Bài tập tuần tập 3 khối 4 tuần 031 035

40 22 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2020, 22:00

BÀI TẬP TUẦN HỌC KỲ II KHỐI Tập 03 Từ tuần 031-035 MỤC LỤC Contents Tuần 31: Ôn tập số tự nhiên Đề số 058 – Tuần 31 Đề số 059 – Tuần 31 Đề số 060 – Tuần 31 Tuần 032: Ôn tập số tự nhiên – Phân số 10 Đề số 061 – Tuần 032 10 Đề số 062 – Tuần 032 13 Đề số 063 – Tuần 032 15 Tuần 033: Ôn tập đại lượng 17 Đề số 064 – Tuần 033 17 Đề số 065 – Tuần 33 20 Tuần 034 : Ôn tập 23 Đề số 066 – Tuần 34 23 Đề số 067 – Tuần 034 27 Đề số 068 – Tuần 34 28 Tuần 035: ÔN TẬP CHUNG 31 Đề số 069 – Tuần 35 31 Đề số 070 – Tuần 35 35 Đề số 071 – Tuần 35 38 Tuần 31: Ôn tập số tự nhiên Đề số 058 – Tuần 31 Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh thành phố Tuy Hòa dài 560km vẽ đồ tỉ lệ : 1000000 có độ dài : A 560mm … B 560cm … C 56cm … D 56mm … Câu Nối số với cách viết thành tổng số : A 701701 100000 + 7000 + 100 + (1) B 710710 100000 + 70000 + 100 + 70 (2) C 107107 700000 + 10000 + 700 + (3) D 170170 700000 + 10000 + 700 + 10 (4) Câu Điền dấu X vào thích hợp Câu a) Số 222225 chia hết cho b) Số 222225 chia hết cho c) Số 222225 chia hết cho d) Số 222225 chia hết cho Đúng Sai Câu Chọn câu trả lời a) Tổng 123987 789213 là: A 92320 B 913200 C 912200 D 903200 b) Hiệu 912785 127859 : A 794926 B 894926 C 784926 D 785926 Đáp án đề số 058 – Tuần 31 Câu A Đ B S C Đ D S Câu ( A; ) (B; 4) (C; 1) (D; 2) Câu Đúng Câu Sai a) X b) X c) X d) X Câu a) B b) C Đề số 059 – Tuần 31 I TRẮC NGHIỆM Câu 1: Số bốn mươi lăm nghìn ba trăm linh tám viết là: A 45307 B 45308 C 45380 D 45038 C x = 36963 D x = 36663 C x = 525 D x = 5250 Câu 2: Tìm x biết: a) x : = 12 321 A x = 4107 B x = 417 b) x  = 21250 A x = 4250 B x = 425 Câu 3: Chu vi hình bên là: A 6cm C 10cm B 8cm D 12cm Câu 4: Một lớp học có 36 học sinh số học sinh xếp loại Học sinh xếp loại là: A học sinh B học sinh C 14 học sinh D 20 học sinh Câu 5: Điền dấu thích hợp vào trống:: a) 75032  75302 +12200 c ) 98763  98675 - 33467 b) 100000  99999 d) 87652  87652 PHẦN II Trình bày giải tốn sau Câu Tính : a 12 062 x 205 b 15 458 x 340 c 27560 : 720 Câu Tính giá trị biểu thức a) (25 915 + 3550 : 25 ) : 71 b) 1029 - 884 : 34 x 21 Câu Hai đội công nhân đào đường dài 900 m, đội thứ đào đội thứ hai 164 m Hỏi đội đào mét đường? Câu Có hai vòi nước chảy vào bể Vòi thứ chảy 735 lít, vòi thứ hai vòi thứ 20 lít Hỏi trung bình vòi chảy lít nước vào bể? ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 059 I.Trắc nghiệm 1B 2)a)C b) A 3) D 4D 5)a)75032  75032  12200 b)100000  99999 c)98763  98765  33467 d )87652  87652 Phần II 1) Học sinh đặt tính điểm tối đa a)12062  205  2472710 b)15458  340  5255720 c)27560 : 720  38  du 200  2)a )  25915  3550 : 25  : 71   25915  142  : 71  26057 : 71  367 b)1029  884 : 34  21  1029  26  21  1029  546  483 Câu a) Số mét đường đội thứ đào :  900  164 :  368 (m đường) Số mét đường đội thứ hai đào là: 900  368  532 (m đường) Đáp số: Đội I: 368m đường Đội II: 532 m đường Câu Số lít nước vòi II chảy là: 735  20  715 (lít nước) Số lít nước trung bình vòi chảy là:  735  715 :  725 (lít nước) Đáp số: 725 lít nước Đề số 060 – Tuần 31 Phần I Trắc nghiệm Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh thành phố Tuy Hòa dài 560km vẽ đồ tỉ lệ : 1000000 có độ dài : A 560mm … B 560cm … C 56cm … D 56mm … Câu Nối số với cách viết thành tổng số : A 701701 100000 + 7000 + 100 + (1) B 710710 100000 + 70000 + 100 + 70 (2) C 107107 700000 + 10000 + 700 + (3) D 170170 700000 + 10000 + 700 + 10 (4) Câu Điền dấu X vào thích hợp Đúng Câu Sai a) Số 222225 chia hết cho b) Số 222225 chia hết cho c) Số 222225 chia hết cho d) Số 222225 chia hết cho Câu Chọn câu trả lời a) Tổng 123987 789213 là: A 92320 B 913200 C 912200 D 903200 b) Hiệu 912785 127859 : A 794926 B 894926 C 784926 D 785926 Câu Khoanh vào chữ đặt trước cách tính kết đúng: a) Tìm x biết x + 2008 = 4192 b) Tìm y biết y – 9234 = 10101 A x = 4192 + 2008 A y = 10101 + 9234 x = 6200 y = 19335 B x = 4192 – 2008 B y = 10101 – 9234 x = 2184 y = 867 Phần II Trình bày chi tiết tốn Câu Cho số a2008b Hãy tìm chữ số thay cho a b để số chia hết cho ; ; Câu Tính cách thuận tiện nhất: a) 1765 + 325 + 1675 b) 5115 – 1275 + 1160 …………………… ……………………… …………………… ……………………… …………………… ……………………… Câu Chuyến xe tải thứ chở 6715kg thóc Chuyến xe thứ hai chở chuyến thứ 1430kg thóc Hỏi chuyến xe chở tạ thóc? Bài giải …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Đáp án đề số 060 – Tuần 31 Câu A Đ B S Câu ( A; ) (B; 4) C Đ (C; 1) D S (D; 2) Câu Câu Đúng Sai a) X b) X c) X d) X Câu a) B b) C Câu a) B b) A Phần II Câu Vì a chữ số hàng cao nên a > Để số a2008b chia hết cho b phải Để số a20080 chia hết cho tổng chữ số số phải chia hết cho hay ( a + + + + + ) = a + 10 chia hết cho Vậy a = + 10 = 18 chia hết cho Đáp số : a = ; b = Câu a) 1765 + 325 + 1675 = 1765 + ( 325 + 1675 ) = 1765 + 2000 = 3765 b) 5115 – 1275 + 1160 = ( 5115 + 1160 ) – 1275 = 6275 – 1275 = 5000 Câu Chuyến xe thứ hai chở số thóc : 6715 – 1430 = 5285 ( kg ) Cả chuyến xe tải chở số thóc : 6715 + 5285 = 12000 ( kg ) Đổi 12000 kg = 120 tạ Đáp số : 120 tạ thóc Tuần 032: Ơn tập số tự nhiên – Phân số Đề số 061 – Tuần 032 Phần I Trắc nghiệm Câu Đánh dấu X vào trống đặt cạnh cách tính thuận tiện nhất: a) 125 x x 80 b) 125 x x 80 = 500 x 80 = 125 x 320 = 40000 … = 40000 … c) 125 x x 80 d) 125 x x 80 = (25 x 4) x (5 x 80) = 125 x 80 x = 100 x 400 = 10000 x = 40000 … = 40000 … Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S a) Tích số lẻ nhỏ có chữ số số chẵn nhỏ có chữ số khác 10302 … b) Tích số nhỏ có chữ số chia hết cho số nhỏ có chữ số 3330 … c) Thương số lớn có chữ số số lớn có chữ số 10101 … 10 ngày = 24 72 = ngày năm = 12 tháng ngày = 12 10 kỉ = 1000 năm kỉ = 100 năm Câu a) C b) D Câu 3.B Câu 4.D Câu Tổng hai số Hiệu hai số Số lớn Số bé 437 49 243 194 1968 2008 Phần II 172 208 1070 1108 898 900 Câu Diện tích th a ruộng là: 75 40 = 3000 (m2) Th a ruộng thu hoạch số thóc là: 70 x (3000 : 100) = 2100 (kg) Đổi 2100kg = 21 tạ Đáp số: 21 tạ thóc Câu Đáp số : 94 sách Câu Đáp số Cuộn vải xanh: 84m; Cuộn vải đỏ: 133m 26 Đề số 067 – Tuần 034 Bài 1: Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời ( điểm ) 1 Tìm số bé số lớn, biết tổng chúng 2012, hiệu chúng 12 A 1000 1012 B 1012 1000 C 2024 2000 2 Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm phép tính 2952 : 82… 3456 – 3298 A dấu > B Dấu < C Dấu = 3 Số trung bình cộng dãy số : 1, 5, 9, 13, 17, … ,… , 41 : A 210 B 42 C 21 4 13683 kg = ………tấn…….kg A 13 683 kg B 3683 kg C 136 83 kg Bài 2: Tính a) 13  15 20 =………………………………………………………………………………………… b) 7    = 8 …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……… Bài 3: Giải tốn sau: Một tơ đầu, 46 km; sau, 51 km Hỏi trung bình tơ km ? Tóm tắt Bài giải 27 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 067 Bài 1A 2B 3C 4A Bài Tính 13 32 39 71     15 20 60 60 60 7 5 1 7 b)            8  6  12 a) 3) Tóm tắt: dầu, giờ: 46km sau, giờ: 51km Trung bình: ? km / h Giải: Số kilomet ô tô chạy tất là: 46   51  240  km  Vận tốc trung bình tơ 240 :  48  km / h  Đáp số: 48km / h Đề số 068 – Tuần 34 Phần I Trắc nghiệm Câu Tìm câu trả lời sai: a) 2m2 8dm2 = … A 28dm2 B 208dm2 C 20800cm2 D 2080000mm2 b) 40560000mm2 = … A 405600cm2 B 4056dm2 C 40m2 56dm2 D 4m2 56dm2 Câu Chọn câu trả lời : Trung bình cộng số thứ số thứ hai 36, trung bình cộng số thứ hai số thứ ba 44, trung bình cộng số thứ số thứ ba 40 Tìm ba số 28 A 36 ; 40 44 B 32 ; 40 48 C 32 ; 40 44 D 35 ; 40 44 Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) Trung bình cộng số nhỏ có chữ số, số nhỏ có chữ số số nhỏ có chữ số 370 … b) Trung bình cộng số lớn có chữ số, số lớn có chữ số số lớn có chữ số 367 … c) Trung bình cộng số nhỏ có chữ số, số lẻ nhỏ có chữ số số nhỏ có chữ số khác 101 … d) Trung bình cộng số lớn có chữ số số lớn có chữ số khác 994 … Câu Hãy chọn đáp án đúng: Tìm diện tích hìnhM, biết chu vi hình vng ABCD 24cm Đoạn EH = 4cm vng góc với AB Đáp số : A 60cm2 B 48cm2 C.36cm2 D 72cm2 Phần II Trình bày chi tiết tốn Câu Một hình chữ nhật có chu vi 72cm Sau thêm vào chiều rộng 4cm bớt chiều dài 4cm hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 4cm Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu Bài giải ………………………………………………………………… 29 ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Câu Bác Lan bác Hương mua 37kg gạo Bác Hồng mua số gạo trung bình cộng ba bác 3kg Tìm số gạo mà bác mua, biết bác Lan mua nhiều bác Hương 5kg Bài giải ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Đáp án đề số 068 – Tuần 34 Phần I a) A b) D B a) Đ b) S c) Đ d) S B 48cm2 Phần II Câu N a chu vi hình chữ nhật : 72 : = 36 (cm) Hình chữ nhật ban đầu có chiều dài chiều rộng : + + = 12 (cm) Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu : (36 – 12) : = 12 (cm) Chiều dài hình chữ nhật ban đầu : 12 + 12 = 24 (cm) Diện tích hình chữ nhật ban đầu : 24 x 12 = 288 (cm2) Đáp số : 288cm2 30 Câu Ta có sơ đồ: Theo sơ đồ ta có hai lần trung bình cộng số gạo ba bác : 37 – = 34 (kg) Số gạo bác Hồng mua là: 34: – = 14 (kg) Số gạo bác Hương mua là: (37 – 5) : = 16 (kg) Số gạo bác Lan mua là: 37 – 16 = 21 (kg) Đáp số: Bác Hồng: 14kg gạo Bác Hương: 16kg gạo Bác Lan: 21kg gạo Tuần 035: ÔN TẬP CHUNG Đề số 069 – Tuần 35 Phần I Trắc nghiệm Câu Chọn câu trả lời a) Phân số nhỏ có tích t số mẫu số 18 là: A B C D b) Số nhỏ có bảy chữ số khác số lớn có chữ số là: A 923457 B 933457 C 23457 D 900001 Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S : a) c) > > … … b) < d) > … … 31 Câu Chọn câu trả lời Một trại chăn ni có 3608 gà vịt Sau bán 135 gà mua thêm 135 vịt số gà số vịt Hỏi lúc đầu trại có loại ? A 1353 gà 2255 vịt B 1488 gà 2120 vịt C 2255 gà 1353 vịt D 2120 gà 1488 vịt Câu Đánh dấu X vào chỗ chấm đặt cạnh cách tính kết : Năm ngoái đội I đội II 1035 người Năm đội I có thêm 345 người, đội II chuyển 145 người nên số người đội II số người đội I Tính số người đội năm A 1035 + 345 + 145 = 1525 (người) 1525 : (9 – 4) = 1200 (người) B 1035 + 345 – 145 = 1235 (người) 1235 : (9 – 4) = 988 (người) 1220 + 1525 = 2745 (người) … 988 + 1235 = 2223 (người) … C 1035 – 345 + 145 = 835 (người) D 1035 – 345 – 145 = 545 (người) 835 : (9 – 4) = 668 (người) 545 : (9 – 4) 668 + 835 = 1503 (người) … = 436 (người) 436 + 545 = 981 (người) … Phần II Trình bày chi tiết tốn Câu Trong hộp có 360 viên kẹo Biết viện kẹo màu đỏ có viên kẹo màu xanh có viên kẹo màu vàng Hỏi hộp có viên kẹo loại ? Bài giải ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 32 Câu Tìm hai số, số bé số lớn Nếu lấy số lớn trừ số bé cộng với hiệu chúng 168 Bài giải …………………………… .………………………………… …………………………… .………………………………… …………………………… .………………………………… …………………………… .………………………………… Đáp án đề số 069 – Tuần 035 Phần I Câu 1.a) D Câu a) Đ b) A b) Đ c) S d) S Câu B Câu A 1035 + 345 + 145 = 1525 (người) 1525 : (9 – 4) = 1200 (người) 1220 + 1525 = 2745 (người) X Phần II Câu Theo đề bài: Cứ viên kẹo màu đỏ có viên kẹo màu xanh nên số viên kẹo màu đỏ số viên kẹo màu xanh Cứ viên kẹo màu đỏ có viên kẹo màu vàng nên số viên kẹo màu đỏ số viên kẹo màu vàng Ta có sơ đồ : 33 Theo sơ đồ, tổng số phần : + + = (phần) Số kẹo màu đỏ : 360 : x = 80 (viên) Số kẹo màu đỏ : 360 : x = 120 (viên) Số kẹo màu vàng : 360 : x = 160 (viên) Đáp số : Số kẹo màu đỏ : 120 viên kẹo Số kẹo màu xanh : 80 viên kẹo Số kẹo màu vàng : 160 viên kẹo Câu Số lớn trừ số bé hiệu hai số Vậy lần hiệu số 168 Hiệu hai số : 168 : = 84 Ta có sơ đồ : Số bé là: 84 : (5 – 3) x = 126 Số lớn là: 126 + 84 = 210 Đáp số: 126 210 34 Đề số 070 – Tuần 35 Phần I Trắc nghiệm Câu Tổng hai số 297 2585 Hiệu hai số Tỉ số hai số Tỉ số hai số Số bé Số lớn Số lớn Số bé 111 116 Câu Chọn câu trả lời Tổng ba số tự nhiên liên tiếp 111 Ba số là: A 35 ;36 ; 37 B 34 ; 35 ; 36 C 36 ; 37 ; 38 D 35 ; 37 ; 39 Câu Viết số thích hợp vào trống: Số 21907 472095 2907618 Giá trị Chữ số Chữ số Chữ số Câu Điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm cho thích hợp : … … + … - … x Câu Tìm đáp số sai: Một th a ruộng thí nghiệm hình vng có cạnh 50m Người ta trồng lúa giống mới, thu hoạch bình qn 95kg thóc 100m2 Như số thóc thu hoạch th a ruộng : 35 A 375kg thóc B 23 tạ 75kg thóc C 23 tạ 750kg thóc D 2375kg thóc Phần II Trình bày chi tiết tốn Câu Năm học 2007 – 2008, trường Tiểu học Kim Đồng có tất 779 học sinh, số học sinh nam 9/10 số học sinh nữ Hỏi trường Tiểu học Kim Đồng có học sinh nam, học sinh nữ? Bài giải …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Câu Diện tích ruộng nhà ơng A lớn gấp ba lần diện tích nhà ơng B lớn 2200m2 Tính diện tích ruộng nhà Bài giải …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đáp án đề 070 – Tuần 035 Phần I Câu Tổng hai số 297 2585 Tỉ số hai số Hiệu hai số 111 116 Tỉ số hai số Số bé 132 705 Số lớn 259 319 Số lớn 165 1880 Số bé 148 203 36 Câu C Câu 21907 472095 2907618 Giá trị Chữ số Số 20000 2000 2000000 Chữ số 7 70000 7000 Chữ số 900 90 900000 Câu < > + < - = x Câu C Phần II Câu Ta có sơ đồ : Tổng số phần là: + 10 = 19 ( phần ) Số học sinh nam là: 779 : 19 x = 369 ( học sinh ) Số học sinh nữ là: 779 – 369 = 410 ( học sinh ) Đáp số : 369 học sinh nam 410 học sinh nữ Câu Ta có sơ đồ : 37 Hiệu số phần là: – = ( phần ) Diện tích ruộng nhà ơng A là: 2200 : x = 3300 (m2) Diện tích ruộng nhà ông B là: 3300 – 2200 = 1100 (m2) Đáp số :Diện tích ruộng nhà ơng A: 3300 m2 Diện tích ruộng nhà ơng B: 1100 m2 Đề số 071 – Tuần 35 Bài 1: Đặt tính tính: a) 24579 + 43867 b) 82604 - 35246 c) 235 x 352 d) 101 598: 287 Bài 2: Bố 30 tuổi Tuổi tuổi bố Tính tuổi người 38 Bài 3: Chu vi hình chữ nhật 4 m chiều rộng chiều dài Diện tích hình 5 chữ nhật là: ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 071 1) Mỗi câu đặt tính điểm tối đa a)24579  43867  68446 b)82604  35246  47358 c)235  352  82720 d )101598 : 287  354 2) Học sinh tự vẽ sơ đồ Theo sơ đồ, hiệu số phần nhau:   (phần) Tuổi là: 30 :5  (tuổi) 39 Tuổi bố:   36 (tuổi) Đáp số:Bố: 36 tuổi, Con: tuổi 3) N a chu vi hình chữ nhật: :   m 5 Học sinh tự vẽ sơ đồ Theo sơ đồ, tổng số phần nhau:   (phần) Chiều dài hình chữ nhật: 2 :    m Chiều rộng hình chữ nhật: 2    m 45 Diện tích hình chữ nhật là: 16   m2   45 405 Đáp số: 16 m 405 40 ... 062 14 1)  76 53  4 837   21 b)  9 547  33 78 : 47  2816  21  12925 : 47  59 136  275 Bài Mỗi câu đặt tính điểm tối đa a )30 67  15  46 005 b)157 24 : 45  34 9  du 19  c )47 529 : 56  848 ... thứ số thứ ba 40 Tìm ba số 28 A 36 ; 40 44 B 32 ; 40 48 C 32 ; 40 44 D 35 ; 40 44 Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) Trung bình cộng số nhỏ có chữ số, số nhỏ có chữ số số nhỏ có chữ số 37 0 … b) Trung... 205 = 25 830 Đáp số: 25 830 Đề số 062 – Tuần 032 Bài 1: Tính giá trị biểu thức: a/ (76 53 – 4 837 ) x 21 = b/ (9 547 + 33 78) : 47 = Bài 2: Đặt tính tính: 13 a/ 30 67 x
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tuần tập 3 khối 4 tuần 031 035 , Bài tập tuần tập 3 khối 4 tuần 031 035

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn