Sổ tay công thức ôn thi Lý THPT Quốc Gia và Đại học

3 56 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2020, 23:17

Sổ tay công thức môn Vật Lý ôn thi THPT Quốc Gia và Đại học.1. Công thức Vật Lý lớp 10.2. Công thức Vật Lý lớp 11.3. Công thức Vật Lý lớp 12.TOÀN TẬP CÔNG THỨC VẬT LÝ ÔN THI THPT QUỐC GIA VÀ ĐẠI HỌC CÔNG THỨC VẬT LÝ LỚP 10 Chạy chiều Cơ Trên đường kẻ chậm với mau Hai gã chiều muốn gặp Vận tốc đôi bên tìm hiệu số Đường dài chia với khó chi (còn ngược chiều tìm tổng số) CT độc lập thời gian chuyển động thẳng biến đổi 2as = v2 - v02 Công sai chuyển động biến đổi (thẳng, tròn) TỒN TẬP CƠNG THỨC Vật lý d = a (t*)2 = γ (t*)2 E = Et + Eđ 10 Nhiệt nóng chảy Q=λ.m 11 Nhiệt hóa Q = L.m 12 Lực căng bề mặt Fcăn = 1.σ 13 Độ chênh lệch mực nước mao dẫn h= Tầm bay xa L = xmax = v02 sin 2α g 4σ d.g 14 Độ cứng lò xo k= Lực hấp dẫn FHd = G m1 m2 r2 6.Gia tốc trọng trường g= G.M (h + R)2 Động Eđ = m v2 Thế đàn hồi: Et = k.x2 - Thế trọng trường: Et = m.g.z E S l1 15 Nội A + Q = ∆U CÔNG THỨC VẬT LÝ LỚP 11 CÔNG THỨC VẬT LÝ LỚP 12 Góc quay Điện dụng C= 11 Thế εS εSε0 = π kd d W = CU2 = εVE2 8πk Tốc độ góc 12 Động ω = 2.π.f = U = Ed Điện tích Q = CU F = qE A = I.U.t = U.I.t U = A/q A = qEd Hiệu điện UMN = AMN ⁄q = VM - VN E= Mơ men qn tính chất điểm, vành tròn & trụ rỗng M = I.γ Nối tiếp I = Ii Q = Qi U = SUi ωvật ký = m.g.d I + Đối với chất điểm L=m.v.r ωơm = Gia tốc ròng rọc có khối lượng R = ∑Ri ma ma g ∑m + R = |∆m| khối lượng gây gia tốc a cho hệ thống g l k = ω2.m L = I.ω a= k = m + Độ cứng Mô men động lượng 12 Ghép điện trở + tụ điện + lò xò K A2 14 Tần số góc chu kì ωloxo = Phương trình động lực học vật rắn quay P = U2 R Song song I = SIi Q = SQi U = Ui R=∑ Ri 13 Cơ I = m.R2 11.Công suất A = qU Wđ = W sin2 (ωt + φ) v = ω.r 10 Điện 2π T Tốc độ dài q = I.t Wt = W cos2 (ωt + φ) ∆φ = ω ∆t Năng lượng điện trường độ lệch khối lượng nặng hai bên ròng rọc Tloxo = 2π S.g m k = 2π l = 2π I m g m.d.g 15 Con lắc lò xo thẳng đứng A ≥ ∆l0 : Fmin = 16 Thế lắc (gốc vị trí cân bằng) Wt = m.g.l(1 - cos α) Vận tốc cực đại vmax = ωA Gia tốc cực đại amax = ω2 A 10 Công thức độc lập thời gian A2 = x2 + ( v ω) 17 Sự biến thiên chu kì lắc đơn ∆T = T1 ( h + α ∆t ) R ∆T = α ∆t + h T1 R 18 Gia tốc F- điện gây ađiện = |q|.U md 19 Vận tốc lắc đơn + Khoảng cách từ vân sáng đến vân sáng bậc k x = k λ.D a λ = a.x D.k 27 Hiệu quang minh δ = a.x D v = ± 2lg (cos α - cos α0) 20 Lực căng T = m.g.cos α + m v2 l = ω.r (3cos α - 2cos α0) 28 Độ dịch chuyển có mặt song song x = (n-1) e.d A 29 Cảm kháng 21 Bài toán bắn bi A vào cầu B lắc đơn (va chạm đàn hồi, xuyên tâm), vận tốc bi A trước va chạm XL = ωL M vv.c = Vq.c (1 + q.c ) mv.c 30 Dung kháng Vq.c = 2gl (1 - cos α0) 31 Sóng điện từ XC = = ω.C 2π f.C λ = 2.π.c L.C 22 Bước sóng λ0 = c.T λ = v.T 32 Tần số góc riêng ω= 23 Độ lệch pha hai sóng Δφ = 2π d = 2π x λ λ 24 Muốn chuyển trường hợp cùng, ngược, vuông pha từ ∆ ф (dđđh) sang d (sóng) Ta chia thay π thành λ (chia 2π nhân λ) 33 Đ.đ cực đại cuộn dây E0 = ω.N Ф0 34 Hệ số phẩm chất Q = ω.L r 25 Sóng tổng hợp có biên độ + Max d = n.λ + Min d = (2n+1).λ = nλ + d λ 26 Thí nghiệm Y-âng + Đo bước sóng ánh sáng, biết i, a, D i = λ.d a L.C λ = a.i D 35 Máy gia tốc Xiclotrôn R = v.m = m.v q.B e.B 36 Công thức lượng tử lượng ε = h.f 37 Công thức Anhxtanh ε = A + Wđo max ...CÔNG THỨC VẬT LÝ LỚP 11 CÔNG THỨC VẬT LÝ LỚP 12 Góc quay Điện dụng C= 11 Thế εS εSε0 = π kd d W = CU2 = εVE2 8πk Tốc... sáng, biết i, a, D i = λ.d a L.C λ = a.i D 35 Máy gia tốc Xiclotrôn R = v.m = m.v q.B e.B 36 Công thức lượng tử lượng ε = h.f 37 Công thức Anhxtanh ε = A + Wđo max ... - cos α) Vận tốc cực đại vmax = ωA Gia tốc cực đại amax = ω2 A 10 Công thức độc lập thời gian A2 = x2 + ( v ω) 17 Sự biến thi n chu kì lắc đơn ∆T = T1 ( h + α ∆t ) R ∆T = α ∆t + h T1 R 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ tay công thức ôn thi Lý THPT Quốc Gia và Đại học, Sổ tay công thức ôn thi Lý THPT Quốc Gia và Đại học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn