn (vay) let let let cho phép, lie lay lain nằm light lit/lighted lit/lighted thắp sáng lose lost lost làm mất, make made made chế tạo, sản xuất mean meant meant có nghĩa meet met met gặp mặt mislay mislaid mislaid để lạc misread misread misread đọc sai misspell misspelt misspelt viết sai tả mistake mistook mistaken phạm lỗi, lầm lẫn misunderstand misunderstood misunderstood hiểu lầm mow mowed mown/ mowed cắt cỏ outbid outbid outbid trả giá outdo outdid outdone làm giỏi overlay overlaid overlaid phủ lên overpay overpaid overpaid trả tiền overrun overran overrun tràn ngập oversee oversaw overseen trông nom overshoot overshot overshot đích oversleep overslept overslept ngủ quên overtake overtook overtaken đuổi bắt kịp overthrow overthrew overthrown lật đổ pay paid paid trả (tiền) prove proved proven/proved chứng minh (tỏ) put put put đặt; để read /riːd read/red read/red đọc rebuild rebuilt rebuilt xây dựng lại redo redid redone làm lại remake remade remade làm lại; chế tạo lại rend rent rent toạc ra; xé repay repaid repaid hoàn tiền lại resell resold resold bán lại retake retook retaken chiếm lại; tái chiếm rewrite rewrote rewritten viết lại rid rid rid giải thoát ride rode ridden cưỡi Động từ nguyên mẫu (V1) Thể khứ ( V2) Quá khứ phân từ (V3) Nghĩa động từ Động từ nguyên mẫu (V1) Thể khứ ( V2) Quá khứ phân từ (V3) Nghĩa động từ ring rang rung rung chuông spill spilt/spilled spilt/spilled tràn; đổ rise rose risen đứng dậy; mọc spin spun/span spun quay sợi run ran run chạy spit spat spat khạc nhổ saw sawed sawn cưa spoil spoilt/spoiled spoilt/spoiled làm hỏng say said said nói spread Spread spread lan truyền see saw seen nhìn thấy spring sprang sprung nhảy seek sought sought tìm kiếm stand Stood stood đứng sell sold sold bán stave stove/staved stove/staved đâm thủng send sent sent gửi steal stole stolen đánh cắp sew sewed sewn/sewed may stick stuck stuck ghim vào, đính shake shook shaken lay; lắc sting stung stung châm, chích, đốt shear /ʃɪə(r); ʃɪr/ sheared shorn/ ʃɔːn/or/ ʃɔːrn/ xén lông (Cừu) stink stunk/stank stunk bốc mùi hôi shed shed shed rơi; rụng strew strewed strewn/strewed rắc, rải shine shone shone chiếu sáng stride strode stridden bước sải shoot shot shot bắn strike struck struck đánh đập show showed shown/showed cho xem string strung strung gắn dây vào shrink shrank shrunk co rút strive strove striven cố sức shut shut shut đóng lại swear swore sworn tuyên thệ sing sang sung ca hát sweep swept swept quét sink sank sunk chìm, lặn swell swelled swollen/ swelled phồng; sưng sit sat sat ngồi swim swam swum bơi lội slay slew slain sát hại, giết hại swing swung swung đong đưa sleep slept slept ngủ take took taken cầm, lấy slide slid slid trượt, lướt teach taught taught dạy, giảng dạy sling slung slung ném mạnh tear tore torn Xé, rách slink slunk slunk tell told told kể, bảo smell smelt smelt ngửi think thought thought suy nghĩ smite smote smitten đập mạnh throw threw thrown ném, liệng sow sowed sown/sewed Gieo, rải thrust thrust thrust thọc, nhấn speak spoke spoken nói tread trod trodden/ trod giẫm, đạp speed sped/speeded sped/ speeded chạy unbend unbent unbent làm thẳng lại spell spelt/spelled spelt/ spelled đánh vần undercut undercut undercut giá rẻ spend spent spent tiêu sài undergo underwent undergone kinh qua Động từ nguyên mẫu (V1) Thể khứ ( V2) Quá khứ phân từ (V3) Nghĩa động từ underlie underlay underlain nằm underpay underpaid underpaid trả lương thấp undersell undersold undersold bán rẻ understand understood understood hiểu undertake undertook undertaken đảm nhận underwrite underwrote underwritten bảo hiểm undo undid undone tháo unfreeze unfroze unfrozen làm tan đông unwind unwound unwound tháo uphold upheld upheld ủng hộ upset upset upset đánh đổ; lật đổ wake woke/waked woken/waked thức giấc waylay waylaid waylaid mai phục wear wore worn mặc weave wove/weaved woven/weaved dệt wed wed/wedded wed/wedded kết weep wept wept Khóc wet wet/wetted wet/wetted làm ướt win won won thắng, chiến thắng wind wound wound quấn withdraw withdrew withdrawn rút lui withhold withheld withheld từ khước withstand withstood withstood cầm cự work worked worked rèn (sắt), nhào nặng đất wring wrung wrung vặn, siết chặt write wrote written viết ... spread lan truyền see saw seen nhìn thấy spring sprang sprung nhảy seek sought sought tìm kiếm stand Stood stood đứng sell sold sold bán stave stove/staved stove/staved đâm thủng send sent sent gửi... tell told told kể, bảo smell smelt smelt ngửi think thought thought suy nghĩ smite smote smitten đập mạnh throw threw thrown ném, liệng sow sowed sown/sewed Gieo, rải thrust thrust thrust thọc,... đau inlay inlaid inlaid cẩn, khảm input input input đưa vào (máy điện toán) outsell outsold outsold bán nhanh overcome overcame overcome khắc phục inset inset inset dát, ghép overeat overate overeaten
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ tay ôn thi Tiếng Anh THPTQG và Đại học, Sổ tay ôn thi Tiếng Anh THPTQG và Đại học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn