Bài tập tuần tập 2 khối 1 tuần 025 030

73 8 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2020, 21:59

BÀI TẬP TUẦN KỲ II KHỐI TẬP Từ tuần 25 đến 30 Contents Tuần 25 : Điểm trong, ngồi hình – Luyện tập Đề 10 – Tuần 25 Đề 11- Tuần 25 Đề 12b Đề 13 – Tuần 25 11 Tuần 26: Các số có chữ số, so sánh số có chữ số 16 Đề 14 – Tuần 26 16 Đề 15 – Tuần 26 18 Đề 16 – Tuần 26 22 Tuần 27:Bảng số từ đến 100 Luyện tập 25 Đề 18 – Tuần 27 25 Đề 19 – Tuần 27 28 Đề 20 – Tuần 27 30 Đề 21 – Tuần 27 34 Tuần 28: Giải tốn có lời văn – Luyện tập 36 Đề 22 – Tuần 28 36 Đề 23 – Tuần 28 39 Đề 24 – Tuần 28 41 Đề 25 – Tuần 28 45 Tuần 29: Phép cộng – phép trừ không nhớ phạm vi 100 48 Đề 26 – Tuần 29 48 Đề 27 – Tuần 29 50 Đề 28 – Tuần 29 51 Đề 29 – Tuần 29 54 Đề 30 – Tuần 29 57 Tuần 30: Phép trừ không nhớ phạm vi 100 – Các ngày tuần lễ 59 Đề 31 - Tuần 30 59 Đề 32- Tuần 30 62 Đề 33- Tuần 30 65 Đề 34- Tuần 30 67 Đề 35 – Tuần 30 70 Tuần 25 : Điểm trong, ngồi hình – Luyện tập Đề 10 – Tuần 25 Bài Đọc, viết số: 15: 50: 80: Mười ba: Sáu mươi: Hai mươi: Bài a) Đặt tính tính: 16 + 70 – 20 18 – 30 + 30 50 – 50 b) Tính: 20 + 50 = …… 10 + 20 + 30 = …… 80 + 10 – 20 = …… 70 – 30 = …… 90 – 30 + 20 = …… 17cm – 5cm – 1cm = …… 13 + = …… 14 + – = …… 50cm + 20cm – 40cm = …… Bài Hình vẽ bên có : a) Có hình tam giác b) Có vng Bài Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp : D a) Các điểm hình vng E G C B b) Các điểm ngồi hình vng A Bài a) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: E + Điểm C nằm hình vng + Điểm B nằm ngồi hình vng .B + Điểm A nằm hình tròn + Điểm C nằm ngồi hình tròn b) Điền vào chỗ chấm : + Có điểm nằm hình vng Đó là: + Có điểm nằm hình tròn Đó là: + Có điểm nằm hình tròn hình vng Đó là: + Có điểm ngồi hình tròn hình vng Đó là: Bài .C A .D a) Vẽ điểm A nằm ngồi hình tròn b) Vẽ điểm B nằm hình tròn nằm ngồi hình tam giác c) Vẽ điểm C nằm hình tròn hình tam giác Bài Dựa vào tóm tắt để giải tốn: Tóm tắt: Có Bài giải : 14 quýt ……………………………………………………… Thêm : quýt ……………………………………………………… Có tất : … quýt? ……………………………………….……………… Bài Hà có chục nhãn vở, Hà cho thêm 40 nhãn Hỏi Hà có tất nhãn vở? Bài giải ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 10: 1) 15: Mười lăm 50: Năm mươi 80: Tám mươi Mười ba: 13 Sáu mươi: 60 Hai mươi: 20 2) a) Mỗi câu đặt tính điểm tối đa 16   19 b) Tính: 70  20  50 18   10 30  30  60 50  50  20  50  70 10  20  30  60 80  10  20  70 70  30  40 90  30  20  80 17cm  5cm  cm  11cm 13   17 14    15 50cm  20cm  40cm  30cm 3) Có hình tam giác , b) có hình vng 4) a) điểm D; E; A ngồi hình vng b) Các điểm B; G; C hình vng 5) a) Điểm C nằm hình vng: Đ Điểm B nằm ngồi hình vng: Đ Điểm A nằm hình tròn: Đ Điểm C nằm ngồi hình tròn: S b) Có điểm nằm hình vng, : C, D Có điểm nằm hình tròn, : B, A, C Có điểm nằm hình tròn hình vng, : C Có điểm nằm ngồi hình tròn hình vng, là: E Câu A C B Câu Số quýt có tất là: 14   17 (quả quýt) Đáp số:17 quýt Câu chục = 20 Số nhãn Hà có tất là: 20  40  60 (nhãn vở) Đáp số: 60 nhãn Đề 11- Tuần 25 Bài Tính nhẩm 20 + 30 – 40 = 60 – 50 + 70 = 20 + 30 + 20 = Bài Tính 70 + 10 – 30 = 40 – 20 – 20 = 80 + 10 + = 80 90 10 70 70 10 60 20 40 60 50 70 90 – 60 – 30 = 70 + 10 + 10 = 60 – 30 + 20 = Bài Nối trống với số thích hợp 90 – = 80 20 + 20 30 10 90 – Bài 4: số ? 30 = 70 + 30 60 + – 40 = 30 + 30 40 = 90 – 10 – 50 9 30 90 80 10 Bài 5: Nhà Mai nuôi 60 gà Mẹ bán 30 gà Hỏi nhà Mai lại gà ? ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 11 Bài giải 1)20  30  40  10 70  10  30  50 90  60  30  60  50  70  80 40  20  20  70  10  10  90 20  30  20  70 80  10   90 60  30  20  50 2) Đặt tính điểm tối đa 80  10  90 70  40  30 90  70  20 10  60  70 3)90  10  80 90  20  70 70  20  90 60  50  10 20  40  30  30 60  30  90 4)30  30  60  40  20 90  10  80  50  30 80  10  90 90  50  40  30  10 5) Số gà nhà Mai lại là: 60  30  30 (con gà) Đáp số: 30 gà Đề 12 – Tuần 25 Bài Tính 60 + 10 + 10 = … 10 + 40 + 30 = … 70 – 30 + 40 = … 20 + 10 + 40 = … 60 – 30 + 50 = … 20 + 50 + 10 = … Bài Viết số thích hợp vào trống: 50 + 30 50 + 30 + = … 40 + + 40 = … 30 + 30 + 20 = … + 10 + 20 + 20 60 + 40 + 30 Bài Đúng ghi Đ sai ghi S 80 Trong hình vẽ bên: a) Điểm H nằm bên hình vng b) Điểm H nằm bên ngồi hình vng c) Điểm N nằm bên ngồi hình vng – -30 80 + 30 d) Điểm B nằm bên hình vng e) Điểm K nằm bên ngồi hình vng Bài Đàn vịt nhà Mai ngày đầu đẻ chục trứng Ngày thứ hai đẻ chục trứng Hỏi hai ngày đàn vịt đẻ trứng? Bài giải ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 12 1)60  10  10  80 10  40  30  80 50  30   80 70  30  40  80 20  10  40  70 40   40  80 60  30  50  80 20  50  10  80 30  30  20  80 2)50  30  80  10  90 10  40  50  30  80 40  20  60  20  80 80  30  50  30  80 3) a)Đ e)S b)S c)Đ d)Đ 4) chục = 20, chục = 30 Số trứng hai đàn vịt đẻ được: 20  30  50 (quả) Đáp số: 50 trứng Đề 12b Bài Viết số Hai mươi mốt: ……… Ba mươi lăm: ……… Ba mươi tư: ……… Năm mươi tư: ……… Ba mươi bảy: …… Sáu mươi:……… Ba mươi chín: ……… Năm mươi lăm:……… Bài 2.Viết (theo mẫu): Mẫu: 62 gồm chục đơn vị, ta viết: 62 = 60 + a) 69 gồm …… chục …… đơn vị, ta viết:…………… b)44 gồm …… chục ….đơn vị, ta viết: …………… c)58 gồm …… chục …… đơn vị, ta viết: …………… d)80 gồm …… chục …… đơn vị, ta viết: …………… Bài Viết số vào chỗ chấm a) Số liền trước số 10 : 9…… b) Số liền sau số 10 : ……… e) Số 10 số liền trước : ……… g) Số 10 số liền sau của: ……… Bài Nhà bạn Nam nuôi chục gà mái hai chục gà trống Hỏi nhà bạn Nam nuôi tất gà? ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 12b 1) Hai mươi mốt : 21 Ba mươi lăm: 35 Ba mươi tư: 34 Năm mươi tư: 54 Ba mươi bảy: 37 Sáu mươi: 60 Ba mươi chín: 39 Năm mươi lăm: 55 2) a) 69 gồm chục đơn vị, ta viết: 69  60  b) 44 gồm chục đơn vị, ta viết: 44  40  c)58 gồm chục đơn vị, ta viết: 58  50  d) 80 gồm chục đơn vị, ta viết: 80  80  3) b) Số liền sau 10 là: 11 e) Số 10 số liền trước 11 g) Số 10 số liền sau 4) Tóm tắt: Gà mái: chục Gà trống: chục Tổng số gà: ? Giải: chục = 10, chục = 20 Số gà nhà bạn Nam nuôi là: 10  20  30 (con) Đáp số: 30 Bài 5: Một gỗ cắt thành hai dài 70 cm 25 cm Hỏi gỗ lúc chưa cắt dài xăng ti mét? Bài giải ĐÁP ÁN ĐỀ 30 1) a) B b)C c) A d ) B e)C f ) A g )46 h)58 2) a) lớn đến bé: 78;69;63;54;45 b) bé đến lớn: 45;54;63;69;78 3) , ,  40   49  34  25  43  15 79  28  65  14 79  24  97  42 56   32  15 23  30  78  11 4) chục  40 Số học sinh lớp có là: 36  40  76 (học sinh) Đáp số: 76 học sinh 5) Số xăng-ti-met gỗ dài là: 70  25  95  cm  Đáp số: 95cm Tuần 30: Phép trừ không nhớ phạm vi 100 – Các ngày tuần lễ Đề 31 - Tuần 30 i Đặt tính tính: 15 + 52 50 + 12 35 + 24 21 + 26 32 + 10 81 + ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 65 – 15 55 – 33 45 – 56 – 13 36 – 33 48 - 45 ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… Bài Tính: 42 + 15 = … 34 + – 16 = … 15 cm – 10 cm + cm = … 66 – 16 = … 40 + – = … 30 cm + 10 cm – 20 cm = … 38 + 60 = … 37 – 32 + 33 = … 25 cm + 30 cm – 15 cm = …… Bài >, > 99 - 39 + 26 = 46 + 12 Bài 4: Một tuần lễ có … ngày, là: Bài 5: Hơm thứ bảy ngày … tháng …năm 20… thì: - Hôm qua thứ ……… ngày … tháng … - Ngày mai ….………… ngày … tháng … - Hôm thứ ……… ngày … tháng … - Ngày thứ ……… ngày … tháng … Bài 6: Giải tốn sau: Bố cơng tác 10 ngày tuần Hỏi bố công tác ngày ? Bài giải Đổi Bài 7: Tóm tắt giải tốn sau: Hai tổ thợ may có 78 người, tổ Một có 42 người Hỏi tổ Hai có người ? Bài Tính nhanh: + + + 40 + + + = + + + 60 + + + = = = = = = = ĐÁP ÁN ĐỀ SO 032 1) a) Các số có chữ số khác nhau: 52;58;25;28;82;85 b) Xếp theo thứ tự lớn dần: 25;28;52;58;82;85 2) Mỗi câu đặt tính điểm tối đa 78  56  22 98  60  38 3) số: 76  46  30 58   50  54  57 62  62  32  36  68 68  25  43 30  46  77  90  10 34  22  12 25   20 40  22  61  99  39 41   48 59  51  32  26  46  12 4) Một tuần lễ có ngày Đó thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật 5) học sinh tự ghi theo ngày 6) tuần  ngày Số ngày bố công tác là: 10   17 (ngày) Đáp số: 17 ngày 7) Tóm tắt Hai tổ: 78 người Tổ Một: 42 người Tổ Hai: ? người 8) Tính nhanh: Giải: Số người tổ Hai có là: 78  42  36 (người) Đáp số: 36 người    40     1            40  10  10  10  40  70    60                 60  10  10  10  60  90 Đề 33- Tuần 30 I Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước kết 1) 55 50 + A > B < C = 2) Số bé có hai chữ số giống là: A 10 B 11 C 12 3) Thực phép tính: 37 – 12 = ? A 35 B 45 C 25 4) Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống a 28 + = 28 c 44 – 1> 43 5) Số lớn số sau: 35 ; 73 ; 90 A 73 B 19 6) Viết số thích hợp vào chỗ chấm C 90 90 ; 91 ; 92; ; ; ; ; ; ; ; 100 7) Khoanh vào số bé số sau: 79 , 68 , 81 , A 58 58 B 81 C 79 B 90 C 99 8) Số lớn có hai chữ số là: A 9) Số 55 đọc là: A Năm mươi lăm B Năm lăm C Năm mươi năm 10) Tổ em có 19 bạn, có bạn nữ, hỏi tổ em có bạn nam? A 14 bạn B 24 bạn C 19 bạn II TỰ LUẬN Bài 1.Đặt tính tính: 52 +35 37 +22 98 - 66 75 - 45 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài Thực phép tính: a 43 + – = ………………… b 97cm – 5cm + 2cm = …………………… Bài Hình bên có: Có: ……….hình tam giác Có:……… đoạn thẳng Bài Nam có 45 viên bi Sau cho bạn Nam lại 20 viên bi Hỏi Nam cho bạn viên bi? Bài giải Bài Nhà bạn Nam nuôi 58 gà vịt, có 26 gà Hỏi nhà bạn Nam nuôi vịt ? Bài giải ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 033 I.Trắc nghiệm 1A 2B 3C 4) a)Đ 5C b)S 6)90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100 7B 8C 9A 10 A II Tự luận 1) Mỗi câu đặt tính điểm tối đa 52  35  87 37  22  59 98  66  32 75  45  30 2) Thực phép tính a)43    44 b)97cm  5cm  2cm  94cm 3) Hình bên có: tam giác, đoạn thẳng 4) Số viên bi Nam cho bạn là: 45  20  25 (viên bi) Đáp số: 25 viên bi 5) Số vịt nhà bạn Nam có là: 58  26  32 (con) Đề 34- Tuần 30 I Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước kết Đáp số: 32 1.Dãy số sau xếp theo thứ tự từ lớn đến bé ? a 45, 47, 29, 61, 81 b 81, 61, 47, 45, 29 c 81, 47, 45, 29, 61 d 29, 45, 47, 61, 81 2.Số cần điền vào chỗ có dấu chấm số nào? 45 + 12 – 17 = ……… a 57 b 50 c 47 d 40 3.Điền vào chỗ chấm: Số lớn có hai chữ số là:…… Số bé có hai chữ số là: …… 4.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống: Số liền sau số 89 90 Số liền trước số 55 56 5.40 + ……… = 60 + 30 Số cần điền vào chỗ chấm là: a 20 b 30 c 40 6.Hình vẽ bên có hình tam giác ? a hình tam giác b hình tam giác c hình tam giác d hình tam giác d 50 B Phần tự luận (5 điểm) Bài 1.Nối theo mẫu 75 - 60 - 20 70 30 + 20 40 40 50 Bài Đặt tính tính 45 + 40 + 51 97 – 25 80 – 70 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài Tính 35cm + 24cm – 16 cm = 67 – 25 – 12 = Bài > 12 + … 44 + … 66 + 50 + … 60 < = 90 … 19 – Bài Hùng có thêm 45 viên bi Hùng cho bạn 24 viên bi Hỏi Hùng viên bi ? Bài giảỉ Bài Hình bên có…tam giác ĐÁP ÁN ĐỀ 34 I.Trắc nghiệm 1B 2D Số lớn có chữ số: 99 Số bé có chữ số : 10 4) Số liền sau 89 90: Đ D Số liền trước 55 56: S 6.A B Tự luận 1) 60  20  40 75   70 2) Mỗi câu đặt tính điểm tối đa 45  40  85 3) Tính:  51  59 97  25  74 80  70  10 35cm  24cm  16cm  43cm 67  25  12  30 4)  12   44   66  50   60 90  19  5) Số viên bi Hùng lại là: 45  24  21 (viên bi) Đáp số: 21 viên bi 6) Có tam giác Đề 35 – Tuần 30 I Trắc nghiệm: Không cần nêu cách tính ghi ln kết vào trống Số liền trước số số: Kết phép tính 15 + 30 3.Số 73 số liền trước số nào? Kết phép tính 30 cm + 50 cm 5.Số : < 99 Số liền trước số 19 số Cho số: 15, 70, 85, 90, 63 Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: Số lẻ bé là: Số chẵn lớn có chữ số là: 10 10 số liền trước số chẵn: PHẦN II –TỰ LUẬN Bài Đặt tính tính 55 + 32 34 + 20 67 - 63 79 - 60 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………Bài 2.Điền số thích hợp vào trống + 65 = 65 32 - = 12 47 - = 30 20 + = 50 Bài Viết số thích hợp vào chỗ trống: Số liền trước Số cho 39 48 Số liền sau 71 80 99 Bài Đúng ghi đ, sai ghi s Tám mươi bảy viết 807 Sáu mươi chín gồm chục đơn vị Bài Mai hái 30 hoa, Lan hái 18 hoa Hỏi hai bạn hái bơng hoa? Bài giải Bài6 Hình bên có …… tam giác ……hình vng ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 35 I.Trắc nghiệm 1)6 2)45 3)72 4)80cm 7)15;63;70;85;90 8)1 5)98  99 6)18 9)8 10) Số lẻ II Tự luận 1) Mỗi câu đặt tính điểm tối da 55  32  87 34  20  54 67  63  79  60  19 2) Điền vào ô trống  65  65 32  20  12 47  17  30 20  30  50 3) Số liền trước Số cho Số liền sau 38 39 40 47 48 49 70 71 72 79 80 81 98 99 100 4) Tám mươi bảy: 807 S Sáu mươi chín: chục, đơn vị 5) Số hoa hai bạn hái là: 30  18  48 (bông hoa) Câu Có 10 tam giác, hình vng Đ Đáp số: 48 hoa ... số 17 : A 15 16 B 15 18 C16 18 D 15 17 Số gồm chục đơn vị là: A 28 B 92 C 82 D 80 hép cộng 10 + có kết bằng: A 18 B 29 C 28 D 19 II – Tự luận Bài Đặt tính tính + 20 12 – + 10 80 – 60 70 – 20 ... 8:80; 81; 82; 83;84;85;86;87;88;89 c) Các số có chữ số giống là: 11 ;22 ;33;44;55;66;77;88;99 d) Các số có chữ số bé 20 : 10 ;11 ; 12 ; 13 ;14 ;15 ;16 ;17 ;18 ;19 e) Số lớn có chữ số: 99 3) a) bé đến lớn: 23 ; 32; 27;78;87... c )14 c)89 9)45  17 34  32 23  22 14  45 89  91 63  63 23  24  25 78  79  80 d ) 31 d )54 43  41  40 52  51  49 Tuần 27 :Bảng số từ đến 10 0 Luyện tập Đề 18 – Tuần 27 I – Trắc nghiệm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tuần tập 2 khối 1 tuần 025 030 , Bài tập tuần tập 2 khối 1 tuần 025 030

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn