Bài tập tuần tập 3 khối 3 tuần 031 035

34 17 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2020, 21:59

1 BÀI TẬP TUẦN HỌC KỲ II – KHỐI BA Tập – Từ tuần 031 – 035 MỤC LỤC Contents Tuần 31: Nhân số có chữ số với số có chữ số, chia số có chữ số với số có chữ số Đề 059 – Tuần 31 Đề 060 – Tuần 31 Đề 061 – Tuần 31 Đề 062 – Tuần 31 10 Tuần 32: Bài toán liên quan đến rút đơn vị, Luyện tập chung 11 Đề 063 – Tuần 32 11 Đề 064 – Tuần 32 13 Đề 065 – Tuần 32 14 Đề 066 – Tuần 32 15 Tuần 33: Ôn tập số phạm vi 100 000 .17 Đề 067 – Tuần 33 17 Đề 068 – Tuần 33 20 Đề 069 – Tuần 33 22 Đề 070 – Tuần 33 25 Đề 071 – Tuần 33 25 Tuần 034: Ơn tập phép tính phạm vi 100000, ơn tập hình học 28 Đề 072 – Tuần 34 28 Đề 073 – Tuần 34 29 Tuần 35: Ôn tập chung .31 Đề 074 – Tuần 35 31 Đề 075 – Tuần 35 33 Tuần 31: Nhân số có chữ số với số có chữ số, chia số có chữ số với số có chữ số Đề 059 – Tuần 31 Phần I Đúng ghi Đ, sai ghi S Tìm x a) x : = 1464 (dư 5) Giá trị x là: 10248 … 10253 … 11253 … b) x : = 5084 (dư 7) Giá trị x là: 40679 … 40672 … 40769 … c) x x = 29112 Giá trị x là: 4852 … 4582 … 8452 … Khoanh vào chữ đặt trước kết Một đội công nhân lần thứ chuyển 18175kg gạo vào kho, lần thứ hai chuyển gấp lần thứ Hỏi hai lần chuyển ki-lô-gam gạo vào kho? A 54525kg B 72700kg C 72000kg Đánh dấu * vào chỗ chấm đặt sau kết a) Giá trị biểu thức 3764 + 7894 x là: 43234 … 43243 … 44143 … b) Giá trị biểu thức 24860 : + 8670 là: 13542 … 13642 … 13742 … c) Giá trị biểu thức 3715 x – 1248 là: 12612 … 13612 … 14612 … d) Giá trị biểu thức 9506 x – 37568 là: 28974 … 28984 … 28994 … Phần II Một cửa hàng có 27480m vải Đã bán số vải Hỏi lại mét vải? Bài giải ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Điền chữ số thích hợp vào trống Một cửa hàng có 21924 Người ta bán số Số lại đóng vào gói gói có Hỏi số lại đóng gói? Bài giải ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Thực phép chia 17165 cho Tính tổng số bị chia, số chia, thương số dư phép chia Bài giải ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 059 Phần I 1) a) 10253 Đ b) 40679 3)a)43234 b)13642 2) B Đ c)13612 c) 4852 Đ d )28974 Phần II 1) Số mét vải cửa hàng bán: 27480:8  3435 (m vải) Số mét vải cửa hàng lại là: 27480  3435  54045(m vải) Đáp số: 24045 m vải 2) a)15815   63260 25295:  6323 (dư 3) 3) Số bán là: 21924:3  7308 (quyển vở) Số lại là: 21924  7308  14616 (quyển vở) Số gói đóng là: 14616:  2436 (gói) Đáp số: 2436 gói 4) 17165:8  2145 (dư) Tổng số bị chia, số chia, thương, dư là: 17165   2145   19323 Đáp số: 19323 Đề 060 – Tuần 31 Phần I Đúng ghi Đ, sai ghi S Có xe chở hàng, xe thứ chở 23476kg, xe thứ hai chở xe thứ Hỏi hai xe chở ki-lô-gam hàng? 70408kg … 35214kg … 53214kg … Khoanh vào chữ đặt trước đáp số Một cửa hàng bán xi măng buổi sáng bán 5420kg, buổi chiều bán măng bán buổi sáng Hỏi hai buổi bán ki-lô-gam xi măng? A 6504kg Đúng ghi Đ, sai ghi S B 6405kg C 4000kg số xi Cần phải chở 41450kg hàng lên miền núi Đã có xe tơ, xe chở 5680kg Hỏi lại ki-lơ-gam hàng chưa chở đi? 690kg … 1690kg … 960kg … Đánh dấu* vào chỗ chấm đặt sau đáp số Tìm x: a) x : = 1485 (dư 6) Giá trị x là: 10395 … 10401 … 10406 … b) x : = 3721 (dư 5) Giá trị x là: 29758 … 29768 … 29773 … c) x : = 1452 (dư 4) Giá trị x là: 8716 … 8712 … 8720 … d) x : = 2475 (dư 3) Giá trị x là: 12375 … 12378 … 12478 … Phần II Tính a) 14784 + 12460 : = … =… b) (78644 + 2328) : = … c) 14536 – 14540 : = … =… d) (19404 – 1024) : = … =… Hai đội công nhân sửa đường Đội thứ phải sửa 18450m đường số mét đội thứ hai phải sửa Hỏi hai đội phải sửa mét đường? Bài giải ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Một cửa hàng có 457kg đường, người ta bán 86kg đường Số đường lại đóng vào gói, gói 3kg Hỏi số đường lại đóng nhiều gói thừa ki-lơ-gam đường? Bài giải ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Có xe tơ chở 43360kg hàng Hỏi có xe tơ chở ki-lơ-gam hàng? Bài giải ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 60 Phần I 1)35214kg 2) A.6504kg 3)1690kg 4)a)10401 b)29773 c)8716 Phần II 1))a)14784  12460 :  14784  2492  17276 b)  78644  2328  :  89072 :  22268 c)14536  14540 :  14536  2908  11628 d) 19404  1024  :  18380 :  4595 d)12378 2) Số mét đường đội thứ hai phải sửa là: 18450   55350 (m đường) Số mét đường hai đội phải sửa là: 18450  55350  73800 (m đường) Đáp số: 73800m đường 3) Số kilogam đường lại là: 457  86  371 (k đường) 371:3  123 (dư 2) Đáp số: 123 gói, dư 2kg đường 4) Số kilogam hàng xe chở là: 43360 :8  5420(kg hàng) Số kilogam hàng xe ô tô chở là: 5420   27100 (kg hàng) Đáp số: 27100kg hàng Đề 061 – Tuần 31 Bài 1: Đặt tính tính 34726  12107  13546 : 54756 : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………… Bài Tính giá trị biểu thức: 24177  - 78495 17164 + 37094  ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………… Bài 3: Một công ty cà phê tháng thứ thu mua 17250 kg cà phê, tháng thứ hai thu mua gấp lần tháng thứ Hỏi hai tháng cơng ty thu mua ki-lô-gam cà phê? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………… Bài 4: Cho phép chia 75423 : Hãy tìm tổng số bị chia, số chia, thương số dư phép chia trên? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 061 Bài Mỗi câu đặt tính điểm tối đa 34726   69452 12107   96856 13546:  3386 (dư 2) 54756:  9126 Bài a)24177   78495 17164  37094   96708  78495  17146  74188  18213  91352 Bài Số kilogam cà phê tháng thứ hai thu mua là:17250   51750 (kg cà phê) 10 Số kilogam cà phê tháng thu hoạch là: 17250  51750  69000 (kg cà phê) Đáp số: 69000 kg cà phê Bài 75423:9  8380 (dư 3) Tổng số bị chia, số chia, thương, dư là: 75423   8380   83815 Đáp số: 83815 Đề 062 – Tuần 31 Bài (2điểm): Cho đoạn thẳng AB có độ dài 10cm Hãy vẽ đoạn thẳng xác định trung điểm C đoạn thẳng AB Bài (2điểm): Điền dấu >, , ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tuần tập 3 khối 3 tuần 031 035 , Bài tập tuần tập 3 khối 3 tuần 031 035

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn