Bài tập tuần tập 2 khối 2 tuần 025 030

47 4 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2020, 21:59

BÀI TẬP TUẦN HỌC KỲ II LỚP HAI Tập Tuần 025 – 030 MỤC LỤC Contents Tuần 25: Một phần năm – Giờ phút – Xem đồng hồ Đề 020 – Tuần 25 Đề 021 – Tuần 25 Đề 022 – Tuần 25 Đề 023 – Tuần 25 Đề 024 – Tuần 25 10 Tuần 26: Tìm số bị chia , chu vi tam giác , tứ giác 12 Đề 25 – Tuần 26 12 Đề 26 – Tuần 26 15 Đề 27 – Tuần 26 16 Đề 28 – Tuần 26 20 Đề 29 – Tuần 26 21 Tuần 27 : Số 1, số phép nhân, phép cộng 22 Đề 30 – Tuần 27 22 Đề 31- Tuần 27 26 Đề 32 – Tuần 27 28 Tuần 28: Đơn vị, chục, trăm nghìn – So sánh số tròn trăm, số từ 101-110 30 Đề 33 – Tuần 28 30 Đề 34 – Tuần 28 32 Tuần 29: Các số từ 111 – 200, số có chữ số, so sánh số có Chữ số 35 Đề 35 – Tuần 29 35 Đề 36 – Tuần 29 36 Đề 37 – Tuần 29 38 Đề 38 – Tuần 29 40 Đề 39 – Tuần 29 42 Tuần 30: Kilomet, Milimet 44 Đề 40 – Tuần 30 44 Đề 41 – Tuần 30 45 Tuần 25: Một phần năm – Giờ phút – Xem đồng hồ Đề 020 – Tuần 25 Bài Tìm y y   10 35  y  40  y  65 y   15 Bài Tính:   36 45:5  27   5:  12 :  Bài Có 30 học sinh chia thành nhóm Hỏi nhóm có học sinh ? Bài Tính độ dài đường gấp khúc ABCN hình sau ………………………………………… ………………………………………… ……………………………………… ……………………………………… A N cm cm B cm C ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 20 1) y   10 y   15 35  y  40  y  65 y  10 : y  15  y  35  y  65  40 y2 2)12 :  y  20   36 y  30 45 :  27 y  25 45:2  45  45  36   37  20 9  36 3) Số học sinh nhóm có là: 30 :5  (học sinh)  20 :  10 Đáp số: học sinh 4) Độ dài đường gấp khúc ABCN là:    14  cm  Đáp số: 14cm Đề 021 – Tuần 25 Tính a) + = + = +4 = + = c) 35:5  25 :  b)   20 :    :  20 :  45 :  2) Tìm x : x24 x   12 x3  x   12  x  52  25 x   20  16 x   20   x  50  25 3) Mỗi chuồng có gà Hỏi chuồng có gà ? Tóm tắt Giải 4) Tính độ dài đường gấp khúc MNPQR hình vẽ sau hai cách ? R Cách 1: cm N Cách 2: cm cm M …………………………………… Q …………………………………… cm P ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 21 1) a) + = giờ + = giờ + = 12 giờ + =13 b)5   20 c)35 :  20 :  25 :  5   15 20 :  5:5 1 45 :  2) x   x42 x2  x  52  25 x   12 x  12 : x4 x   20  16 x3  x  6:3 x2 x   20  x   12 x  12  x  15  x  50  25  x  27 x   36 x   28  x  25 x  27  x  36  x  28 : x  25 : x  22 x  32 x7 x5 3) Số gà chuồng có là:   20 (con gà) Đáp số: 20 gà 4) Cách 1:     12  cm  Cách 2:   12  cm  Đề 022 – Tuần 25 Phần Bài tập trắc nghiệm 1) Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) Muốn tìm thừa số, ta lấy tích nhân với thừa số … b) Muốn tìm thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số … 2) Nối (theo mẫu) x   12  x  18 x   12 x   15  x  21  x  16 3) Nối phép tính với kết phép tính 20 : 12 : 32 : 24 : 28 : 36 : Phần Học sinh trình bày làm 4) Viết số thích hợp vào trống : 5 4  15 4  24 5) Tìm x : x   12  32  x  20 x   36 6) Có 36 học sinh xếp thành hàng Hỏi hàng có học sinh 7) Lớp 2A có 36 học sinh xếp thành hàng, hàng có học sinh Hỏi lớp 2A xếp thành hàng ? ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 22 1)a) S b)Đ x   15   x  21  12 :  2)2  x  18  x   12  3)20 :  32 :  Phần 4)5   25 28 :    24  x  16  24 :  36 :    32 5) x   12  x  20 x  12 : x  20 : x4 x5 6) Số học sinh hàng có là: 36 :  (học sinh) x   36 x  36 : x9 Đáp số: học sinh 7)Số hàng lớp 2A xếp là: 36 :  (hàng) Đáp số: hàng Đề 023 – Tuần 25 Phần Bài tập trắc nghiệm: Đúng ghi Đ, sai ghi S: * Tìm x, biết x x = 12 a) x = … b) x = … * Tìm x, biết x x = 24 c) x = … d) x = … Đúng ghi Đ, sai ghi S: * Số nhân với 32? a) số … b) số … * nhân với số 28? c) số … d) số … Nối phép chia có thương nhau: 18 : 16 : 36 : 24 : 18 : 24 : 4 Tô màu số vng hình: Phần Học sinh trình bày làm: Viết số thích hợp vào ô trống: Thừa 2 4 số Thừa 3 4 số Tích 6 8 12 12 Tìm x: a) x x = x b) x x = 20 + …………… …………… …………… …………… …………… …………… Có 12 bánh xếp vào hộp Hỏi hộp có bánh? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Có 12 bánh xếp vào hộp, hộp có bánh Hỏi có hộp bánh? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Điền dấu phép tính thích hợp vào ô trống: 24 = 20 24 = ĐÁP ÁN ĐỀ 23 Phần I 1* x   12 a) x4 S * x   24 b) x  c) x  Đ d )x  Đ 2) * Số nhân với 32 a) số S b) số Đ * nhân với số 28 c) số Đ d) số S 3)18:3  24: S 16:  24:3 36: 18: 4) Học sinh tự tô màu Phần II 5) Thừa 2 2 4 4 số Thừa 3 2 3 6 8 12 12 12 số Tích 6)a)3  x   b) x   20   x  12 x   24 x  12 : x  24 : x4 x6 7) Số bánh hộp có là: 12 :  (cái bánh) Đáp số: bánh 8) Số hộp bánh có là: 12 :  (hộp bánh) 9)24   20 Đáp số: hộp bánh 24 :  Đề 024 – Tuần 25 Bài Tìm x x   12 x   18  x  18 32  x  x   20 Bài Có 20 bơng hoa cắm vào bình hoa Hỏi bình hoa có bơng hoa ? Bài Có 36 viên bi chia cho bạn, bạn viên Hỏi có bạn nhận bi ? 10 Nối phép tính có kết nhau: 20 x 40 : 80 : 20 x 40 : 60 : 30 : 30 x 20 : Phần Học sinh trình bày làm: Tìm x: a) x x = 12 b) x x = 12 …………… …………… …………… …………… …………… …………… c) x : = d) x : = …………… …………… …………… …………… …………… …………… Tính: a) x + = … c) 12 : x = … =… =… b) x + = … d) 12 : x = … =… =… Có 15 kg lạc chia vào túi Hỏi túi có ki-lô-gam lạc? Bài giải 33 …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Người bán hàng đổ lạc vào túi ,mỗi túi kg lạc Hỏi có 15 kg lạc đổ vào túi thế? Bài giải …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp tuần 28 - Đề a) S b) Đ c) S d) Đ a) x + = 20 + = 23 b) 12 : x = x = 16 c) x + = 15 + = 19 d) 12 : x = x = 15 : = (kg) 15 : = (túi) 34 Tuần 29: Các số từ 111 – 200, số có chữ số, so sánh số có Chữ số Đề 35 – Tuần 29 Số a)141;142; ; ; ; ;147; ; ; ; b)697;698; ; ; ; ; ; ; ; ; c)810;820; ; ; ; ; ; ; ; ; 2) Tìm x, biết: a) x   25 c) x  17  31 e) x :  b)5  x  25 d 85  x  38 3) Viết (theo mẫu) a)215  200  10  f x :  d )194  b)467  e)532  g )980  c)805  4) Viết cm, dm vào chỗ chấm cho thích hợp ? a) Gang tay em dài khoảng 12 b) Em cao khoảng 13 c) Mẹ em cao khoảng 160 d)Cái bàn học em dài khoảng 120 e) Quyển ô ly em dày khoảng 5) Số 1m  .cm 10dm  .m cm  1m 1m  dm 100cm  m dm  1m ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 035 1) Số: a)141;142;143;144;145;146;147;148;149;150 b)697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707 c)810;820;830;840;850;860;870;880;890;900;910 35 2)a) x   25 x  25 : x5 b)5  x  25 x  25 : x5 c) x  17  31 x  31  17 x  14 85  x  38 x  85  38 x  47 x :5  x  65 x  30 x:2 8 x  8 x  16 3)b)467  400  60  d )194  100  90  c)805  800  e)532  500  30  4) a) Gang tay dài 12cm c) Mẹ em cao khoảng 160cm e) Quyển ô ly dày 3cm 5)1m  100cm 10dm  1m 1m  10dm 100cm  1m g )980  900  80 b) Em cao khoảng 13dm Cái bàn học dài: 120cm 100cm  1m 10dm  1m Đề 36 – Tuần 29 Phần Bài tập trắc nghiệm 1) Đúng ghi Đ, sai ghi S Các số tròn trăm có ba chữ số xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: a)100;200;300;400;600;500;700;800;900 b)100;200;300;400;500;600;700;800;900 Đúng ghi Đ, sai ghi S Các số tròn chục có ba chữ số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: a)190;180;170;160;150;140;130;120;110;100 b)190;180;170;160;150;140;130;120;100;110 Đúng ghi Đ, sai ghi S a) 10 chục bé trăm: ……… b) 10 chục trăm: ……… c) 10 chục lớn trăm: ……… 36 Đúng ghi Đ, sai ghi S: Một người nuôi 90 vịt Hỏi người cần mua thêm vịt để có đủ 100 vịt ? a) chục vịt ………… b) 10 chục vịt ………… Phần Học sinh trình bày làm 6) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) Số liền trước 99 …………… b) Số liền sau 99 ……………… c) Số liền trước 100 …………… Số liền sau 101 là…………… 7) Hãy viết theo thứ tự từ bé đến lớn : a) Các số tròn trăm có chữ số: b) Các số có chữ số giống nhau: 8) Hãy viết a) Số bé có ba chữ số:…………………… b) Số lớn có ba chữ số: Hãy viết số có ba chữ số khác 0;1;2 ghi cách đọc số: Viết số Trăm Chục Đơn vị Đọc số Viết số bảng theo thứ tự: a) Từ bé đến lớn: b) Từ lớn đến bé ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 036 Phần I 1) a) S 2) a)Đ b) Đ b)S 3)a)S b)Đ c)S 37 4) a) Đ b)S Phần II 6) a) Số liền trước 99 98 b) Số liền sau 99 100 c)Số liền trước 100 99 Số liền sau 101 102 7) a) Các số tròn trăm có chữ số: 100;200;300;400;500;600;800;900 b) Các số có chữ số giống nhau: 111;222;333;444;555;666;777;888;999 8) a) Số bé có chữ số: 100 Số lớn có chữ số: 999 9) Viết số Trăm Chục Đơn vị Đọc số 102 Một trăm linh hai 120 Một trăm hai mươi 210 Hai trăm mười 201 Hai trăm linh a) Từ bé đến lớn: 102;120;201;210 b) Từ lớn đến bé: 210;201;120;102 Đề 37 – Tuần 29 Bài ; ;  367 278 589 589 278 280 800 798 988 1000 796 769 310 357 104 140 823 820 653 652 Bài Tính 37m  12m  26m  14m  4m  29m  89m  9m  17m  9m  7m  46m  Bài Điền cm, dm, m vào chỗ chấm cho thích hợp: a) Ngôi nhà tầng cao khoảng 12… b) Chiếc bút chì dài khoảng 18… c) Chiếc bảng lớp dài khoảng 20… Bài Tính chu vi hình tứ giác có cạnh dài cạnh có độ dài 6m 38 Bài a) Viết số 193;1000;497;831 theo thứ tự từ lớn đến bé b) Viết số 246;426;264;642;462 theo thứ tự từ bé đến lớn Bài Có chữ số: 2;5;6 Hãy viết số có ba chữ số mà số khơng có chữ số giống ? Bài Tìm số có chữ số, biết chữ số hàng trăm 1, chữ số hàng chục chữ số hàng trăm đơn vị chữ số hàng đơn vị đơn vị ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 37 1)367  278 278  280 800  798 310  357 823  820 589  589 988  1000 796  769 2)37m  12m  49m 4m  29m  33m 104  140 17m  9m  8m 653  652 26m  14m  40m 7m  46m  53m 89m  9m  80m 3) a)Ngôi nhà tầng cao khoảng 12m b) Chiếc bút chì dài khoảng 18cm c) Chiếc bảng lớp dài khoảng 20dm 4) Chu vi tứ giác là:   24  m  Đáp số: 24m 5) a) lớn đến bé: 1000;831;497;193 b) bé đến lớn: 246;264;426;462;642 6) Các số là: 256;265;526;562;625;652 7) Chữ số hàng chục:   Chữ số hàng đơn vị:   Số cần tìm: 136 39 Đề 38 – Tuần 29 Phần Bài tập trắc nghiệm: Nối (theo mẫu): 10 chục 50 chục 20 chục 200 500 110 11 chục 100 150 120 12 chục 15 chục 2.Đúng ghi Đ, sai ghi S: * a) Số liền trước 200 190 … b) Số liền trước cảu 200 199 … *c) Số tròn chục liền sau 180 190 … d) Số tròn chục liền sau 180 170 … Nối chữ số thích hợp với ô trống: 375 < 1< 395 524 > 523 > < 214 5> 780 Khoanh vào chữ đặ trước câu trả lời Từ 100 đến 109 có số khác nhau: A số B số C 10 số D 11 số Phần Học sinh trình bày làm: 40 Em tự nghĩ viết năm số có ba chữ số khác nhau, xếp số theo thứ tự: a) Từ bé đến lớn: ………………………………… b) Từ lớn đến bé: ………………………………… Hãy dùng chữ số ; ; để viết số có ba chữ số khác vào bảng đây: Viết số Trăm Chục Đơn vị Đọc số Viết số bảng theo thứ tự: a) Từ bé đến lớn: ………………… b) Từ lớn đến bé: ………………… Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 101 ; 102 ; 103 ; … ; … ; … ; … ;… ; 109 b) 102 ; 203 ; 304 ; … ; … ; … ; … ; 809 c) 123 ; 234 ; 345 ; … ; … ; … ; 789 a) Viết số lớn có ba chữ số khác nhau: ……………… 41 b) Viết số bé có ba chữ số khác nhau: ……………… Đáp án đề số 38 a) S b) Đ c) Đ d) S 375 < 1< 395 524 > 523 > < 214 5> 780 C 10 số 345 ; 354 ; 435 ; 453 ; 534 ; 543 a) 104 ; 105 ; 106 ; 107 ; 108 b) 405 ; 506 ; 607 ; 708 c) 456 ; 567 ; 678 a) 987 b) 102 Đề 39 – Tuần 29 Bài ; ;  367 278 589 589 278 280 800 798 988 1000 796 769 310 357 104 140 823 820 653 652 Bài Tính 37m  12m  26m  14m  4m  29m  89m  9m  17m  9m  7m  46m  42 Bài Điền cm, dm, m vào chỗ chấm cho thích hợp: d) Ngôi nhà tầng cao khoảng 12… e) Chiếc bút chì dài khoảng 18… f) Chiếc bảng lớp dài khoảng 20… Bài Tính chu vi hình tứ giác có cạnh dài cạnh có độ dài 6m Bài a) Viết số 193;1000;497;831 theo thứ tự từ lớn đến bé c) Viết số 246;426;264;642;462 theo thứ tự từ bé đến lớn Bài Có chữ số: 2;5;6 Hãy viết số có ba chữ số mà số khơng có chữ số giống ? Bài Tìm số có chữ số, biết chữ số hàng trăm 1, chữ số hàng chục chữ số hàng trăm đơn vị chữ số hàng đơn vị đơn vị ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 39 1)367  278 278  280 800  798 310  357 823  820 589  589 988  1000 796  769 2)37m  12m  49m 4m  29m  33m 104  140 17m  9m  8m 653  652 26m  14m  40m 7m  46m  53m 89m  9m  80m 1) a)Ngôi nhà tầng cao khoảng 12m b) Chiếc bút chì dài khoảng 18cm c) Chiếc bảng lớp dài khoảng 20dm 4) Chu vi tứ giác là:   24  m  Đáp số: 24m 5) a) lớn đến bé: 1000;831;497;193 b) bé đến lớn: 246;264;426;462;642 43 6) Các số là: 256;265;526;562;625;652 7) Chữ số hàng chục:   Chữ số hàng đơn vị:   Số cần tìm: 136 Tuần 30: Kilomet, Milimet Đề 40 – Tuần 30 Bài < >;= ? 213mm 231mm 200m  300m 400m 100cm 1m 30dm 29dm 350km 349km 45cm  55cm 10dm 100mm 1m 178m 210m Bài Đặt tính tính : 682  213 261  27 362  425 683  204 225  634 72  19 Bài Đường từu nhà bác Hồng đến thành phố phải qua chợ huyện Quãng đường từ nhà bác Hồng đến chợ huyện 9km, quãng đường từ chợ huyện đến thành phố 27km Hỏi quãng đường từ nhà bác Hồng đến thành phố dài kilomet? Bài May quần áo hết 3m vải Hỏi có 18m vải may quần áo 44 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 40 1)  213mm  231mm 30dm  29dm 200m  300m  400m 350km  349km 100mm  1m 178m  210m 100cm  1m 45cm  55cm  10dm 2) Mỗi câu đặt tính diểm tối đa 682  213  895 362  425  787 225  634  859 261  27  288 683  204  887 72  19  91 3) Quãng đường từ nhà bác Hồng đến thành phố dài là: Đáp số: 36km  27  36  km  4) Số quần áo 18m vải may là: 18:  (bộ quần áo) Đáp số: quần áo Đề 41 – Tuần 30 Phần Bài tập trắc nghiệm: Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) m = 60 cm … c) 700 mm = m … b) m = 600 cm … d) 700 mm = dm … Nối hai số đo độ dài nhau: 50 mm 5m 500 mm cm 500 cm dm Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) 80 dm < 800 cm … b) 80 dm > 800 cm … 45 c) 80 dm = 800 cm … Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Mỗi quần áo may hết 3m vải Hỏi có 18m vải may quần áo thế? A 21 B 15 C D m vải Đúng ghi đúng, sai ghi S: a) 1m + dm = 10 dm … b) 1m + dm = 19 dm … c) m + cm = 15 cm … d) m + cm = cm … e) m + cm = 105 cm … Phần Bài tập trắc nghiệm: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) m = … cm dm = … mm b) 300 cm = … m 500 mm = … dm Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 10 m = dm b) 400 dm = … m 20 dm = … cm 500 cm = … dm 30 cm = … mm 600 mm = … cm Một đường gấp khúc có ba đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng m Tính độ dài đường gấp khúc (Giải hai cách) Bài giải Cách ……………………………………… 46 ……………………………………………… ……………………………………………… Cách ……………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Tính: dm + cm + mm = ………… = ………… = ………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 41 a) S b) Đ c) S a) S b) S c)Đ d) Đ C a) S b) Đ c) S d) S e) Đ Cách : + + = 12 (m) Cách : x = 12 (m) dm + cm + mm = 100 mm + 20 mm + mm = 123 mm 47 ... 52  25 x   12 x  12 : x4 x   20  16 x3  x  6:3 x 2 x   20  x   12 x  12  x  15  x  50  25  x  27 x   36 x   28  x  25 x  27  x  36  x  28 : x  25 : x  22 ... ĐỀ SỐ 22 1)a) S b)Đ x   15   x  21  12 :  2) 2  x  18  x   12  3 )20 :  32 :  Phần 4)5   25 28 :    24  x  16  24 :  36 :    32 5) x   12  x  20 x  12 : x  20 :... là: 12 :  (hộp bánh) 9 )24   20 Đáp số: hộp bánh 24 :  Đề 024 – Tuần 25 Bài Tìm x x   12 x   18  x  18 32  x  x   20 Bài Có 20 bơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tuần tập 2 khối 2 tuần 025 030 , Bài tập tuần tập 2 khối 2 tuần 025 030

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn